Dvasinė šviesa Seinuose

Gyveno ir tebegyvena Seinuose lietuviai ir lenkai. Seinai turėjo didelės įtakos Sūduvos krašto kultūriniam gyvenimui.1826m. įkurta dvasinė seminarija, po spaudos atgavimo leidžiamas laikraštis „Šaltinis“, o 1918 m. atidaroma Seinų „Žiburio“ gimnazija. Neužgesęs lietuvybės židinys ir šiais laikais. Yra Seinuose lietuviška „Žiburio“ mokykla, iškilę Lietuvių namai, kuriuose vyksta įvairūs renginiai.

Spalio 17-ąją Šv. Kazimiero draugija (vadovas Algirdas Vektorius) paskelbė Moksleivių kūrybos konkurso, skirto Šv. Kazimiero garbei, įvertinimą. Lietuvių namų salėje, ant stalų, padėti piešiniai, vaizduojantys šventojo gyvenimą. Vaikų vaizduotė laki, spalvos suderintos. Geriausieji darbai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, Padėkos raštais. Skelbti ir eilėraščių konkurso rezultatai bei apdovanoti gražiausių eilėraščių kūrėjai. Konkursuose dalyvavę žemesnių ir vyresnių klasių mokiniai ne tik iš Seinų, bet ir iš Punsko, Suvalkų ir kitų mokyklų. Gausus būrys apdovanotųjų rodo didelį susidomėjimo Šv. Kazimiero asmenybe, noras parodyti savo meninius sugebėjimus, išreikšti save mene.

Po apdovanojimų vyko koncertas, o jį surengė Alytaus muzikos mokyklos atlikėjai. Gražiai, darniai skambėjo choro ir solo dainos, mergaičių kanklės. Labai patiko mokiniams instrumentinė muzika, primenanti kaimo gegužinę. Atliekamus kūrinius palydėdavo gausūs aplodismentai.

Šiame renginyje buvo pakviesti dalyvauti ir literatų klubo „Tėkmė“ poetai paskaityti savo eilėraščių. Alfonsas Vitkauskas papasakojo apie kun. Prano Gavėno plačią kultūrinę veiklą. Vaikų amžių atitinkančių eilėraščių paskaitė Salomėja Kaknevičienė. Jos eilėraščiuose – sugyvintas gamtos pasaulis. Onutės Baltrukevičienės eilėraščiai skleidžia, gerumą, meilę. Emilijos Lukšytės-Krušnienės poezijos posmuose išreikšta meilė Lietuvai, Marijos žemei, prašoma globoti mūsų Tėvynę.

Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas A. Vektorius padėkojo poetams už dalyvavimą renginyje ir įteikė po knygą
. Poetai neskubėjo palikti Seinus. Aplankė Seinų baziliką, pasimeldė, nusilenkė vyskupo, poeto Antano Baranausko atminimui, Dar stabtelėjo prie A. Baranausko paminklo, esančio netoli bazilikos.

Kiekviena išvyka už sienos, į lietuvių kalbą išlaikančius židinius, praturtina dvasinį gyvenimą, skleidžia šviesios draugystės spindulius.

Emilija Lukšytė-Krušinienė,

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė