Pagrindinis puslapis Uncategorized 2012 m. Metų mokytojo apdovanojimai

2012 m. Metų mokytojo apdovanojimai

2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienį,  14 val. Vyriausybės rūmuose Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis penkiems geriausiems 2012 metų mokytojams įteiks Metų mokytojo premijas, laureatų ženklus ir diplomus.

Premijos šiemet įteikiamos: Andriui Poručiui, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos istorijos mokytojui ekspertui; Rasai Rugelienei, Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai ekspertei; Romai Ruočkienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytojai ekspertei; Aldonai Šventickienei, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytojai ekspertei; Aldonai Vieliūtei, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei, pradinių klasių mokytojai ekspertei.

Apie 2012 metų mokytojus:

Andrių Poručių Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos bendruomenė gerbia už erudiciją, platų kultūrinį akiratį, principingumą, subtilų humoro jausmą, toleranciją, pagarbą mokiniui. Mokytojas visada išsako aiškią ir tvirtą poziciją, kai sprendžiamos bendruomenės problemos, yra nuolatinis pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizatorius mokykloje. Šis istorijos mokytojas yra aktyvus mokyklos bendruomenės narys, kolegų renkamas į mokyklos tarybą ir mokyklos metodinę tarybą, buvo jos vadovu. Jis, kaip didelę patirtį turintis ekspertas, rengia, analizuoja ir recenzuoja įvairius valstybei reikšmingus dokumentus, vadovėlius, kitas mokymo priemones. Mokytojas yra valstybinio istorijos brandos egzamino vyresnysis vertintojas ir apeliacijų komisijos narys, antrai kadencijai išrinktas į Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybą. Jis aktyviai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose projektuose, dalijasi savo patirtimi su kolegomis seminaruose istorijos mokymo ir vertinimo klausima is, vadovauja būsimų mokytojų pedagoginei praktikai.

Jo vedamos pamokos yra įdomios, įtraukiančios mokinius į visuomenės ir istorijos pažinimą, siejančios praeities reiškinius su šiandienos aktualijomis. Mokytojo vadovaujama mokinių komanda 2010 m. laimėjo „Euroscola“ konkursą ir atstovavo Lietuvai Europos Sąjungos šalių jaunimo debatuose Europos Parlamente, Strasbūre.

Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė, pasižymi labai plačiu pedagoginių gebėjimų spektru, erudicija, optimizmu, ji yra aktyvi visuomenininkė. Mokytoja pamokas veda ir muziejuose, kitose kultūros paveldo vietose. Ne tik savo klasės, bet ir visos mokyklos mokiniams rengia ekspedicijas, kitus renginius, skirtus pilietiškumui, tautiniam sąmoningumui ugdyti. Mokytoja geba susieti tradicijų ir tautos vertybių puoselėjimą su moderniomis metodikomis, technologijomis. Jos sukurtomis metodinėmis priemonėmis – uždavinynais, leidiniais mokytojams, testais, skirtais dirbti su „Šok“ serijos (UAB leidykla „Šviesa“) vadovėliais, naudojasi visa Lietuva. Ji nuolat tobulinasi dalyvaudama įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, savo žiniomis noriai dalinasi tiek pačios, tiek kitų organizuojamuose renginiuose, konferencijose, publikuoja straipsnius, konsultuoja kitų mokyklų pradinių klasių mokytojus.

Romos Ruočkienės, Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytojos ekspertės, nuopelnai gerai žinomi ne tik Prienuose, bet ir visoje šalyje. R. Ruočkienė – įvairių projektų iniciatorė, organizatorė, koordinatorė. Mokytojos vadovaujamas mišrus choras skina laimėjimus konkursuose. Vienas iš išskirtinių mokytojos darbo rezultatų – suburti vaikinų ansambliai, dalyvaujantys „Dainų dainelės“ konkursuose, mišrus ansamblis, mišrus kvartetas, mišrūs duetai, tercetai, sėkmingai pasirodantys festivaliuose, reprezentaciniuose renginiuose. Jos mokiniai yra ne kartą tapę konkursų laureatais. Mokytoja yra kūrybinga, aktyvi, gebanti sutelkti mokinius kūrybiniam darbui.

Aldona Šventickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja ekspertė, Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja, – kūrybiška mokytoja ir profesionali vadybininkė. Dirbdama Egzaminų vertinimo komisijos pirmininke, ji atliko  svarbius ir esminius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kaitos parengiamuosius darbus. Jos reikšmingiausi darbai susiję su naujo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kaita ir naujovių diegimu. Ji rengia straipsnius aktualiais lituanistinio ugdymo klausimais, koordinuoja maironiečių veiklą Vilniaus mieste, dalyvauja Nacionalinio diktanto vertinimo komisijoje. Ji sutelkė mokytojus neformaliems lituanistikos projektams – jaunųjų filologų kūrybos plenerui „Pašvaistės“, konferencijai Vilniaus mokyklų vadovams ir mokytojams „Kūrybinės mokytojų laboratorijos“.

Surdopedagogė Aldona Vieliūtė dirba Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) pradinių klasių mokytoja. Tai mokytoja iš pašaukimo. A. Vieliūtės mokiniai – kurtieji ir neprigirdintieji – išmoksta ne tik gerai kalbėti sakytine kalba, bet ir gerai skaičiuoja, taisyklingai rašo. Turi išskirtinį gebėjimą įtraukti mokinių tėvus į ugdymo procesą, jos mokinių tėvai nuolat pabrėžia vaikų motyvaciją mokytis ir didžiulį norą (net kai serga) eiti į mokyklą. Šios mokytojos mokinių mokymosi sėkmingumas padėjo centro bendruomenei įgyvendinti svajonę – pradėti teikti vidurinį ugdymą kurtiems ir neprigirdintiems vaikams. 2001 m.  LKNUC išleista pirmoji abiturientų laida, kurios didžioji dalis – buvę mokytojos A. Vieliūtės mokiniai, vėliau sėkmingai baigę aukštąsias mokyklas. Surdopedagogė dalyvauja Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ veikloje. Ji konsultuoja tėvus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus.

Apie premiją:

Metų mokytojo premija skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premiją kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat ministerija. Premijos dydis – 15 600 Lt.

Metų mokytojo premiją Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1998-aisiais. Iki šiol premijomis buvo apdovanota apie 80 mokytojų.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius