Pagrindinis puslapis Uncategorized Broniaus Saplio knyga pristatyta Tverečiuje

Broniaus Saplio knyga pristatyta Tverečiuje

Gražina BANEVIČIENĖ, „Švenčionijos klubo“ pirmininkės pavaduotoja, Vilnius

2012 m. lapkričio 24 d. „Švenčionijos klubo“ nariai su pirmininke Vanda Gumauskiene nuvažiavo į Rytų Lietuvos kampelį – Tverečių. Tikslas – pristatyti tverečėnams jų kraštiečio – 92-ejų metų Broniaus Saplio, gimusio čia, dabar gyvenančio Toronte, tolimoje Kanadoje, Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininko – šiltos, gražios, dar spaustuvės dažais kvepiančios prisiminimų knygos „Gyvenimo kelionė: Tverečius – Torontas“, kurią išleido leidykla „Homo liber“.

Kartu važiavo jauniausia B. Saplio sesuo Onutė Banevičienė (Saplytė), nemažai B. Saplio bičiulių ir bendraminčių.

Kelionė į Tverečių

Pakeliui užsukome į Mielagėnus, paimti Mielagėnų parapijos vikaro Antano Valatkos, kuris, susirgus buvusiam Tverečiaus klebonui Steponui Tunaičiui, Tverečiuje turėjo aukoti šv. Mišias.

Tverečiaus kapinėse pagerbėme amžinojo poilsio atgulusių Broniaus Saplio tėvelių – Felikso ir Kunigundos Saplių, senelių, giminių bei žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, atminimą. Sukalbėjome bendrą maldą, padėjome gėlių, uždegėme žvakutes. Paskiau miestelio centre prie stribynės taip pat padėjome gėlių bei uždegėme žvakutes.

Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje mus pasitiko šimtametis, legendomis apipintas ąžuolas. Iškilmingai sugaudė bažnyčios vargonai ir choras užgiedojo „Lietuva brangi“, o prie jų prisijungė visi buvę bažnyčioje, nevieno skruostu nuriedėjo ašara. Šv. Mišių aukoje kunigas A. Valatka (žmonių vadinamas kunigu Antanėliu) prisiminė mirusius B. Saplio artimuosius: žmoną Primutę Saplienę, tėvus, brolius ir seserį, pačiam Broniui Sapliui linkėjo sveikatos, stiprybės bei Dievo palaimos. Mišios baigėsi gaudžiant vargonams ir visiems giedant Lietuvos himną – tautišką giesmę. Iš bažnyčios visi ėjo tylūs ir susimąstę.

Švenčionijos klubo nariams nepatiko Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčioje ant sienos iškabinti plakatai lenkų kalba, tad jie juos nukabino, sakydami, kad net tais sunkiais Lenkijos okupacijos laikais šitas kraštas buvo ir liko lietuviškas, o dabar – nepriklausomoje Lietuvoje – skatinama lenkomanija. Tai daro gėdą visam Tverečiui bei jo žmonėms. Panašių dalykų Tverečiaus krašto šventovėje niekada nebuvo. Kunigai, dirbę šioje bažnyčioje, visais laikais buvo lietuvybės skleidėjai. Lietuvos bažnyčios hierarchai turėtų apginti parapiją nuo tokių bažnyčios niekinimų.

Tverečiaus bibliotekos darbuotoja Edita Martinėnienė perskaitė Broniaus Saplio biografiją. Kalbėjęs žurnalistas Bernardas Šaknys, pastebėjo, kad kiekviena parašyta atsiminimų akimirka yra išjausta paties B. Saplio. Aiški mintis, suprantamas stilius, įvykių tikrumas ir nuoširdus jų perteikimas – atspindi autoriaus asmenybę, atskleidžia ilgo bei turiningo gyvenimo esmę.

Sunkiai tramdydama jaudulį, prisiminimais apie brolį dalijosi sesuo Onutė Banevičienė (Saplytė), gyvenanti Kaišiadorių r. Ją papildė marti Gražina Banevičienė.

