Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam A.A. T. Vytautas Merkys SJ (1927 03 17 – 2021 02 01)

A.A. T. Vytautas Merkys SJ (1927 03 17 – 2021 02 01)

A.A. T. Vytautas Merkys SJ (1927 03 17 – 2021 02 01)

www.jezuitai.lt

2021 m. vasario 1 d. 19 val. pas Viešpatį iškeliavo t. Vytautas Merkys SJ. Nepaprastai uolus sielovadininkas. Kun. Vytautas 1955 m. pradėjo mokytis Kauno kunigų seminarijoje tame pačiame kurse su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi. Sovietinė valdžia prašalino jį iš Seminarijos, todėl kunigystės šventimus gavo slapta.

1959-aisiais, paskutiniaisiais seminarijoje mokymosi metais, Religinių reikalų tarybos įgaliotinio įsakymu paliko seminariją. Negana to, buvo įsakyta nedelsiant apleisti Kauną.

V. Merkys, būdamas kandidatas į jėzuitus, išvyko į Daugėliškį pas tėvą Romualdą Blažį, SJ zakristijonu. Čia pasiruošė ir išlaikė neakivaizdiniu būdu reikalingus egzaminus. Metams praėjus jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Kun. V. Merkys pasakoja:

“Daugėliškyje mane įšventino kunigu per Šv. Oną. Tai buvo 1960 metai. Savo šventimams pats aš su motociklu atsivežiau vyskupą; iki Ignalinos jis atvažiavo traukiniu, o į Daugėliškį aš jį pats atsivežiau. Tai vyko labai slaptai, mane šventino vyskupas Vincentas Sladkevičius, jau buvęs tremtyje. Iš vakaro įšventino subdiakonu ir diakonu, o liepos 26 d. ankstų rytą, asistuojant kun. R.Blažiui, SJ, suteikė kunigo šventimus. Mano primicijose dalyvavo tik vienas žmogus – kun. R. Blažio, SJ šeimininkė. Primicijos buvo kitą dieną po šventimų”.

Tikime, jog Amžinojo Tėvo namuose t. Merkys taip pat uoliai rūpinsis kiekviena siela, kaip tai darė per 93-jus savo gražaus gyvenimo metus.

Prašome Jūsų maldos už mūsų mylimą tėvelį.

Sužinoti daugiau apie t. Merkį žiūrėkite LRT reportažą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/62960/laiko-portretai-kunigas-vytaut…