Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Įamžintas partizano Bronislovo Stašio atminimas

Įamžintas partizano Bronislovo Stašio atminimas

Prie paminklo kalba panevėžietis Romas Kaunietis. Bronislovo Mažylio fotografijos.

Ona STRIŠKIENĖ, Paįstrys, Panevėžio raj., www.voruta.lt

Rugsėjo 17 d. (šeštadienį) Kriklinių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje (Pasvalio r.) buvo aukojamos Šv. Mišios už žuvusį Bronislovą Stašį ir Lietuvos partizanus. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonu Domingo Avellaneda IVE. Šv. Mišių eigoje vyskupas pašventino naują Kriklinių bažnyčios Vyno aukojimo taurę. Dalyvavo Pasvalio tremtiniai ir šauliai su vėliavomis, Pasvalio administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, žuvusiojo sesuo Janina Stašytė iš Kriklinių, giminės, Laisvės kovos įamžintojas Romas Kaunietis iš Panevėžio, Panevėžio žygeiviai, krikliniečiai, moliūniečiai, gausus būrys žmonių.

Paminklo partizanui Bronislovui Stašiui-Lapei pašventinimo dalyviai

Prieš Šv. Mišias žuvusio partizano Bronislovo Stašio sesers iniciatyva buvo uždegtos žvakės prie Stašių šeimos kapo, Vyčio apygardos partizanams ir Karo, pokario ir tremties aukoms atminti skirtų paminklų bažnyčios šventoriuje.

Nuvykus į  Vyčio apygardos Petro Tamošiūno-Simo būrio vado pavaduotojo Bronislovo Stašio-Lapės žūties vietą Banionių (Padvariečių) kaime Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio narys Algimantas Stalilionis pakvietė visus dalyvauti tipinio valstybinio paminklo partizanui pašventinime. Paminklą pašventino JE vyskupas Jonas Kauneckas. Paminkle iškalta: „Banionių kaime 1951 09 13 žuvo Vyčio apygardos Petro Tamošiūno-Simo būrio vado pavaduotojas Bronislovas Stašys-Lapė g. 1924 m.“. Buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

Kalbėjo Romas Kaunietis, Antanas Vileišis, Jonas Stasevičius, Janina Šerėnienė. Janina Stašytė trumpai prisiminė tremties dienas, gyvenimą be savų namų sugrįžus Lietuvon. Partizano motina Ona Stašienė išgyveno devyniasdešimt septynerius metus. Partizanų dainas dainavo mišrus vokalinis Kriklinių ansamblis (vad. Juozas Beniulis). Eiles skaitė Ona Striškienė iš Paįstrio ir panevėžietis Juozas Braidokas.

Visiems kalbėjusiesiems, pagelbėjusiems, ypač ūkininkui Stanislovui Aleksandravičiui, ir visiems susirinkusiesiems padėkojo partizano sesuo Janina Stašytė. Ji visus pakvietė prie bendro stalo gražiame Vileišių giminės beržynėlyje.