Pagrindinis puslapis Istorija Dvarai Iš­vog­tą dva­rą ap­lan­kė Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius

Iš­vog­tą dva­rą ap­lan­kė Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius

PA­DĖ­KA: Į bu­vu­sį sa­vo se­ne­lių dva­rą at­vy­kęs Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Rue­di­ger von Frisch (pir­mas de­ši­nė­je) su žmo­na Hu­ber­ta (ša­lia) dė­ko­jo Mi­ko­liš­kio bib­lio­te­ki­nin­kei Al­mai Ar­mo­na­vi­čie­nei (pir­ma kai­rė­je) už jo mo­čiu­tės ka­po prie­žiū­rą.

Janina VANSAUSKIENĖ, skrastas.lt

Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­ne lan­kė­si Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Rue­di­ger von Frisch ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vygau­das Ušac­kas. Sve­čiai bu­vo­jo Plo­nė­nų dvar­vie­tė­je, ku­ri Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­riui yra jo ma­mos gim­ti­nė. Čia iki praė­ju­sio šimt­me­čio pa­bai­gos sto­vė­jo R. Frisch se­ne­lių dva­ro pa­sta­tai.

Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­riaus Rue­di­ger von Frisch ir jo žmo­nos Hu­ber­tos vieš­na­gė Plo­nė­nų dvar­vie­tė­je – ne pir­mo­ji. Sve­čias sa­vo ma­mos gim­ti­nė­je lan­ko­si kas ke­le­tą me­tų, šį sy­kį – ly­di­mas sa­vo bi­čiu­lio ES am­ba­sa­do­riaus Vy­gau­do Ušac­ko bei ra­jo­no va­do­vų.

Šio­ji vieš­na­gė sve­čiui pa­li­ko ma­lo­nes­nių įspū­džių nei anks­čiau – bu­vęs par­ko dva­ras iš­va­ly­tas nuo šiukš­lių, iš­kirs­ti sa­vai­me su­žė­lę krū­mai, su­tvar­ky­tos ka­pi­nės. Jas jau be­veik du de­šimt­me­čius sa­va­no­riš­kai pri­žiū­ri Mi­ko­liš­kio bib­lio­te­ki­nin­kė Al­ma Ar­mo­na­vi­čie­nė. Šį ru­de­nį va­ly­ti dvar­vie­tę ir tvar­ky­ti ka­pi­nai­tes ėmė­si ir Sa­vi­val­dy­bė.

„Rue­di­ger von Frisch šis Lie­tu­vos kam­pe­lis bran­gus, jį sve­čias sie­ja su sa­vo gi­mi­nės šak­ni­mis. Čia gi­mu­si jo ma­ma vie­ne­rių li­ko naš­lai­te – mi­rė jos ma­ma Ma­rie von Hahn. Iš mei­lės sa­vo žmo­nai, am­ba­sa­do­riaus se­ne­lis jos lai­do­ti neiš­ve­žė į už­sie­nį, kaip bu­vo priim­ta gi­mi­nė­je, jai ka­pa­vie­tę įren­gė dva­ro val­do­je, ap­tvė­rė ak­me­ni­ne tvo­ra“, – sa­ko dva­ro is­to­ri­ją kau­pian­ti bei su bu­vu­sių dva­ri­nin­kų pa­li­kuo­niais ry­šius pa­lai­kan­ti bib­lio­te­ki­nin­kė.

Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius į ma­mos gim­ti­nę at­si­ve­žė al­bu­mą, ku­ria­me bu­vu­sio dva­ro nuo­trau­kos. Jo­se už­fik­suo­tas ir dva­ro nai­ki­ni­mas, pra­si­dė­jęs praė­ju­sio šimt­me­čio pa­bai­go­je.

„Šiau­lių kraš­tas“ ta­da ra­šė, kaip, iši­rus vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vei, im­ta ar­dy­ti dva­ro so­dy­bos gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­sta­tą (bu­vu­si bend­ro­vės kon­to­ra): bu­vo griau­na­mos sie­nos ir va­gia­mos ply­tos, uni­ka­lios me­di­nės konst­ruk­ci­jos. Kas iš­vo­gė dva­ro pa­sta­tus, ta­da po­li­ci­ja ne­su­ge­bė­jo iš­siaiš­kin­ti.

Am­ba­sa­do­rius sa­ko, jog tuo lai­ku dar bu­vo gy­va jo ma­ma. At­vež­ta į Plo­nė­nus, ji sa­kė ne­ga­lin­ti žiū­rė­ti į nai­ki­na­mą tė­viš­kę, to­dėl ap­lan­kė tik mo­čiu­tės ka­pą. Ke­liu­kas nuo dvar­vie­tės iki ka­pi­nių su vie­nin­te­liu ka­pu bu­vo ir tebėra užar­tas.

Ir šį kar­tą prie ka­po rei­kė­jo ei­ti per lau­kus. Am­ba­sa­do­rius dė­ko­jo bib­lio­te­ki­nin­kei už jo mo­čiu­tės ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą.

Ke­lio­nę sve­čiai bai­gė Pak­ruo­jo dva­re, da­ly­va­vo Gy­vo mu­zie­jaus pro­gra­mo­je, įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus čia vy­ku­sių bė­gi­mo var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams.

Pak­ruo­jo dva­rą ne vie­ną šimt­me­tį val­dė ba­ro­nų Ro­pų gi­mi­nė. Iš jos ki­lę ir am­ba­sa­do­riaus pro­tė­viai.

„Ga­li­ma teig­ti, kad Lie­tu­va Mask­vo­je tu­ri net tris am­ba­sa­do­rius – Lie­tu­vos, ES ir Vo­kie­ti­jos. Tai jau ket­vir­ta ma­no bi­čiu­lio ke­lio­nė į tė­viš­kę. Rue­di­ger ma­ma ir tė­tis su­si­tuo­kė Kau­ne 1940-ais“, – feis­bu­ke iš­pla­tin­to­je pa­dė­ko­je už ma­lo­nų priė­mi­mą ra­šo Vy­gau­das Ušac­kas.

Eri­kos KI­ŽIE­NĖS nuo­tr.

GRIU­VĖ­SIAI: ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas nu­fo­tog­ra­fa­vo sa­vo ko­le­gą am­ba­sa­do­rių R. Frisch prie bu­vu­sio dva­ro griu­vė­sių.

AL­BU­MAS: Plo­nė­nų dva­ro praei­tis ir pa­sta­tų nai­ki­ni­mo is­to­ri­ja – R. Frisch su­kaup­tų nuo­trau­kų al­bu­me.

KA­PAS: Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je R. Frisch mo­čiu­tės ka­pą va­sa­ros pa­bai­go­je tvar­kė ir se­niū­ni­ja.

http://skrastas.lt/?data=2016-10-05&rub=1065924812&id=1475511470