Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai A+A kun. Jubiliatas Antanas Jurgaitis

A+A kun. Jubiliatas Antanas Jurgaitis

Š.m. kovo 22 d., eidamas 88-uosius metus, mirė Telšių vyskupijos Mažeikių Švč. Jėzaus širdies parapijos rezidentas kun. Antanas Jurgaitis.

Kun. Antanas gimė 1926 m. balandžio 28 d. Šilalės r. Upynos valsčiaus ūkininko šeimoje. Buvo vyriausias iš keturių brolių ir dviejų seserų. Mokėsi Upynos ir Skaudvilės pradinėse mokyklose, Tauragės ir Šilalės gimnazijose iki 1943 metų, Telšių kunigų seminarijos licėjuje iki 1946 metų, vėliau Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1950 m. rugsėjo 24 d. iš vienintelio to meto sovietinėje Lietuvoje Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko rankų gavo kunigo šventinimus

 

 

Kunigystės tarnybą ( vikaro pareigas) pradėjo Švėkšnos parapijoje , 1951 –1953 m. klebonavo Tubinių, 1953–1956 m. Vaičaičių, 1956–1957 m. Kontaučių bažnyčiose, kartu aptarnaudamas ir Plungės rajono Žlibinų parapiją.

 

Nuo 1951 m., vadovaujamas prof. Prano Kuraičio, rengė disertaciją „Dialektinio materializmo kritika“, bet prof. P.Kuraičio mirtis ir sunkus sovietmetis mokslinį darbą nutraukė.

 

 

Už ateizmo kritiką iš bažnyčių sakyklų ir pogrindinėje spaudoje 1957-02-28 saugumo suimtas. Atsisakęs bendradarbiauti su KGB, 1957 m. nuteistas 5 metus lagerio .

 

Bausmę atliko sustiprinto režimo lageryje Mordovijoje. Brolis Petras dėl ryšių su partizanais tuo laiku taip pat kalėjo Vorkutos lageriuose.

 

1960- 09 -12 , grįžęs iš lagerio, trumpai , iki 1963 metų, dirbo Kaltinėnų bažnyčios vikaru, klebonavo 1963 metais Šakynoje, iki 1969 metų paskirtas vikaro pareigoms Šilutėje, 1969 –1976 m. klebonavo Judrėnuose, sykiu aptarnaudamas ir Spraudžio bažnyčią Plungės rajone, nuo 1976 m. iki 1995 metų dirboYlakiuose, Vaičaičiuose, nuo 1995 metų Laukuvoje ir Pažerėje. Nuo 2002 metų buvo kunigas rezidentas Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje, dar aptarnavo Leckavos bažnyčią ir Buknaičių koplyčią. Visur, kur bedirbdamas, remontavo bažnyčias, statė kryžius, tvarkė senkapius.

 

Atgavus Nepriklausomybę, dalyvavo atkuriant katalikiškas ir visuomenines organizacijas, ruošė religinius ir visuomeninius renginius, platino katalikšką ir patriotinę spaudą. Buvo Ylakių šaulių būrio narys, priklausė Krikščionių demokratų partijai. Mažeikiuose išrinktas į Politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus valdybą.

 

Aptarnaudamas Leckavos miestelio Šv. Lauryno parapiją, subūręs leckaviškių bendruomenę, 2009 metais rugpjūčio 16 d. iškilmingai paminėjo 350 metų parapijos įsteigimo jubiliejų ir Šv. Lauryno bažnyčios atstatymo penkiasdešimtmetį. Paminėdamas Lietuvos vardo tūkstantmetį, įrengė Lietuvos Tūkstantmečio aikštę, apsodino ją medžiais ir pastatė paminklą pirmiesiems krikštytojams Šv. Vaitiekui ir Šv. Brunonui.

 

2010 metų vasarą kitoje bažnyčios pusėje įrengė ir pašventino dar vieną aikštę —pastatė joje paminklą Žemaičių krikšto ir Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui, o šventoriuje pastatė statulas Leckavos miestelio globėjams Šv. Laurynui ir Šv. Jokūbui. ( Paminklų autorius Raimondas Leparskas).

 

 

Ant kunigo darbo stalo liko paminklo 1863 metų sukilimui įamžinti projektas . Nebesuspėjo…

 

Išėjo Amžinybėn nenuilstantis kunigas, savo krašto istorijos žinovas, karštas Tėvynės mylėtojas.

 

Gražiai senatvėje prižiūrėtas bendražygių Onos ir Vytauto Maselskių.

 

 

Velionis buvo pašarvotas Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje. Buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, šv. Mišias aukojo ir išsamiai apie kunigo – kalinio gyvenimą pasakojo vyskupas Jonas Boruta SJ.

 

2014 m. kovo 25 d. kunigas Antanas Jurgaitis palaidotas Mažeikių Švč. Jėzaus bažnyčios šventoriuje. Dalyvavo Telšių vyskupijos kunigai, Telšių seminarijos klierikai, gausus būrys mažeikiškių ir Leckavos bažnyčios parapijiečių. Giedojo bažnyčios chorai.

 

Laidotuves kancelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

 

 

Prie kapo duobės atsisveikinimo žodį tarė buvęs Mažeikių švč. Jėzaus širdies bažnyčios , dabartinis Platelių ir Beržoro parapijų klebonas Rimvydas Marozas ir Politinių kalnių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas Albertas Ruginis.

 

Kunigo asmenybės grožis išliks jį pažinojusių širdyse.

 

 

 

Albertas Ruginis

 

Nuotraukos iš asmeninio archyvo.

 

Nuotraukose: kun. Antanas Jurgaitis