Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Atkurtos lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla (2004–2012)

Atkurtos lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla (2004–2012)

Algimantas MASAITIS, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas

Anotacija. Straipsnyje apžvelgiami 2004 m. balandžio 3 d. atkurtos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ tikslai, nagrinėjamos veiklos kryptys, detalizuoti atlikti darbai: organizuotos Tėvynės pažinimo pamokos ,,Gimtinės kloniais“, ,,Pavasario balsai“ (skirta Maironio 150 m. jubiliejui paminėti), į kurias buvo įjungti žinomi menininkai bei kitų specialybių atstovai. Analizuojamos atkurtos „Ryto“ draugijos organizuotos Konferencijos – suvažiavimai, Edukacinės – pažintinės ekskursijos, Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijoje vykusios Vilniaus r. lietuviškų mokyklų mokinių menų šventės ,,Vilniaus Jovarai“. Straipsnyje pristatomi rėmėjai ir mokykloms jų padovanotos knygos, enciklopedijos, žemėlapiai bei plakatai (pateikta piniginė išraiška). Supažindinama su konkursais Stanislovo Rapalionio premijai gauti bei Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijoms gauti, minimi Mokomųjų kabinetų konkursai.

Kalbama apie rėmėjus bei jų materialinę pagalbą mokiniams (maitinant ar remiant), išdalintas kuprines su pagrindinėmis mokymo priemonėmis, Kalėdinės dovanėlės ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams, Tautinius drabužius mokiniams.

Darbe panaudotos lentelės ne tik vaizdžiai iliustruoja dėstomą medžiagą, liudija „Ryto“ draugijos atliktus darbus, bet ir tampa šaltiniu „Ryto“ draugijos istorijai.

Pagrindiniai žodžiai. „Ryto“ draugija, Tėvynės pažinimo pamokos, edukacinės-pažintinės ekskursijos, Stanislovo Rapalionio premija, Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premija.

Atgavus lietuvių tautai 1904 m. spaudą lotyniškomis raidėmis pradėta steigti lietuviškos mokyklos. Šiam tikslui atsirado ,,Saulės“ draugija Kaune ir ,,Žiburio“ draugija Seinuose (jos veikė 1906-1940). Šios draugijos veikė Vakarų ir Pietų Lietuvoje.

1911 m. Vilniuje pradėjus leisti ,,Aušrą“ (redak. kun. Petras Kraujalis) greitai paaiškėjo, kad ir Rytų Lietuvai reikalinga švietimo draugija mokykloms steigti ir švietimo darbui plėsti. Sumanymui pritarė Vilniuje esantys inteligentai: dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas, kun. Alfonsas Petrulis, kun. Klemensas Maliukevičius ir kt.

Pirmasis Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ steigiamasis susirinkimas įvyko 1913 m. sausio 31 d. Vilniuje Visų Šventųjų bažnyčios klebonijoje. Draugija gavo teisę steigti ir laikyti pradedamąsias mokyklas, mokytojų seminarijas ir kitas mokymo įstaigas bei kursus. Valdybos pirmininku išrinktas kun. dr. Jonas Steponavičius (1). Pagrindinis ,,Ryto“ draugijos tikslas buvo:

mokyklinio ir popamokinio jaunimo ir suaugusiųjų švietimas;

švietimo darbuotojų rengimas;

lietuviškų mokyklų organizavimas ir išlaikymas.

Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“ veikė 25 metus (1913-01-31–1938-02-28). Nors 1939 m. gegužės 20 d. buvo atšauktas „Ryto“ draugijos veiklos uždraudimas, tačiau iki 1940 metų tokios ryškios veiklos ji nebeišvystė.

,,Ryto“ draugija atliko didžiulį darbą Rytų Lietuvoje steigiant pradines mokyklas lietuvių kalba, išlaikant lietuvišką žodį šiame krašte caro priespaudos laikais ir Vilniaus kraštą okupavus lenkams.

Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d. Pietryčių Lietuvoje, tėvams pageidaujant, pradėjo steigtis lietuvių kalba naujos mokyklos arba atsiskirti nuo mokyklų dirbančių rusų ar lenkų kalbomis. Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse, laimėjus rinkimus Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, švietimo organizavimas lietuvių kalba ėmė strigti, o greitai ir visai imta lietuvių kalba klasių nebeatidarinėti. Kilo būtinybė Vilniaus apskrities administracijai Pietryčių Lietuvoje atidaryti lietuvių kalba dirbančias mokyklas. Jau nereikėjo, kaip tarpukario piliečiams, rūpintis lietuviškų mokyklų organizavimu ir išlaikymu bei švietimo darbuotojų rengimu, bet visapusiškai remti atsikuriančias Pietryčių Lietuvos mokyklas visuomenei reikėjo. Tada buvo prisiminta ,,Ryto“ draugijos veikla.

2003 metų rudenį „Vilnijos“ valdybos nariai nutarė atkurti Lietuvių švietimo draugiją „RYTAS“. 2003 metų spalio-lapkričio mėnesiais pradėta rinkti Lietuvių švietimo draugijos „RYTAS“ steigėjų parašai. Surinkta 67 parašai. Parašus rinko hum. m. habil. dr. Kazimieras Garšva ir Algimantas Masaitis.

Lietuvių švietimo draugija „RYTAS“ įregistruota 2003-12-29.

Draugijos steigiamasis suvažiavimas įvyko 2004-04-03, Antakalnio g. 6, buvusiuose „RYTO“ draugijos namuose. Suvažiavime dalyvavo 30 dalyvių.

Išrinkta valdyba: Nijolė Balčiūnienė, Vida Dzenkauskienė, Laima Markauskienė, Algimantas Masaitis, Lolita Mikalauskienė, Danguolė Sabienė, Ramutė Zungailienė, pirmininku išrinktas Algimantas Masaitis.

Draugijos „RYTAS“ narių skaičius kasmet auga. Šiuo metu yra daugiau kaip 500 narių. Draugijos veikloje, kaip ir anksčiau dalyvauja dvasininkai: kun. dr. Gediminas Jankūnas, kun. dr. Mindaugas Ragaišis, kun. Vytautas Rapalius ir kt.

Patvirtinti atkurtos „Ryto“ draugijos tikslai:

kelti mokytojų kvalifikaciją žadinant Tėvynės meilę, pasididžiavimą Gimtuoju kraštu, studijuojant Tautos istoriją, tautinių santykių darnumo politiką daugiakalbėje aplinkoje;

visapusiškai remti atsikuriančias Pietryčių Lietuvos mokyklas.

Per aštuonerius metus „Ryto“ draugija atliko daug darbų, tačiau atkurtos „Ryto“ draugijos veikla nėra analizuota bei detalizuota nei periodikoje, nei mokslo darbuose. Tad minint „Ryto“ draugijos 100-mečio jubiliejų dera žvilgterėti ir į pastarųjų metų atliktus „Ryto“ darbus

Darbo objektas: Lietuvių švietimo draugija „Rytas“.

Darbo tikslas: apžvelgti 2004 m. atkurtos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veiklą

Uždaviniai: detalizuoti organizuotas Tėvynės pažinimo pamokos (,,Gimtinės kloniais“, ,,Pavasario balsai“); analizuoti organizuotos Konferencijas – suvažiavimus, Edukacines – pažintines ekskursijas, Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijoje vykusias Vilniaus r. lietuviškų mokyklų mokinių menų šventes ,,Vilniaus Jovarai“; pristatyti rėmėjus ir jų teiktą finansinę paramą, iškelti organizuotų konkursų (Stanislovo Rapalionio premijai, Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijai, Mokomųjų kabinetų konkursus) svarbą

Metodai: duomenų rinkimas, sisteminimas, statistinis metodas.

Literatūra. Atkurtos „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga 2004–2012 metų: ,,Ryto“ draugijos veiklos planai, protokolai, finansiniai dokumentai.

Įgyvendindama užsibrėžtus tikslus per aštuonerius metus atkurtoji „Ryto“ draugija veiklą vystė įvairiomis kryptimis:

organizavo Tėvynės pažinimo pamokas ,,Gimtinės kloniais“ (žr.: 1 lentelę) ir ,,Pavasario balsai“ (skirta Maironio 150 m. jubiliejui paminėti) (žr.: 2 lentelę), į kurias buvo įjungti žinomi menininkai bei kitų specialybių atstovai.

Rengė konferencijas – suvažiavimus,

Organizavo Edukacinės – pažintinės ekskursijas,

Rengė mokinių menų šventes;

Ieškojo rėmėjų ir jų suteiktą finansinę paramą panaudojo mokyklų bibliotekoms gausinti: knygos, enciklopedijos, žemėlapiai, plakatai; be to materialinę rėmėjų pagalbą panaudojo mokiniams: (maitinant ar remiant), išdalintos kuprinės su pagrindinėmis mokymo priemonėmis, įgyti tautiniai drabužiai, suteikta kitokia parama, o taip pat maitinimas; įteiktos Kalėdinės dovanėlės ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams;

Organizuoti konkursai: Stanislovo Rapalionio premijai bei Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijai. Be to, organizuoti Mokomųjų kabinetų konkursai.

Detalizuosime paminėtas veiklos kryptis statistine medžiaga iliustruojama lentelėse.

I. Tėvynės pažinimo pamokos

Itin svarbus atkurtos „Ryto“ draugijos tikslas – žadinti Tėvynės meilę, pasididžiavimą gimtuoju kraštu, ugdyti norą, gilintis į savo Tautos istoriją. Šio tikslo įgyvendinimui svarbų vaidmenį atlieka Tėvynės pažinimo pamokos. Jų organizavimui „Rytas“ pasirinko dvi kryptis. Apie jas plačiau.

I. 1.Tėvynės pažinimo pamokos ,,Gimtinės kloniais“

Tėvynės pažinimo pamokos „Gimtinės kloniais“, kaip matyti iš 1 lentelės, vyko 14-oje Pietryčių Lietuvos mokyklų. Į jas buvo įtraukti menininkai, įvairių sričių mokslininkai, politikai (fotomenininkas Vytautas Ilevičius, prof. Antanas Kiveris; prof. Rita Bieliauskienė; doc. dr. Egidijus Mažintas; III-IV-V LR Vyriausybės narys Rimantas Klimas; politkalinys Stasys Stungurys; birbynininkas Antanas Jonušas).

Tėvynės pažinimo pamokų „Gimtinės kloniais“ metu mokyklose buvo pristatoma fotomenininko Vytauto Ilevičiaus paroda ,,Gimtinės kloniais“.

1 lentelė (2)

Tėvynės pažinimo pamokos ,,Gimtinės kloniais“

Eil.

Nr.

Mokykla

Data

1.

Pabradės ,,Ryto“ gimnazija

2009-11-13

2.

Nemenčinės Gedimino gimnazija

2010-02-11

3.

Kalvelių ,,Aušros“ gimnazija

2010-03-08

4.

Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinė mokykla

2010-04-23

5.

Maišiagalos L d k Algirdo vidurinė mokykla

2010-11-05

6.

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

2010-12-10

7.

Baltosios Vokės ,,Šilo“ vidurinė mokykla

2011-02-11

8.

Paberžės ,,Verdenės“ vidurinė mokykla

2011-05-26

9.

Riešės gimnazija

2011-10-28

10.

Pagirių gimnazija

2011-11-25

11.

Eitminiškių vidurinė mokykla

2012-01-19

12.

Juodšilių ,,Šilo“ gimnazija

2012-03-09

13.

Jašiūnų ,,Aušros“ vidurinė mokykla

2012-04-13

14.

Lavoriškių vidurinė mokykla

2012-11-09

I. 2. Tėvynės pažinimo pamokos ,,Pavasario balsai“

Kita Tėvynės pažinimo pamokų tema buvo paskirta Maironiui – „Pavasario balsai“. 2012 m. buvo paskelbti Maironio metais, tad neatsitiktinai „Ryto“ draugija, kurios tikslą, žadinti Tėvynės meilę, pasididžiavimą Gimtuoju kraštu, itin prasmingai atskleidė savo posmuose Maironis, negalėjo likti nuošaliai nuo tautos dainiaus pagerbimo. Per tris 2012 metų mėnesius buvo penkiose Pietryčių Lietuvos mokyklose (žr. 2 lentelę) buvo suorganizuoti renginiai minint 150-asias Maironio gimimo metines.

Tėvynės pažinimo pamokų „Pavasario balsai“ organizatorius ir režisierius doc. dr. Egidijus Mažintas, dalyvavo prof. Antanas Kiveris, prof. Rita Bieliauskienė ir kt.

2 lentelė (3)

Tėvynės pažinimo pamokos ,,Pavasario balsai“

Eil. Nr.

Mokykla

Data

1.

Rudaminos gimnazija

2012-02-21

2.

Maišiagalos L. d. k. Algirdo vidurinė mokykla

2012-03-21

3.

Pagirių gimnazija

2012-03-28

4.

Baltosios Vokės ,,Šilo“ vidurinė mokykla

2012-04-25

5.

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

2012-05-11

II. Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ konferencijos – suvažiavimai

(2004–2013)

Ryto“ draugijai rūpėjo ir rūpi žadinti Tėvynės meilę ir pedagogams bei jų kvalifikacijos kėlimas, dalykinė parama atsikuriančioms Pietryčių Lietuvos mokykloms.

Draugijos „RYTAS“ veikla apima Pietryčių Lietuvos lietuvių kalba dirbančias mokyklas (Vilniaus r. ir Šalčininkų r. visas mokyklas, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnaziją, Širvintų r. Bartkuškio pagrindinę mokyklą, Trakų r. Paluknio Medeinos vid. mokyklą, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinę mokyklą).

Lietuvių švietimo draugija 2004–2012 m. suorganizavo septynias konferencijas. Konferencijos vyksta skirtingose mokyklose, mokyklų vadovams siunčiami kvietimai-pranešimai ir prašoma deleguoti į konferenciją 2-3 mokytojus, bet mokytojai gali vykti ir savarankiškai.

Šiandieną 2013 m. sausio 31-ąją vykstanti konferencija, minint „Ryto“ draugijos šimtmetį – tai jau aštuntoji konferencija (žr.: 3 lentelę). Kaip matyti iš lentelės duomenų du renginiai vyko Vilniaus „Ryto“ vidurinėje mokykloje. Įvairuoja dalyvių skaičius. Svarbu pažymėti, kad konferencijoms organizuoti lėšų išskyrė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID), Cingų labdaros fondas (CLF), Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Jarembauskų švietimo fondas (Jarembauskų šviet. F.).

Detalizuosime keletą konferencijų.

3 lentelė (4)

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ konferencijos – suvažiavimai (2004–2013)

Eil.

Nr.

Konferencijos tematika

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

Suma Lt

Rėmėjai

1.

Atkuriamoji konferencija

Vilnius, Antakalnio 6, buvusiuose ,,Ryto“ draugijos namuose

2004-04-03

30

2.

Antroji konferencija

Vilniaus ,Ryto“ vidurinė mokykla

2005-04-23

56

721.25

TMID

3.

Tautinis, patriotinis ir pilietinis mokinių ugdymas

Pabradės „Ryto“ gimnazija

2006-05-20

57

600.08

TMID

4.

Metodinis seminaras – konferencija ,,Tautinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“

Paberžės ,,Verdenės“ vidurinė mokykla

2006-12-02

60

3000.03

Vilniaus miesto savivale

 

dybė

5.

Kultūros paveldas ir tautinis mokinių ugdymas

Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinė mokykla

2007-05-12

79

200.00

6.

,,Ryto“ draugijos 95-mečio konferencija suvažiavimas

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos salėje

2008-05-17

67

572.97

TMID

7.

,,Istorijos mokytojų vaidmuo, ugdant mokinių tautines, patriotines ir pilietines nuostatas“

Vilniaus ,,Ryto“ vidurinė mokykla

2010-01-28

45

300.00

CLF

8.

Mokslinė konferencija skirta ,,Ryto“ draugijos 100 – mečio jubiliejui

Lietuvos nacionalinis muziejus

2013-01-31

  ŠMM, CLF, Jarem

 

bauskų šviet. F.

Būtina pažymėti, kad antroje konferencijoje, vykusioje 2004 m. balandžio 23 d. (žr.: 3 lentelė) buvo priimtos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veiklos gairės 2005–2010 metams. Jose nustatyta, kad Pietryčių Lietuvos ir „Ryto“ vardus turinčių mokyklų pedagogai renkasi kartą metuose ne tik susipažinti, pabendrauti su kolegomis, bet ir aptarti darbe iškilusių klausimų. Be to, nagrinėjama, kaip sekasi, sudarant kuo palankesnes sąlygas Pietryčių Lietuvos gyventojams, švietimo priemonėmis plėtoti tautines, kultūrines tradicijas bei papročius, puoselėti gimtąją kalbą, jos mokytis, pažinti šalies kultūrą ir istoriją, mokytis valstybine kalba visiems to pageidaujant.

Be to, konferencijose kalbėta apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą dirbant kalbinės ir kultūrinės įvairovės sąlygomis, kai mokyklos mokomoji kalba nesutampa su besimokančiųjų kalba šeimoje. Konferencijoje priimtas nutarimas parengti ir įgyvendinti projektą „Tėvynės pažinimas“. Nutarta „Gairių“ įgyvendinimui kasmet rengti veiklos planus.

Konferencijoje priimta rezoliucija, kreipimasis į visus Lietuvos mokytojus, raginant savo veikloje pastoviai:

plėtoti tautines, kultūrines tradicijas bei papročius;

puoselėti gimtąją kalbą;

pažinti šalies istorijos, gamtos bei kultūros paveldo vertybes;

siekti, kad visos Lietuvos mokyklos taptų tautinės kultūros židiniu“.

Trečiojoje konferencijoje „tautinis, patriotinis ir pilietinis mokinių ugdymas“ (žr.: 3 lentelė), vykusioje 2006 m. gegužės 20 d. Pabradėje buvo priimta rezoliucija. Pateikiamerezoliucijos, kurią pasirašė konferencijos pirmininkas Algimantas Masaitis ir konferencijos sekretorė Gražina Boguslauskienė tekstą:

Konferencijos dalyviai, suvokdami, kad tautinė mokykla yra tautos išlikimo garantas, semdamiesi įkvėpimo iš tūkstantmetės lietuvių tautos kultūrinės, religinės ir humanitarinės patirties, žinodami, kad savo nacionaliniu identitetu ir istorija besididžiuojančios Europos tautos to pasiekė plėtodamos mokslą ir švietimą, globodamos etninę kultūrą, esame susirūpinę įsivyraujančia tendencija žavėtis kosmopolitiškais principais, beveik visiškai pamirštant tautinę savigarbą ir tautinę kultūrą. Esame susirūpinę, kad lietuvių kalba – svarbiausias tautos atributas – netenka prioriteto.

Kreipiamės į visas mokyklų bendruomenes, primindami, kad mes, Lietuvos valstybės piliečiai, esame atsakingi ne tik už mūsų valstybės dabartį, bet ir už ateitį.

Raginame: kad tautinis, patriotinis ir pilietinis mokinių ugdymas taptų duona mūsų kasdienine.

Skatiname visas švietimo įstaigas, maironiečių, kudirkaičių, skautų ir kitas visuomenines organizacijas rengti edukacines programas, projektus, kurie bus finansuojami ŠMM iš LRV ,,Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo“ programos.

Kviečiame mokytojus, auklėtojus ir visus kitus pedagogus įvairiomis veiklos formomis plėtoti jaunimo aktyvaus, kūrybingo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime įgūdžius, puoselėti meilę savo kraštui, tautinį identitetą, valstybinę sąmonę bei Europinės kultūros suvokimą, formuoti konstruktyvų požiūrį į Lietuvos valstybę, ugdyti gebėjimą suvokti Lietuvą globalizacijos procese“.

Itin aktuali rezoliucija buvo priimta ir konferencijos „Kultūros paveldas ir tautinis mokinių ugdymas“ vykusios 2007 m. gegužės 12 d. Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“ vidurinėje mokykloje (žr.: 3 lentelė). Rezoliuciją pasirašė konferencijos pirmininkas Algimantas Masaitis ir konferencijos sekretorė Asta Žilienė. Perteikiame šios rezoliucijos tekstą:

„Esame susirūpinę įsivyraujančia tendencija žavėtis kosmopolitiškais principais, beveik visiškai pamirštant tautinę savigarbą ir tautinę kultūrą.

Esame susirūpinę, kad lietuvių kalba – svarbiausias tautos atributas – netenka prioriteto, o kultūros paveldas menkai naudojamas tautiniam mokinių ugdymui.

Kviečiame mokytojus, auklėtojus ir visus švietimo darbuotojus įvairiomis veiklos formomis plėtoti jaunimo aktyvaus, kūrybingo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime įgūdžius, puoselėti meilę savo kraštui, tautinį identitetą, valstybinę sąmonę bei Europinės kultūros suvokimą, taip organizuoti mokyklos gyvenimą, popamokinę veiklą ir neformalųjį ugdymą, kad stiprėtų mokinių emociniai ryšiai su tėvyne, kad atsirastų norai, saugant ir studijuojant tautos kultūros paveldą, dirbti savo krašto, savo tautos ir valstybės labui.

Skatiname visas švietimo įstaigas, maironiečių, kudirkiečių, skautų ir kitas jaunimo visuomenines organizacijas aktyviai dalyvauti edukacinėse programose, projektuose, kurie finansuojami ŠMM ir LRV ,,Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo“ programos“. Konferencijoje dalyvavo 79 delegatai. Rezoliucija priimta vienbalsiai.

III. Ekskursijos ir meno šventės

Pedagogų kvalifikacijos kėlimui, meilės gimtajam kraštui ir pasididžiavimo juo ugdymui, tautinių santykių darnumo politikos daugiakalbėje aplinkoje plėtrai bei kitų „Ryto“ užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui svarbų vaidmenį atlieka edukacinės – pažintinės ekskursijos, meno kolektyvų pasirodymai

III. 1. Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ organizuotos edukacinės-pažintinės ekskursijos (2007–2012)

Per šešerius metus „Ryto“ draugija mokytojams bei mokiniams suorganizavo 9 edukacines-pažintines ekskursijas (žr.: 4 lentelė) ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Lietuvoje lankytasi istorinėse vietose, susipažinta su gamtos paminklais (Dieveniškės, Druskininkai, Panemunė).

Pažintinės kelionės Seinai-Punskas metu „Ryto“ valdybos nariai susipažino su lietuvių padėtimi Lenkijoje. Be to, organizuota pažintinė kelionė į Briuselį-Paryžių.

4 lentelė (5)

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ organizuotos edukacinės – pažintinės ekskursijos (2007–2012)

Eil.

Nr.

Ekskursijos tematika

Dalyviai

Data

Dalyvių skaičius

Suma

Rėmėjai

1.

Dieveniškių regioninis parkas

Pedagogai

2007-05-12

42

680.00

UAB

,,Mėta“

2.

Šiauliai – pergalingojo Saulės mūšio kraštas

 

2007-06-01

36

1000.00

TMID

3.

Žolininkų šventė

Dieveniškės ,,Ryto“, Marijampolio vidurinių mokyklų ir Pagirių gimnazijos mokiniai

2007-08-15

46

UAB ,,Mėta“

4.

Briuselis–Paryžius

Pedagogai

2008-11-26/12-03

20

V. Land. F.

5.

Druskininkai ir jo apylinkės

Pedagogai

2008-10-18

46

2200.00

TMID

6.

Seinai-Punskas

,,Ryto“ valdybos nariai

2009-06-18/19

9

797.09

CLF

7.

Valdovų rūmai

Pedagogai

2011-06-02

26

   

8.

Panemunės pilys–Rambyno kalnas- Šilutė

Pedagogai

2011-10-01

42

2621.00

CLF

9.

Liubavo malūnas – Europos parkas

Pedagogai

2012-10-09

67

2336.00

CLF

III. 2. Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų mokinių menų šventė ,,Vilniaus Jovarai(2009–2012)

Itin svarbi Lietuvių švietimo draugijos „Ryto“ veiklos kryptis – Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų mokinių menų šventė vykusi Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, prasmingu pavadinimu „Vilniaus Jovarai“ (žr.: 5 lentelė). Šventės ,,Vilniaus Jovarai“ idėja kilo kaip analogija Šalčininkų r. ,,Šalčios Aleliumams“. ,,Šalčios Aleliumai“ vyksta žiemą mokyklos patalpose. Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ valdyba nutarė, kad ,,Vilniaus Jovarai“ vyktų šiltuoju metų laiku ir gamtoje. Po ilgokų svarstymų buvo nutarta šventę ,,Vilniaus Jovarai“ organizuoti Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijos sporto aikštynuose. Praktika parodė, kad neapsirikta: moksleiviams yra vietos koncertuoti, žaisti lauko atrakcionuose, paklaidžioti kreivų veidrodžių karalystėje. Tai tikri pavasariniai moksleivių ,,atlaidai“. Šiose šventėse noriai dalyvauja beveik visos Vilniaus r. mokyklos (neatvyksta 1-2 mokyklos). Kaip matome iš lentelės duomenų, į šventės rėmėjų gretas įsijungia vis daugiau įvairių organizacijų.

Lietuvių švietimo draugiją „Rytas“ remia: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID), Cingų labdaros fondas (CLF), Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Uždara akcinė bendrovė ,,Mėta“ (UAB „Mėta“), Vytauto Landsbergio Fondas (V. Land. F.), Vilniaus apskrities viršininko administracija (VAVA), Lietuviška kultūros, švietimo labdaros organizacija JAV Tautos Fondas (TF) ir partija Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).

5 lentelė (6)

Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų mokinių menų šventė ,,Vilniaus Jovarai“

(2009–2012)

Eil.

Nr.

Menų šventės pavadinimas

Data

Suma

Rėmėjai

1.

Vilniaus Jovarai – 1

2009-05-22

12 000.00

VAVA, CLF, UAB ,,Mėta“

2.

Vilniaus Jovarai – 2

2010-05-21

10 000.00

VAVA, V. Land. F., UAB ,,Mėta“

3.

Vilniaus Jovarai – 3

2011-05-20

8 000.00

ŠMM, V. Land. F.,UAB ,,Mėta“ Broniaus Saplio dovana

4.

Vilniaus Jovarai – 4

2012-05-25

7 000.00

ŠMM, V. Land. F., UAB ,,Mėta“

 IV. Paskatinimai pedagogams

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ skatina pedagogus, organizuodama konkursus Stanislovo Rapolionio ar Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijoms gauti. Be to, organizuojamos Mokomųjų kabinetų apžiūros – konkursai.

V.1. Konkursai Stanislovo Rapolionio premijai gauti (2011–2012).

Stanislovas Rapolionis gimė apie 1485–1500 m. netoli Eišiškių, mirė 1545 m. gegužės 13 d. Karaliaučiuje. Tai vienas lietuvių raštijos pradininkų, manoma, buvęs Vilniaus pranciškonų vienuolis, pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius. Stanislovas Rapolionis yra prasmingai pavadintas Eišiškių žemės pažiba.

Idėja steigti Stanislovo Rapolionio premija kilo Pietryčių Lietuvos inteligentijos tarpe. Siūlymams pritarė tuometinis Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID).

Už Rytų Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą pirmuoju laureatu 2007 m. paskelbtas ilgametis Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorius Vytautas Dailidka ir ignalinietis dr. Algirdas Kavaliauskas;

2008 metų laureatai: Viktorija Lapienienė, Švenčionių r. Reškutėnų pagr. m-klos mokytoja; Antanas Karmonas, Ignalinos Česlovo Kudabos pagr. m-klos mokytojas; Algimantas Masaitis, Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ pirmininkas.

2009 metų laureatas Jonas Bajoriūnas, Ignalinos r. Mielagėnai.

Panaikinus TMID, premijų steigėjo funkcijas perėmė Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“. Pagal naujai redaguotus įstatus Stanislovo Rapolionio premija skiriama už Pietryčių Lietuvos Kultūros ir švietimo sklaidą.

2011 metų laureatas Juozas Vercinkevičius, ,,Vorutos“ laikraščio redaktorius ir leidėjas (žr.: 6 lentelė).

2012 metų laureatas Valentinas Šiaudinis, mokytojas, pensininkas (žr.: 6 lentelė).

6 lentelė (7)

Konkursai Stanislovo Rapolionio premijai gauti

(2011–2012)

Eil.

Nr.

Įvykusio konkurso data

Premijos įteikimo vieta

Piniginė išraiška

Rėmėjai

1.

2011-05-13

Eišiškių S. Rapolionio gimnazija

1469.40 Lt

V. Land. F.

2.

2012-05-11

Eišiškių S. Rapolionio gimnazija

1469.40 Lt

CLF

IV. 2. Konkursai Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijai gauti (2008–2012)

2008 m. TMID įsteigė Metų Mokytojo premiją kartu su Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“. 2008–2009 m. Metų Mokytojo premija buvo skiriama Rytų Lietuvos mokyklų mokytojams.

Panaikinus departamentą šias funkcijas perėmė Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“. Premijos skiriamos už gerą pedagoginę – vadybinę veiklą Pietryčių Lietuvos mokytojams (žr.: 7 lentelė).

7 lentelė (8)

Konkursai Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijai gauti

(2008–2012)

Eil.

Nr.

Premijos įteikimo data

Laureatai

Kur įteiktos premijos

Piniginė išraiška

Rėmėjai

1.

2008-10-06

Alytė Zakarauskienė Aušra Varnelienė

Ilona Šedienė

Zita Spirauskienė

Laima Juodgalvienė Danguolė Sabienė

Daiva Losinskienė

Raimonda Sakalauskaitė Valdonė Navickaitė

Vida Pimpienė

Vilniaus mažajame teatre

 

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

TMID, VAVA

2.

2009-10-16

Stanislava Černiauskienė

Kristina Vasilevskaja

Nemenčinės Gedimino gimnazijoje

1 000.00

1 000.00

CLF

CLF

3.

2010-10-04

Laima Markauskienė

Švietimo raidos centre-muziejuje

1 000.00

Broniaus Saplio dovana

4.

2011-09-30

Jūratė Savičienė

Ant Rambyno kalno

 

1 000.00

V. Land. F.

5.

2012-10-09

Ramunė Katinauskienė

Europos Parke

 

1 000.00

V. Land. F.

 

IV. 3. Mokomųjų kabinetų apžiūros – konkursai (2008; 2010)

Ryto“ draugijos iškeltą konkursų organizavimą mokomiesiems kabinetams palaikė tuometinis Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID), jį panaikinus – Vilniaus apskrities švietimo taryba.

2008 m. organizuojant Rytų Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų lietuvių kalbos kabinetų apžiūrą-konkursą (žr.: 8 lentelė), į organizacinį darbą įsijungė ir tuometinis TMID, kurio generaliniu direktoriumi dirbo Antanas Petrauskas.

2010 m. Vilniaus apskrities Gimnazijų ir vidurinių mokyklų istorijos kabinetų apžiūra-konkursas buvo organizuotas kartu su Vilniaus apskrities švietimo taryba, kuriai tuo metu vadovavo Danguolė Sabienė (žr.: 8 lentelė).

Minėtų konkursų – apžiūrų organizavimas paskatino mokyklų bendruomenes, lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos mokytojus bei moksleivius daugiau dėmesio paskirti vizualių priemonių panaudojimui, jų tinkamam eksponavimui, meniniam kabinetų apipavidalinimui bei jų turtinimui.

8 lentelė (9)

Mokomųjų kabinetų apžiūros – konkursai

(2008; 2010)

Eil.

Nr.

Kabinetų veiklos kryptis

Kabinetų prizininkai

Data

Suma (LT)

Rėmėjai

1.

Lietuvių kalbos

I v. Trakų r. Onuškio v. m.II v. Ignalinos gimnazijaII v. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija 2008 m. spalis

TMID

2.

Istorijos

I v. Ukmergės r. Veprių v. m.I v. Vilniaus ,,Ryto“ v. m.II v. Trakų r. Onuškio v. m.II v. Juodšilių ,,Šilo“ gimnazija

III v. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

III v. Švenčionėlių gimnazija

2010 m. sausis

3825.00

VAVA, CLF

 

V. Materialinė parama

Itin svari „Ryto“ veiklos kryptis – materiali pagalba mokykloms: mokymo procesui gerinti (knygos, enciklopedijos, žemėlapiai ir plakatai), kultūriniams renginiams (tautiniai drabužiai), mokiniams (maitinimas, kita materiali pagalba, kuprinės su pagrindinėmis mokymo priemonėmis, Kalėdinės dovanėlės ikimokyklinukams ir pradinukams).

V. 1. Knygos, enciklopedijos, žemėlapiai ir plakatai mokykloms (2008-2012)

Knygos, enciklopedijos, žemėlapiai ir plakatai išdalinti pagal perdavimo – priėmimo aktus visoms Pietryčių Lietuvos mokykloms, dirbančioms lietuvių kalba (pradinėms, pagrindinėms, vidurinėms ir gimnazijoms) (žr.: 9 lentelė).

9 lentelė (10)

Knygos, enciklopedijos, žemėlapiai ir plakatai mokykloms

(2008-2012)

Eil.

Nr.

Leidiniai

Data

Suma LT

Rėmėjai

1.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos 24 t.

2008

2 300.00

TF mecenatė Zuzana Juškevičienė

2.

Knygos ir įvairūs plakatai

2008

11 472.00

ŠMM

3.

Knygos ir žemėlapiai

2009

9 065.00

ŠMM

4.

Knygos

2009

462.00

ŠMM

5.

Knygos

2009

2 308.00

ŠMM

6.

Knygos plakatai ir žemėlapiai

2010

7 924.95

ŠMM

7.

Knygos ir žemėlapiai

2011

10 922.80

ŠMM

8.

Vaikiškos knygos 93 kompl. po 20 egz.

2012

27 484.39

Gražutės Sirutis F.

V. 2. Materialinė pagalba mokiniams, maitinimas (2009–2012)

Maitinami Vilniaus r. lietuviškų mokyklų mokinių menų šventės ,,Vilniaus Jovarai“ dalyviai ir įvairių mokyklų mokiniai laikinai esantys sunkiose materialinėse sąlygose (žr.: 10 lentelė).

10 lentelė (11)

Materialinė pagalba mokiniams, maitinimas

(2009–2012)

Eil.

Nr.

Pagalbos rūšis

Data

Piniginė išraiška (Lt)

Rėmėjai

1.

1. Materialinė pagalba

2. Maitinimas

2009 m.

2009 m.

700.00

2500.00

Jarembauskų švietimo Fondas

CLF

2.

Maitinimas

2010 m.

1500.00

CLF

 

3.

Maitinimas

2011 m.

2755.33

V. Land. F; CLF

4.

Maitinimas

2012 m.

3463.01

V. Land. F;

Jarembauskų švietimo Fondas

5.

Materialinė pagalba

2012 m.

1000.00

Jarembauskų švietimo Fondas

V. 3. Pietryčių Lietuvos lietuviškų mokyklų pirmokams rugsėjo 1-ąją išdalinta kuprinių su pagrindinėmis mokymo priemonėmis (2006–2012)

Nuo 2006 m. kas metai rugsėjo 1-ajai visiems Pietryčių Lietuvos lietuviškų mokyklų pirmokams išdalinamos kuprinės su pagrindinėmis mokymo priemonėmis. Tai Cingų labdaros fondo, Giedrės Sidarienės fondo, Jarembauskų švietimo Fondo, Lietuviškos kultūros, švietimo labdaros organizacijos JAV Tautos Fondo, dovanos ir rūpestis Pietryčių Lietuvos lietuviškomis mokyklomis (žr.: 11 lentelė). Ši parama tėvams padeda pirmokus paruošti mokyklai.

11 lentelė (12)

Pietryčių Lietuvos lietuviškų mokyklų pirmokams rugsėjo 1-ąją išdalinta kuprinių su pagrindinėmis mokymo priemonėmis (2006–2012)

Eil. Nr.

Data

Vnt. sk.

Suma Lt

Rėmėjai

1.

2006

678

11 937 23

Giedrės Sidrienės Fondas, CLF

2.

2007

734

19 005 66

TF, CLF

3.

2008

665

18 189 20

TF, CLF

4.

2009

657

17 225 55

TF, CLF

5.

2010

663

17 515 05

TF, CLF

6.

2011

663

17 515 05

TF, CLF

7.

2012

703

20 306 05

TF, CLF, Jarembauskų švietimo fondas

V. 4. Kalėdinės dovanėlės (2006–2012)

Mokyklos dar nelankantys vaikai ir pradinukai minėtų rėmėjų geranoriškumu sulaukia Kalėdinių dovanėlių (žr.: 12 lentelė)

12 lentelė (13)

Kalėdinės dovanėlės (2006–2012)

Eil.

Nr.

Kalėdinės dovanėlės gavėjas

Metai

Vienetų skaičius

Finansinė išraiška (Lt)

Rėmėjai

1.

Pradinukai

2006

2.200

10 251.84

TS-LKD

2.

Pradinukai, ikimokyklinukai

2007

1. 104

6 002.17

TF, CLF

3.

Ikimokyklinukai

2008

385

2 427.70

CLF

4.

Ikimokyklinukai

2009

1.3005

8 006.57

CLF, Jarembauskų švietimo fondas

5.

Ikimokyklinukai

2010

1.450

8 004.01

TF, CLF

6.

Ikimokyklinukai,

priešmokyklinukai

2011

1.800

9 882.02

TF, CLF

7.

Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai

2012

2.100

12 180.00

TF, CLF,

Jarembauskų švietimo fondas

V. 5. Tautiniai drabužiai padovanoti moksleiviams (2009; 2012)

Ne tik ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai naudojasi rėmėjų parama. Akcentuotina, kad per pastaruosius metus buvo padovanoti tautiniai drabužiai (žr.: 13 lentelė). (Maišiagalos L d k Algirdo vid. m-klos 6 mergaitėms. Jašiūnų ,,Aušros“, Eitminiškių ir Lavoriškių vid. m-kloms po 8 poras, o Bezdonių ir Buivydiškių pagrindinėms mokykloms po 4 poras). Tai itin svari dovana ugdant tautiškumą, tautinę kultūrą, pagarbą savo tradicijoms.

13 lentelė (14)

Tautiniai drabužiai padovanoti moksleiviams (2009; 2012)

Eil.

Nr.

Tautinių kostiumų skaičius, paskirtis

Data

Finansinė išraiška (Lt)

Rėmėjai

1.

6 kostiumai (mergaitėms)

2009-12-04

4 800.00

Jarembauskų švietimo fondas

2.

64 kostiumai (mergaitėms ir berniukams)

2012-12-04

30 976.00

Gražutės Sirutis fondas

Per minimą laikotarpį Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ valdyba konsultavo mokyklų bendruomenes, vadovus ir mokytojus įvairiais, pedagoginėje veikloje kylančiais klausimais (Pietryčių Lietuvoje, kuriai vadovauja Lietuvos lenkų rinkimų akcija, mokinio krepšelio lėšos nevienodai paskirstomos. Dažniausiai lietuvių kalba dirbančiom mokyklom mokinio krepšelio lėšos sumažinamos 15 %, mokyklos nevienodai aprūpinamos mokymo priemonėmis, įvairia technika, nesirūpinama mokyklų statyba ir jų remontu ir kt.).

Pietryčių Lietuvoje, Vilniaus ir Šalčininkų savivaldybėse, visiškai nesirūpinama valstybine kalba didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, ypač kaimo vietovėse. Tai sukėlė didelį tėvų nepasitenkinimą, nes priemiestiniame rajone yra daug jaunų šeimų, o jų atžalos negali patekti į darželius. Minimu klausimu Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ valdyba aktyviai bendradarbiavo su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis esamai padėčiai gerinti. Padėtis lėtai, bet gerėja.

Išvados:

1. pirmąsyk pateikta medžiaga apie atkurtos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veiklą 2004–2012 m.

2. Atskleistas „Ryto“ gebėjimas atsiliepti į nūdienos aktualijas: organizuotos Tėvynės pažinimo pamokos Gimtinės kloniais“ ir ,,Pavasario balsai“ (skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms).

3. Konferencijos – suvažiavimai bei edukacinės – pažintinės ekskursijos – „Ryto“ draugijos tikslų įgyvendintojos keliant mokytojų kvalifikaciją, žadinant Tėvynės meilę, pasididžiavimą Gimtuoju kraštu, studijuojant Tautos istoriją, tautinių santykių darnumo politiką daugiakalbėje aplinkoje.

4. Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijoje organizuotos Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų mokinių menų šventės ,,Vilniaus Jovarai“ tapo svarbiomis ugdant lietuviškas tradicijas, tautinę savimonę.

5. Organizuoti konkursai Stanislovo Rapalionio premijai, Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo premijai bei Mokomųjų kabinetų konkursai – „Ryto“ veiklos svarbi kryptis stiprinant lietuvybę.

6. „Ryto“ draugiją iki savo veiklos uždarymo rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID), remia Cingų labdaros fondas (CLF), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Uždara akcinė bendrovė ,,Mėta“ (UAB „Mėta“), Vytauto Landsbergio fondas (V. Land. F.), Vilniaus apskrities viršininko administracija (VAIVA), lietuviška kultūros, švietimo labdaros organizacija JAV Tautos Fondas (TF) ir partija Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).

7. Draugijos surasti rėmėjai – liudijimas, kad Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ vykdo savo užsibrėžtą tikslą – visapusiškai remti atsikuriančias Pietryčių Lietuvos mokyklas.

Algimantas Masaitis (Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas)

Atkurtos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla (2004–2012)

Reziumė

1913 m. sausio 31 d. Vilniuje įkurtoji Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ ir veikusi su įvairiais trukdžiais iki 1940 m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę 2004 m. balandžio 3 d. buvo atkurta (pirmininku išrinktas pedagogas Algimantas Masaitis šias pareigas eina jau aštuoneri metai). Atkurtoji „Ryto“ draugija iškėlė savo veiklai tikslus: kelti mokytojų kvalifikaciją, žadinant Tėvynės meilę, pasididžiavimą gimtuoju kraštu, studijuojant Tautos istoriją, tautinių santykių darnumo politiką daugiakalbėje aplinkoje; visapusiškai remti atsikuriančias Pietryčių Lietuvos mokyklas.

Per aštuonerius metus „Ryto“ draugija atliko daug darbų, tačiau atkurtos „Ryto“ draugijos veikla nėra analizuota bei detalizuota nei periodikoje, nei mokslo darbuose. Tad minint „Ryto“ draugijos 100-mečio jubiliejų dera žvilgterėti ir į atkurtosios „Ryto“ draugijos nuveiktus darbus.

Straipsnyje apžvelgiama „Ryto“ veikla, įgyvendinant iškeltus tikslus: nagrinėjamos veiklos kryptys, detalizuoti atlikti darbai. Veiklos kryptys sugrupuotos į penkias dalis, atsispindinčias penkiuose skyriuose su poskyriais: I. Tėvynės pažinimo pamokos; II. Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ konferencijos – suvažiavimai (2004–2013); III. Ekskursijos ir meno šventės; IV. Paskatinimai pedagogams; V. Materialinė parama. Kiekvieną poskyrį iliustruoja autoriaus sudarytos ir pirmąsyk publikuotos lentelės – jų gana gausu – 13. Lentelės ne tik vaizdžiai papildo dėstomą medžiagą, bet ir tampa nauju šaltiniu „Ryto“ draugijos istorijai.

Įgyvendindama užsibrėžtus tikslus per aštuonerius metus atkurtoji „Ryto“ draugija ne tik vystė veiklą įvairiomis kryptimis, bet užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui ieškojo rėmėjų ir jų suteiktą finansinę paramą panaudojo mokyklų bibliotekoms gausinti (knygos, enciklopedijos, žemėlapiai, plakatai), mokiniams paremti (kuprinės su pagrindinėmis mokymo priemonėmis, maitinimas, finansinė pašalpa), mokyklų meno kolektyvų veiklai propaguoti (tautiniai drabužiai), pradžiuginti vaikus religinių švenčių metu (Kalėdinės dovanėlės ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams).

Straipsnyje pristatomi rėmėjai, jų paaukotos sumos (pateikta piniginė išraiška) bei gautų lėšų panaudojimas. „Ryto“ draugiją iki savo veiklos uždarymo rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, remia Cingų labdaros fondas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Uždara akcinė bendrovė ,,Mėta“, Vytauto Landsbergio fondas, Vilniaus apskrities viršininko administracija, lietuviška kultūros, švietimo labdaros organizacija JAV Tautos Fondas ir partija Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Draugijos surasti rėmėjai – liudijimas, kad Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ vykdo savo užsibrėžtą tikslą – visapusiškai remti atsikuriančias Pietryčių Lietuvos mokyklas.

Straipsnyje „Atkurtos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla (2004–2012)“ atskleistas „Ryto“ gebėjimas atsiliepti į nūdienos aktualijas. Tarkim, viena tema iš Tėvynės pažinimo pamokų tapo ,,Pavasario balsai“ (skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms). Akcentuotina, kad „Ryto“ draugija, organizuodama įvairius renginius, geba į juos įjungti žinomus menininkus, kitų specialybių atstovai. „Ryto“ draugija atlieka svarbų ir Lietuvai labai reikalingą darbą.

Šaltiniai:

1. N 1. Протоколъ учредительного собранiя объщества „Rytas“(Утро) // LMAVB RS F 67 – 307/1. L. 2–3.

2. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2009-2012 m. veiklos planai

3. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2012 m. veiklos planai

4. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2004-2013 m. veiklos planai, protokolai, finansiniai dokumentai.

5. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2007-2012 m. veiklos planai, protokolai, finansiniai dokumentai

6. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2009-2012 m. veiklos planai, protokolai, finansiniai dokumentai

7. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2011-2012 m. protokolai, finansiniai dokumentai

8. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2008-2012 m. protokolai, finansiniai dokumentai

9. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2008; 2010 m. protokolai, finansiniai dokumentai

10. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2008-2012 m. perdavimo-priėmimo aktai, finansiniai dokumentai

11. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2009-2012 m. protokolai, finansiniai dokumentai

12. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2006-2012 m. ataskaitos, finansiniai dokumentai

13. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2006-2012 m. ataskaitos, finansiniai dokumentai

14. Lentelė sudaryta remiantis „Ryto“ draugijos einamojo archyvo medžiaga: 2009; 2012 m. protokolai, finansiniai dokumentai

Naujienos iš interneto