Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dėl Šalčininkų rajono Tetėnų „Šalčios“ pagrindinės mokyklos, Poškonių vaikų darželio ir Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinės mokykla

Dėl Šalčininkų rajono Tetėnų „Šalčios“ pagrindinės mokyklos, Poškonių vaikų darželio ir Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinės mokykla

LR Prezidentui, LR Seimo Pirmininkui, LR Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskričiai
Švietimo ir mokslo Ministrei, Vilniaus apskrities viršininkui,
Pagal LR Konstitucijos 14,26,29,38 str., Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Švietimo, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, Labdaros ir paramos bei kitus įstatymus, LR Vyriausybės nutarimą “Dėl tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo, svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis”, tarptautinės “Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos” 20,21 str. ir prašant 100 Šalčininkų rajono gyventojų prašytume išsaugoti Tetėnų “Šalčios” pagrindinę mokyklą ir Poškonių vaikų darželį bei leisti komplektuoti 11 klasę Baltosios Vokės “Šilo” vidurinėje mokykloje. Šiuos teisėtus pageidavimus palaiko Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas,  valstybinės ir visuomeninės organizacijos.
Šalčininkų rajono tarybą balandžio 23 dienos posėdyje prašome nepažeisti LR ir tarptautinių įstatymų bei LR piliečių teisės pasirinkti švietimo įstaigą pageidaujamoje vietoje valstybine kalba. Pagal įstatymus švietimo įstaigą vaikams parenka tėvai, o ne valdininkai.
Š. m. rugsėjo 1 d. lietuviškoje Tetėnų “Šalčios” pagrindinėje mokykloje bus 45 mokiniai. Prie šios mokyklos galima būtų prijungti lenkišką Tetėnų pagrindinę mokyklą su 15 vaikų ir atlikti remontą, kurio savivaldybė nedarė daugiau kaip 10 metų. Savivaldybė neturi teisės versti mokinius keltis 6 valandą ir 20 km. nepritaikytu transportu važiuoti į Eišiškes ir atgal. Tuo tarpu savivaldybė nereorganizuoja lenkiškų Baumiliškių (36 vaikai) ir Tabariškių (39 vaikai) pagrindinių mokyklų, tuo pažeisdama lygių galimybių principą.
Rugsėjo 1 d. Poškonių lietuviškame vaikų darželyje bus 16 auklėtinių. Tai yra dvigubai didesnis skaičius negu uždaromuose  lenkiškuose Tabariškių (6 vaikai) ir Pabarės (8 vaikai) darželiuose. Turintis 14 vaikų lenkiškas Jančiūnų darželis taip pat neuždaromas (irgi būtų pažeistas lygių galimybių principas). Todėl prašome nenaikinti ir Poškonių darželio, atimant iš jo pritaikytas auklėjimui patalpas ir perkeliant dalį vaikų į tam nepritaikytas mokyklos patalpas, pabloginant visiems darbo sąlygas. Dar tarybai nepatvirtinus darželio “likvidavimo” Šalčininkų meras prieš 5 dienas paskyrė 44 tūkst. litų neprašytai klasei įrengti.
Baltosios Vokės “Šilo” vidurinė mokykla reorganizuojama į pagrindinę nekomplektuojant 11 klasės (mokinių skaičius nesiekia 15 ). Tuo tarpu lenkiškoje Kalesninkų mokykloje taip pat nėra 11 klasėje 15 mokinių, tačiau čia 11 klasė bus. Vėlgi pažeidžiamas lygių galimybių principas.
Savivaldybė 13 metų nestatė patalpų mokykloms valstybine kalba, jų neremontavo, neįrenginėjo jų kabinetų tam, kad tuo pretekstu vėliau galėtų jas uždaryti, nes pagal Lenkų rinkimų akcijos programą prioritetą skyrė lenkiškoms mokykloms. Rajoną valdanti Lenkų rinkimų akcija neturi teisės likviduoti tų švietimo įstaigų dėl to, kad jos veikia valstybine kalba ir auklėtiniu skaičiumi bei mokymo lygiu pralenkia kai kurias lenkiškas švietimo įstaigas.Savivaldybė jau yra uždariusi 9 lietuviškas švietimo įstaigas, tai yra proporcingai 5 kartus daugiau negu lenkiškų švietimo įstaigų: Daubutiškių, Mištūnų, Pabarės, Šalčininkėlių, Zavišonių, Milkūnų pradines mokyklas, Šalčininkų “Saulutės”, Akmenynės, Pabarės darželius. Dalis vaikų buvo nukreipti į švietimo įstaigas nevalstybine kalba. Šalčininkų darželyje “Varpelis” yra 3 grupės, kurioms neskiriamos auklėtojos ir siūloma perkelti vaikus į lenkiškas grupes.
Likvidavus švietimo įstaigas valstybine kalba, jų inventorius ir kitas turtas, nupirktas Tautos fondo, Kanados lietuvių fondo ir kitų išeivijos organizacijų lėšomis, prieš aukotojų valią neteisėtai buvo nusavintas.
2001 m. Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimu uždarytą Milkūnų mokyklą atkūrė Vilniaus apskritis ir mokykla iki šiol sėkmingai veikia.
1870 metais dauguma vietinių gyventojų tarp Dieveniškių ir Eišiškių kalbėjo lietuviškai, dar 1942 metais didesnė jų dalis rašėsi lietuviais ir dėl pasaulio mokslui ir kultūrai vertingos archaiškos tarmės buvo tyrinėjami 100 baltistų, išleistos 5 knygos. Lietuvos Respublika etninėse lietuvių žemėse neturi naikinti savo etninės kultūros, išsaugotos per ilgalaikes okupacijas ir branginamos pasaulio mokslininkų.
Jeigu Tetėnų, Poškonių švietimo įstaigas Šalčininkų savivaldybė panaikintų, o Baltosios Vokės “Šilo” vidurinę mokyklą reorganizuotų į pagrindinę, iš savivaldybės turi būti perimtos švietimo funkcijos ir neteisėtai panaikintos švietimo įstaigos iš naujo atidarytos.
Tautos fondo Lietuvos atstovybėK. Garšva tel. 8616 17096
Lietuvių švietimo draugija “Rytas” A. Masaitis tel. 8614 12567
Lietuvių etninės kultūros draugija N. Balčiūnienė
Lietuvos Sąjūdis A. Budriūnas
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga J. Parnarauskas
LR Krašto apsaugos bičiulių klubas A. Burokas
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga B. Saplys
Vilniaus miesto mokytojų sąjūdžio taryba R. Vidžiūnas
“Vilnijos” draugija E. Gečiauskas
“Vilnijos” draugijos Šalčininkų skyrius V. Žilius a.d. 1665 Vilnius