Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija „Amerikos balso“ archyvai: šv. Kazimiero kultas Amerikoje

„Amerikos balso“ archyvai: šv. Kazimiero kultas Amerikoje

LRT Radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt

Šventas šlovingas tautos globėjau, giedama vienoje giesmėje apie Lietuvos šventąjį karalaitį. Apie jo garbę ir šventumą yra kalbėję teologai, poetai. Jį vaizdavo dailininkai savo paveiksluose. Jo gyvenimą aprašė mokslo vyrai istorijos knygose, „Amerikos balso“ radijo klausytojams (įrašo data neišliko) kalbėjo žurnalistas Povilas Labanauskas.

Kaip nurodo velionis istorikas Zenonas Ivinskis savo studijoje apie šv. Kazimierą, per paskutinius pusketvirto šimto metų jis suaugo su lietuvių tauta kaip retas kuris šventasis kitoje kurioje žemėje. Toliau istorikas primena, kad šventojo vardas nuskambėjo toli į svetimas šalis, pasiekė ligi Viduržemio jūros pakraščių. Savo veikale Z. Ivinskis, po Lietuvos ir Lenkijos, aprašo šv. Kazimiero kultą Palerme, Neapolyje, Florencijoje, Maltoje, Belgijoje ir Amerikoje. Pietų Amerikoje, Venesueloje, yra šv. Kazimiero (San Kasimyro) miestas, jo miestas yra ir Kanadoje, Kvebeko provincijoje.

Z. Ivinskis smulkiau pasakoja apie šv. Kazimiero kultą JAV. Suskaitę lietuvių katalikų pastatytąsias Amerikoje bažnyčias šv. Kazimiero garbei, rašo jis, rasime jų net dvigubai daugiau negu pačioje Lietuvoje. Ir pati pirmoji lietuvių aukomis Amerikoje statyta bažnyčia buvo Šv. Kazimiero Pensilvanijoje, Šenandoa mieste. Ją statyti ir parapiją prieš 100 metų organizuoti ėmėsi mišri lietuvių ir lenkų Šv. Kazimiero draugija. Vyskupijos kanceliarijoje bažnyčia buvo užrašyta lenkų vardu ir vėliau, kilus ginčui, lietuviai iš jos buvo išstumti. Šv. Kazimiero bažnyčia gan didinga, tebestovi ir šiandien Šenandoa mieste, toje pirmoje Amerikos lietuvių sostinėje.

O lietuviai pasistatė naują Šv. Jurgio bažnyčią, kurios bokštai dominuoja mieste. Istorikas Z. Ivinskis savo knygoje pažymi, kad lenkai Amerikoje turi apie 34 šv. Kazimiero bažnyčias. O lietuviai, po pirmosios Šenandoa mieste, paskui pasistatė dar apie 20 šv. Kazimiero bažnyčių ir koplyčių. Galėtume priminti, kad šv. Kazimiero mozaika yra ir Amerikos katalikų šventovėje Vašingtone, lietuvių koplyčioje ir lenkų koplyčioje.

Viena iš paskesnių šv. Kazimiero bažnyčių atsirado Broktono mieste, Masačusetso valstijoje. Šalia bažnyčių Amerikos lietuviai, telkdamiesi visuomeniniam bei kultūriniam darbui, skaitome istoriko Z. Ivinskio knygoje, arba rūpindamiesi savo socialine apdrauda, jungėsi po šv. Kazimiero vardu. Šv. Kazimierą savo globėju turi sena lietuvių katalikų jaunimo organizacija Amerikoje „Lietuvos vyčiai“, taip pat – skautai.

Steigiantis Amerikoje lietuviškiems vienuolynams, pati pirmoji lietuvaičių seserų kongregacija buvo įkurta šv. Kazimiero vardu 1907 metais, rašo Z. Ivinskis. Tais pačiais metais kongregacijos seserys pradėjo jaunuomenės švietimo darbą pirmoje Amerikos lietuvių parapijos mokykloje Pensilvanijoje. Šiuo metu jos vadovauja kelioms dešimtims tokių mokyklų ir Šv. Kazimiero akademijai Čikagoje nuo 1911 metų. Akademija dabar veikia naujose Marijos kongregacijos steigėjos vardo rūmuose, greta didžiulės Švento Kryžiaus ligoninės, kuriai irgi vadovauja seserys kazimierietės.

Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, savo centrą turi lietuvių marijonų Šv. Kazimiero provincija Amerikoje. Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincijos centras yra Kenebankporte, Meine. O atskiri vienuolyno namai – Brukline su šv. Kazimiero koplyčia nuo 1951 m. Grine – pats pirmasis provincijos centras Amerikoje nuo 1946 metų. […]

Romoje yra Šv. Kazimiero lietuvių kolegija su to mūsų šventojo koplyčia. Tuo būdu, rašo istorikas Z. Ivinskis, šv. Kazimiero vardas, krikštijant ištartas Krokuvoje, o išgarsėjęs stebuklais Vilniuje po mirties, per tiek metų nuaidėjo per visą pasaulį, kur tik likimas nunešė lietuvį ar kur jo šventas gyvenimas pasidarė žinomas iš raštų ir pasakojimų.