Šiaulių kraštas

Pagrindinis puslapis Šiaulių kraštas
Įrašas

Per Daunoravą atverta Lietuvos latvių ir dvarų istorija

www.joniskis.net nuotr. Loreta RIPSKYTĖ, www.skrastas.lt Ar­cheo­lo­go dr. Er­nes­to Va­si­liaus­ko kny­ga apie Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dau­no­ra­vos, Ber­tau­čių ir Sat­kū­nų dva­rus at­vė­rė dar vie­ną Lie­tu­vos dva­rų ir skir­tin­gų tau­tų su­gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. Dau­no­ra­vo­je XVII–XIX am­žiu­je su­si­bū­rė di­džiau­sia Lie­tu­vo­je lat­vių bend­ruo­me­nė – dun­dur­nie­kai, dva­ras įvai­rio­mis ap­lin­ky­bė­mis, kar­tais už sko­las ar pra­loš­tas, ke­lia­vo per len­kų, vo­kie­čių ran­kas, jį su­po lie­tu­vių...

Įrašas

„Voruta“ Šiaulių krašte: mokykla, universitetas

2014 m. sausio 21 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje (Šiaulių r.) bei Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Istorijos ir kultūros žurnalo (mėnraščio) „Padubysio kronikos“ pirmojo numerio pristatymas. „Padubysio kronikos“ išvydo dienos šviesą iniciatorių ir idėjos įgyvendintojų –  signataro, filosofo Romualdo Ozolo, Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio, leidėjo, knygų leidyklos „Saulės delta“ steigėjo, Lietuvos kultūros fondo pirmininko...