Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dėl renginių Takų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei apsaugos ribų tvarkymų planų rengimo

Dėl renginių Takų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei apsaugos ribų tvarkymų planų rengimo

Į Trakų rajono savivaldybės administruojamą teritoriją patenka didelė Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) teritorijos dalis. Per visą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) organizuojamo TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų rengimo laikotarpį, Trakų rajono savivaldybė sulaukė daugybės Trakų rajono bendruomenės narių kreipimųsi bei skundų dėl rengiamų planų sprendinių ir procedūrų teisėtumo. Gerbdama konstitucinį principą „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, siekdama užtikrinti tinkamą teisinės valstybės bei viešojo administravimo principų vykdymą, taip pat atsižvelgdama į gautus pasiūlymus bei prašymus, Trakų rajono savivaldybė yra suinteresuota VSTT rengiamo TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų sprendiniais, taip pat atliekamų planavimo procedūrų teisėtumu. Pasinaudodama LR Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 32 str. 1 d. numatyta teise per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį teikti pasiūlymus, pateikia šį pasiūlymą dėl TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų:
1.Būtina pakartoti teritorijų planavimo procedūras, nes TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų rengimą inicijavo ir planavimo organizatoriaus teisėmis naudojosi bei pareigas vykdė tokios teisės neturėjęs ir savo kompetenciją viršijęs viešojo administravimo subjektas – VSTT.
TINP specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi gali būti tik Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir (arba) jai pavaldi institucija – Kultūros paveldo departamentas. Tokia išvada darytina remiantis sistemine LR Saugomų teritorijų (toliau – STĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų analize. Remiantis STĮ 27 str. 4 d. valstybės įsteigtų istorinių nacionalinių parkų tvarkymas ir apsauga yra aiškiai išimta iš VSTT kompetencijos . Pareiga ir teisė vykdyti istorinių nacionalinių parkų tvarkymą ir apsaugą nustatyta ne VSTT, bet Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai (STĮ 27 str. 6 d.). Toks reglamentavimas nustatytas neatsitiktinai, bet atsižvelgiant į istorinių nacionalinių parkų specifiką ir svarbą visai valstybei, t. y. siekiant išsaugoti istorinių Lietuvos valstybingumo centrų kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti. Tai, kad būtent Kultūros ministerijai suteikta teisė būti istorinių valstybinių parkų tvarkymo planų (tvarkymo schemų) organizatoriumi patvirtina ir LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (NKPAĮ) 21 str. 4 d. Teisės aktai nenustato Kultūros ministerijos teisės istorinių nacionalinių parkų specialiųjų teritorijų planų rengimo organizavimo deleguoti ar pavesti kitoms, jai nepavaldžioms valstybės institucijoms. Todėl atsižvelgiant į viešojoje teisėje galiojantį principą „draudžiama viskas, kas nėra leista“ Kultūros ministerija neturi teisės perduoti/deleguoti TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų rengimo organizatoriaus teisių VSTT. Išimtinė Kultūros ministerijos teisė būti TINP specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi apima (a) organizatoriaus teisę kreiptis dėl planavimo sąlygų pateikimo; (b) pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus; (c) kitas TPĮ ir specialiųjų planų rengimo taisyklėse nustatytas teises (TPĮ 13-18 str.). Tik planavimo organizatoriui, šiuo atveju Kultūros ministerijai, yra suteikta teisė nustatyti planavimo tikslus ir uždavinius, parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą, prireikus atlikti tyrimus, viešai paskelbti sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, atlikti teritorijos vystymo galimybių vertinimą, raštu kreiptis į kompetentingas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas ir pan. Todėl darytina išvada, kad VSTT, pradėjusi rengti TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planą bei pasinaudodama išimtinai Kultūros ministerijai, kaip planavimo organizatoriui, suteiktomis teisėmis ir vykdydamas jos pareigas pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas ir nesilaikė viešojo administravimo principų. Remiantis Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, norminius administracinius aktus turi teisę priimti tik viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus įgaliojimus pagal nustatytą kompetenciją. Viešojo administravimo subjektas negali veikti viršydamas savo įgaliojimų ir priimti sprendimus dėl klausimų, kurie nepatenka į jo veiklos sritį, t.y. nepriklauso šio subjekto kompetencijai. Dėl šių priežasčių laikytina, kad netinkamo viešojo administravimo subjekto, šiuo atveju VSTT, parengtas teritorijų planavimo dokumentas negalės būti tvirtinamas, o jeigu būtų patvirtintas, bus neteisėtas ab initio.
Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, Trakų rajono savivaldybė siūlo iš naujo pakartoti visas TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų rengimo procedūras.
2.Būtina pataisyti TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų projektų sprendinius taip, kad jie atitiktų šių planų rengimui išduotas planavimo sąlygas, t. y. sprendinius nustatyti tik toje teritorijoje, kurios planavimui buvo išduotos planavimo sąlygos.
TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planais suplanuota teritorija peržengia suplanuoti numatytos teritorijos, t. y. esamo Trakų istorinio nacionalinio parko, ribas ir neatitinka šių planų rengimui išduotų planavimo sąlygų. VSTT raštu Nr. V3-8.5-307 ,,Dėl sąlygų Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planams rengti“ buvo prašoma išduoti planavimo sąlygas, nurodant, kad ,,Planuojama teritorija Trakų istorinis nacionalinis parkas, Vilniaus apskr., Trakų raj., Elektrėnų savivaldybės, plotas 8300 (ha)“. Įvertinusi VSTT prašyme išdėstytus planavimo tikslus, įskaitant ir planuojamos teritorijos dydį, Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius 2005-06-13 parengė planavimo sąlygas TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo planams rengti Nr. 05-057 (toliau – Planavimo sąlygos). Tiek prašyme išduoti Planavimo sąlygas, tiek išduotose Planavimo sąlygose yra tiksliai įvardinta planuojama teritorija, t. y. Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija, sudaranti 8300 ha. Tuo tarpu TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų bei tvarkymo planų projektu suplanuota 14 680,8 ha (8235 ha + 6445,8 ha) dydžio teritorija, t.y. 6380,8 ha didesnė, nei buvo nurodyta planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms ir nei buvo nustatyta Planavimo sąlygose. Planavimo sąlygos yra skirtos nustatyti sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, taip pat planuojamai teritorijai taikomus specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimo normų reikalavimus (TPĮ 2 str. 19 d.). Nežinodama VSTT tikrojo ketinamos planuoti teritorijos dydžio (ribų), Trakų rajono savivaldybė neturėjo galimybės nustatyti savo reikalavimų šiai teritorijai. Taigi esamas TINP ribas viršijusi teritorija buvo suplanuota neturint jai išduotų planavimo sąlygų. Pabrėžtina, kad netgi jeigu sąlygų išdavimo metu VSTT neketino planuoti didesnės nei TINP teritorija, atsiradus tokiam poreikiui ji niekada nesikreipė į Trakų rajono savivaldybę dėl Planavimo sąlygų papildymo. Toks žymus (netgi 6445,8 ha) Planavimo sąlygose nurodytos planuojamos teritorijos ribų peržengimas laikytinas esminiu teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūros pažeidimu. Todėl rengiamuose TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų bei tvarkymo planuose sprendiniai negali apimti didesnės teritorijos, nei buvo prašoma ir numatyta šiems teritorijų planavimo dokumentams rengti išduotose planavimo sąlygose.
VSST prašyme išduoti planavimo sąlygas nenurodė, kad ketina už TINP teritorijos planuoti TINP buferinės apsaugos zonas. VSTT raštu Nr. V3-8.5-307 ,,Dėl sąlygų Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planams rengti“ priedo 6 punkte nurodyta – ,,Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti, suderinti ir patvirtinti Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų ribų planą bei tvarkymo planą, nustatyti teritorijos apsaugos ir tvarkymo reglamentus“. Trakų rajono savivaldybės Planavimo sąlygas nustatė ir išdavė atsižvelgdama tik į prašyme nurodytus tikslus. Nežinodama, kad vienas iš VSST numatytų planavimo uždavinių yra buferinės zonos už TINP ribų nustatymas, Trakų rajono savivaldybė nevertino ir nenustatė planavimo sąlygų tokiam sprendiniui. Todėl laikytina, kad buferinės zonos už TINP ribų nustatymas, neturint tam išduotų planavimo sąlygų, yra neteisėtas.
Nors Planavimo sąlygos buvo išduotos TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo plano rengimui, VSTT parengė TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planus. Todėl parengtas dokumentas neatitinka Projektavimo sąlygų ir privalo būti pataisytas taip, kad jas atitiktų, t.y. buferinės apsaugos zona negali peržengti TINP, kurio planavimui buvo išduotos Planavimo sąlygos, ribų.
