Pagrindinis puslapis Sena Voruta 100-asis „Liuteronų balsas“

100-asis „Liuteronų balsas“

2010 m. kovo pirmomis dienomis iš spaudos išėjo žurnalo „Liuteronų balsas“ Nr. 2 (100). 100-ojo leidinio pasirodymas patogi proga apžvelgtivienintelio dabar gyvuojančio lietuviško evangelikų liuteronų žurnalo kelią.
 
Kaip liudija MLE (II t. 675 p.) Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos leidinys prabilo 1990 metais. Pradžioje kaip bukletas bažnytinėm šventėms paminėti.1991-94 m. leidžiamas Mūsų žinių“ leidinys išaugo į brandų visuomeninės-teologinės minties apžvalginį žurnalą, su spalvotais viršeliais ir 32 psl. apimtimi (platinamas tiek užjūrio, tiek krašto parapijose). Žurnalas daugelio skaitytojų yra mėgiamas ir laukiamas. pavadinimu.1991-92 biuletenį rengia redakcinė kolegija. Nuo 1993 09 26 (nr. 9) iki 1994 10 09 (nr. 15) – vyr. redaktorius Kęstutis Pulokas. Plečiama leidinio apimtis, leidinys imamas platinti užsienio lietuviams. 1994 05 22 įregistruojamas „Liuteronų balso“ pavadinimu. 1994 12 24 (nr.16) – 1995 02 26 (Nr.17) leidinio vyr. redaktorė – Ina Drąsutienė. 1995 04 16 (nr. 18) – 1995 12 25 (nr. 22) leidinį leidžia redakcinė kolegija 1996 04 07 (nr. 23-24) – 1998 11 0I (nr. 38) leidinio vyr. redaktorius – kun. Valdas Aušra. Nuo 1999 sausio (nr. 39) „Liuteronų balsą“ tvarkyti perima žurnalistas Povilas Pukys. Jam vadovaujant, parapijiečiams K. Pulokui, Algirdui Žemaitaičiui, Vytautui Gocentui, kun. Ridui Tamuliui talkinant,
 
100-ajame žurnale randame straipsnių, apžvalgų, interviu, kronikos. Vedamoji tema – Velykos ir jų istorinė kilmė. Publikuojama žinomo teologijos populiarintojo Džobvanio Džiordžanio (Giovanni Giorganni) knygos („Pane per un giorno“) ištrauka „Taisykime kelius Viešpačiui“ (pagal Jono Krikštytojo raginimą). Perspausdinamas žurnalisto V. Laučiaus interviu su kunigu Vygintu Čiurinsku „Jėzų nukryžiavo ne už kalbas apie meilę“; internetinio tinklapio Bernardinai.lt redaktorius dr. Andrius Navickas komentuoja „apie neteisingą Dievą“, o teologijos daktaras R. A. Mohler‘is nagrinėja klausimą „Kodėl moralizmas nėra Evangelija ir kodėl daugeliui taip neatrodo?“.
 
„Ką Kristaus gimimas davė Lietuvai per pirmą tūkstantį metų? Koks kiekvienos konfesijos bendras indėlis į krašto istoriją?“ – šie klausimai nagrinėjami keturių krikščioniškų tikėjimų atstovų – ev. liuteronų, ev. reformatų bei Romos katalikų ir ortodoksų dvasiškių – dienraščio „Lietuvos žinios“ surengtame pokalbyje, kuris perspausdinamas penkiuose 100-ojo žurnalo puslapiuose.
 
Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios parapijietis Algirdas Šveikauskas didelis liuteroniškų kryžių entuziastas. Jo iniciatyva Kultūros ministerija parėmė projektą apleistiems Mažosios Lietuvos kapinių kryžiams išsaugoti. Žurnale spausdinamas A. Šveikausko laiškas Kultūros paveldo departamento direktorei D. Varnaitei apie problemas, su kuriomis susiduria seniūnijų paminklosaugininkai.
 
Brandžią gyvenimo ir veiklos distanciją nukeliavo parapijos tarybos narė, evangeliškos televizijos laidos „Kelias“ autorė ir redaktorė Ina Drąsutienė. Pažymint 70-mečio jubiliejų solenizantę kalbina žurnalistas Povilas Pukys. Pokalbis 16-17 žurnalo puslapiuose.
 
„Kada žmonės patys stato ir kuria, būna šilčiau ir jaukiau“ – sako kunigas Mindaugas Kairys, džiaugdamasis dešimtmetį trukusios naujos Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios statybos apvainikavimu – iškilmingomis pamaldomis naujame pastate. Jurbarkietė žurnalistė D. Bartkienė savo reportaže aprašo didelį kunigo ir parapijiečių indėlį statant bažnyčią. Dabar, kun. M. Kairio žodžiais tariant, „atėjo metas kurti ir puošti savo bažnyčią.“
 
„Žmonės visur vienodi“ – taip evangelikų reformatų kunigė Sigita Švambarienė apibūdina savo dvejetą mėnesių trukusią viešnagę Amerikoje. Ji dalyvavo programoje „Misija į JAV“ ir turi ką žurnalo skaitytojams įdomaus papasakoti.
 
100-asis „Liuteronų balsas“ pristato Mažosios Lietuvos Enciklopediją, jos IV tomo išleidimo proga; prezentuoja Jono Radvano-Lietuvio „Raštus“; spausdina Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininko Vytauto Šilo apžvalgą apie Tarybos dvidešimtį metų veiklos.
 
Skaitytojas ras įvairios informacijos. Tai – apie Krikščionių vienybės savaitės pamaldas šalies bažnyčiose; apie sektiną socialinę veiklą Biržų Metodistų bažnyčioje; apie Maldos pusryčių tradiciją Klaipėdoje; skelbiamos evangeliškos lietuvių raštijos veikėjų sukaktys.
 
Žymi vieta žurnale – jaunimui, jo krikščioniškam gyvenimui, veikimui ir moralinėms problemoms nušviesti.
 
Užverčiant jubiliejinio žurnalo lapus primenami 9 dalykai, kurių Dievas neklaus Paskutinio teismo dieną.
 
P. Kasputis
 
Nuotraukoje: 100-ojo žurnalo viršelis