Vydūno jaunimo fondo stipendijos – skleidžiantiems vydūniškąją šviesą

Autorius: Data: 2019-11-06 , 14:07 Spausdinti

Vydūno jaunimo fondo stipendijos – skleidžiantiems vydūniškąją šviesą

Scenoje VJF tarybos pirmininkas fil. dr. Arūnas Draugelis (pirmas iš kairės) ir VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė (pirma iš dešinės) su renginio laureatais ir jų tėveliais. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Živilė GURAUSKIENĖ, „Dirvos“ korespondentė, JAV,  www.voruta.lt

Š. m. rugsėjo 29 dieną Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių Dailės muziejaus galerijos „Siela“ duris atvėrė kasmetinė Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventė, įvertinusi aktyviausius, gabiausius lietuvių kilmės jaunuolius, siekiančius užsibrėžtų tikslų ir aukštų idealų. Renginį moderavo Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė.

 

1952 m. Čikagoje Akademinio skautų sąjūdžio narių įkurtas fondas siekia remti uoliausius ir gabiausius išeivijoje gyvenančius lietuvių kilmės jaunuolius bei Lietuvoje studijuojantį jaunimą. Vydūno jaunimo fondas kasmet įteikia per 100 stipendijų. Visos stipendijos – iš VJF sukauptų pinigų bei asmenų, kurie asmeniškai įkūrė premijas įamžinti savo artimuosius. Šiais metais Vydūno jaunimo fondas pagerbė dešimt gabiausių lietuvių kilmės studentų, gyvenančių Čikagoje. Studentams, gyvenantiems už Čikagos ribų, jau anksčiau buvo išsiųstos stipendijos.

 

Renginį moderavo Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Renginiui prasidėjus susirinkusiuosius pasveikino Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas fil. dr. Arūnas Draugelis ir Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė bei buvo pristatyti garbės svečiai: seselė Laimutė Kabišaitytė bei stipendijų įkūrėjai: Gražina Liautaud ir Rimas Banys su žmona Rima, Gražinos Liautaud dukra Lara Barry, Pasaulio lietuvių centro valdybos pirmininkas Linas Gylys, Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Goda Misiūnienė, Lietuvių fondo Finansų komiteto narys Rimas Griškelis, Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava” meno vadovas Darius Polikaitis, Akademinio skautų sąjūdžio Centro vadijos pirmininkas fil. Audrius Aleksiūnas, ,,Nerijos“ tunto tuntininkė j. v. s. fil. Taiyda Chiapetta, laikraščio ,,Dirva” žurnalistė Živilė Gurauskienė.

Šventės metu moderatorė fil. Vida Brazaitytė sveikino susirinkusius vardinių stipendijų laureatus ir jų šeimų narius:

“Vilhelmas Storostas–Vydūnas tikėjo, kad mokyklos funkcijos labai atsakingos; ji mokiniui turėtų būti „darbykla ir šventykla“. O knygos mokykloje ne tam, kad jų turinys būti žinomas, bet tam, kad naudodamasis jomis, mokinys pats atrastų mokslo tiesas. „Aukščiausias mokslas turi būti pačių vaikų gaminamas“. Šiandien susirinkome jau ketvirtą kartą pasveikinti gabiuosius mūsų lietuviškos bendruomenės narius – studentus, kurių pasiekimus moksle norime įvertinti“.

 

VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė į sceną pakvietė vardinės stipendijos iniciatorę Gražiną Liautaud ir VJF tarybos pirmininką dr. Arūną Draugelį įteikti stipendijas verslą studijuojantiems jaunuoliams. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Šiais metais buvo įteiktos trys Liautaud 10 000 dol. vardinės stipendijos verslą studijuojantiems jaunuoliams (bakalaurantams, magistrantams, doktorantams).

Nuo 2016 m. dosnios geradarės Gražinos Liautaud dėka Vydūno jaunimo fondas teikia tris 10 000 dolerių Liautaud vardines stipendijas. Stipendijos skiriamos lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Ilinojaus valstijos pagrindiniame pripažintame verslo universitete siekiant bakalauro, magistro ar daktaro mokslinio laipsnio.

Verslininkas ir pedagogas James Liautaud gimė 1936 m. spalio 19 d., gyveno Čikagoje, įgijo mechaninės inžinerijos bakalauro laipsnį Ilinojaus universitete Urbana–Champaign, dalyvavo Korėjos kare. 1963 m. James Liautaud išrado metalo bei plastiko kompozito liejimo technologiją, o po 8–erių metų įsteigė kompaniją „Capsonic Inc.“, kur gamino ir tiekė iš šios medžiagos pagamintas detales elektronikos, buitinės technikos, mašinų pramonės įmonėms Eldžine. Jis įsteigė nemažai verslų, pvz., ,,American Antenna”, ,,K40 Electronics”. Vėliau dėstė Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įkūrė ,,Process Designed Training” – vadovavimo apmokymo metodą, kuris buvo įvestas Liautaud institute Ilinojaus universitete Čikagoje. James Liautaud taip pat įvedė ,,Chicago Family Business Council” DePaul universitete. Mirė 2015 m. spalio 23 d., sulaukęs 79-erių metų.

VJF valdybos pirmininkei fil. Vidai Brazaitytei pakvietus į sceną geradarę ir Liautaud 10 000 dol. vardinės stipendijos iniciatorę Gražiną Liautaud ir Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininką dr. Arūną Draugelį buvo įteiktos stipendijos verslą studijuojantiems jaunuoliams.

 

Susirinkusiuosius pasveikino Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas fil. dr. Arūnas Draugelis ir valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Pirmasis laureatas – magistrantas Rimantas Grabliauskas, studijuojantis verslo analitiką DePaul universitete. Rimantas savo stipendijos prašyme rašė, kad jo gyvenimas pasikeitė prasidėjus magistrantūros studijoms. Jaunuolį sudomino ši nauja mokslo programa ir jis jautė, kad gali pasitarnauti jos tolimesnei plėtrai.

VJF valdybos pirmininkė, kviesdama į sceną Rimanto Grabliausko tėvelius, brolį ir draugę, susirinkusiems renginio svečiams priminė, kad Vydūnas buvo įsitikinęs, kad mokiniui visapusiškai bręsti gali padėti šeima, mokykla, tauta, visa žmonija, gamta.

Antrasis laureatas – bakalaurantas Vitas Polikaitis, studijuojantis buhalteriją Ilinojaus universitete Urbana-Champaign. Vitas rašė, kad neseniai pradėjo dirbti mažoje kompanijoje „BackYard Games USA“, kurios dėka jis pajuto sunkaus darbo prasmę. Vitas yra ateitininkas, ateitininkų stovyklos vadovas, ,,Dainavos“ choristas, „Grandies“ šokėjas.

Trečioji laureatė – bakalaurantė Eglė Vaškytė, studijuojanti verslą ir ekonomiką Benedictine universitete. Miglė rašė: „Turėdama verslo bakalauro laipsnį tikiuosi studijuoti ir analizuoti duomenų tendencijas įmonėms, suvokti jų būsimų sprendimų priėmimą. Norėčiau keliauti į Lietuvą ir dirbti didelėse pripažintose įmonėse, ten įgyti darbo patirties”. Eglė priklauso universiteto buhalterijos klubui, savanoriauja “Family Shelter Services” Wheaton priemiestyje, Čikagos lituanistinėje mokykloje, vyko į Gvatemalą su “YouGoWild” organizacija remontuoti mokyklą. „Visiems linkime sėkmės studijuojant pasirinktą mokslo šaką ir skatiname įsijungti į lietuvišką visuomeninę veiklą“, – jaunuolius sveikino stipendijų įteikimo šventės moderatorė.

Renginio metu buvo įteikta fil. Gražinos Musteikytės vardinė stipendija.

 

Lietuvių fondo Finansų komiteto narys Rimas Griškelis kreipėsi į renginio organizatorius ir svečius perskaitydamas LF tarybos pirmininkės Audronės Pavilčius-Karalius sveikinimo žodžius. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

67–erius metus gyvuojantis Vydūno vardo Jaunimo Fondas remia lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio Garbės narių vardais. Vydūno jaunimo fondas, siekdamas įvykdyti Gražinos Musteikienės testamentą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės vardinę stipendiją. Didžioji mecenatė labai mylėjo Lietuvos jaunimą, jį rėmė ir tikėjo jo ateitimi. Gražina Musteikienė, norėdama įprasminti dukters Gražinos, anksti iškeliavusios į Amžinybę, atminimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą, prašydama įsteigti stipendiją studijuojantiems ir aktyviai skautų veikloje dalyvaujantiems lietuvių kilmės jaunuoliams.

Vydūno jaunimo fondo  valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė pakvietė į sceną Vydūno jaunimo fondo Tarybos pirmininką dr. Arūną Draugelį įteikti fil. Gražinos Musteikytės 10 000 dol. vardinę stipendiją laureatei – vyr. sk. Austėjai Stanevičiūtei. Ji į „Aušros vartų/Kernavės“ tuntą įstojo 2004 m. Čikagoje. Yra buvusi vadovės padėjėja, tunto komendantė Rako stovykloje. Sesė Austėja studijuoja biomedicinos inžineriją, kurią baigs bakalauro laipsniu ir chemijos inžineriją, kurią baigs magistro laipsniu Illinois Institute of Technology Čikagoje. Austėja rašė: „Aš pasirinkau biomedicinos ir chemijos inžinerijos studijas norėdama įgyvendinti savo didžiausią svajonę padėti žmonėms ir prisidėti prie naujų atradimų medicinos srityje. Nuo pat vaikystės mane domina matematika, biologija ir medicina. Didžiausią įtaką man renkantis darė skautų veikla, kurios metu išmokau praktiškai spręsti problemas“.

Šiemet buvo įteikta Nijolės Banienės (Nyole Banys) 5 000 dol. vardinė stipendija remti meno studijas pasirinkusius jaunuolius (bakalaurantus, magistrantus, doktorantus).

Praėjusiais metais dosnusis geradaris Rimas Banys įkūrė 5 000 dolerių stipendiją savo žmonai a. a. Nijolei Banienei atminti. Ši stipendija teikiama lietuvių kilmės studentams, kurie yra studijavę bent dvejus metus Ilinojaus valstijos pagrindiniuose, pripažintuose meno universitetuose bei kolegijose, siekdami įgyti meno studijų (tapybos, keramikos, skulptūros, grafinio dizaino, animacijos ir pan.) bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį. Dailininkė Nijolė Banienė gimė Kaune 1934 metais. Po II Pasaulinio karo atvyko į Čikagą, kur studijavo Ilinojaus ir ,,Roosevelt” universitetuose. Studijas tęsė Čikagos Meno institute, kurį baigė 1957 m. Netrukus dailininkės kūriniai – paveikslai, brėžiniai, koliažai bei knygų iliustracijos – buvo eksponuojami parodose. Nijolė Banienė dalyvavo per 20 grupinių parodų, surengė 4 autorines kūrybos parodas. Nijolės Banienės kūryboje vyravo gamtos peizažai, ypač pavasario gėlės. Nijolė Banienė priklausė La Grange, IL Meno lygai. Dailininkė mirė 2007 m. lapkričio 18 d.

Į sceną pakvietus Nijolės Banienės vardinės stipendijos steigėją Rimą Banį ir VJF tarybos pirmininką dr. Arūną Draugelį buvo įteikta Nijolės Banienės stipendija bakalaurantei Gustei Savukynaitei, studijuojančiai meno pedagogiką ir tapybą Illinojaus State Universitete. Stipendijos prašyme ji rašė: „Menas padeda man augti kaip asmenybei, suprasti kitus, įgyti naujų įgūdžių, spręsti problemas ir kritiškiau mąstyti“.

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas pradėjo skirti 1 000 dol. vardines stipendijas studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos nariams. 2019 metais buvo paskirta 13 1 000 dol. vertės stipendijų. Šių metų stipendijos pavadintos Julijono Lindės–Dobilo vardu.

Julijonas Lindė–Dobilas gimė 1872 11 15 Dovyduose, mirė 1934 12 02 Panevėžyje. Kunigas, pedagogas, žymus rašytojas, gilus humanistas, mylimas ir gerbiamas mokinių Panevėžio gimnazijos direktorius.

 

Sesučių Tessos ir Monikos Papartyčių atliekama meninė programa. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Renginio moderatorei į sceną pakvietus Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininką įteikti Julijono Lindės–Dobilo vardinių stipendijų, pirmoji jų buvo įteikta laureatei g. kand. Arianai Chiapettai. Sesė Ariana įstojo į „Nerijos“ tuntą 2006 m., buvo tunto komendantė, praėjusius dvejus metus – jūrų jaunių vadovė. Sesė Ariana studijuoja veterinariją Michigan State universitete. Sesei Arianai negalėjus atvykti į šventę, stipendija buvo įteikta jos tėveliams – sesei Taiydai ir broliui Ričardui Chiapetta.

Antroji laureatė – g. t. n. Maya Chiapetta. Sesė Maya įstojo į ,,Nerijos” tuntą 2004 m. Nuo 2018 m. ji yra Čikagos skyriaus ASD/Korp!Vytis pirmininkė. Apie skautų veiklą ji rašo laikraštyje „Draugas“ ir „Skautų aidas“. Sesė Maya studijuoja edukologiją ir ispanų kalbą University of South Carolina. Kadangi Maya mokosi rytinėje pakrantėje ir į renginį atvykti negalėjo, stipendija buvo įteikta Mayos tėveliams – sesei Taiydai ir broliui Ričardui Chiapetta.

Trečiasis laureatas – s. v. Andrius Deuschle. Brolis Andrius pradėjo skautauti ,,Lituanicos” tunte 2007 m. Jis buvo nepakeičiamas pagalbininkas tunte bei vadovas stovyklose. Taip pat yra Eagle Scout. Šiuo metu studijuoja Actuarial Science Purdue universitete.

