Apie Vilniečių ainių klubo veiklą 2011–2012 m.

Autorius: Data: 2012-06-13 , 16:25 Spausdinti

Apie Vilniečių ainių klubo veiklą 2011–2012 m.

Vilniečių ainių klubo pirmininkas Kazys Kęstutis ŠIMAS

Prabėgo devyneri mūsų klubo veiklos metai. Šis šio šimtmečio ir amžiaus susitikimas – dešimtasis. Nedidelis, bet gražus jubiliejus. Šiandien mes vėl čia, susirinkę Valakupiuose, į praėjusio amžiaus pirmojo Vilniaus miesto burmistro, lietuvio Konstantino Stašio vasaros rezidenciją, tyliai ošiančių pušų paunksmėje, lietučiui karts nuo karto palyjant.

Ką nuveikė Vilniečių ainių klubas per pastaruosius devynerius savo egzistavimo metus po paskutinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo, įvykusio 2011 m. birželio 4 d.? Pasistengsiu tai aptarti glaustai ir greitai.

Tradiciškai rugsėjo 10 dieną apdovanojome VIII tarptautiniame Vilniaus maratone geriausią rezultatą pasiekusią vilnietę bėgikę Ievą Lobaciūtę, maratone užėmusią 3-iąją vietą, mūsų klubo įsteigtu vardiniu Jadvygos Kazlauskaitės prizu.

Noriu pasidžiaugti, kad mūsų klubas gražiai pristatytas žurnalistės Birutės Liauškienės žurnalo ,,40+“ praėjusių metų 5-6 numeryje. Straipsnis papuoštas kaip tik čia prieš dvejus metus pas Dainorą vykusios sueigos nuotraukomis.

Spalį pažymėjome Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-ąsias gimimo metines Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje kartu su parapijos bendruomene.

Ypač gausus renginių buvo lapkritis:

– Vilniaus rotušėje surengtas mūsų klubo iniciatyva ansamblio „Lietuva“ koncertas, skirtas 100-osioms Vilniaus krašto lietuvio, šio ansamblio ilgamečio chormeisterio ir dirigento Eduardo Pilypaičio gimimo metinėms;

– Rašytojų klube paminėtos praėjusio amžiaus prieškario Vilniaus lietuvės poetės, Punsko pedagogės ir visuomenės veikėjos Vlados Rudokaitės-Pajaujienės 100-osios gimimo metinės;

– Sveikintas Vilniaus anykštėnų sambūris su 10 metų veiklos jubiliejumi;

– Sveikinta Gervėčių krašto Rimdžiūnų lietuvių vidurinė mokykla 15-tų gyvavimo metų proga.

Klubo valdyba raštu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinį padalinį dėl skvero prie Šv. Kotrynos bažnyčios bei benediktinių vienuolyno – architektūrinio paminklo – niokojimo. Gavome ir atsakymą. Pasirodo, departamento vadovybė sudarė komisiją, kuri nustatė padarytos žalo dydį. Tuo pagrindu teikiamas ieškinys teismui dėl UAB ,,Salanda“ padarytų nuostolių atlyginimo.

Manau, kad daugeliui yra žinoma, jog mūsų klubas yra apdovanojimo ženklo – medalio „Už nuopelnus Vilniui ir Tėvynei“ – steigėjas. Per ataskaitinį laikotarpį klubo valdybos teikimu apdovanojimui buvo pristatytas skulptorius prof. Antanas Kmieliauskas bei du mūsų klubo nariai: Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Antanas Vengris.

Kartu su Vilniaus rotuše siūlėm apdovanoti Vilniaus savivaldybės Barboros Radvilaitės medaliu Birutę Verkelytę-Fedaravičienę, tačiau mūsų pasiūlymas nebuvo patenkintas.

Norėčiau atkreipti dėmesį ir taip pat pakviesti visus čia esančius aktyviau domėtis klubo internetine svetaine. Klubo valdyba nuosekliai joje visus informuoja apie esamus ir būsimus renginius. Stebėkite ją! Jei turit pastabų ir pasiūlymų dėl svetainės darbo, tai prašau juos išsakyti svetainės tvarkytojui Edvinui Palevičiui.

2012 m. prasidėjo tradiciniu klubo vakaru sausio 6 d. Vilniaus rotušėje. Salė buvo pilnutėlė. Malonu, kad mūsų renginiai yra populiarūs. Nestigo ir svečių, tai: mūsų klubo ir Seimo narys Mantas Adomėnas, tarptautinio Gervėčių klubo pirmininkas Alfonsas Augulis, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, M. K. Čiurlionio namų direktorius Stasys Urbonas, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Danutė Puchovičienė, jos pavaduotoja Irena Raščiuvienė.

Vakaro pradžioje trumpai visus pasveikinau su naujai atėjusiais metais, apžvelgiau, ką klubas nuveikė per antrą praėjusių metų pusmetį, kuo jis „kvėpuoja“.

Vakarą vedęs rotušės ceremonmeisteris Saulius Pilinkus perskaitė nuoširdžius Birutės Verkelytės-Fedaravičienės sveikinimus, atsiųstus iš Kauno. Po to sekė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos choro koncertas (vadovė S. Skorupskienė, koncertmeisterė S. Skučienė ). Gražiai ir nuoširdžiai skambėjo gimnazistų atliekamos dainos apie Vilnių. Ypač gausių plojimų susilaukė vien choro vaikinų sudainuotos dainos. Ne vienas klausęs jų nubraukė ir ašarą. Ilgai nenorėjo salėje esantys klausytojai leisti chorui nulipti iš scenos. Ne vienas prisiminė savo jaunas dienas, praleistas šioje Vilniaus gimnazijoje. Manau, kad prasminga toliau organizuoti bendrus renginius su gimnazijos moksleiviais.

Antroje vakaro dalyje buvo pristatytas naujai kuriamas Juozo Valiušaičio fotofilmas Lietuviškos raidės kaina Vilniaus krašte“. Kaip teisingai jį vertindama sakė Gražina Mareckaitė, prie jo teks dar padirbėti, kad būtų atskleista lietuviškų mokyklų realybė lenkų okupacijos metais Vilniaus krašte. Be šio filmo, J. Valiušaitis parodė anksčiau savo sukurtą fotofilmą apie M. K. Čiurlionį „Miesto elegijos“. Po to grojant muzikai pasivaišinta prie kavos puodelio ir vyno taurės.

Šių metų pabaiga, kitų pradžia pažymėta Vilnijos lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ šimtmečio jubiliejumi. Pati draugija buvo įregistruota 1912 m. lapkričio 29 d. Petrapilyje. Pirmasis draugijos narių susirinkimas įvyko Vilniuje 1913 m. sausio 31 d. Tad Amerikos lietuvių istorikai laiko draugijos įsteigimo datą 1912 m. lapkričio 29 d., o istorikai Lietuvoje – 1913 m. sausio 31 d. Mūsų klubo valdybos iniciatyva organizavau dar praėjusių metų rugsėjo mėnesį pasitarimą Rotušėje dėl pasirengimo šiai šventei. Jame dalyvavo švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, aš su Birute Čibiraite-Biekšiene, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas. Aptarėme pasirengimo pažymėti draugijos šimtmetį planą. Su p. Birute pasiūlėme išleisti albumą apie lietuvių praėjusio amžiaus mokyklas, mokytojus. Žadėjome, kad mūsų klubas prie visko prisidės darbais, taip pat savo lėšomis išleisim fotofilmą. Kvietėme ieškoti lėšų kino filmo sukūrimui, mokslinei konferencijai organizuoti, paminklinių lentų prie pastatų, kuriuose veikė „Ryto“ draugijos būstinė, kur įvyko pirmas steigiamasis susirinkimas, taip pat kur gyveno ilgametis jos pirmininkas kunigas prof. Petras Kraujalis, beje, kuriam šiemet nuo gimimo sukaks 130 metų, pakabinimo. Buvo sutarta daryti kitą pasitarimą po mėnesio, tačiau jis buvo vis atidėliojimas. Suprasdamas, kad laikas eina, o rezultatų nematyti, vėl ėmiausi iniciatyvos: mielai tarpininkaujant M. Adomėnui, su A. Masaičiu sausio pradžioje apsilankėme pas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką Valentiną Stundį. Jis pritarė mūsų išreikštiems norams ir pažadėjo bandyti juos įgyvendinti, kreipiantis į Švietimo ir mokslo ministeriją. Galiausiai gavom raštišką pažadą, kad ministerija suras lėšų mokslinei konferencijai bei pranešimų išleidimui atskiru leidiniu. Tad noriu visus pakviesti dalyvauti šioje konferencijoje. Norinčius joje skaityti pranešimus prašom apie tai informuoti mane ar Jūratę Burokaitę. Po B. Čibiraitės-Biekšienės ir G. Mareckaitės apsilankymo pas Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorę Birutę Kulnytę vėl maloni žinia: muziejus savo lėšomis išleis albumą, organizuos parodą, skirtą draugijos jubiliejui.

Aišku, kino filmui lėšų, turbūt, negausime, tačiau paminklines lentas žada savo lėšomis pakabinti „Ryto“ draugija.

Kaip ten bebūtų, šių metų klubo vienas iš pagrindinių uždavinių – lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ jubiliejus.

Malonu buvo dalyvauti M. J. Šlapelių namuose sausio 14 d. Vidos Poškatės-Domarkienės organizuotame dantų gydytojos Stefanijos Poškienės, pas kurią gydėsi ne vienas mūsų klubo narys, gimimo šimtmečio paminėjime.

Dar prieš pusantrų metų valdybos narės B. Čibiraitės-Biekšienės iniciatyva kreipėmės į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl nemažai žinomų vilniečių kapų įrašymo įvairiose Vilniaus kapinėse į Kultūros vertybių registrą. Šiuo metu rengiamas Rasų kapinių kapų registras, į kurį turėtų būti įtrauktos ir mūsų teikiamos kapavietės.

Kovo viduryje kreipėmės į Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio vedėją Vitą Karčiauską, siūlydami sklypą šv. Mikalojaus ir Ašmenos gatvių kampe (šalia šv. Mikalojaus bažnyčios) skirti senųjų vilniečių atminimo įamžinimui ir Vilniaus senamiesčio – urbanistikos paminklo paveldotvarkos projekte šiam sklypui nustatyti žaliojo ploto rėžimą. Šiuo metu turime vedėjo pažadą tam pritarti.

Pagyvėjo mūsų klubo narių bendradarbiavimas su šv. Mikalojaus klebonu Medardu Čeponiu.

Kovo 22 d. šioje bažnyčioje gerbiamas kunigas aukojo šv. Mišias Vilniaus miesto savivaldos 625 metų jubiliejui. Jose dalyvavo nemažai mūsiškių, senųjų vilniečių, gražus būrys moksleivių iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos su direktore D. Puchovičiene. Dainavo Vilnius įgulos ramovės vyrų choras ,,Aidas“ (vadovas prof. Tadas Šumskas).

Šv. Mišios laikytos Rotušės bei Vilniečių ainių klubo iniciatyva. Gaila, bet atsainiai į tai pažiūrėjo Vilniaus miesto savivaldybės vadai. Gal išsigando koalicijos partnerių lenkų, prisiekusių neperžengti šios lietuvių bažnyčios slenksčio…

Kitą dieną gausiai mūsų klubo nariai dalyvavo šv. Mišiose, skirtose pažymėti kunigo Kristupo Čibiro, žuvusio per sovietų bombardavimą 1942 m., septyniasdešimtmetį. Po Mišių parapijos salėje apie jį pasidalino prisiminimais J. Burokaitė. Jūratė Čibiraitė-Bytautienė gražiai perskaitė iš kun. Prano Bieliausko dienoraščio atsiminimus apie kun. K. Čibirą.

