Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam. Rita Reda Dagienė (Dovydaitytė)

In Memoriam. Rita Reda Dagienė (Dovydaitytė)

In Memoriam. Rita Reda Dagienė (Dovydaitytė)

www.voruta.lt

Lietuva neteko žymios visuomenininkės, Vasario 16–osios klubo valdybos narės,  Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos metraštininkės, Vilniaus universiteto alumnės, Dovydaičių giminės metraštininkės, bibliotekininkės, Ritos Redos Dagienės (Dovydaitytės), plk. ltn. pol. k. t. Pijaus Dovydaičio dukros.

Rita Reda Dovydaitytė gimusi 1936 metais gegužės 16 dieną, Kaune nepriklausomybės kovų savanorio, pulkininko leitenanto Pijaus ir Julijos Kumetytės, knygnešio dukters, Dovydaičių šeimoje, turėjo vyresnę seserį Astą (gydytoją stomotologę). Laiminga velionės vaikystė baigėsi, kai tėvas 1941 m.tapo politiniu kaliniu.

Meilė knygai atvedė Ritą Redą į Vilniaus universitetą studijuoti bibliotekininkystę

Nuo 1961 metų ji 40 metų dirbo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, buvo gerbiama ir mylima kolegų ir skaitytojų.

Atgavus Nepriklausomybę visa jėga atsiskleidė jos didelis Lietuvos patriotės veiklumas: ji tapo aktyvia Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos nare, enciklopedijos „Lietuvos karininkai 1918-1953“ redkolegijos nare.

Jos pastangomis kartu su garbės kraštotyrininku istorijos mokytoju Antanu Vaičiumi Kauno rajone Čekiškiškės sen. Paprienių km. įamžintas jos tėvo brolio, 1918 m. vasario 16–osios Nepriklausomybės akto signataro prof. pol. k. t. Prano Dovydaičio, sodybvietės atminimas, prof. Pr.  Dovydaičio šeimininkės Veronikos Brokaitytės kapavietė ir atminimas, Kauno r. Čekiškės vidurinei mokyklai suteiktas prof. Prano Dovydaičio vardas. Kiekvienais metais lankėsi mokyklos, dabartinės gimnazijos  visose šventėse ir iš asmeninių lėšų apdovanodavo geriausią abiturientą, o mokyklai padovanojo reikšmingų eksponatų kuriamam muziejui. Ji taip pat daug prisidėjo įamžinant visų Dovydaičių giminės  atminimą, buvo sukaupusi didelį neįkainojamą Dovydaičių giminės archyvą. Rita Reda Dagienė parašius daug publikacijų spaudoje, kartu su bendraautoriais sukūrė dokumentinę apybraižą  „Atminimas“ apie prof. Praną Dovydaitį ir visą Dovydaičių giminę. Aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos Nacionaliniu ir Lietuvos liaudies buities muziejais.

Visuomeninę velionės veiklą aktyviai rėmė sutuoktinis Rimantas, didžiavosi sūnus Giedrius, žavėjosi draugai giminės, kolegos.

Šventą Kalėdų vakarą netekome mielos mylimos mamos, puseserės, tetos, artimos bičiulės, žymios visuomenininkės. Jos šviesus atminimas ir nuveikti darbai išliks visų atmintyje, o pradėti darbai tęsiami.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės šeimai, artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems.

Su liūdesiu ir pagarba,

Vasario 16–osios klubo valdyba,

Kauno r. Čekiškės m. Prano Dovydaičio gimnazijos bendruomenė.

 

Atsisveikinimas su velione:

 

Nuo 2018 m. gruodžio 28 dieną, 16.00 val. – 21.00val.

Urna su palaikais bus pašarvota

Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios parapijos salėje

(adresu: V. Krėvės pr. 95 A, Kaunas).

 

2018 m. gruodžio 29 dieną, Šv. Mišios  aukojamos: 10.00 val.

Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje (adresu: V. Krėvės pr. 95 A, Kaunas)

 

Laidotuvės:

2018 m. gruodžio 29 dieną,

Palaikai išnešami 12.00 val.

Laidotuvės Kauno Romainių I-ose kapinėse.