Ketvirtasis laureatas – s. v. Jonukas Deuschle. Brolis Jonukas įstojo į „Lituanicos“ tuntą 2007 m. Praėjusiais metais vadovavo vilkiukams, jis visada gelbsti per iškylas, darbo savaitgalius, Kaziuko mugėse. Brolis Jonukas taip pat yra Eagle Scout. Šiuo metu jis studijuoja Computer Information Systems Bradley universitete.

Penktasis laureatas – s. v. kand. Mantas Motekaitis. Jis įstojo į „Lituanicos“ tuntą 2008 m., buvo draugininko pavaduotojas. Šį semestrą brolis Mantas studijuoja Čilėje.

Paskutinioji, šeštoji, laureatė – G. Arija Simonaitytė. Sesė Arija įstojo į „Nerijos“ tuntą 2010 m. Yra padėjusi skaučių ūdryčių ir jūrų jaunių vadovėms, nors gyveno Indianapolyje. Sesė Arija studijuoja matematiką Purdue universitete. Kadangi sesė Arija negalėjo atvykti į šventę, stipendija buvo įteikta jos tėveliams – sesei Alytei ir broliui Linui Simonaičiams.

 

Lietuvių Dailės muziejaus „Siela“ duris atvėrė kasmetinė Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventė. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): Rimas Banys, Rima Banys, Gražina Liautaud, Lara Barry, fil. dr. Arūnas Draugelis, Linas Gylys, Goda Misiūnienė. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Baigiantis renginiui VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė šventės svečiams pristatė Lietuvių fondo Finansų komiteto narį Rimą Griškelį, kuris kreipėsi į renginio organizatorius ir svečius perskaitydamas LF tarybos pirmininkės Audronės Pavilčius-Karalius sveikinimo žodžius: „Gerbiami Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininke dr. Arūnai Draugeli ir valdybos pirmininke fil. Vida Brazaityte, mieli svečiai, Lietuvių Fondo vardu dėkoju už pakvietimą dalyvauti prasmingoje VJF stipendijų įteikimo šventėje. Tiek Vydūno jaunimo fondas, tiek Lietuvių Fondas puikiai supranta, kad būsima šių organizacijų veikla ir tolimesnis gyvavimas priklausys nuo to, kiek ir koks jaunimas perims šių organizacijų vairą į savo rankas. Labai svarbu įtraukti jaunuolius į lietuvių kultūrines organizacijas, į lietuviškos spaudos puoselėjimą ar kitą lietuvybę puoselėjančią veiklą. Labai svarbu mokslo srityse ir visuomeninėje veikloje aktyviai pasižymėjusius studentus paremti finansiškai, skirti jiems stipendijas. Malonu matyti ir girdėti, kad atsiranda aukotojų ir mecenatų, kurie, įkurdami vienkartines ar daugiametes stipendijas, paremia mūsų akademinį jaunimą – tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Nuoširdžiai sveikiname visus, kuriems šiandien buvo įteitos Vydūno jaunimo fondo stipendijos. Linkime Jums tęsti Vydūno darbus, skleisti vydūniškąją šviesą, žadinti žmonijos sąmoningumą, kelti tautos dvasią, kuri amžina ugnimi liepsnotų kiekvieno širdyje. Su geriausiais skautiškais linkėjimas!“

Peržiūrėjus vaizdo įrašą su buvusios fil. Gražinos Musteikytės vardinės stipendijos laureatės įspūdžiais šventinės programos pabaigoje renginio svečiai buvo pakviesti pasiklausyti sesučių Tessos ir Monikos Papartyčių atliekamos meninės programos. Abi smuikininkės yra „Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės. Tessa šią vasarą tapo vyr. skaute, o Monika yra prityrusi skautė.

 

Gražinos Musteikytės vardinės stipendijos laureatė vyr. sk. Austėja Stanevičiūtė dėkoja Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkei fil. Vidai Brazaitytei. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

Baigiantis renginiui VJF fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė, renginio svečius pakvietusi pabendrauti ir pasidalinti mintimis prie vaišių stalo, visiems susirinkusiems dėkojo:

,,Aš iš lietuvių tautos laukiu, kad ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų aukštesnio, kilnesnio žmoniškumo”. Jaunime, įsidėmėkite šiuos Vydūno žodžius. Siekite geresnio, aukštesnio idealo.Vydūno jaunimo fondas reiškia nuoširdžią padėką Jums visiems: stipendijų įteikimo dalyviams, kad atėjote paremti jaunimą, dosniems aukotojams, be kurių negalėtumėm įvykdyti gerųjų darbų, meninės programos atlikėjoms, kurios sužadino mumyse gražiausius jausmus“.

Lietuva - JAV Mažoji Lietuva Naujienos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra