Senieji Dzūkijos abrozdėliai

Autorius: Data: 2015-04-01 , 11:28 Spausdinti

Šarūnas ŠIMKEVIČIUS

Labai senų Dzūkijos religinių paveikslėlių kol kas nepavyko aptikti. Tiesa, savo kolekcijoje saugau kelis XIX a.  paveikslėlius, kurie gauti Dzūkijoje. Tarp jų  saugau ir savo prosenelio paveikslėlių. Tačiau jie su Dzūkijos spauda neturi nieko bendra.

Pauliaus Galaunės  teigimu, Lietuvoje buvo labai paplitę šventųjų paveikslėliai, kurie pradėti gaminti ir platinti dar XVII amžiuje. Pasak jo, pirmąjį tokį paveikslėlį vienas iš Vilniaus vyskupų užsakė pagaminti Italijoje, vėliau jie pradėti gaminti ir Lietuvoje. XVIII a. pabaigoje Vilniaus kunigų seminarijos klierikai buvo mokomi jiems panaudoti vario raižinių techniką. Tokius paveikslėlius Vilniuje raižė ir grafikos specialistai, o XIX a. jiems gaminti taikytos  įvairiausios raižybos technikos. Nors pačių seniausių šventųjų paveikslėlių beveik neišliko, XIX a. pirmojoje pusėje jie  labai paplito. Dar 1858 m. Konstantino Tiškevičiaus paskelbtame leidinyje „Pomniki rytownictwa krajowego“ yra išspausdinti 47 religiniai paveikslėliai su lietuviškais įrašais, pagaminti vien Stanislovo Čerskio raižykloje Salantuose.

        Religiniai paveikslėliai dar vadinami šventųjų paveikslėliais, o XIX a.–XX a. pr. neretai būdavo nusakomi skoliniu abrozdėliai. Tai spausdinti ar piešti krikščioniškos ikonografijos vaizdiniai, devocionalijos, priskiriami smulkiesiems spaudiniams arba mažajai grafikai. Įprastai toks atvaizdėlis saugomas maldaknygėje, todėl taip pat vadinamas maldyno paveikslėliu ir naudojamas kaip žymeklis, o kartu ir kaip maldaknygės puošmena, mobili iliustracija su trumpomis maldomis reverse. Esminė paveikslėlio paskirtis – tai asmeninė maldos preliudija. Stengtasi idėjiškai sieti paveikslėlio vaizdą ir, jei yra, tekstą, maldą. Ir nors dažniausiai paveikslėlis – masinės gamybos produktas, vis dėlto jis intymus, asmeniškas.

       Neretai privatumo žyme paženklinta ir kita paveikslėlių funkcija – būti atminimu, kokio nors įvykio memorija. Nuo pat savo atsiradimo religiniai paveikslėliai buvo ir tebėra tam tikra bendravimo priemonė. Jie dovanoti įvairiomis dingstimis. Vieni seniausių, apie kuriuos tik turima žinių, yra XIV a. I pusėje vokiečių moterų vienuolių sukurti kūdikėlį Jėzų vaizduojantys paveikslėliai-naujametiniai sveikinimai. Emociškai paveikūs religiniai paveikslėliai visuotinai išpopuliarėjo XIX amžiuje, kai techninės galimybės leido masiškai gaminti palyginti nebrangius, puošnius, popieriaus ažūru ar reljefiniais ornamentais padabintus religinio-alegorinio turinio dailės kūrinius, reprodukuoti malonėmis garsėjančius atvaizdus.

      Paveikslėliuose galima rasti duomenų parapijų ir šeimų istorijoms, kunigų biografijoms.

Ko tik neteko rasti senosiose maldaknygėse, žingsniuojant savuoju bibliofilijos keliu. Dažnai buvo įklijuojami atskiri labai, skirti maldoms, kurias įrašydavo savininkas. Būdavo saugomos ir įvairios maldos ant atskirų lapelių. Dažnokai sutinkama laimingos mirties malda. Stengiuosi tokius radinius aprašyti, kad ir vėl nepasimestų. Tačiau vieną eksponatų grupę aš išimu iš maldaknygių. Dažniausiai pasitaikantis radinys – tai šventi paveikslėliai. Kai kurios mano maldaknygės buvo ypač „derlingos‘. Kolekcininkas Almantas Miliauskas  pasakojo, kad jam dosnus buvo vienas senas baldas. Parsivežęs nusipirktą baldą jis rado už stalčiaus užkritusį paveikslėlių ryšulį.

       Paveikslėlių įsigijimo istorijos labai įvairios. Kartą iš bibliofilo V. Staniulio dovanų gavau paveikslėlį, kuris su tarpukario Alytaus spauda nesusijęs. Tai atminimas šv. Misijų, kurias vedė tėvas J. Bružikas Garliavos parapijos bažnyčioje 1940 m. liepos 7  – 11 d., o  jas suruošė dekanas, tos parapijos klebonas,  kun. Pranas  Račiūnas. Kai kurie, perskaitę Račiūno pavardę, pagalvotų, kad tai gal Alytuje dirbęs kunigas, bibliofilas ir kolekcininkas, politinis kalinys, visuomenininkas Pranciškus Račiūnas. Tačiau iš tikrųjų ne, tai iš tikrųjų visai kitas kunigas, taigi net ir su vėlesne Alytaus miesto istorija šis mano paveikslėlis nesusijęs. Tačiau dar nedėkime taško šioje istorijoje… Prisipažinsiu, kad labai ilgai savo kolekcijai ieškojau garsaus tarpukario Alytaus kunigo Pranciškaus Baltrušaičio paveikslėlių. Visai atsitiktinai vienas alytiškis kolekcininkas kartu su kitais spaudiniais man pasiūlė įsigyti vieną maldaknygę. Ji buvo tarpukario laikų, smarkiai defektuota, aplenkta to laikmečio sąsiuvinio viršeliu su moksleivio pavarde – pradžioje manęs tikrai labai  nesužavėjo. Tačiau pavartęs, pastebėjau, kad joje įdėti 5 seni religiniai paveikslėliai. Du iš jų buvo būtent legendinio alytiškio kunigo P. Baltrušaičio. Taigi savo pirkiniu likau labai patenkintas. Tačiau tai dar ne viskas. Apžiūrėjęs paveikslėlius pastebėjau, kad jie skirti misijoms atminti, kurias vedė Tėvas Jonas Bružikas, S. I. Alytaus II parapijos bažnyčioje,1939 m. rugpjūčio 8 – 10 dienomis.  Misijas suruošė Alytaus klebonas kun. P. Baltrušaitis. Taigi tas pats Bružikas, kurio paveikslėlį buvau gavęs iš V. Staniulio. Ir štai dabar ir minėtam, atrodo niekaip nesusijusiam su Alytumi, paveikslėliui mano kolekcijoje jau atsirado kontekstas, jis tarsi papildo informaciją apie Alytaus paveikslėlius. Kaip čia vėl neprisiminsi taisyklės, kad gamtoje atsitiktinumų nebūna, matyt, kolekcionavime irgi.

Įsigijimo istorijų galima pasakoti labai daug. Aš trumpai paminėsiu dar vieną, nes ji susijusi su paveikslėlių istorija. Kartą pirkau vieną religinę XVII a.  knygą. Joje buvo labai įdomus skirtukas. Tai nedidelis lapelis su labai įdomiu Kristaus vaizdavimu, akcentuojant jo žaizdas, kurios išspausdintos spalvotai. Iki šiol visiškai  negaliu suprasti, kas tai per daiktas. Naudotas jis,  žinoma, kaip skirtukas. Tačiau ar tai iškarpa, ar atskiras spaudinys? Gal tai valgomasis  paveikslėlis, vienas tų, kurie plito Vakarų Europoje XVIII amžiuje? Tokie paveikslėliai vartoti  kaip apsaugos priemonė,  juos su pašaru duodavo gyvuliams.  Beje,  paveikslėlius suvalgydavo ir žmonės, tikėdamiesi išgijimo.

