Su Marijos dvasia ir rūpestingumu

Autorius: Data: 2013-02-11 , 11:14 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys

„Jūs su Marijos dvasia ir rūpestingumu, pasižadate tarnauti kiekvienam žmogui, kuris yra Kristaus atvaizdas“ (Popiežius Jonas Paulius II Marijos Legionui, 1982 m. spalio 30 d.)

Pranas Duff – Marijos Legiono įsteigėjas

Pranas Duff gimė Dubline, Airijoje, 1889 m. birželio 7 dieną. Būdamas 18 metų įstojo į Civilinę Tarnybą, o sulaukęs 24-erių – į šv. Vincento Pasauliečio Draugiją, kuri jam padėjo dar labiau pasišvęsti katalikybei ir kurioje jis išmoko ypatingai suprasti beturčių ir nuskriaustųjų poreikius.

1921 m. rugsėjo 7 dieną jis su grupe moterų katalikų ir kun. Michael Toher iš Dublino Arkivyskupijos įsteigė pirmąjį Marijos Legiono prezidiumą. Tai įvyko mūsų Dievo Motinos gimimo šventės išvakarėse. Pagal pirminės organizacijos pavadinimą „Mūsų Gailestingoji Motina“, ši nauja organizacija kurį laiką buvo žinoma „Mūsų Gailestingosios Motinos Draugijos“ vardu. Nuo tos dienos iki pat savo mirties, 1980 m. lapkričio 7 d., jis su didvyrišku atsidavimu vadovavo Legiono plėtimuisi visame pasaulyje. Pranas Duff dalyvavo II Vatikano susirinkime kaip stebėtojas pasaulietis. (1)

Marijos Legiono tikslas yra Dievo garbė per jo narių šventumą, išvystyta malda ir vadovaujant parapijos klebonui, pasiaukojančiai atlikti Bažnyčios apaštalavimo darbą ir skleisti Kristaus karalystę.

Marijos legiono dvasia

Marijos legiono dvasia yra pačios Marijos dvasia. Ypač legionas siekia jos didžio kuklumo, kantrybės, dangiškos išminties, pasiaukojančios meilės Dievui, o labiausiai, jos tikėjimo – tos dorybės, kuri vien joje yra pati didžiausia ir kuriai niekas neprilygsta.

Marijos Smilgaitės misija Lietuvoje

Lietuvoje taip pat veikia Marijos Legiono bendruomenės. Jos aktyviai pradėjo kurtis nuo 1995 m. spalio 15 d., kai iš JAV (Čikagos) atvyksta Legiono paskirta pasiuntinė – lietuvė Marija Smilgaitė.

1996 m. birželio 30 d. vyskupui Juozui Žemaičiui palaiminus, Marija įkūrė pirmąją Legiono Tarybą „Taikos Karalienės“ Kuriją Marijampolėje, vėliau jos kūrėsi kitose vyskupijose.

1998 m. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas suteikė palaiminimą Legiono Tarybai „Malonių tarpininkė“ Kurijai Panevėžyje.

Šiuo metu Panevėžio vyskupijos Kurijos veiklą pasiaukojančiai globoja vyskupas Jonas Kauneckas ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bazilikos kun. klebonas rektorius Gediminas Jankūnas. O jai nuoširdžiai vadovauja atsidavusi Dievo Motinai pirmininkė Zolytė Zakarevičienė.

1994 m. rugpjūčio 30 d. Pasvalio dekano, parapijos klebono mons, Jono Balčiūno palaiminimu Pasvalyje įsikūrė Marijos Legiono prezidiumas „Krikščionių pagalba“. Monsinjoras iki pat išeinant į Amžinybę rūpinosi šia veikla bei visada teikė dvasinę pagalbą.

Šiuo metu legiono prezidiumas nuoširdžiai bendradarbiauja su dekanu Pasvalio šv. Krikštytojo parapijos klebonu Algiu Neverausku, Pasvalio parapijos kun. Feliksu Čižkausku ir kun. vikaru Miroslav Anuškevič.

Pasvalio dekanatas jungia 968 Legiono maldininkus. Marijos Legiono prezidiumą sudaro 7 narės. Marijos Legionui iki kelionės į Amžinybę (2011 m.) vadovavo Laimutė Leimontienė. Tai buvo veikli, atsidavusi Marijai legionierė.

Nuo 2011 m. Marijos Legionui vadovauja Vijolė Saulevičienė.

Žmonių lankymas namuose. Dievas mums yra numatęs kiekvienai valandėlei geriausius darbus. Lankymas namuose sustiprina žmonių sielas, gali sugrąžinti į katalikišką tikėjimo kelią. Tai parodo Bažnyčios bei Marijos Legiono rūpinimasis kiekvienu žmogumi ir kiekviena šeima. Šį darbą su dideliu pasiaukojimu atlieka visos prezidiumo narės. Aplankoma, dvasiškai bendraujama ir aprūpinama katalikiška literatūra (Marijos legiono Teseros, katalikiška spauda, šventųjų paveiksliukai dažniausiai gaunama iš dekanato bei Panevėžio Marijos Legiono Kurijos).

Ligonių lankymas. Ligonius su meile širdyse lanko visos narės. Tačiau nuolat juos lanko: sesė Boneventūra, sesė Vanda, sesė Zina, sesė Danutė. Buvo pasirūpinta kunigų patarnavimais: Sakramentais, kad ligoniai atliktų išpažintys.

Darbas su pačiais nelaimingiausiais ir atstumtaisiais visuomenės nariais. Religinio darbo esmė – troškimas pasiekti kiekvieną žmogų, skleisti apaštalavimą ne tik tarp apsileidusių, ne vien Tikėjimo šeimoje, ne tik tarp nelaimingųjų ar degradavusiųjų, bet ir tarp visų. Prezidiumo narės nnuoširdžiai atlieka šį darbą. Gatvėse nepraeina pro alkoholiką, vargšą ar narkomaną. Visuomet juos pakalbina, pakviečia į Bažnyčią, įteikia dvasinės literatūros. Net apsilanko Pasvalio m. aludėse ir dvasiškai bendrauja su lankytojais, skatina juos blaiviai žvelgti į gyvenimą, kviečia nusiraminimo ieškoti katalikų tikėjime bei lankyti Bažnyčią.

Sesė Danutė su dvasiniu pasaukojimu dirba Carito parduotuvėlėje bei Carito valgykloje „Varpelis“, kurioje ruošia pietūs vaikams ir suaugusiems. Sesė Vlada su savo mokyklos mokiniais dalyvauja Gerumo akcijoje, sveikinimus ir dovanėles Velykų bei Kalėdų proga įteikia vargingai gyvenančių šeimų vaikams. Prezidiumo narės dažnai meldžiasi už nuskriaustuosius, alkoholikus bei jų šeimas.

Darbas su vaikais

Ypač Jėzus išaukštino aktyvų mažujų vaidmenį Dievo Karalystėje. Mūsų prezidiumo narės su pasiaukojančia meile dirba su vaikais ir vaikaičiais. Mūsų stropuolė sesė Vandutė ruošia mokinius Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, dvasinėmis temomis bendrauja su vaikais bei jų tėvais, meldžiasi, kalba Rožinį kiekvieną sekmadienį bažnyčioje. Platina ir aptaria tarp mokinių katalikiškus leidinukus: „Katekizmą“, „Šv. Raštą“, Noėlle Le Duc knygą „Dievo paslapties atskleidimas ir perteikimas vaikams“, „Šv. Jono Bosko motinos Margaritos gyvenimas“, žurnaliuką „Bitutė“.

Sesė Vlada dirbdama su mokiniais geranoriškai rūpinasi mokinių dvasiniu, tautiniu ir pilietiniu pasauliu. Organizuodama Laisvės gynėjų dienos minėjimą, atliko kūrybinius darbus „Laisvės medžiai“ bei dvasiškai bendravo su moksleiviais. Rengia parodas religine ir tautine tema su kraštotyros būreliu „Gimtinė“ bei 7b, 8a klasės mokiniais. Pvz., „Adventinė ramybė“, „Lietuvos laisvės kelias“. Mokiniai dalyvavuja piligriminėse kelionėse.

Sesė Danutė, sesė Vijolė, sesė Vandutė, sesė Boneventūra, sesė Zene su spindinčią meilę moko savo vaikaičius bei mieste sutiktus vaikučius žegnotis, melstis, kviečia ir atsiveda juos į bažnyčią.

Katalikiškos literatūros platinimas. Platindami katalikišką literatūrą po namus, stengiamės vykdyti apaštališkąjį darbą, kurio tikslas – paveikti kiekvieną šeimos narį, sutiktąjį. Prezidiumo narės dalina katalikišką literatūrą, kurią gauna iš Panevėžio Marijos Legiono Curijos, gerb. Pasvalio dekano, iš dvasinių kelionių, paruošia pačios (žurnalus „Artuma“, „Saleziečių žinios“, katalikišką laikraštį „XXI a“ , Marijos legiono Teseras, knygas „Marijos legiono atmintinė“, „Mariologinės rekolekcijos“, Šv. paveiksliukai, maldynėliai ir kt.), ligoniams, seneliams, neįgaliesiems, lankydamos šeimas, pavieniams asmenims, kuriuos sutinka mieste, kaimuose, mokiniams.

Dalyvaujame. Kiek galima aktyviau dalyvaujame šv. Mišių aukoje ir priimame tyrą, šventą Komunijos atgaivą bei stengiamės tinkamai atsidėkoti už šią didžiąją Viešpaties dovaną. Kalbame Rožančių, Gailestingumo vainikėlį ir kitas maldas. Pagerbiame mirusias (-us) legiono nares (-us). Per katalikiškų švenčių iškilmes dalyvaujame Adoracijoje bei procesijose: Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pasvalio Dekanato bažnyčiose, Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, Pumpėnų bažnyčioje Mišiose už kankinį kunigą Alfonsą Lipniūną, Krekenavoje, Pivašiūnuose – Marijos Nuliūdusiųjų paguodos atlaiduose, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo bei Evangelizacijos Lietuvoje Marijampolėje Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio dvasinių renginių metu, Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose. Nuoširdžiai dalyvauja visos prezidiumo sesės.

Kunigo tautos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio metinių ir kūrybos bei veiklos paminėjimo renginiuose.

Dalyvaujame pagal galimybe Panevėžio Marijos Legiono Curijos susirinkimuose, katalikiškuose seminaruose, konferencijose ir susitikimuose.

Organizuotos dvasinės piligriminės kelionės į Lietuvos šventas vietas

Marijos legiono narės taip pat vyksta į dvasines-piligrimines keliones į Šiluvą (kiekvieną mėnesio 13 d. ir mėnesio pabaigoje – meldžiasi už kunigus, artimuosius, Marijos legiono nares ir ligonius)

Organizuoti renginiai

Legionierių pasiaukojimo Dievo Motinai – kovo 25 d. didžioji centrinė Legiono metinė šventė – Acies šventė

Lapkričio 30 d. vyksta šv. Mišios už mirusias (-us ) Pasvalio Marijos Legiono nares (-us).

Gruodžio 8 d. – šv. Mišios už gyvąsias (-sius) Pasvalio Marijos legiono nares (-us).

Gruodžio 18 d. – Panevėžio vyskupijos Marijos legiono Kurijos susirinkimas

Dalyvaujame Katalikių Moterų Draugijos, Gyvojo Rožinio renginiuose:

Katalikių Moterų renginyje – Motinos dienos minėjime gegužė

Katalikių Moterų renginyje – kraštotyrinėje-dvasinėje konferencijoje „Parymokim prie tėviškės slenksčio“, skirta kankiniui kunigui Alfonsui Lipniūnui, kunigui Pranciškui Masilioniui SJ – birželis, rugpjūtis

Panevėžio vyskupijos VIII Gyvojo Rožinio kongrese Pasvalyje – 2012 m. liepa.

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės iškilmėse Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 2012 m. spalis.

Gyvojo Rožinio šv. Mišiose ir katechezėse, kurios yra skiriamos Tikėjimo metams 2012 m. lapkritis, gruodis, 2013 m. sausis.

Katalikių Moterų konferencija, skirta Tikėjimo metams „Maldaknygės istorinis kelias ir dvasinė gelmė“, 2012 m. gruodis

Meldžiamės už mirusiąsias ir gyvasiąs legiono naries ir a. a. monsinjorą kunigą Joną Balčiūną bei kitus kunigus.

Piname vainikus atlaidų proga, prižiūrime ir tvarkome a. a. kunigų kapus

Sudėkime į Marijos rankas viską

Švęsdami Tikėjimo metus sudėkime į Marijos rankas viską: praeitį, dabartį ir ateitį, išsižadėkime bet kokio prisirišimo, net ir prie gerų dalykų. Norėkime priklausyti tik Jai ir kartu su Ja ir per Ją – Dievui. Ir tik tada, kai jau nieko nuosavo nebeturėsime, o viskas prklausys Jai ir nuo Jo, mes tikrai tapsime Dievo vaikais pagal Evangeliją, vaikais, kurie visų pirma ieško Dievo Karalystės.

Šaltinis: Knyga „Legiono atmintinė“, 1995 m, Kaunas

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Curijos susirinkimas Panevėžio vyskupijoje. 2012 m. spalis

2. Stalo preišakyje Kurijos pirmininkė Zolytė Zakarevičienė

3. Nedidelis altorius

Religija , , , , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra