Pagrindinis puslapis Sena Voruta Apie knygos „Lietuvos pėdsakais Amerikoje“ sutiktuvės Taikomosios dailės muziejuje

Apie knygos „Lietuvos pėdsakais Amerikoje“ sutiktuvės Taikomosios dailės muziejuje

Informacinis pranešimas  (2006-08-06)
Lietuvos dailės muziejus, JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros taryba, Tautinių mažumų departamentas kviečia rugpjūčio 8 d., antradienį, 18 val. į knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje“ sutiktuvių vakarą Taikomosios dailės muziejuje (Vilnius, Arsenalo 3A). Leidinį iniciavo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė. Tekstų autorė ir knygos sudarytoja Audronė Viktorija Škiudaitė. 
Kaip knygos įžangoje rašo M. Remienė, „Surinkome lietuvių išeivių istoriją po kruopelę iš visos Amerikos ir dovanojame Lietuvai“. Čia cituojama ir išeivijoje dirbusio filosofo dr. Juozo Griniaus mintis, kad „Tautai priklausome pačia savo būtimi, o ne vieta, kurioj gyvename“. Šiame leidinyje – dokumentalūs paliudijimai, kaip svetimame krašte privalantys prisitaikyti emigrantai stengėsi išlikti tautoje, o ne už jos. Knygoje gausu medžiagos apie tai, kaip nuo XIX a. pab., daugiau kaip per šimtą metų kartais bemoksliai ir be politinių nuostatų emigrantai lietuviai kūrėsi, būrėsi į parapijas, leido savo laikraščius, knygas, rūpinosi vaikų išmokslinimu ir lietuviškos dvasios palaikymu.
Tad karštą 2002 m. vasarą knygos iniciatorės automobiliu pervažiavo Amerikoje seniausias lietuvių gyventas apylinkes, rinko adresus, dokumentus, atsiminimus, fotografijas. Jų, o taip pat piešinių, žemėlapių knygoje sudėta per 800. Pirmosios žinios apie lietuvius Amerikoje, ankstyvoji emigracija ir jos priežastys, lietuviškų parapijų atsiradimai atskirose valstijose, išeivijos jaunimas, įvairių organizacijų veikla, radijas ir spauda, buitis ir kultūra, svajonės ir tikrovė, meninė raiška, ansambliai, chorų būrimasis, naujų bažnyčių statymo faktai, spaustuvės ir rėmėjai, lietuviškų vadovėlių leidimas, skautų stovyklos ir vienuolijos, tautinės kapinės ir dingstantys lietuviškieji Čikagos rajonai, laiškai ir Bostono enciklopedija, pavadinta Amerikos lietuvių inteligentų žygdarbiu, išeivija ir Lietuva, kintantys požiūriai ir santykiai – tokios čia trumpai apžvelgtos, knygoje išsamiai pateiktos temos. Aprėptos visos trys lietuvių emigravimo į Ameriką bangos – politinės ir ekonominės. Autorė ne tik pati žvalgėsi, rinko medžiagą JAV, bet ir naudojosi gausia literatūra, kurios sąrašas čia surašytas. A. Škiudaitė teigia: “Muša paskutinės valandos, kada galima prisiliesti prie išeivijos šaknų“. Anapilio šauksmas seniesiems išeiviams, uždaromos parapijos, šeimų asimiliacija pakerta tautinių šaknų stiprybę, naikina ryšius su Lietuva.
Apie visą tai bus išsamiau kalbama šiame kultūros vakare, kur visuomenei bus parodytas ir aptartas naujasis leidinys. Dalyvaus knygos sumanytojai, rengėjai, mokslininkai, politikai, Vilniuje vykstančio Pasaulio lietuvių bendruomenės XII seimo nariai. Koncertuos solistas Vytautas Juozapaitis (baritonas) ir ansamblis “Tūto” (vadovas Gintaras Vilčinskas).
Informaciją apie knygą teikia JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė (tel. 2609347) ir žurnalistė Audronė Viktorija Škiudaitė.
Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene centras