Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dėkojame už 2005 metų „Vorutos” prenumeratą

Dėkojame už 2005 metų „Vorutos” prenumeratą

Vandai Gasperienei, JAV
Jeronimui Gaižučiui, JAV
Ramintai M.Muzumdar (Cicėnaitei) , JAV
Jonui Prakapui, JAV
Valdemarai Malinovskai, Lenkija
Gražutei Sirutis (Šlapelytei), JAV
Algimantui Gureckui, JAV
Alfonsui Babonui, JAV
Vilniaus krašto lietuvių sąjungai  išeivijoje
Kanados lietuvių fondui
Kanados lietuvių katalikų centrui
Broniui Krokui, JAV
JAV lietuvių fondui
Broniui Sapliui, Kanada
Vytautui Aušrotui, Kanada
Linui Balaišiui, Kanada
Alei Stepaitienei, Kanada
Adolfui Sekoniui, Kanada
Nuoširdžiai dėkojame už paramą populiarinant Lietuvos istoriją ir šventų Kalėdų proga linkime geros sveikatos ir Dievo palaimos.
Lietuvos istorijos laikraščio  „Voruta“ darbuotojai Asta Berželionytė, Violanta Bružaitė, Antanas Dovydaitis,  Robertas Čuta, Albina Trečiokienė, Juozas Vercinkevičius, Gražina Zaleckytė

Naujienos iš interneto