Ir patys dzūkiški paveikslėliai labai dažnai vartoti  kaip skirtukai. Saugau savo kolekcijoje vieną tokį, kuris yra perplėštas  išilgai per pusę ir naudotas knygoje kaip skirtukas.

Trumpas Dzūkijos paveikslėlių aptarimas būtų toks. Dauguma jų išleisti kunigų primicijų proga, o kiti skirti įvairiems religinio gyvenimo renginiams. Pačių seniausių spausdintų Dzūkijos paveikslėlių kol kas nepavyko surasti, tačiau neabejotina, kad jų būta ir XIX amžiuje. Beje, pats seniausias kol kas mums žinomas paveikslėlis išleistas 1910 m. Metelių kunigo primicijų proga. Įdomu, kad jis išleistas ne spaustuvėje, bet rankraštinis. Galima tai laikyti regiono savitumu, bet iš tikrųjų tuo metu Dzūkijoje veikė  labai svarbus leidybinis centras Seinuose, kur buvo išspausdinta labai daug religinių paveikslėlių. Manytina, kad dalis jų galėjo būti skirti ir vietos regiono reikmėms, pažymint įvairius įvykius. Tačiau Seinų fenomeno aptarti nesiimsime, mus labiau domina paveikslėliai, susiję su šiandiene Dzūkijos teritorija. Pats pirmasis žinomas spausdintas Dzūkijos paveikslėlis išleistas atminimui pirmųjų šv. Mišių,  kurias atlaikė kun. Boleslovas Bazevičius 1925 m. birželio 24 d. Alytaus  parapijos bažnyčioje.  Įdomu, kad iš 3 – iojo  dešimtmečio žinomas tik dar vienas paveikslėlis, kurio  yra 2 variantai. Variantais laikome tuos paveikslėlius, kurių skiriasi tik aversas, meninė pusė. Meninę paveikslėlių pusę analizuojant galima teigti, kad jie buvo labai kuklūs, labai mažai spalvotų, dauguma spausdinti užsienyje, Lietuvoje  – tik tekstinė dalis. Žinoma, tarpukario paveikslėliai apskritai buvo labai kuklūs, lyginant su senaisiais, tačiau Vakarų Europoje ir tarpukariu būta puošnių paveikslėlių. Paveikslėlių išleista šioms Dzūkijos vietovėms: Alytui, Alovei, Birštonui, Kučiūnams, Lazdijams, Miroslavui, Puniai, Rumbonims, Stakliškėms, Šventežeriui, Ūdrijai, Valkininkams. Kai kuriuose iš  jų išspausdintos kunigų fotografijos. Alytaus regiono spaustuvės ar leidyklos paveikslėliuose neminimos. Kiti žinomi dzūkiškų paveikslėlių leidėjai ir spaustuvininkai: Draugai Konfratrai, Kauno Maldos bendrovė ir  Marijampolės „Šešupės“ spaustuvė.

Kita Dzūkijos religinių paveikslėlių grupė  – tai rankraštiniai paveikslėliai,  kuriuose tekstas įrašomas ranka, o spausdinta tik meninė pusė. Tačiau neturime galimybių plačiau juos aptarti, kadangi mūsų objektas yra spausdinti spaustuvėse. Žinoma, visiškai negalima jų neminėti. Tuo labiau, kad ir pats seniausias Dzūkijos paveikslėlis yra rankraštinis. Savo kolekcijoje saugau nemažai rankraštinių Dzūkijos paveikslėlių. Pasirinkau paminėti tik keletą jų, subjektyviai laikydamas juos įdomiausiais. Šiaip ar taip, šie paveikslėliai irgi svarbi informacija vietos regiono istorijos tyrinėtojams.