Balandžio mėnesį Vilniaus rotušėje dalyvauta Gervėčių krašto dienoje.

Gegužės 10 d. įdomus buvo Lietuvos televizijos nufilmuotas vakaras Lietuvos nacionaliniame muziejuje, skirtas žurnalisto Vinco Uždavinio 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Džiugu, kad jį rengė bei jame dalyvavo didelis būrys mūsų klubo narių. Gražiai jį vedė Gražina Mareckaitė.

Apskritai, per metus visų įvykusių renginių ir nesuminėti.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko dešimt klubo valdybos susirinkimų.

Rudenį pateikėme Vilniaus miesto savivaldybei prašymą kultūros rėmimo programų projektų konkursui finansuoti mūsų klubo renginius tiek Vilniaus rotušėje sausio mėnesį, tiek tradicinę sueigą Valakupiuose. Tačiau mūsų pateikti prašymai nebuvo patenkinti.

Išgyvename ne geriausią finansinį laikotarpį. Esame labai dėkingi visiems, kas atsiliepė į prašymą ir pervedė į mūsų klubo sąskaitą du procentus, atskaitomus iš uždarbio. Ačiū jums. Labai ačiū ir visiems aukojusiems klubui.

Norėčiau pasidžiaugti mūsų klubo narės Ramintos Kuprevičienės veikla – ji Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro baleto trupės mecenatė. 2003 m. įsteigė savo senelio – Konstantino Stašio, buvusio Vilniaus burmistru, vardo fondą. Tų pačių metų pavasarį buvo paskirtos K. Stašio baleto premijos jauniesiems šokėjams už geriausius sezono rezultatus. Pirmieji laureatai – Inga Cibulskytė ir Eligijus Butkus. Šių metų laureatai skelbiami jau dešimtą kartą. Be to, R. Kuprevičienė ne kartą parėmė baleto artistų ir pedagogų išvykas į tarptautinius baleto artistų konkursus įvairiuose Europos miestuose.

Turime ir planų ateičiai. Be jau minėto šimtųjų lietuvių „Ryto“ švietimo draugijos įsteigimo metinių minėjimo, planuojame parengti spaudai ir išleisti dvi knygas: kun. Prano Bieliausko dienoraštį (1920–1957), taip pat labai nuoširdų, subtilų Saulės Uždavinytės-Sudikienės jaunystės metų dienoraštį, rašytą praėjusio amžiaus pirmoje pusėje. Pagaliau turime sukurtą klubo ženklą – logotipą. Kad jis išvystų dienos šviesą, gana didelį impulsą tam suteikė Jolanta Digrienė. Dabar būtina jį registruoti. Na, ir atėjo laikas pagaminti klubo nariams ženkliukus, pasiūti vėliavą bei parengti kitą atributiką.

Baigiant norėtųsi padėkoti visiems klubo valdybos nariams, o ypač pavaduotojai Jūratei Burokaitei už nenuilstamą organizacinę veiklą, pavaduotojui Jonui Jonynui, sugebančiam gerai taupyti klubo lėšas ir visada suteikusiam galimybę rinktis valdybai posėdžiauti Rotušėje, pavaduotojui Vytautui Ramanauskui, valdybos narėms Birutei Čibiraitei-Biekšienei, Gražinai Mareckaitei, taip pat iždininkei Redai Tursaitei bei revizorei Aurelijai Kosciuškaitei-Petkevičienei.

Gerbiamieji, ačiū Jums, kad turėjote kantrybės išklausyti mane. Ačiū.

2012-06-02

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Nuotraukoje: Vilniečių ainių klubo nariai per kasmetinį klubo narių susirinkimą Dainoros Juchnevičiūtės-Vaivadienės namuose Valakampiuose 

Voruta. – 2012, birž. 23, nr. 13 (751), p. 5.

Kultūra , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra