Apie LR Seimo ir PLB komisiją

Po 2009 metais vykusio XIII Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimo buvo suformuota nauja LR Seimo ir PLB komisija. Naujos sudėties komisija pirmajai sesijai susirinko Vilniuje, Parlamento rūmuose, balandžio 19–22 dienomis. Pirmininkais buvo išrinkti Vytas Maciūnas iš JAV LB ir Seimo narys Paulius Saudargas, pavaduotojos – Joana Kuraitė iš Kanados ir Seimo narė Rima Baškienė.

Šios sudėties komisija posėdžiavo tris kartus: 2010 m. balandžio 19–22 d., 2010 m. spalio 26–29 d., 2011 m. balandžio 11–15 d.

Pirmojo posėdžio metu buvo svarstomos šios temos:

Lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę problemos.

– Užsienio lietuvių studentų stažuotės Lietuvoje ir problemos.

– Lietuvos ūkio situacija ir plėtros strategija.

– Lietuvos energetinio saugumo klausimai: Lietuvos energetikos politika, atominės energetikos galimybės ir perspektyvos.

– Lietuvių kalbos išsaugojimas globalios visuomenės aplinkoje.

– Okupacijos žalos atlyginimo klausimai.

– Visuomenės informavimo klausimai.

Antrojo posėdžio metu komisija svarstė šias problemas:

Lietuvos pilietybės išsaugojimo klausimai.

– Dėl užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimo Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose optimizavimo.

– Dėl pasirengimo 2011 metų krepšinio čempionatui Lietuvoje.

– Lietuvos sveikatos sistemos pertvarka. Valstybės pozicija gydytojų emigracijos iš Lietuvos klausimu.

– Dėl Pasaulio lietuvių XV mokslo ir kūrybos simpoziumo Lietuvoje 2011 metais.

– Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikla stiprinant pilietinės visuomenės brandumą ir ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais.

– „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos rengimas. Užsienio reikalų ministerijos veikla stiprinant užsienio lietuvių ryšius su Lietuvos valstybe.

– Lietuvos ūkio krypties ir prioritetų įgyvendinimo 2010 m. apžvalga.

– Lietuvos ekonominiai ryšiai su Kinija ir kitomis Azijos šalimis.

– Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2010 m. apžvalga.

2011 m. balandžio 11–15 d. komisija svarstė šias temas:

Dėl paramos lietuviškam filmui „Tadas Blinda. Pradžia“ užbaigti ir pristatyti jį užsienio kraštų lietuvių bendruomenėms.

– Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo projekto įgyvendinimo.

– Lietuvos kariuomenė: integracija į NATO struktūras, dalyvavimo tarptautinėse misijose patirtis, karo prievolės atlikimo ir užtikrinimo tvarka.

– Lietuvos valstybės užsienio politikos prioritetai ir siektina parama iš užsienyje gyvenančių lietuvių.

– Valstybės institucijų ir jų veiklos reorganizavimas siekiant efektyvesnio valstybės valdymo ir palankesnių sąlygų verslo plėtrai.

– Švietimo padėtis Vilniaus krašte. Lietuviškų mokyklų padėtis Lenkijoje. Tautinių mažumų problemos integruojantis į Lietuvos visuomenę.

PLB XIII Seimas, vykęs 2009 m. Vilniuje, savo rezoliucijoje taip pat įpareigojo Valdybą „sudaryti organizacinių reikalų darbo grupę, kuri parengtų atstovavimo LR Seimo ir PLB Komisijoje nuostatus (reglamentą), kuriuose būtų numatyta Australijos ir Pietų Amerikos lietuvių atstovavimo teisė toje Komisijoje bei pateiktų minėtuosius nuostatus PLB XIII Seimo atstovams apsvarstyti ir tvirtinti“. Remiantis šiuo PLB Seimo nutarimu PLB valdyba parengė minėtuosius nuostatus bei paprašė PLB Seimo narių juos patvirtinti. Tuo remiantis Valdyba kreipėsi į LR Seimą priimti nutarimą į Seimo ir PLB komisiją 5 JAV LB atstovų skaičių sumažinti iki trijų, o įtraukti į šią komisiją po vieną Australijos ir Pietų Amerikos atstovą. 2011 m. rugsėjo 27 d. Seimas priėmė nutarimą Dėl Seimo nutarimo „dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo“ 1 ir 2 straipsnių pakeitimo, kuriuo buvo pakeista komisijos sudėtis ir įtraukti Pietų Amerikos ir Australijos atstovai.

Taigi pagal minėtąjį nutarimą šiuo metu komisijos nariais ir jų pavaduotojais paskirti: Rūta AVULYTĖ-MOREIRA (pavaduotoja Renata RETKUTĖ; toliau pavaduotojų pavardės rašomos skliausteliuose) – Vakarų Europa, Ričardas BAČKIS (Jaras ALKIS) – Vakarų Europa, Mindaugas BASTYS (Juozas PALIONIS) – LR Seimas, Rima BAŠKIENĖ (Andrius ŠEDŽIUS) – LR Seimas, Vytautas BOGUŠIS (Artūras MELIANAS) – LR Seimas, Irena GASPERAVIČIŪTĖ (Virginija TARNAUSKAITĖ) – etninės Lietuvos žemės, Jurgis JOGA (Gražvydas SUPRONAS) – JAV, Joana KURAITĖ-LASIENĖ (Stasys KULIAVAS) – Kanada, Petras LUOMANAS (Algis KAZULĖNAS) – LR Seimas, Juozas OLEKAS (Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS) – LR Seimas, Jonas PRUNSKIS (Gražvydas SUPRONAS) – JAV, Antanas RASIULIS (Gintautas ŽELVYS) – Rytų Europa, Sibiras, Ariana Aleksandra RASTAUSKAITĖ (Jurgis Pranas DIDŽIULIS VALENCIA) – Pietų Amerika, Paulius SAUDARGAS (Arimantas DUMČIUS) – LR Seimas, Giedrė STANKŪNIENĖ (Gražvydas SUPRONAS) – JAV, Dalia TEIŠERSKYTĖ (Gediminas NAVAITIS) – LR Seimas, Zita UŽLYTĖ (Donalda MEIŽELYTĖ-SVILIENĖ) – LR Seimas, Ona VALIUKEVIČIŪTĖ (Kęstas KOMSKIS) – LR Seimas, Mečislovas ZASČIURINSKAS (Saulius BUCEVIČIUS) – LR Seimas, Gabrielius ŽEMKALNIS (Henrikas ANTANAITIS) – Australija.

Nuo 2011 m. spalio dirba naujos sudėties komisija. Jos pirmininkai Paulius Saudargas ir Irena Gasperavičiūtė, pavaduotojai Rima Baškienė ir Joana Kuraitė-Lasienė. Šios sudėties komisija posėdžiavo tik du kartus: lapkričio 7–10 dienomis ir gegužės 15–18 d. 2011 m. rudens sesijoje buvo nagrinėjamos šios temos:

Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo galimybė įgijus kitos valstybės pilietybę. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostato pilietybės klausimu keitimo galimybės referendumu.

– „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos analizė. Konkrečios šios programos įgyvendinimo priemonės.

– Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos veikla palaikant ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais.

– Diplomatinių atstovybių darbo su užsienio lietuvių bendruomenėmis prioritetai.

– Lietuvos švietimo reforma ir Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010–2014 metų strategijos aspektai.

– Užsienio lietuvių integracija į Lietuvos švietimo sistemą (nuotolinio mokymo galimybės, mokymosi galimybės sugrįžus iš užsienio į Lietuvą, studijų galimybės užsienio lietuviams).

Gegužės mėnesį į posėdžius suvažiavę komisijos nariai svarstė šias temas:

– Kraštų lietuvių bendruomenių poreikiai ir problemos. Įvairūs švietimo modeliai skirtinguose kraštuose. Patriotinio ir tautinio ugdymo patirtis Lietuvoje.

– Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje. Istorinio-kultūrinio palikimo etninėse lietuvių žemėse išsaugojimas.

– Lietuvių kultūra ir sportas. Pasirengimas 2012 m. liepos mėnesį vyksiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms Lietuvoje 2013 m.

– Lietuvos ir užsienio lietuvių bendradarbiavimas mokslo srityje – situacija pasibaigus Pasaulio lietuvių XV mokslo ir kūrybos simpoziumui Lietuvoje 2011 m.

– Labdaros ir paramos apmokestinimo klausimai. Kultūros mecenavimo įstatymo projekto pristatymas.

– Emigracijos iš Lietuvos priežastys ir tendencijos.

– Darbo santykių reglamentavimas ir verslumo skatinimas Lietuvoje.

– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veikla.

Per trejų metų kadenciją LR Seimo ir PLB komisija svarstė aktualius išeivijai bei Lietuvai klausimus, ieškojo tinkamų sprendimų, priimdavo rezoliucijas.

LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiuose nagrinėtos temos ir problemos labai įvairios. Pats aktualiausias pastaruoju metu svarstomas klausimas yra Lietuvos pilietybės išsaugojimas, įgijus kitos valstybės pilietybę. Komisija laikosi nuostatos – ieškoti teisinių galimybių Lietuvos pilietybę įgijusiems gimimu ją išsaugoti net ir gavus kitos valstybės pilietybę.

Kitas labai aktualus ir svarbus užsienio lietuviams klausimas – Lietuvos Respublikos ryšys, santykiai su užsienyje gyvenančiais lietuviais. Tai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento veikla bei projektinė parama, LR diplomatinių atstovybių bendradarbiavimas su tose šalyse gyvenančiomis bendruomenėmis, tai ir „Globalios Lietuvos“ programa bei jos įgyvendinimo galimybės. Šioje srityje LR Seimo ir PLB komisija mato trūkumų. Ji ragino URM pakeisti paramos užsienio lietuviams tą nuostatą, kur numatoma galimybė diplomatinėms atstovybėms rekomendavus paremti neformalias užsienio lietuvių grupes. Deja, į šį komisijos pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.

Viena svarbesnių šios kadencijos komisijos rezoliucijų buvo siūlymas visas su užsienio lietuvių švietimu susijusias kompetencijas iš URM perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai. Atrodo, šis nuostatas bus įgyvendintas nuo 2013 metų.

Kita labai svarbi rezoliucija buvo priimta šių metų gegužės sesijoje. Ja siūloma įkurti atskirą instituciją prie LR Vyriausybės, kuri rūpintųsi užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais.

Visi komisijos posėdžiai būna transliuojami internetu, surašomos stenogramos. Teisinę ir informacinę medžiagą apie komisiją ir jos darbus galima rasti LR Seimo interneto tinklalapyje www.lrs.lt. Ten taip pat galima rasti visas priimtas rezoliucijas bei kitus dokumentus.

Irena Gasperavičiūtė, Komisijos kopirmininkė

www.punskas.pl

Nuotraukoje: I. Gasperavičiūtė