Pagrindinis puslapis Lietuva Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų viešas kreipimasis dėl dingusių atlyginimų

Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų viešas kreipimasis dėl dingusių atlyginimų

Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų viešas kreipimasis dėl dingusių atlyginimų

www.voruta.lt

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Lietuvos Respublikos Kultūros ministrui Simonui Kairiui

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrei Evelinai Dobrovolskai

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui Mindaugui Macijauskui

Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų viešas kreipimasis dėl dingusių atlyginimų

Šiuo kreipiamės į naująją Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kuriuos piktavališkai bei nusikalstamai ignoruoja ir jų nevykdo Alytaus miesto savivaldybė, įskaitant Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį bei Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Prašome užtikrinti, kad tikslinės dotacijos lėšos, Vyriausybės skirtos mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimui 10 proc. nuo 2020 metų sausio 1 dienos, pagaliau pasiektų adresatą, t. y. Alytaus mokyklų bibliotekų darbuotojus.

Kreipiamės į naująją Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę šiuo viešu kreipimusi dėl pagalbos, nes jau beveik vienerių metų laikotarpį nuo 2020 m. vasario mėn. bandėme ieškoti teisingumo, kurio dėka būtų įgyvendinti teisėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Parengėme ir išsiuntėme ne vieną prašymą bei kreipimąsi įvairiausiems valdininkams – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, Alytaus miesto merui, Alytaus savivaldybės kontrolieriui, Seimo nariui R. Šarknickui, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, Alytaus miesto tarybos nariams.  Šiais dokumentais siekėme atsakymo į vienintelį, aiškų bei nedviprasmišką klausimą – kur dingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialiosios tikslinės dotacijos pagrindu paskirtos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metams. Šioje dotacijoje buvo numatytos lėšos mokyklų bibliotekininkų atlyginimams nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinti vidutiniškai 10 proc.

 

Primename, kad 2018-10-04 buvo pasirašytas memorandumas „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“. Deja, 2018-aisiais mokyklose dirbantys bibliotekų darbuotojai buvo paprasčiausiai valdininkų „pamiršti“, jiems neišmokant  padidintos darbo užmokesčio dalies. Šį faktą žiniasklaidoje pripažino ir tuometinis Kultūros ministras.

2019 metais šis memorandumas buvo atnaujintas papildomu susitarimu tarp Kultūros ministerijos ir savivaldybių. Susitarta nuo 2020-01-01 dienos skirti papildomą finansavimą dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 10 proc. Šį kartą mokyklų bibliotekų darbuotojai neliko užmiršti – priešingai, žiniasklaidoje buvo akcentuojama, kad ir mokyklų bibliotekininkų darbo užmokestis bus didinamas.

Nors tikslinės Vyriausybės dotacijos pasiekė regionų savivaldybes, taip pat ir Alytaus miesto, bet mokyklų bibliotekų darbuotojai iki šiol jų nesulaukė. Visi bandymai kalbėtis su miesto valdžia, ministerijomis, deja, rezultato nedavė.  

 

Šiuo kreipiamės viešai į naująją Lietuvos Respublikos Vyriausybę. Tikime, kad šiandien viešumas yra pats galingiausias ginklas, bijomas nevykdančiųjų įstatymų ir juos pažeidinėjančių. Tik viešindami šį klausimą visuomenei ir Lietuvos valdžiai galime pranešti apie aukščiausio lygio specialistų (kurių jau net neruošia Vilniaus Universitetas bei kitos Lietuvos aukštosios mokyklos), kiekvienam Lietuvos moksleiviui nešančių knygos šviesą, niekinimą ir trypimą.

Mes tik siekiame teisybės, ieškodami Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirto finansavimo ir taip nedidelių mūsų atlyginimų didinimui. Už šio finansavimo skirstymą atsakingi žmonės jau daug metų tobulai įvaldę vogimo mechanizmą, vagia mūsų darbo užmokesčio didinimui paskirtus pinigus. Tai yra daroma be jokios atsakomybės ir Temidės baimės, žinant, kad už tai nebus nubausti.

