Vyskupas Irinėjus Bilyk ir šventojo Juozapato relikvijos

Autorius: Data: 2015-12-21 , 15:32 Spausdinti

Prie Marijos radijo studijos Vilniuje. Iš kairės: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, vyskupas iš Romos Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas mgsr. t. Pantaleijmonas (Mychailas Salamacha) OSBM, Marijos radijo laidos vedėjas Liutauras Serapinas ir dr. Aldona Vasiliauskienė. Aut. nuotr.

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, www.voruta.lt

2015 metų šv. Juozapato šventei ukrainietis vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, popiežiaus kanauninkas ir popiežiaus kvietimu nuo 2007 m. besidarbuojantis Marijos Madžiore (Basilica di Santa Maria Maggiore) bazilikoje, į Lietuvą, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią amžinam saugojimui atvežė šventojo Juozapato relikvijas.

Vyskupas Irinėjus OSBM,  pirmąsyk atvykęs į Lietuvą, čia viešėjo lapkričio 10–17 dienomis. Lapkričio 14 d. – šv. Juozapato šventėje meldėsi kartu su kunigais atvykusiais iš Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, taip pat Apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lópezas Quintana ir arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Šv. Mišias aukojo ir lapkričio 15 d., pasakydamas įsimintinus pamokslus, kuriuose akcentavo šv. Juozapato tikėjimo gilumą, pamaldumą, pasiaukojimą.

Lapkričio 16 d. vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, kartu su iš Kijevo atskridusiu Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios (UGKC) vyskupu Josyfu Milianu bei Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenu t. Pantaleijmonu (Mychailu Salamacha) OSBM bei kitais ukrainiečiais kunigais šv. Mišias ukrainiečių kalba aukojo Aušros Vartų koplyčioje.

Šv. Juozapato šventėje 2015 metais vyko Didžiųjų Gailestingumo Motinos globos atlaidų išvakarėse. Prieš šv. Mišias su procesija į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią buvo įneštos iš Romos atvežtos švento Juozapato relikvijos. Palaiminimas su relikvija, galimybė kiekvienam prie jų pasimelsti– suteikė šv. Juozapato šventėje dalyvavusiems ypatingą dvasinę palaimą. Pažymėtina, kad šių metų šv. Juozapato šventėje dalyvavo itin daug lietuvių.

Ukrainietis Graikų (Rytų) apeigų katalikų (unitų) šventasis Juozapatas (Ivanas Kuncevičius) OSBM  (1580–1623) gimė Ukrainoje (Voluinės Volodymyre). Nuo mažens būdamas giliai tikintis, 1596 m. atvykęs į Vilnių mokytis pirklio amato Ivanas Kuncevičius, 1604 m. įstojo į vienuolyną, pasirinkdamas Juozapato vardą. Jo įstojimą pagreitino tais metais į Lietuvą atvežta ir labai iškilmingai sutikta bulė apie karalaičio Kazimiero paskelbimą šventuoju. Ivaną Kuncevičių paveikė pasakojimai apie karalaičio Kazimiero gyvenimą, jo pasiaukojimą vargšams. Tad Ivanas, nusprendęs būti vienuoliu,  kaip ir šv. Kazimieras, rūpinosi neturtingais, skurstančiais ir reikalingais pagalbos – ne tik materialios, bet ypač dvasiškos…

Čia, Vilniuje, Juozapatas dvasiškai subrendo šventumui. 1617 m. išrinktas Polocko arkivyskupu išvyko iš Lietuvos, kurioje darbavosi didžiausią gyvenimo dalį (1596–1617).

1623 m. lapkričio 12 d. Polocko arkivyskupas Juozapatas (Ivanas Kuncevičius) OSBM  vyskupiškos vizitacijos Vitebske metu buvo nukankintas kovotojų prieš Bažnyčios vienybę. Tad lapkričio 12-oji nuo pat jo žūties metų labai svarbi Graikų (Rytų) apeigų katalikams – unitams – tai Juozapatui skirta diena.

Labai greitai Juozapatui buvo užvesta Beatifikacijos byla ir 1643 m. popiežius Urbonas VIII Juozapatą paskelbė palaimintuoju, o 1867 m. popiežius Pijus IX Juozapatą paskelbė šventuoju.