Knygą teigiamai įvertino Švenčionijos klubo metraštininkė Vilhelmina Pundienė. Pristatymas vyko buvusiuose senuose kultūros namuose, nes kaimo seklyčia remontuojama. Renginį pradėjo Švenčionijos klubo pirmininkė Vanda Gumauskienė, paminėjusi, kad atėjus rusų kariuomenei, daugelis Lietuvos gyventojų buvo priversti trauktis į Vakarus. Tuo keliu patraukė ir Bronius Saplys. Jo pasaulėžiūrą formavo tokie šviesuoliai kaip Zigmas Žemaitis, kaimynystėje gyvenęs knygnešys Aleksandras Telyčėnas, vargonininkas Leonas Bielinis ir kt. Todėl šeima, gyvenanti toli už Atlanto, buvo auklėjama lietuviška dvasia. Kalbėjo Aldona Misiūnienė, Apso krašto lietuviškų sekmadieninių mokyklų mokytoja Gudijoje, Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Keraitienė. Buvo išsakyta daug gražių, šiltų žodžių. Visi brangiausi, gražiausi gyvenimo įvykiai ir faktai, aprašyti knygoje, nė kiek nepagražinti ir neiškreipti, liudija, kad žmogus, per prievartą išplėštas iš Tėvynės, gali išlikti jai ištikimas bei visą savo gyvenimą paskirti savo tautos, savo gimtinės gerovei. Apie tai kalba visas knygos skyrius „Gerumo pamokos“, kuriame sudėti Broniaus Saplio apdovanojimai, padėkos, diplomai, ordinas už nuopelnus Lietuvai ir internete transliuojama B. Saplio kalba 2010 m. konferencijoje Seime.

Lietuvių tautos švyturys

Visą gyvenimą širdyje saugojau savo gimtinę, niekada jos nepamiršau, esu Tverečiaus vaikas, tuo didžiuojuosi, kiek įmanydamas padedu savo kraštui ir jo žmonėms visuose baruose. Norėčiau, kad ši knyga būtų tarsi gyvas paminklas vaikams, vaikaičiams, artimiesiems ir visiems, kurie domisi Vilniaus krašto praeitimi bei dabartimi, kuriems rūpi šios neatskiriamos Lietuvos dalies ateitis, kurie nori jai padėti tapti mūsų valstybės kūnu ir siela“, – rašo Bronius Saplys.

Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Alfonsas Petrukevičius savo prisiminimuose pabrėžia: „Bornius Saplys – lietuvių tautos švyturys. Tešviečia jis ilgai, ilgai, tepadeda mums ginti ne tik Vilniją, bet ir visą Lietuvą“.

Dėkojame Mielagėnų parapijos vikarui kunigui Antanui Valatkai už nuoširdžią maldą, bažnyčios chorui už gražias giesmes, Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos direktorei Elenai Sekonienei bei mokytojoms Nijolei Keraitienei ir Aldonai Misiūnienei, Tverečiaus seniūnei Česlavai Vitėnienei, bibliotekos darbuotojai Editai Martinėnienei, visiems tverečėnams, senjorams, svečiams ir jaunimui, nelikusiems abejingiems bei atėjusiems į šį gražų renginį, kuris įamžino savo gyvenimą puikiai „Homo liber“ leidyklos išleistoje knygoje „Gyvenimo kelionė: Tverečius-Torontas“. Ačiū jos direktoriui dr. Viliui Gužauskiui, redaktorei Teresei Gužauskienei, padavonujusiems šį išeivijos lietuvio kūrinį.

Pijaus Girdziušo nuotr.

Nuotraukose:

1. Renginio dalyviai 

2. B. Saplio sesuo O. Banevičienė

3. Žurnalistas B. Šaknys

4. Švenčionijos klubo metraštininkė V. Pundienė

5. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos mokytoja A. Misiūnienė

6. Švenčionijos klubo pirmininkė V. Gumauskienė

7. Didžiasalio „Ryto“ vid. m-los mokytoja N. Keraitienė

Voruta. – 2012, gruod. 8, nr. 25 (763), p. 7.