Pagrindinis puslapis Pasaulis „Amerikos balso“ archyvai: 1956 m. Vašingtone stovėjo ir lietuviška Kalėdų eglutė

„Amerikos balso“ archyvai: 1956 m. Vašingtone stovėjo ir lietuviška Kalėdų eglutė

LRT Radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt

Amerikoje Kalėdos yra didžiausia ir laukiamiausia šventė. Jų nuotaika jau pradedama jausti kelias savaites prieš pačias Kalėdas. Miestuose gatvės ir krautuvių langai išpuošiami įvairiausiais kalėdiniais pagražinimais, o aikštėse, įstaigų kiemuose ir krautuvėse mirguliuoja įvairiausiomis šviesomis Kalėdų eglutės, 1956 m. per „Amerikos balso“ radiją kalbėjo žurnalistas Jurgis Blekaitis.

Kone kiekvieno namo durys ir langai papuošiami kalėdiniais vainikais, žvakėmis ir kitokiais papuošalais. Dažnai pasitaiko ir Betliejaus tvartelių su natūralaus didumo žmonių ir gyvulių figūromis. Tokie betliejai paprastai įrengiami viešose vietose, kur norima daugiau pritraukti žmonių. Taip pat veik kiekviena šeima savo bute turi Kalėdų eglutę, kuri išpuošiama įvairiausiomis šviesomis ir sunkiai aprašomais pagražinimais.

Sostinėje Vašingtone yra paprotys pastatyti didelę Kalėdų eglutę aikštėje, netoli prezidento rūmų. Ji yra vadinama Taikos eglute. Greta šios pagrindinės didelės tikros eglės daugelis valstybių pastato savo atskirą mažesnę eglutę. Tarp jų šiemet stovės eglutė ir sovietų pavergtos Lietuvos vardu. Šiai Taikos eglutei uždegti suruošiamos didelės iškilmės, kuriose dalyvauja pats prezidentas ir jis atlieka patį eglutės uždegimą.

Kalėdų proga Amerikos žmonės mėgsta pasikeisti dovanomis su savo šeimos nariais, giminėmis bei pažįstamais. Kiekvienas stengiasi kitą nustebinti kokia ypatinga savo dovana. Todėl prieš Kalėdas Amerikoje krautuvės yra taip žmonių perpildytos, kaip Lietuvos miesteliuose per didžiuosius atlaidus.

Vaikai ypač laukia Kalėdų Senelio, kuris Amerikoje vadinamas Santa Klausu. Didelėse krautuvėse, ypač kurios parduoda vaikų reikmenis, tokie Kalėdų seneliai, apsirengę specialiais raudonais rūbais ir su ilgomis baltomis barzdomis, kalbina vaikus, su jais fotografuojasi ir duoda jiems dovanų.

Kalėdų proga žmonės Amerikoje turi paprotį pasikeisti šventiniais sveikinimais. Tam tikslui yra specialūs atvirukai, labai puošnūs ir su atitinkamais įrašais. Tokių sveikinimų kiekviena šeima pasiunčia šimtus. Jie siunčiami ne tik giminėms, bet visiems draugams ir pažįstamiems, su kuriais nors ir retkarčiais palaikomi ryšiai.

Dovanų siuntimas ir kalėdiniai sveikinimai Amerikoje taip užverčia paštus, kad jie ragina žmones jau gerokai prieš Kalėdas pradėti savo dovanas siuntinėti, o laiškams ir siuntiniams išnešioti kiekvienas paštas samdo daugelį laikinų laiškanešių. Šia proga už atlyginimą padirbėti ypač naudojasi universitetų studentai ir vyresnieji vidurinių mokyklų moksleiviai.

Taip pat Kalėdų proga daugelis įmonių bei fabrikų savo darbininkams bei tarnautojams duoda švenčių priedus pinigais ar daiktais. Be to, švenčių proga įmonės darbininkams bei tarnautojams su jų šeimomis suruošiamos vaišės, kur visi kartu su vadovybe bendrai pasilinksmina bei pasivaišina.

Tačiau Kalėdos Amerikoje pirmiausia yra didelė religinė šventė. Kalėdų naktį ar anksti rytą bažnyčiose vyksta specialios pamaldos su kalėdinėmis giesmėmis. Bažnyčios būna žmonių perpildytos.

Kalėdų šventės nuotaikai prisitaiko ir radijo bei televizijos transliacijos. Tomis dienomis dažnai girdėti skambant įvairios kalėdinės giesmės ir dainos, o pačių Kalėdų metu duodamos specialios programos.

Amerikos lietuviai, kaip dalis Amerikos gyventojų, bendrai džiaugiasi Kalėdų šventėmis ir gyvena ta pačia nuotaika, tačiau jie nepamiršta ir savų lietuviškų papročių.

Kalėdų išvakarėse atskiros šeimos paprastai turi Kūčių vakarienę. Stalas būna apkrautas specialiais Kūčių valgiais kaip seniau Lietuvoje. Vakarienės metu laužoma ir tarpusavy dalinamasi kalėdine plotkele. Ta proga paprastai prisimenami artimieji, kurie negalėjo dalyvauti bendroje Kūčių vakarienėje. Nežinia apie savųjų likimą Lietuvoje ar Sibire ne vienam tą vakarą išspaudžia ašarą.

Be privačių vakarienių, Kalėdų išvakarėse Amerikos lietuvių organizacijos mėgsta ruošti bendras Kūčias. Tokia Kūčių vakarienė paprastai sutraukia daug lietuvių ir ji pravedama su visomis Kūčių apeigomis, kaip seniau būdavo įprasta laisvoje Lietuvoje.

Lietuvių bažnyčios Amerikoje taip pat gražiai pasipuošia Kalėdų šventėms ir įsirengia puošnius betliejus. Kalėdų naktį yra laikomos Bernelių mišios, kurių metu chorai sugieda ir lietuviškas kalėdines giesmes.