Pagrindinis puslapis Sena Voruta Daktaras Vytautas Užgiris

Daktaras Vytautas Užgiris

Daktaras Vytautas Užgiris staiga mirė 2006 birželio 25d. Kaune.
A.A.  gimė 1931 metais Pužiškiuose, Tauragės apskrityje. 1944 metais kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją. Į Ameriką atvyko 1950 metais.
A.A. Vytautas buvo Medicinos ir Fiziologijos daktaras. Iki 1986 Dirbo Harvard Health School kaip tyrinėtojas. Taip pat jis padėjo redaguoti P.Čepėno knygą Naujųjų laikų Lietuvos istorija  pabaigdamas antrą tomą autoriui mirus.
Gyveno Worcester, Massachusets ir Lietuvoje Kaune A.A. Vytas buvo A.A. Inos Čepėnaitės Užgirienės vyras ir A.A. Birutės Jasaitienės brolis.
Giliame liūdesyje paliko Amerikoje: Brolis Šarūnas Užgiris, žmona Audronė ir vaikai: Arėjas su šeima, Vaidas su šeima, Aidė ir Karolis; brolis Egidijus, žmona Irena ir vaikai: Rimas su žmona ir Paulius su žmona; sesuo Otilija Barkauskienė, vyras Gintaras ir vaikai: Ramunė, Kęstutis, Rima, ir  Darius; A.A. Birutės Jasaitienės vaikai Jūratė Budrienė, Aušra Petry su šeima ir Algis Jasaiti;
motinos sesuo Bronė Kėželienė; pusbrolis Algis Kėželis, žmona Elena ir vaikai Žibutė ir Robertas.
Lietuvoje paliko: pusseserės Alė Bučienė, Dangira Papievienė, Grasilda Baliukienė, Giedrė Aukštakienė, Aldona Punienė Gaižūnienė, Pusbroliai: Gintaras ir Feliksas Zaleckiai, Jonas Dalbokas, Eligijus Morkūnas su žmona Dora, artima draugė Elena Černienė bei kiti artimieji.
Velionis pašarvotas salėje (S.Žukausko g. Nr.3b) prie Kauno Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčios,  antradienį, liepos 4 d. 12 val. išlydimas į Petrašiūnų kapines, kur palaidota A.A. žmona Ina.
Nuliūdę artimieji.