Pagrindinis puslapis Lietuva Dėl duomenų pateikimo

Dėl duomenų pateikimo

Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6262) (toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 1 dalimi, juridiniai asmenys, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankus ir politines partijas, leidžiančius neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius ir (ar) turinčius informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, privalo Kultūros ministerijai pateikti duomenis apie savo dalyvius, kurie nuosavybės teise turi ar valdo ne mažiau kaip 10 procentų visų akcijų ar turto (jeigu turtas yra neakcionuotas), ir pranešti apie patikslintus duomenis, jeigu jie pasikeičia.

Atkreiptinas dėmesys, jog duomenų pateikimo forma yra pasikeitusi, todėl duomenis būtina pateikti pagal naująją, t. y. 2011 metais patvirtintą, duomenų pateikimo fomą.

Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės pavadinimas)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

DUOMENYS APIE juridinių asmenų, kurie yra VIETINIŲ, REGIONINIŲ, NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ ar INFORMACINėS VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ valdytojai, DALYVIUS ________________ Nr. ____ (data) _______________ (sudarymo vieta)

Juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas,

  pavadinimas (nurodant teisinę formą)  
  juridinio asmens kodas  
  registracijos adresas (skiriantis registracijos ir buveinės adresams, nurodyti ir buveinės adresą)  
  telefono numeris  
  elektroninio pašto adresas  

Juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, dalyvių vardai ir pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), asmens kodai (juridinių asmenų kodai): 

Vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Asmens kodas arbajuridinio asmens kodas Turimų ar valdomų akcijų ar turto dalis Balsų dalis procentais
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Dalyvių, esančių Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje registruotais juridiniais asmenimis ar jų filialais, subjektų dalyviai (nurodyti tuos, kurie nuosavybės teise turi ar valdo daugiau nei 10 proc. visų akcijų ar turto):

Vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Asmens kodas arbajuridinio asmens kodas Turimų ar valdomų akcijų ar turto dalis Balsų dalisprocentais
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, valdymo organai ir vadovaujantys asmenys:

_____________________________________________________

Turtiniai santykiai ir (ar) jungtinė veikla, siejantys juridinį asmenį, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais ir (ar) jų dalyviais

__________________________________________________________

(Pareigų pavadinimas)   (Parašas)          (Vardas ir pavardė)

Aprašas ir forma

Raštas dėl duomenų pateikimo