3.Buferinės apsaugos zonos planavimas už saugomos teritorijos ribų be žemės sklypų savininkų sutikimų laikytinas neteisėtu. Būtina pataisyti TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų sprendinius taip, kad buferinė apsaugos zona ten, kur nėra gautas atitinkamo žemės savininko sutikimas, sutaptų su esamomis TINP ribomis arba būtų numatyta teisingo kompensavimo už naujai įvedamus apribojimus sąlygos ir tvarka.
Iš daugelio Trakų rajono savivaldybei pateiktų gyventojų skundų Trakų rajono savivaldybė sužinojo, kad buferinė apsaugos zona suplanuota neturint žemės sklypų, kurie pateks į buferinę zoną, savininkų sutikimų. Didžioji dalis suplanuotos buferinės apsaugos zonos (kurios plotas sudaro netgi 6.445,8 ha) yra privati, bet ne valstybinė žemė, be to anksčiau šioje teritorijoje nebuvo ribojama ūkinės veiklos laisvė bei teisė statyti. Be savininkų sutikimų jų žemės sklypuose nustačius buferines apsaugos zonas būtų suvaržomos konstitucinės nuosavybės teisės, t.y. apribojama ankstesnė savininko teisių apimtis (draudimas statyti daugiaaukščius (aukštesnius kaip 3 aukštai) pastatus, „nerekomenduojamos naujos statybos“), tačiau už šį privačios nuosavybės teisių apribojimą nėra numatyta teisingai ir proporcingai kompensuoti ar įstatymų nustatyta tvarka atlyginti paimant žemę visuomenės poreikiams.
TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų projekte buferinės apsaugos zona nepagrįstai nenurodoma kaip sudėtinė TINP teritorijos dalis. Teigiama, kad dabartinis TINP plotas (8.150,0 ha) po išorinių ribų motyvuoto pakeitimo padidės tik 85 ha. Tuo tarpu naujai nustatomos buferinės zonos plotas sudarys 6.445,8 ha. Tačiau minėtas plotas nepriskiriamas TINP, kaip saugomos teritorijos, plotui. Šio sprendinio nepagrįstumą patvirtina sekančios aplinkybės. Buferinė apsaugos zona yra ekologinės apsaugos zonos rūšis (STĮ 18 str. 2 d.). Ekologinės apsaugos zonos yra nustatomos ekologinės apsaugos prioriteto teritorijose. Šios teritorijos kaip viena iš saugomų teritorijų kategorijų, kartu su kitomis prioriteto teritorijomis sudaro saugomų teritorijų sistemą (STĮ 4 str. 1 d.). Sistemiškai analizuojant Saugomų teritorijų įstatymą, akivaizdu, kad prioritetinės zonos ir atitinkamos apsaugos zonos, pvz. buferinės apsaugos zonos, nustatomos tik saugomos teritorijos statusą turinčioje teritorijoje. Todėl teritorijų, kurios iki šiol neturėjo saugomos teritorijos statuso, priskyrimas vienai iš saugomų teritorijų prioriteto zonų ir apsaugos juostų, t.y. buferinei apsaugos zonai, reikštų saugomos teritorijos statuso jai suteikimą. Šiuo konkrečiu atveju į buferinę apsaugos zoną patenkančioms teritorijoms būtų suteiktas TINP kaip saugomos teritorijos statusas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Teritorijai, kuri teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta saugoma teritorija, galioja specialūs ūkinės veiklos ir statybos joje vykdymo reikalavimai ir apribojimai, specialūs apsaugos ir tvarkymo ypatumai. Todėl akivaizdu, kad į TINP teritoriją iki šiol nepatekusiose teritorijose nustačius buferinę apsaugos zoną, būtų apribotos šioje teritorijoje žemės sklypus turinčių savininkų teisės ir teisėti lūkesčiai. Atsižvelgiant į tai, kad TINP buvo įsteigtas prieš daugiau kaip 16 metų, žemės sklypus įsigiję žemės savininkai teisėtai tikėjosi, kad TINP plotas nebus išplėstas dar 6.445,8 ha plotu, t.y. vos ne dvigubai.