Šv. Juozapatas ir miręs buvo pavojingas carinei valdžiai, tad jo palaikai buvo slapstomi įvairiose LDK teritorijos vietose, o 1916 m. slapta pervežti į Šv. Barboros bažnyčią Vienoje. Daugiau kaip po 30 metų – 1949 m. iš Austrijos šv. Juozapato palaikai pervežti į Romą, o 1963 m. perlaidoti Vatikane, Šventojo Petro Bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Vyskupas Irinėjus sakė: „Tai sarkofagas, esantis arčiausiai šv. Petro kapo. Taip Vatikano II susirinkimo tėvai, priėmę šį sprendimą 1963 metais, norėjo pabrėžti šventojo indėlį siekiant Bažnyčios vienybės. Išties, Juozapatas prieš 400 metų pradėjo ekumeninį darbą, kurį dar šiandien tęsiame“…  „Daugiau kaip 50 metų besiilsintys Šventojo Petro bazilikoje jo palaikai kasdieną aplankomi tūkstančių piligrimų. Taigi, matome, kad  šventasis Juozapatas – tautų vienijimo apaštalas: gimęs Ukrainoje, dvasiškai subrendęs Lietuvoje, nukankintas Baltarusijoje, palaikai saugomi katalikams švenčiausioje vietoje – Vatikano Bazilikoje“ –  taip apie šventąjį kalbėjo jo relikvijas į Lietuvą atvežęs ukrainietis vienuolis bazilijonas vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM.

Lietuva turi tik vieną šventąjį – karalaitį Kazimierą, bet gebėjo išugdyti ir subrandinti ne vieną šventą asmenybę, iš jų – ypatingas šventasis – Juozapatas. Tai vienintelis ukrainietis – Graikų apeigų katalikų šventasis.

Šventojo Juozapato vyskupiškas šūkis  „Tegul visi būna viena“ (Jn 17, 21) – tai jo gyvenimo šūkis, kuris buvo aktualus visais laikais, o ypač šiandieną.

Vyskupo Irinėjaus mintis apie šv. Juozapato šventę, atvežtas relikvijas, patį šventąjį Juozapatą išgirdo Marijos radijo „Aktualijų“ bei „Ganytojo žodis“ laidų klausytojai. Kalbėjo Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, šventojo Juozapato relikvijas atvežęs vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, t. mgsr. protoigumenas Pantaleijmonas (Mychailas Salamacha) OSBM (į lietuvių kalbą vertė bei vyskupą pristatė šio straipsnio autorė, laidas įrašinėjo Liutauras Sarapinas).

Lietuvoje vyskupas dalyvavo t. Klementijaus  (Vasylio Stasivo) OSBM  monografijos „Svarbaus žodžio misija“, išleistos 2015 m. „Misionieriaus“ leidyklos Žovkvoje (Ukraina) pristatyme, pabrėždamas, šios monografijos svarbą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos tyrinėjimuose.

Iš daugelio numatytų kelionių po Lietuvą, dėl laiko stokos, vyskupas iš Romos pasirinko Skapiškį. Jį domino čia kaupiama ukrainistika, žinių apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną sklaida, pagarba Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui bei ukrainiečiui jau 2001 m. paskelbtam palaimintuoju studitų ordino archimandritui Klementijui Šeptyckiui.

Kartu su vyskupu į šį miestelį keliavo Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir straipsnio autorė. Susitikime su skapiškiečiais, apie vyskupą, jo sudėtingą kelią į mokslą sovietmečiu, studijas pogrindžio seminarijoje, įšventinimą į kunigus ir vyskupus, kelią į vienuoliją pasakojo šio straipsnio autorė. Vysk. Irinėjus pasakojo apie šv. Juozapatą, į Lietuvą atvežtas jo relikvijas, atsakė į smalsių skapiškiečių klausimus. Vyskupas ne tik palaimino atėjusius į susitikimą, bet padovanojo ir iš Vatikano atvežtų šventojo Juozapato bei kitų paveikslėlių.

Vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyjk) OSBM, kalbėjo kad artėja dvi svarbios šventės: 2016 m. – bus minimi 25-eri metai kaip ukrainiečiams sugražinta Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia, o 2017 m. – bus minimas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus (tai vienintelis Lietuvoje įkurtas ordinas). Šioms šventėms pasiruošti ir jas stiprinti dvasiškai padės šventojo Juozapato relikvijos, kalbėjo svečias- vyskupas iš Romos.

Apie mielą susitikimą su skapiškiečiais vyskupas kalbėjo ir Marijos radijo laidoje „Ganytojo žodis“, dėkojo atėjusiems į susitikimą, o ukrainietį vyskupą išlydint į Romą,  aerouoste jis straipsnio autorei žadėjo apie viešnagę Skapiškyje pasakoti vyskupams Romoje, o susitikimo dalyvius prisiminti maldoje.

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo.

Skapiškyje prie Koplytstulpio ir Rūpintojėlio arkivyskupui M. Reiniui. Priekyje sėdi vyskupas Irinėjus Bilyk OSBM. Iš kairės stovi: t. Pavlo Jachimec OSBM,  Regina Stonienė, Antanas Mikėnas, Ona Leknickienė, Danutė Kriauzienė, Elvyra Bickuvienė, Danutė Baltrūnienė, Irena Pavilonienė, Vita Vadoklytė, Vlada Klimkaitė, Stasė Mažeikytė, Bronius Bickus, Bronius Stuoka ir Laima Papučkaitė

Į bažnyčią iškilmingai įnešta šventojo Juozapato relikvija. Su relikvija vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM (kairėje), dešinėje – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Religija , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra