In memoriam. Mažosios Lietuvos lietuvių išeivijos veikėjas Jurgis Arvydas Anysas (1934-2022)

In memoriam. Mažosios Lietuvos lietuvių išeivijos veikėjas Jurgis Arvydas Anysas (1934-2022)

Prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro nuotr.

2022 m. birželio 7 d. iš Čikagos atskriejo žinia, kad į Amžinybę iškeliavo mūsų nuoširdus bičiulis, Mažosios Lietuvos enciklopedinių leidinių organizatorius, rengėjas, rėmėjas ir leidėjas prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas.

Mažosios Lietuvos lietuvių išeivijos veikėjas, chemikas, mokslų daktaras, profesorius Jurgis Arvydas Anysas gimė 1934 m. rugsėjo 5 d. Hamburge, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, teisininko, Lietuvos Respublikos diplomato Martyno Anyso ir pedagogės, aktyvios visuomenininkės Valerijos Anysienės (Bielskytės) šeimoje. Tais pačiais 1934 m. šeima grįžo į Klaipėdą ir čia gyveno iki 1939 m.

Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą Anysai pasitraukė į Kauną, o 1941 m. iš SSRS okupuotos Lietuvos išvyko į Vokietiją. Iš pradžių gyveno Berlyne, vėliau persikėlė į Kylį. Vokietijoje šeima gyveno kaip ribotas teises turintys užsieniečiai, buvo griežtai prižiūrimi gestapo, jiems buvo draudžiama net lietuviškai kalbėti. Tik 1949 m. emigravę į Kanadą Anysai pasijuto laisvi, jų vaikai Jurgis Arvydas ir Gražina Marija pradėjo iš naujo mokytis lietuvių kalbos.

1956 m. Jurgis Arvydas Anysas Toronto universitete baigė inžinerinės fizikos ir geofizikos bakalauro studijas. 1956–1960 m. dirbo Vakarų Kanados bendrovėje Imperial Oil Company naftos seisminio žvalgymo geofizikos specialistu. 1960 m. persikėlė į Čikagą. 1956 m. Ilinojaus technologijos institute (Čikaga) baigė teorinės chemijos studijas, tapo kvantinės mechanikos, fizinės chemijos ir aplinkos apsaugos specialistu. 1966 m. apgynė daktaro disertaciją. 1966–1995 m. buvo DePaulo universiteto (Čikaga) profesorius, 1977–1986 m. vadovavo šio universiteto Chemijos katedrai.

Jaunystėje buvo aistringas buriuotojas, lietuvių jūrų skautų laivo vadas, buriavimo instruktorius. Su žmona Dalia šoko lietuvių tautinių šokių kolektyve, dalyvavo lietuvių dainų šventėse. Domėjosi menais, architektūra, į Čikagą atvykstantiems svečiams vesdavo ekskursijas po miestą.

Prof. dr. J. A. Anysas aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje (nuo 1967 m. Tarybos narys), buvo žurnalo Lituanus fondo (Lituanus Foundation) valdybos narys. Daug laiko ir jėgų skyrė JAV ir Kanados mažlietuvių organizacijų veiklai. 1966–1972 m. buvo Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos prezidentas, 2001–2005 m. ir 2012–2016 m. – Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininkas. Eidamas šias pareigas rėmė knygų apie Mažąją Lietuvą leidimą, telkė ir vienijo leidėjus, leidybos klausimais ne kartą lankėsi Lietuvoje, svečiavosi Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute (nuo 2010 m. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras). Siekis įamžinti Mažosios Lietuvos kultūrinį palikimą tapo jo asmenybės savasties dalimi. Anksti netekęs Tėvynės, J. A. Anysas puoselėjo savo lietuvišką tapatybę, rūpinosi, kad tėviškės atminimas amžiais išliktų: „Artėjančios grėsmės akivaizdoje pasitraukę į Vakarus ir išsisklaidę po visą pasaulį mes, Mažosios Lietuvos karo pabėgėliai, niekada nepamiršom savo gimtinės ir jautėm ypatingą pareigą išsaugoti tėvų ir protėvių papročius, istoriją ir kultūrą“ (Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas, 2014). Šią pareigą ateities kartoms jis įvykdė su kaupu. J. A. Anysui išmintingai vadovaujant Mažosios Lietuvos fondui Čikagoje, Lietuvoje buvo išleistas Mažosios Lietuvos enciklopedijos t. 2, Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas (2014–2018) anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis, jo iniciatyva suskaitmeninti keturi Mažosios Lietuvos enciklopedijos tomai ir sukurta interneto svetainė.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjų atmintyje visada išliks šviesus prof. dr. J. A. Anyso paveikslas: paprastas ir šiltas, aukščiausios dvasinės ir intelektinės kultūros žmogus, patikimas bendradarbis ir bendražygis, pasirengęs ne kritikuoti, o padėti, ne smerkti, o suprasti, ne palikti nežinomybėje, o padėti surasti geriausią sprendimą. Tokie žmonės neišeina į nebūtį, jie lieka mūsų širdyse.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras