Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

 

Gabrielė Petraitytė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis

 

 Nuo sausio 30 d. iki vasario 2 d. Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas.

 

Pirmoji suvažiavimo diena vyko Villa Lugano (Buenos Airių sostinėje) esančiame „Argentinos Lietuvių Centre“. Čia sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių jaunimo būrys, bet ir lietuviai iš Urugvajaus, Brazilijos, Kanados, JAV bei Lietuvos. Artėjant savaitgaliui, dalyvių tik daugėjo. Iš viso dalyvavo daugiau nei 70 jaunuolių.

 

Po dalyvių registracijos vyko tradicinis susipažinimo vakaras. Jo metu suvažiavimo dalyviai susipažįsta vieni su kitais, bendrauja ir daugiau sužino vieni apie kitus.

 

Per pirmąsias dvi suvažiavimo dienas dalyviai aplankė jau minėtą „Lietuvių Centrą“, o taip pat ir kitą lietuvių draugiją „Susivienijimą lietuvių Argentinoje“, įsikūrusį šalia Buenos Airių esančiame Lanús mieste ir šiemet švenčiantį šimto metų jubiliejų. Ten jaunimas sportavo ir maudėsi baseine, o prieš tai apžiūrėjo Buenos Aires, aplankė la Boca, San Telmo, Puerto Madero ir Plaza de Mayo rajonus. Tą dieną suvažiavimo atstovai taip pat internetu bendravo su Info TV žinių laida „Info diena“.

Likusioms dviem suvažiavimo dienoms jaunimas patraukė į šiek tiek atokiau nuo Buenos Airių esantį Berissą (70 km. nuo sostinės), tituluojamą „Buenos Aires provincijos imigrantų sostine“ ir laiką leido šios savivaldybės stovyklavietėje.  Mieste gyvuoja dvi lietuvių draugijos „Nemunas“ ir „Mindaugas“ bei lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“.

 

Berisse dalyviai mėgavosi įvairiomis pramogomis bei dalyvavo diskusijose. Jas inicijavo ir moderavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis bei PLB valdybos Sielovados reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas. Jie skatino jaunimą pasidalinti patirtimi, kurią įgijo mokydamiesi Vokietijoje veikiančioje lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje bei Vilniuje esančios gimnazijos Lietuvių Namai. Diskutuota apie abiejų mokslo institucijų skirtumus bei bendrumus, apie naudą ir paradoksus, pav., kad Pietų Amerikos jaunimui mokslas Lietuvoje kainuoja kur kas brangiau nei ekonomiškai gerokai stipresnėje Vokietijoje. Taip pat pasidalinta mintimis ir apie 2013 metais Londone vykusį Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą, Europos lietuvių ir tolimesnių pasaulio lietuviškų bendruomenių skirtumus, nuo jų nutolusias aktualijas bei nevienodą atstovavimą joms.

 

Suvažiavimas vyko lietuvių bei ispanų kalbomis, tačiau tarpusavyje jaunimas bendravo ir angliškai bei portugališkai.

 

Jam baigiantis, imta žarstyti sveikinimo žodžius jį organizavusiems Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos nariams bei visiems prisidėjusiems.

 

Vakare vyko labai laukiamas jau tradicinis renginys – „Talentų vakaras“.

 

Suvažiavimas baigėsi maldos dvasioje, žodžio liturgija bei tradiciniu argentinietišku lauko kepsniu  asado. Pasidalinę dovanomis ir prisižadėję susitikti XVIII-ame Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavime, kuris vyks 2015 metų sausio 14-18 d. Urugvajuje, dalyviai atsisveikino tikindami, jog parveš savo bendruomenėms šio suvažiavimo įspūdžius bei naujai įgytą patirtį. Kai kurie užsiminė, jog susitikimo ilgai laukti neteks – jie jau planuojantys kelionę į liepos mėnesį vyksiančią Dainų ir Šokių šventę..

 

Galiausiai vakare Prelatas E. Putrimas kartu su parapijos klebonu aukojo Šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje minint  Susivienijimo Lietuviu Argentinoje draugijos“ gyvavimo veikla. Tai pat Šv. Mišios buvo aukotos ir už mirusius narius. Po jų vyko vaišės ir parapijos lietuviu muziejaus salėje.

 

 

Padėka

 

 • Užsienio lietuvių Departamento prie Užsienio Reikalų Ministerijos direktorei Gintei Damušytei

 • Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai ir jos pirmininkei Danguole Navickienei

 • Prelatui Emundui Putrimui.

 • Susivienijimui Lietuvių Argentinoje.

 • Argentinos Lietuvių Centrui.

 • P. Alfredo Dulkei.

 • Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovems Skaidrai Puodziunaitei, Aidai Valeviciutei

 

ir Vidai Naudziunaitei.

 

 • JAV Lietuviu Jaunimo Sajungos nariui Kovui Kulbiui.

 

 • Gabrielei Petraitytei is Lietuvos.

 • Lietuvių kultūros draugijai „Nemunas“.

 • Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybai (ALJS).

 • Kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus suvažiavimo dalyvius.

 • Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ suvažiavime.