Pagrindinis puslapis Lietuva A. Anušauskas. Kas rūpi V.Tomaševskio elitui?

A. Anušauskas. Kas rūpi V.Tomaševskio elitui?

Ko­dėl Lie­tu­vos len­kų in­te­re­sai ne­rū­pi Val­de­ma­rui To­ma­ševs­kiui ir jo po­li­ti­nės gru­pės eli­tui? Pra­dė­siu nuo to, kas, ma­no ma­ny­mu, šiai gru­pei rū­pi. Rū­pi iš­lai­ky­ti ne­blės­tan­čią sa­vo va­do, kaip len­kų in­te­re­sų ta­ria­mo gy­nė­jo, au­reo­lę.

Rū­pi rin­ki­mų me­tais mo­bi­li­zuo­ti rin­kė­jus ra­di­ka­liais par­eiš­ki­mais ir an­ti­kons­ti­tu­ci­niais veiks­mais. Rū­pi iš­lai­ky­ti len­kų bend­ruo­me­nę ad­mi­nis­tra­ci­nė­je vie­nos par­ti­jos prie­spau­do­je. Rū­pi iš­lai­ky­ti sa­vo po­zi­ci­jas val­džio­je ir, pa­gei­dau­ti­na, pra­plės­ti įta­ką val­džios pri­ima­miems spren­di­mams, ku­rie nu­lem­tų len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos il­ga­lai­kę seg­re­ga­ci­ją, at­skir­tį nuo ki­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čių. Rū­pi gau­ti po­li­ti­nių par­tne­rių ne­veiks­nu­mo įro­dy­mus ne­gi­nant Lie­tu­vos vals­ty­bės Kons­ti­tu­ci­jos, lie­tu­vių kal­bos ir švie­ti­mo įsta­ty­mų.

Kas iš tie­sų vyks­ta Šal­či­nin­kų ir Vil­niaus ra­jo­nuo­se? Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­ba iš­stu­mia­ma iš ad­mi­nis­tra­ci­nio var­to­ji­mo (ką reiš­kia vien val­di­nin­kų par­ei­gy­bių ap­ra­šy­mai, kai lie­tu­vių kal­bos mo­kė­ji­mas nė­ra pri­va­lu­mas) ne tik ig­no­ruo­jant, bet ir ad­mi­nis­tra­ci­ne ga­lia ver­čiant vie­tos gy­ven­to­jus ig­no­ruo­ti Lie­tu­vos teis­mų spren­di­mus dėl len­te­lių su pa­va­di­ni­mais. Tai yra V.To­ma­ševs­kio par­ti­jos eli­to po­rei­kius ati­tin­kan­tys spren­di­mai.

Tuo me­tu jo­kie žings­niai, ku­rie pa­leng­vin­tų len­kiš­kai kal­ban­čių gy­ven­to­jų pa­dė­tį, nė­ra re­mia­mi. Prie to­kių pri­skir­čiau ir su­nkiais žings­niais ei­nan­tį, nuo­lat iš Vil­niaus ska­ti­na­mą že­mės grą­ži­ni­mo ir šios nuo­sa­vy­bės įtvir­ti­ni­mo pro­ce­są, taip pat nuo­lat stab­do­mą len­kiš­kai kal­ban­čių moks­lei­vių in­teg­ra­vi­mą į vals­ty­bi­nę eg­za­mi­nų sis­te­mą, sie­kiant di­din­ti jų ir li­ku­sio Lie­tu­vos jau­ni­mo at­skir­tį.

Ži­no­ma, V.To­ma­ševs­kio ka­bi­ne­tas yra nu­ėjęs dar to­liau – prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus per Mask­vos at­sto­vus de­rin­da­mas sa­vo po­li­ti­nes po­zi­ci­jas ir ieš­ko­da­mas po­ten­cia­lių są­jun­gi­nin­kų tarp Krem­liaus iš­lai­ko­mų or­ga­ni­za­ci­jų. Iki šiol ne­iš­gir­do­me at­sa­ky­mo, ką bū­tent V.To­ma­ševs­kis per sa­vo emi­sa­rus de­ri­no su Krem­liaus at­sto­vais. Vie­toj at­sa­ky­mo – pa­gie­ža ir pyk­tis. Ta­čiau aš tai ir­gi ver­ti­nu kaip sa­vo­tiš­ką at­sa­ky­mą į klau­si­mą, kie­no in­te­re­sus vis dėl­to gi­na ši gru­pe­lė. Len­kų, ku­riems ne ma­žiau ne­gu lie­tu­viams rū­pi nu­trauk­ti Ru­si­jos mo­no­po­li­jų sa­vi­va­lę, pirk­ti du­jas už pa­sau­li­nes kai­nas, pi­giau iš­lai­ky­ti sa­vo būs­tą, įsi­ves­ti eu­rą ir gau­ti iš to nau­dos. Ar sa­vo ga­li­my­bę gau­ti ne­skel­bia­mą Krem­liaus sąs­kai­tą, ku­rio­je bū­tų su­kaup­ti tik jiems rei­ka­lin­gi di­vi­den­dai – lie­tu­vių ir len­kų su­prie­ši­ni­mas, len­kų bend­ruo­me­nės seg­re­ga­ci­jos iš­lai­ky­mas, Lie­tu­vos įsta­ty­mų ig­no­ra­vi­mas su 1991 me­tų „rau­do­no­sios au­to­no­mi­jos“ kva­pe­liu. Ir vi­sa tai rū­pi pa­slėp­ti po „tau­ti­nių ma­žu­mų gy­ni­mo“ šy­du. V.To­ma­ševs­kio eli­tą ten­ki­na bū­tent to­kia pa­dė­tis. Ta­čiau tai nie­kaip ne­de­ra su len­kiš­kai kal­ban­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sais.

To­dėl baig­da­mas ga­liu tik kons­ta­tuo­ti, kad ad­mi­nis­tra­ci­nę ga­lią Ry­tų Lie­tu­vos pa­kraš­ty­je de­mons­truo­jan­ti po­li­ti­nė gru­pe­lė, t. y. V.To­ma­ševs­kio par­ti­jos eli­tas, rū­pi­na­si tik sa­vo trum­pa­lai­kiais po­li­ti­niais in­te­re­sais. Už an­ti­lie­tu­viš­kų šū­kių sle­pia­si tik V.To­ma­ševs­kio po­li­ti­nės gri­ma­sos. Bet ne Lie­tu­vos len­kų rū­pes­tis lik­ti ly­gia­tei­siais Lie­tu­vos pi­lie­čiais.

P. S. Kol bu­vo ra­šo­mas šis teks­tas, V.To­ma­ševs­kio ins­pi­ruo­tas par­ti­nis eli­tas de­mons­tra­ty­viai pa­li­ko Sei­mo sa­lę per Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mą. Ofi­cia­li ver­si­ja – pro­tes­tas prieš Vy­tau­to Lands­ber­gio kal­bo­je iš­sa­ky­tą po­zi­ci­ją, ku­ria ra­gi­na­ma lai­ky­tis įsta­ty­mų ir Ry­tų Lie­tu­vo­je. Ta­čiau bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Lands­ber­gis tuo me­tu dar ne­bu­vo pra­dė­jęs kal­bos. At­ro­do, kad ši ver­si­ja jau bu­vo iš anks­to su­re­da­guo­ta ir pa­tvir­tin­ta. Gal net ne Vil­niu­je. Kad ir kaip ten bū­tų, tai ir­gi su­kė­lė min­čių apie su­nkiai sle­pia­mą V.To­ma­ševs­kio par­ti­nio eli­to po­žiū­rį į Lie­tu­vos vals­ty­bę. Tik kuo čia dė­ti vie­tos len­kai?