Suorganizavome keletą susitikimų su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu, su mokyklų direktoriais, su Alytaus miesto savivaldybės nariais. Visų šių susitikimų tikslas buvo vienintelis – mes bandėme išsiaiškinti, kur  dingo 2020 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslinės dotacijos pagrindu paskirtas finansavimas, skirtas mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimui. Visgi, aiškaus atsakymo į šį klausimą kabinetų labirintuose mums taip ir nepavyko sužinoti.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija išsiuntė savivaldybėms raštą 2020-01-07 Nr. S2-38 „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo“. Šis raštas Alytaus savivaldybėje buvo gautas ir užregistruotas 2020-01-07. Rašte nurodyta, jog “papildomai informuojame, kad 2020 m. valstybės biudžeto įstatyme buvo numatytos papildomos lėšos ir švietimo srities viešojo sektoriaus  įstaigose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų (tame tarpe ir mokyklų bibliotekininkų) darbo užmokesčio didinimui 10 proc. Šios lėšos yra suplanuotos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijojos patvirtintuose 2020 m. asignavimuose, dėl kurių paskirstymo ir atitinkamų sprendimų priėmimo yra atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius rašte Seimo nariui R. Šarknickui nurodė: “informuojame, kad specialioje tikslinėje dotacijoje ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metams (toliau – klasės krepšelis) numatytos lėšos mokyklų bibliotekininkų atlyginimams nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinti vidutiniškai 10 proc. […] Visos suinteresuotos institucijos (taip pat ir savivaldybės bei mokyklos) buvo informuotos apie tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. didinamas klasės krepšelis dėl mokyklų bibliotekininkų atlyginimų didinimo”.

Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 str. nuostatomis, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, siekdami išsiaiškinti, kur dingo jų darbo užmokesčio didinimo finansavimui skirtos lėšos. Ministerija, atsakydama į šį kreipimąsi, nurodė, kad:

  1. Lėšos mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti sudaro mokymo lėšų dalį, 2020 m. jos buvo skirtos ir yra pervedamos Alytaus miesto savivaldybei, vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais. Pažymėtina, kad į savivaldybėms 2020 metais paskirstytą mokymo lėšų sumą yra įskaičiuotos ir lėšos, skirtos mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimams padidinti 10 procentų nuo 2020 m. sausio 1 d.;
  2. Informuojame, kad 2020 m. Alytaus miesto savivaldybei švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose iš viso apskaičiuota ir skirta iš valstybės biudžeto 1 622 tūkst. Eur (į šias lėšas įskaitytos ir lėšos mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti bei jų darbo užmokesčiui padidinti). Lėšos mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimams padidinti 10 proc. nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo įskaičiuotos į savivaldybėms paskirstytą mokymo lėšų sumą. Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 12 punktą lėšas švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (į kurias įskaitomos ir lėšos mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti) mokykloms paskirsto savivaldybės savo nustatyta tvarka;
  3. Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 13 punktą visos švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose apskaičiuotos lėšos (į kurias įskaitomos ir lėšos mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti), kurios skiriamos savivaldybėms, turi būti panaudotos būtent šiai reikmei ir negali būti perskirstomos kitoms ugdymo reikmėms.

Analogiško turinio informacija buvo nurodyta ir ne viename kitų institucijų atsakyme į Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų užklausas. Iš šių dokumentų akivaizdu, kad Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojams aiškiu bei nedviprasmišku teisiniu pagrindu buvo suteiktas finansavimas mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.

Visgi, Alytaus miesto valdžia, o būtent Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas tendencingai ignoruoja akivaizdžius šių raštų išaiškinimus ir apsimeta nesuprantantys jų turinio. Akivaizdu, kad šis „nesupratimas“ yra sąlygotas ne šių asmenų kvalifikacijos trūkumo arba abejotinų gebėjimų užimti tokio aukšto pobūdžio pareigas, bet gerokai gilesnių priežasčių, kurias atskleidžia mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo istorija.

2014-2016 m. Lietuvoje buvo įgyvendinama vadinamoji 3 metų skurdo mažinimo kultūros darbuotojams programa, kurios metu Alytuje iš mokyklų bibliotekų darbuotojų buvo pavogta visų 3 metų tikslinių dotacijų lėšos, skirtos jų atlyginimų didinimui. T. y. 2014 metais  Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė tikslinę dotaciją, kuri turėjo mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimus padidinti 2,00 atlyginimų koeficientais. Iš 26 mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų koeficientas buvo padidintas, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, tik 7 darbuotojams.  Šiuos duomenis surinko ir pateikė tuometinė Švietimo ministerija. Esant poreikiui, galime pateikti šias aplinkybes išsamiai pagrindžiančius dokumentus.

2015 metais mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimus Lietuvos Respublikos Vyriausybė nurodė padidinti 1,3 atlyginimo koeficiento ir tam skyrė tikslines lėšas, o 2016 metais Vyriausybė nurodė padidinti šiuos atlyginimus vėl 2,00 atlyginimo koeficiento bei skyrė tam tikslines lėšas. Visgi, Alytaus mieste nei vienam mokyklų bibliotekų darbuotojui atlyginimo koeficientas 2015 ir 2016 metais nebuvo padidintas, o lėšos, skirtos atlyginimų didinimui, buvo vėl pavogtos iš mokyklų bibliotekų darbuotojų.

Šie teiginiai nėra tik nepagrįsti deklaratyvaus pobūdžio argumentai. Priešingai – Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų žinioje vis dar yra dokumentai, kurie pagrindžia, kad buvusios Alytaus miesto valdžios neteisėtai pasisavino minėtas tikslines lėšas, skirtas mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimui.

Tačiau, pasikeitus Alytaus miesto valdžiai, požiūris į Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojus, deja, nepasikeitė. Dabartinė Alytaus miesto savivaldybės taryba, toliau vystydama blogąją ankstesniųjų kadencijų tarybų ir jų priimtų sprendimų pagrindu veikusios savivaldybės administracijos praktiką, nenustoja savintis Lietuvos Respublikos Vyriausybės mokyklų bibliotekų darbuotojams paskirto darbo užmokesčio. Be kita ko, tai yra daroma itin ciniškai, įžūliai ir tyčiojantis iš mokyklų bibliotekininkų netgi miesto tarybos posėdžių metu.

Pirma, Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbo užmokesčio klausimas net neturėjo būti teikiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsavimui. Visgi, tai buvo padaryta, klausimo svarstymą paverčiant visišku farsu. Šių metų lapkričio mėnesį įvykusiuose Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose, tarybos nariai atvirai tyčiojosi iš mokyklų bibliotekininkų darbuotojų specialybės, siekė kiršinti mokyklų bibliotekininkus su kitais švietimo sistemos darbuotojais, nepagrįstais, prieštaringais ir abejotino logiškumo argumentais kaltino mokyklų bibliotekų darbuotojus, neva šie „išderinantys visos švietimo sistemos darbuotojų atlyginimus“. Šio posėdžio medžiaga viešai prieinama interneto portale youtube.com (posėdžio transliacija: https://www.youtube.com/watch?v=9LWYSD4–q0, klausimo nagrinėjimo laikas:  1:14:35 – 2:00:30).

Tokie savivaldybės tarybos narių viešai tarybos posėdžio metu išsakyti teiginiai, yra ne tik abejotini Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 6 p. įtvirtintam lygiateisiškumo bei to paties straipsnio 9 p. objektyvumų principų kontekste, tačiau yra žeminantys mokyklų bibliotekų darbuotojus, jų ilgametį triūsą ir kvalifikaciją.

Antra, šis kreipimasis yra teikiamas Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkams siekiant teisingumo jų darbo užmokesčio mokėjimo ir siekiant surasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslinės dotacijos pagrindu paskirtą finansavimą mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimo didinimui. Šiame kreipimesi konstatuota problematika neapima tik Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų – priešingai, darbo užmokesčio didinimui skirtas finansavimas nepaaiškinamai dingsta visoje Lietuvoje. Deja, tačiau per trisdešimties metų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės laikotarpį viešojo administravimo subjektai taip ir nesugebėjo išspręsti kultūros darbuotojų, dirbančių švietimo sistemoje, problemos. Mokyklų bibliotekų darbuotojai yra Kultūros ministerijos darbuotojai, dirbantys Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įstaigose, mokyklose Būtent dėl tokio reguliavimo, mokyklų bibliotekų darbuotojai, siekiantys įgyvendinti savo teisę į jiems priklausančią darbo užmokesčio dalį, yra mėtomi tarp Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, o galiausiai paskirta darbo užmokesčio dalis neaiškiu būdu dingsta savivaldybės finansavimo eilutėse.

Šiuo prašome naująją Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierių gelbėti Lietuvos kultūros darbuotojus, gelbėti sąžiningus bei darbščius mokyklų bibliotekų darbuotojus nuo Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio, miesto tarybos ir valdininkų savivalės, sistemingų, daugkartinių bei ilgalaikių Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidinėjimo ir užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai, kuriais mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui yra skiriamas finansavimas.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei siekiant tinkamo Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų teisės į darbo užmokestį įgyvendinimo, Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkai prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus:

  1. įvertinti šiame kreipimesi išdėstytus argumentus;
  2. užtikrinti, kad tikslinės dotacijos lėšos, skirtos mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimui 10 proc. nuo 2020-01-01 dienos pasiektų adresatą – Alytaus mokyklų bibliotekų darbuotojus;
  3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo vykdymą.

 2020 gruodžio 16 d.                                   

Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų  vardu metodinio būrelio pirmininkė Roma Apanavičienė