Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dėl Rytų Lietuvos mokytojų konkurso – parodos „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“

Dėl Rytų Lietuvos mokytojų konkurso – parodos „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“

Dėl Rytų Lietuvos mokytojų konkurso – parodos „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui ir vaikų kultūros metams, nuostatų tvirtinimo
2007-01-24 Nr. V-6 Vilnius
T v i r t i n u  Rytų Lietuvos mokytojų konkurso – parodos „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui ir Vaikų kultūros metams, nuostatus.  
PRIDEDAMA.  Rytų Lietuvos mokytojų konkurso – parodos „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui ir Vaikų kultūros metams, nuostatai, 2 lapai.  
Vilniaus apskrities viršininkas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Alfonsas Macaitis, Antanas Petrauskas
PATVIRTINTA Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gen.                               
direktoriaus 2007 m. sausio 24  d. įsakymu  Nr. V-6
RYTŲ LIETUVOS MOKYTOJŲ KONKURSO – PARODOS „RYTŲ LIETUVOS KULTŪROS PAVELDAS FOTOGRAFIJOSE IR PIEŠINIUOSE“, SKIRTOS LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI IR VAIKŲ KULTŪROS METAMS, NUOSTATAI
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Vilniaus apskrities viršininko administracija skelbia  Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonų, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Elektrėnų bei Visagino m.  mokytojų fotografijos ir piešinių  konkursą – parodą, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui ir Vaikų kultūros metams.
BENDROJI DALIS

1. Fotografijų ir piešinių paroda – viena  pilietiškumo, patriotizmo, kūrybiškumo vertybių ugdymo formų.
2. Konkursą – parodą organizuoja Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Vilniaus apskrities viršininko administracija.                                                                  3. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimą, darbų svarstymą, vertinimą ir apdovanojimą.
II.  KONKURSO – PARODOS TIKSLAI
4. Ugdyti pagarbą valstybinei kultūrai, tautinę toleranciją, skatinti daugiatautės kultūros dialogą.
5. Skatinti mokyklų bendruomenes domėtis gimtojo krašto kultūros paveldo ypatumais.
6. Ugdyti mokytojų meninį kūrybiškumą.
7. Reikšti aktyvią tautinę, pilietinę poziciją. 
III. DALYVIAI
8. Konkurse – parodoje dalyvauja Rytų Lietuvos mokyklų (Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonų, Vilniaus apskrities viršininko administracijos bei Elektrėnų ir Visagino miestų) mokytojai.        
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
9. Konkursui teikiami vieno autoriaus 1 – 2 fotografijos arba piešiniai.
10. Darbų formatas reglamentuojamas: piešinių formatas A3, fotografijų A4 arba 30×40.
11. Kitoje fotografijos ar piešinio pusėje nurodomas rajonas, miestas, kaimas, mokykla, autoriaus vardas, pavardė, telefonas, darbo pavadinimas.
12. Darbai pateikiami voke, standžiame aplanke.
13 .Konkurso darbai pateikiami nuo 2007 sausio mėn. iki spalio 10 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (109 kab., T. Kosciuškos g. 30, LT 01100 Vilnius. Tel. pasiteirauti (8~5) 262 5429, el. p. alfonsas.kairys@tmid.lt ).
13.1. Fotografijos ir  piešiniai pateikiami spalvoti arba nespalvoti.
13.2. Fotografijos ir piešiniai po konkurso negrąžinami.
13.3. Geriausi darbai eksponuojami parodose.
13.4. Konkurso metu informacija apie konkurso dalyvius neteikiama.
13.5. Konkurso apdovanojimai įteikiami 2007 m. lapkričio 15 d.
13.6. Konkurso dalyviai apie apdovanojimų teikimo laiką ir vietą bus informuoti iš anksto.
V. KONKURSO DARBŲ SVARSTYMAS

13.Konkursui – parodai pateiktus darbus vertina Vertinimo komisija.
14.Komisijos sudėtį tvirtina Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius.
VI. VERTINIMO KRITERIJAI
15.Turinys:
15.1.Meniškumas, temos aktualumas.
15.2.Gimtojo krašto gamtos, istorijos ir kultūros atspindžiai.
15.3.Tautinės tolerancijos ugdymas.
15.4.Estetinis vaizdas.
15.5.Meninė kultūros paveldo vertė.
VII. APDOVANOJIMAI
16. Konkurso dalyviams skiriama po 3 prizines vietas (fotografijoms ir piešiniams).
17. Prizininkai apdovanojami Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos piniginėmis premijomis, diplomais ir atminimo dovanomis, rėmėjų prizais.
18.Geriausi darbai skelbiami Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje adresu www.tmid.lt.
19.Geriausios fotografijos ir piešiniai saugomi Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ švietimo raidos centre – muziejuje.