STĮ 23 str. 10 d. nustato, kad prieš steigiant valstybinius parkus, be kita ko, įvertinami   visuomenės poreikiai, atliekamas ekonominis vertinimas, numatomos reikalingos nutraukti veiklos (jeigu  tai  būtina)  kompensavimo,  žemės  išpirkimo išlaidos bei finansavimo šaltiniai. 6.445,8 ha ploto buferinių apsaugos zonų nustatymas, atsižvelgiant į tai, kad jų niekada nebuvo, savo sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis ir apribojimais prilygs valstybinio parko steigimui STĮ 23 str. 10 d. prasme. Todėl VSTT, kaip planavimo organizatorius, prieš nustatydamas buferinę apsaugos zoną už TINP ribų privalėjo ne tik įvertinti visuomenės poreikius ir atlikti ekonominį tokios buferinės apsaugos zonos poveikio įvertinimą, bet taip pat įvertinti ir numatyti buferinėje apsaugos zonoje draudžiamos veiklos kompensavimo ir žemės išpirkimo išlaidas bei finansavimo šaltinius. Iš viešai eksponuojamų TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų bei tvarkymo planų dokumentų akivaizdu, kad VSST ne tik, kad neatliko buferinės apsaugos zonos poveikio ekonominio įvertinimo, nevertino visuomenės poreikio tokią buferinę apsaugos zoną nustatyti, bet ir visiškai neanalizavo būtinybės numatyti buferinėje apsaugos zonoje uždraudžiamos veiklos kompensavimo galimybės ir žemės išpirkimo išlaidų klausimo.
Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes buferinės apsaugos zonos nustatymas privačiuose ir TINP teritoriją nepatenkančiuose žemės sklypuose neturint savininkų sutikimo, laikytinas konstitucinių nuosavybės teisių pažeidimu. Todėl Trakų rajono savivaldybė siūlo pataisyti TINP ir jo zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų bei tvarkymo planų sprendinius taip, kad buferinė apsaugos zona nebūtų nustatyta be žemės savininko sutikimo arba nenumačius teisingo kompensavimo už įvedamus naujus apribojimus.
4.TINP ir jo zonų ribų bei buferinės apsaugos zonos ir tvarkymo planų rengimui tiesioginis finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų buvo skirtas pažeidžiant paramos pagal Lietuvos 2004-2006 bendrajį programavimo dokumentą veiklos sričiai “Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas” skyrimo taisykles.
Trakų rajono savivaldybei tapo žinoma, kad VSTT rengiamas TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ir tvarkymo planų rengimas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų grubiai pažeidus paramos veiklos sričiai „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas“ skyrimo taisykles. Šios taisyklės nustatytos 2005-09-22 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-459 patvirtintose „Gairėse pareiškėjams, teikiantiems paraiškas paramai pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos sritis „Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“ bei „Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas“ taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą“ (toliau – Gairės). Remiantis Gairių 16.1. punktu jau įsteigtų istorinių nacionalinių parkų ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų rengimas negali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų veiklai „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas“. Gairės aiškiai nustato, kad finansuojami tik regioninių parkų ribų ir jų zonų ribų bei tvarkymo planai ir steigiamų valstybinių parkų ribų ir tvarkymo planų rengimas. Akivaizdu, kad valstybinio nacionalinio parko statusą turintis TINP nėra regioninis parkas, jis yra nacionalinis parkas. Atsižvelgiant į TINP įsteigimo datą – 1991 m. – jis nelaikytinas ir naujai steigiamu valstybiniu parku. Todėl į Gairių 16.1 punkte išvardintų teritorijų planavimo išsamų sąrašą nepatenkančio TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų finansavimas prieštarauja Gairėse nustatytos finansinės Europos Sąjungos paramos skyrimo taisyklėms. Tai, kad rengiami planai niekada negalėtų būti finansuojami remiantis Lietuvos 2004-2006 bendrojo programavimo dokumentu patvirtina taip pat Gairių 23 punktas, kuriuo remiantis pareiškėju paramai gauti gali būti tik VSST, kuri remiantis STĮ 27 str. 6 d neturi teisės organizuoti TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo  planų rengimo.
Siekdama, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas nepažeidžiant šiam procesui įstatymais įtvirtintų procedūrų, siekdama, kad viešojo administravimo funkcijas vykdytų ir teisės aktus priimtų tik tos institucijos, kurioms tokią teisę suteikia įstatymas, gerbdama teisinės valstybės, ūkinės veiklos laisvės, nuosavybės neliečiamumo ir teisingo atlyginimo už nuosavybės apribojimą principus, Trakų rajono savivaldybė prašo VSTT atidžiai išnagrinėti pateiktus pasiūlymus ir ištaisyti išvardintus pažeidimus. Remiantis fundamentaliu teisinės valstybės principu „iš neteisės negimsta teisė“, minėtų trūkumų ištaisymas ir siekis tinkamai suderinti fizinių ir juridinių asmenų, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl planuojamos teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje, yra ypatingai svarbūs užtikrinant rengiamų TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ir tvarkymo planų teisėtumą.