Tradicinė dvasinė konferencija „ant ratų“, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams

Autorius: Data: 2015-06-29 , 13:02 Spausdinti

 

LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugija  birželio 27 d. šeštadienį pakvietė visus Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapijos tikinčiuosius į tradicinį  renginį – dvasinę pažintinę konferenciją ,, ant ratų‘‘  ,, Parymokim  prie  tėviškės vartų‘‘.  Šį renginys buvo skirtas Pašvęstojo gyvenimo  metams – Šv. Teresei Avilietei , vienuolei, Bažnyčios mokytojai,  kunigams saleziečiams, kurie yra kilę iš Pasvalio krašto bei seserį  vienuolę Onutę ir kitas seseris vienuoles, kurios ilsisi amžinybėje Pasvalio miesto kapinėse ( Stoties g.)

 

 Renginys prasidėjo Rožinio malda bei Šv. Mišių auka

 

Į  renginį atvyko viešnia iš Vilniaus , mūsų kraštietė socialinių mokslų dr. Aldona Kačerauskienė, moterys katalikės iš Panevėžio bei Šiaulių.

Renginys prasidėjo  visuotine ir nuoširdžia rožinio malda, Švč. Mergelės Marijos litanija.  Buvo kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius. Išpažinčių klausėsi kun. Feliksas Čiškauskas. Klebonas po įžangos priegiesmio ir pradžios maldos  pasveikino visus atvykusius bei trumpai apibūdino Pašvęstojo gyvenimo bei Šv. Teresės Avilietės, vienuolės, Bažnyčios mokytojos, mūsų parapijos kunigų saleziečių, vienuolių veiklos svarbą kiekvieno kataliko gyvenime.

Skaitinį iš Pradžios knygos ( 18, 1- 15 )  skaitė  Šiaulių Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė ( buvusi  aktyvi LKMS pirmininkė ) Janina Klungevičienė.

Klebonas Albertas Kasperavičius savo homilijoje daug dėmesio skyrė Šventojo Rašto studijoms bei tos dienos Dievo žodžio bei evangelijai pagal Matą  esmei. Jis kalbėjo, kad katalikas, kuris neskaito dievo žodžio, jo  yra skurdus savo dvasia, o  tas kuris domisi, skaito, bando aiškintis, jo dvasinis pasaulis tampa tobulesnis bei turtingesnis. Klebonas kalbėjo kad kūdikio gimimas šeimoje,  kaip ir Abraomui ir jo žmonai Sarai  yra didžiulė Dievo dovana.  Abraomas   išgirdęs, kad jo namuose krykštaus kūdikis labai apsidžiaugė ir  jo namai prisipildo Dievo palaimos bei mylinčios širdies. Didelės šeimos – tai tikra Dievo palaima – pabrėžė klebonas Albertas.  Toliau kalbant apie tikėjimo reikšmę kataliko gyvenime,  kaip pavyzdį  pateikė šimtininko tikėjimą, kuris sužavėjo ir nustebino Jėzų.  Jėzaus akimis žvelgiant, šimtininko veiksmai savo didingumu ir garbingumu prilygsta dieviškam elgesiui. Ar nėra visa tai be galo aktualu ir mums? – kreipėsi į visus susirinkusius maldininkus parapijos klebonas. Paragino  tikinčiuosius nebijoti  sutelkti viso pasitikėjimo į Jėzaus rankas. Kaip pavyzdį jis  pateikė popiežiaus Pranciškaus Dievišką ir gailestingą elgesį, kada pabučiavo senutei į kaktą. Baigdamas homiliją klebonas  pakvietė tikinčiuosius būti panašiais į Abraomą  bei kitus žmonės, kurie yra apdovanoti Dievo meile.

Pasibaigus Šv. Mišioms, visi sustojome atminimo foto nuotraukai .

Šventoriuje pasimeldėme ir uždegėme žvakutes prie kunigų  kapų. O vienuolių kapus ir LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijos skyriaus Liucijos Karoblienės kapą bei Švč. Mergelės Marijos – Mirusiųjų Motinos paminklą jau nuo ankstaus ryto  puošė gėlės  ir degančios žvakutės .

 

 Konferencija Krašto Muziejuje

 

Pasigrožėję  nuostabia miesto panorama, Lėvens upės pakrante ,  žydinčiais gėlynais erdvioje Vytauto aikštėje , išskubėjome į Pasvalio Krašto muziejų.    Visus susirinkusius maloniai pasveikino Pasvalio Katalikės moterys. Jos padovanojo žiupsnelį katalikiškos poezijos, o visus susirinkusius pavaišino pasvalietiškos duonelė riekele.  Muziejus aplika pakvipo rugine duona.

Konferenciją tęsė mūsų kraštietė  socialinių mokslų dr. Aldona Kačerauskienė. Pranešėja pateikė šia proga paruoštą temą ,, Šv. Teresė Avilietė, vienuolė, Bažnyčios mokytoja.‘‘ Aldona Kačerauskienė  dvasingai bei vaizdžiai pristatė Teresės Avilietės gyvenimo bei vienuoliškos veiklos kelią. Ji kalbėjo, kad Teresė vadinama Didžiąja, tiek dėl savo veiklos reformuojant karmelitų ordiną, tiek norint atskirti nuo kitos Teresės – mažosios šventosios iš Lizjė. Pranešėja  Aldona   pasidžiaugė, kad kilnus   Jėzaus  Teresės Avilietės jubiliejus minimas  visame krikščioniškame pasaulyje bei Lietuvoje.

Tokiu būdu atkreipiamas didelis dėmesys į šią , gal ir mažai žinoma vienuolę.

Aldona Kačerauskienė  akcentavo kad  Jėzaus Teresė Avilietė paliko daug knygų , kurių svarba yra reikšminga ir aktuali šiandienos tikinčiajam.  Ir dabar moksleiviai , studentai, mokslininkai savo kūrybiniuose darbuose, naudoja  Teresės Avilietės kūrinių ištraukas.

Teresė Avilietė buvo linksmo būdo, negalėjo pakęsti ,, surūgusių šventųjų‘‘. Mėgo groti ir dainuoti. Ji žinojo, kad tai, ką mes atliekame ir pasiekiame nėra taip svarbu, kaip meilė mūsų širdžiai.

Savo pranešimą Aldona Kačerauskienė baigė kvietimu paminėti  Šv. Teresės Avilietės500 metų jubiliejų  bei pateikė  citatą iš knygos ‘‘Vidinė pilis‘‘:

,, Nestatykime oro pilių Viešpats ne tik žiūri į mūsų darbų didumą, kiek į meilę, su kuria juos atliekame‘‘

Pranešimo metu buvo rodoma Pasvalio Katalikių Moterų parengta vaizdo  medžiaga apie Šv. Teresę Avilietę., vienuolė, bažnyčios mokytoja.

Po to visiems renginio  dalyviams buvo pristatyta vaizdo medžiaga apie Pasvalio Katalikių Moterų bei Gyvojo rožinio maldininkų aplankytus vienuolynus bei patirtą dvasinį įspūdį.

Parodžius ir pristačius šią vaizdo medžiagą buvo pateiktas žiupsnelis istorinės medžiagos apie kunigus saleziečius bei vienuoles, kurios ilsisi Pasvalio miesto kapinėse ( Stoties g.). Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė Aldona Petkevičienė papasakojo apie kunigo saleziečio Antano Tranavičiaus, gimusio Pasvalyje gyvenimo kelią bei veiklą. Parodė keletą atsiųstų šio kunigo nuotraukų, šventų paveiksliukų  jos uošviui iš Belgijos, Portugalijos, Italijos. Šie eksponatai atskleidė gražią  kunigo saleziečio rašysena  ir  išreikštą  ilgesį  Tėvynei Lietuvai bei gimtajam Pasvaliui.

Draugijos narė Eugenija Kiznienė nuoširdžiai ir išsamiai pristatė vyro giminaičio  kunigo saleziečio Jono Zieliausko asmenybę ir veiklą.

Moterys katalikės: Stanislava Gasiūnaitė, Adėlė Balaišienė, Aldona Petkevičienė prisiminė seserys Jėzaus tarnaičių kongregacijos vienuoles( ypač Onutę Venslovaitytę) kurios ilsisi Pasvalio miesto kapinėse.   Moterys kalbėjo, kad nežiūrint sovietinės valdžios persekiojimų bei kratų, jos su dideliu pasiaukojimu tarnavo Bažnyčiai: ruošė jaunimą tvirtam katalikiškam gyvenimui, rūpinosi pasirengimu atlaidų iškilmės, procesijomis. Procesijos būdavo labai iškilmingos, jose dalyvaudavo daug dalyvių .  Moterys prisiminė įspūdingiausią procesiją , kurioje dalyvavo apie šimtas dalyvių.   Vienuolės  siūdavo ir siuvinėdavo bažnytinius rūbus. Buvo puikios šeimininkės, kepdavo  tortus bei šakočius ( kas tuo metu mūsų krašte buvo retas reiškinys ).

Jeigu būdavo sunku, visuomet vienuolė Onutė patardavo pasitikėti Dievu ir viskas baigdavosi gerai.

Po prisiminimų buvo  padėkota katalikių moterų draugijos narei, gyvojo rožinio maldininkei Salomėjai Karoblytei bei gyvojo rožinio maldininkei Danutei Kalinauskaitei už šių kapų priežiūrą bei rūpestį.

Pasvalio Katalikių Moterų Draugija apdovanojo už aktyvią katalikišką veiklą mūsų kraštietę socialinių mokslų dr. Aldona Kačerauskienę bei savo narę Marytę Janušonienę.

 

 Iškeliavome į Žadeikius  Bernardo Brazdžionio edukacinį centrą

 

Padėkojus Pasvalio Krašto Muziejaus administracijai bei muziejininkams Mariui Skardžiui ir  Bronislavai Lapinskaitei išskubėjome į autobusą ir iškeliavome Pasvalio miesto istorinėmis vietomis  bei pasukome į Žadeikius Bernardo Brazdžionio edukacinį centrą. Čia mus pasitiko geraširdė  šių namų šeimininkė Jolanta. Susipažinome trumpai  su šio centro istorija. Šimtamečių medžių pavėsyje pastatėme ir padengėme stalus.  Sukalbėjus maldą pradėjome vaišintis ir bendrauti. Netrukus visi valgėme Jolantos  paruoštas karštas dešreles, gėrėme  melisų arbatą  bei kvapnią kavą. Visur aplink  tarsi jutome poeto Bernardo Brazdžionio būtį, garsų jo žodį Viešpačiui, Lietuvai bei savo Gimtajam kraštui.

Dalyvių būryje maloniai bendravome visų lūpose  skambėjo lietuvių liaudies, patriotinės dainos, sukomės rateliuose, žaidėme žaidimus

Pasidalinę gerąja patirtimi bei apibendrinę renginį , padėkojome  už šias nuostabias akimirkas Viešpačiui ir Švč. Mergelei Marijai malda bei giesme.Atsisveikinę su šių namų šeimininke, išvykome į Pasvalį, kupini dvasinių malonių. Tikimės susitikti kitaismetais, jaušešioliktą kartą tradiciniame Pasvalio katalikių moterų renginyje , kuris bus skirtas Gailestingumo metams.

 

2015 m. birželio 28 d.Vlada Čirvinskienė

Religija ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra