Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Alytaus šile vėl ieškota partizanų palaikų

Alytaus šile vėl ieškota partizanų palaikų

Gintaras LUČINSKAS, Alytus

Birželio 20–22 d. Alytaus miesto pakraštyje vėl vykdytos 1947 m. rugpjūčio 11 d. Punios šile žuvusių partizanų – Dainavos apygardos vado kpt. Domininko Jėčio-Ąžuolio ir štabo narių: Vaclovo Kavaliausko-Juodvarnio, Miko Petrausko-Aro bei Jono Pilinsko-Krūmo palaikų paieškos.

2011 m. pavasarį šių eilučių autorius Lietuvos Ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų surašytą ir pasirašytą aktą apie 4-ių žuvusių Dainavos apygardos štabo pareigūnų, tarp jų ir vado D. Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo (paslėpimo) vietą.

1947 m. rugpjūčio 11 d. štabo bunkerį Punios šile apsupo MGB-istai. Sunaikinta Dainavos apygardos vadavietė, žuvo apygardos vadas kpt. D.Jėčys-Ąžuolis ir štabo nariai: V. Kavaliauskas-Juodvarnis, M. Petrauskas-Aras ir J. Pilinskas-Krūmas, suimti V. Juozaitis-Vyturys, A. Macevičius-Linas, J. Puškorius-Girinis ir Vaidoto grupės vadas J. Petraška-Patrimpas, Lapaitis. Tęsiant akciją, Strielčių k. slėptuvėje žuvo PK Margio grupės vadas V. Subačius-Klevas, štabo viršininkas J. Jusas-Pokštas ir skyriaus vadas J. Šarkus-Vaitkus. Sunkiai sužeistas D. Jėčys-Ąžuolis, sunaikinęs štabo dokumentus, nusišovė. Palaikai niekinti MGB Alytaus skyriaus kieme, o rugpjūčio 14 d. užkasti Alytaus pakraštyje.

2011 m. birželio–rugsėjo mėn. labiausiai tikėtinose vietose (senuose apkasuose, netoli buvusių miško kelių, žemumose, orientuojantis į senuosius medžius) bei atsižvelgiant į KGB dokumente nurodytą informaciją, buvo iškasti 25 šurfai (bandomieji plotai – 2×2 m).

Šiemet žvalgomieji archeologiniai tęstiniai tyrimai vyko 3 dienas. Juos atliko Lietuvos Nacionalinio muziejaus archeologas Gediminas Petrauskas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Specialiųjų tyrimų skyriaus darbuotojai (vad. Dalia Belkytė ). Šių tyrimų vadovas – archeologas G. Petrauskas, o jam padėjo 10 specialistų.

Papildomai išanalizavus to laikmečio kartografinę medžiagą (1947 m. Alytaus žemėlapį ir kt.) nuspręsta tyrimus vykdyti senųjų apkasų linijoje – kas 3-5 metrai kasami šurfai. Taip pat ir partizanų rėmėjų teigimu, kad NKVD-istams būdinga partizanų palaikus užkasti apkasuose, žvyrduobėse ir pan.

Buvo iškasti 15 šurfų (60 kv. m) apkasų linijoje. Partizanų palaikų ir jų užkasimą liudijančių radinių neaptikta. Todėl tyrimus planuojama tęsti rugpjūčio mėnesį.

Archeologas G. Petrauskas visos grupės vardu nuoširdžiai dėkojo Alytaus apskr. karininko Antano Juozapavičiaus šaulių rinktinės vadui ats. kpt. Skirmantui Valatkevičiui, kuris pasirūpino tyrinėtojų nakvyne KASP Dainavos apygardos kariškių patalpose.

*****

AKTAS

1947 m. rugpjūčio mėn. 14 diena.

Mes, žemiau pasirašę, MGB Alytaus apskrities skyriaus leitenantas Švydko, vairuotojas – Akulov ir sargybinis Fomičiov šiandien surašėme šį aktą.

Apie tai, kad šių metų rugpjūčio 14 d. 5.00 val. XX kilometrų atstumu nuo Alytaus miesto, į šiaurę nuo YYYY, XX atstumu, mes pusantro metro gylyje užkasėme 4-rių Dainavos apygardos banditų štabo vadovų lavonus, nužudytus 1947 m. rugpjūčio 11 d. Alytaus apskrityje, Butrimonių valsčiuje, Punios miške, vykdant čekistinę-karinę operaciją.

1. Jėčys Domininkas, Povilo, gimęs 1890 metais, aukštesnis nei vidutinio ūgio, stambaus kūno sudėjimo, galva plika, su ūsais ir žilstelėjusia barzda, Dainavos apygardos banditų vadas.

2. Petrauskas Mikas, 36 metų, gimęs Alytaus apskrityje, aukštesnis nei vidutinio ūgio, liekno kūno sudėjimo, burnoje viršutiniame žandikaulyje 2 auksinės „karūnėlės“, Kunigaikščio Margio banditų grupės štabo viršininkas.

3. Kavaliauskas Vaclas, 25 metų, gimęs Alytaus apskrityje ir valsčiuje, Raudonikių kaime, aukštesnis nei vidutinio ūgio, plaukai rudi, su trumpais ūsais, vado ypatingų pavedimų vykdytojas.

4. Banditas, slapyvardžiu „Krūmas“ pavardė nežinoma, apie 30 metų, aukštesnis nei vidutinio ūgio, stambaus kūno sudėjimo, plaukai juodi, Tauro banditų apygardos operatyvinis adjutantas.

Apie tai ir surašytas šis aktas

MGB Alytaus apskrities skyriaus komendantas

leitenantas Švydko (parašas – G. L.)

MGB Alytaus apskrities skyriaus

vairuotojas Akulov (parašas – G. L.)

MGB Alytaus apskrities skyriaus

sargybinis Fomičiov (parašas – G. L.)

G. Petrausko nuotr.