Jau užsiminus apie rankraštinius paveikslėlius, verta prisiminti ir vėlesnių, po 1944 m. leistų paveikslėlių odisėją. Nes,  1944 m. sovietams vėl  okupavus Lietuvą, religinių paveikslėlių leidyba nenutrūko, tik tapo nelegali. Ypač išsiskyrė Dzūkija. Galima išskirti 4 stambiausias šių 1944 – 1990 m. laikotarpio paveikslėlių grupes. Pati įdomiausia – tai mūsų aptarti kunigų primicijų paveikslėliai. Tai, beje patys rečiausi, nes tiražas būdavo  labai ribotas, juos išdalindavo per šv. Mišias  bažnyčioje, keletą kunigas pasilikdavo sau. Antroji  grupė – tai įvairūs tekstiniai paveikslėliai. Jų taip pat išlikę nedaug.  Tretieji –  spalvoti. Šių irgi ne itin daug, gal dėl techninių galimybių, nes spalvota fotografija sovietinėje Lietuvoje nebuvo labai išplitusi. Ketvirtoji  grupė – pati  gausiausia – juodai balti fotografiniai paveikslėliai. Daugiausia paveikslėlių išlikę iš 1975 – 1990 metų. Daugiausia renku susijusius su Dzūkija, net ir atskirus variantus, kur skiriasi tik meninė paveikslėlio pusė. Žinoma, susigundau priglausti ir įdomesnius pogrindinius paveikslėlius, nesusijusius tiesiogiai su Dzūkija. Tačiau ši tema jau reikalauja atskiros publikacijos, verta aptarti plačiau. Po 1990 m., atkūrus nepriklausomybę, paveikslėlių leidyba grįžo prie senosios tradicijos – jie vėl legaliai spausdinami spaustuvėse.

Spaustuvėse spausdinti paveikslėliai

 1. Prisiminti Pirmoms Iškilmingoms Šv. Mišioms atlaikytoms kun. Bernardo Baliuko Miroslavo  par. bažnyčioje 1937 07 04. Tekstas paveikslėlio apačioje: Priimk V. Jėzau, mano pirmąją šv. mišių auką  už tuos, kurie mane vedė prie tavo šv. altoriaus. Averse kunigas prie altoriaus, prieš jį dešinėje nukryžiuotas Kristus. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 2. Atminimui pirmųjų mišių šv. kurias atlaikė kun. Boleslovas Bazevičius Alytaus  parapijos bažnyčioje, 1925 06 24. Tekstas paveikslėlio apačioje: „Melskitės broliai, idant mano ir jūsų auka būtų priimta pas Dievą Tėvą visagalį“. Su kunigo fotografija. Averse Murillo paveikslas S. Joannes Baptista. S 207. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 3. Misijoms atminti, kurias vedė T. J. Bružikas, S. I. Alytaus II parapijos bažnyčioje, 1939 08 06-08 10. Misijas suruošė Alytaus klebonas kun. P. Baltrušaitis. Tekstas viršuje: Jei atgailos nedarysite, visi pražūsite. Averse besimeldžiantis Kristus. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 4. Tas pats. Averse nukryžiuotas Kristus. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 5. Prisiminti Pirmoms iškilmingoms šv. Mišioms atlaikytoms Kun. Jono Buikaus Alytaus  par. bažnyčioje 1934 06 24. Tekstas paveikslėlio apačioje: ,,Šv. Marija, Dievo Motina, priimk mane į savo ypatingą globą“. (Pd in Italy). NB 611. Averse kunigas eina prie altoriaus, prieš jį Kristus. Spalvotas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 6. Prisiminti šviesiajam gyvenimo akimirksniui, kada aš, Kun. Jon. Daugėla, su virpančia siela Šventežerio bažnyčioje 1937 06 20 pirmą kartą kopiau į Viešpaties altorių aukoti Nekruvinos aukos. Pasimelskite, kad kitiems skelbdamas Evangeliją pats nepasidaryčiau peiktinas. Kaunas 1937 05 22. Šventežeris 1937 06 20. Su kunigo fotografija. Averse kunigas prie altoriaus laiko šv. Mišias, šalia klūpo patarnautojas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 7. Tas pats. Averse kunigas klūpo prie altoriaus, prieš jį Kristus. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 8. Atminimas Misijų, kurias vedė Miroslavo parap. Bažnyčioje Tėvas Eimonas Kapucinas 1938 05 26 – 06 01. Tekstas paveikslėlio apačioje: Viešpatie, mūsų Dieve, mus buvo paveldėję valdovai be tavęs; tegul tik per tave mes atsiminsime tavo vardą. – Marijampolė („Šešupės“ sp.). Averse Kristus su avimi ir užrašas: Jėzau, gerasis Ganytojau, pasigailėk mūsų! [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 9. Tas pats. Averse klūpanti moteris prie banguotos jūros, virš kurios Marija. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 10. Išpažintis [toliau tekstas apie išpažintį]. Alytaus [suv.[alkų] parapijos rekolekcijų (1944 03 18 – 03 21) atminimas. Averse Kristus su avimi ir 3 vaikais piemenimis. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 11. Tas pats. Averse Marija su Kristumi ir 4 vaikais. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 12.  Atminimas rekolekcijų, kurias vedė Ūdrijos parapijos bažnyčioje Kun. Kaz. Krušnauskas 1935 03 31-04 01 ir suruošė tos pat parapijos  klebonas Kun. Mykolas Brundza. Paveikslėlis 4 psl., 1 puslapyje popiežiaus ir Vatikano vaizdai, užrašas Annus Sanuotus 1933-34, 2 – 3 psl. tekstas: Mano rekolekcijų pasiryžimai. Imprimatur.  Vilkaviškis.1935. M. Reinys. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 13. Laimink, Dieve, šiuos namus.1939 m. kalėdojimo atminimas Miroslavo parapijoje. Kun. J. Kružikas. 6407. Averse šv. Cecilija prie vargonų. Spalvotas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 14. Tas pats. 6402. Averse šv. Juozapas su vaiku Kristumi, stovinčiu ant darbastalio, aplink staliaus įrankiai. Spalvotas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 15. Atminimas rekolekcijų, kurias vedė Alytaus II – jo parapijos bažnyčioje, Kun. J. Kudirka,  buvęs kapucinas tėvas Kazimieras 1937 03 09-03 11 ir suruošė tos pat parapijos  klebonas kun. P. Baltrušaitis. Paveikslėlis 4 psl., 1 psl. erškėčiuotas Kristus, 2 psl. – tekstas: Trys svarbiausi daiktai3 psl. tekstas: Pasižadėjimai. Imprimatur. Ord. Vilkaviškensis. Kaunas: Maldos b – vė. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 16. Tas pats. Pirmajame psl.  nukryžiuotas Kristus. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 17. Prisiminimui Primicijų atlaikytų tėvo Liucijaus Martušio Pranciškono Miroslavo bažnyčioje 1939 09 10. Tekstas paveikslėlio apačioje: Tavyje, Viešpatie, viltį padėjau, nebūsiu sugėdintas per amžius. Averse Kristus, laiminantis klūpantį prie altoriaus kunigą. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 18. Tas pats. Averse šv. Pranciškus su vaikais. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 19. Tas pats. Averse šv. Rokas, klūpantis, besimeldžiantis, rankose žaizdos. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 20. Tas pats. Averse kunigas prie altoriaus. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 21. Kun. Z. Neciunskas. Primicijų atminimui. Rumbonys, 1939 06 29. Tekstas paveikslėlio viršuje: „Teateinie Tavo Karalystė. Laimink, viešpatie, mane kunigo pareigose, kad visada su meile, ištvermingu uolumu ir pasiaukojimu siekčiau tik Tavo garbės ir sielų laimės“. Averse Kristus jaunuolis su avimi.
 22. Kun. Antano Pangonio Pirmąjai šv. Mišių Aukai, iškilmingai aukotai 1935 07 07 Rumbonių parap. bažnyčioj. Prisiminti. Tekstas paveikslėlio apačioje: „Priimk, Viešpatie, mane su ta brangia šventa Tavo Kūno auka, kurią šiandien, angelams matant ir neregimai čia prie altoriaus esant, aukoju, ir duok, kad būtų naudinga mano ir visų žmonių išganymui“. Su kunigo fotografija. Averse Kristus su avimis ant altoriaus. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 23. Atminimas rekolekcijų, kurias vedė tėvas J. Paukštys S.J. Dusmenų parapijos bažnyčioje 1940 04 26, 27 ir 28 d. Suruoštos Dusmenų  Klebono Kun. Stanislovo Smolinskio.  Tekstas paveikslėlio viršuje: „Šiandien jei išgirstumėte jo balsą, neniekinkite savo širdžių“. Paveikslėlis 4 psl., 1 puslapyje šv. Kazimieras prie stalo su kryžiumi ir užrašas: „Šventasis Kazimierai, melsk Dievą už mus ir mūsų šalį!“. Taip pat virš šio užrašo ir jo apačioje savininko nuosavybės įrašas: Launyko Bronio. 2 – 3 psl. tekstas: Šventojo Kazimiero litanija. Imprimatur. Eppus M. Reinys. Kaunas: Maldos b – vė. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 24. Atmintis pirmųjų šv. Mišių atlaikytų Kun. Kaz. Pivariūno Alovės parapijos bažnyčioje Švč. Trejybės dienoje 1936 06 07. Su kunigo fotografija. Tekstas paveikslėlio apačioje: „Štai aš visas pasiaukojau Tėvui už tave ir visą kūną ir kraują atidaviau tau maistui, kad visas tavo būčiau ir kad tu amžinai būtum mano“. Averse Kristus,   kunigas prie altoriaus. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 25. Tas pats. Averse Kristus laimina klūpantį kunigą prie altoriaus. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 26. Kan. Aleksio Racevičiaus 50 metų Kunigystės jubiliejaus atminimui. Gimė 1871 07 17 Žiežmariuose. [1894 m. baigęs Vilniaus kunigų seminariją kunigavo Vilniuje, Čiobiškyje, Birštone, Nemaniūnuose, Strunaičiuose, Valkininkuose, Musninkuose, Stakliškėse, Punioje]. Išleido Draugai Konfratrai.1944 m.  Averse  kunigas prie altoriaus, jam Kristus deda ant galvos erškėčių vainiką. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 27. Atminimas rekolekcijų, kurias atlaikė šventųjų metų proga Lazdijų  bažnyčioje 1935 04 01- 04 03. Averse Nukryžiuotojo skulptūra, žemiau M. Reinio portretas, apačioje – šventyklos bokštai. [aprašyta pagal Alytaus kraštotyros muziejaus gaunamų eksponatų knygą GEK 10993].
 28. Atminimas rekolekcijų, kurias vedė jo Ekscelencija Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius Mečislovas Reinys Kučiūnų parapijos bažnyčioje 1936 03 04-03 06. Kučiūnų parapijos  klebonas. Paveikslėlis 4 psl., 1 psl. –  erškėčiuotas Kristus, 2 – tekstas: Išpažintis. Trečiajame  psl. tekstas: Malda į Švenčiausiąją Panelę laimingai mirčiai išprašyti. Imprimatur. Eppus M. Reinys.  Kaunas: Maldos b – vė. Ketvirtajame psl. nuosavybės įrašas: J. Tamkevičiūtės. Pirmame  psl. įrašas: Jėzus Nazarietis. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 29. Atminimui Pirmosios iškilmingos šv. Mišių aukos 1944 05 28 – per Sekmines – aukotos Alytaus II par. bažnyčioje. Kun. Stasys Šivokas. Tekstas paveikslėlio apačioje: ,,Viešpatie, Tavo rankos iki šios vietos atvestas, Tavo Motinos užtarimu išsaugotas, leisk, kad pasilikčiau Tau ištikimas kunigiškame maldos, darbo ir artimo meilės kelyje“. Averse popiežius Pijus XII. GFCHK Munchen. Printed in Germany. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 30. Tas pats. Averse paveikslas Matthaus Schiestl. 2870. Bavaria. Spalvotas. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 31. Kun. Antano Šukevičiaus Primicijų, atlaikytų 1935 07 14 Krokialaukio parapijos bažnyčioje, Prisiminimui.  Tekstas paveikslėlio apačioje: „Viešpatie, visa širdimi atiduodu Tau pats save į amžinus tarnus, kad visados Tau būčiau paklusnus ir amžinai Tave garbinčiau“. Su kunigo fotografija. Averse Kristus su avimis ant altoriaus. Užrašas: Ego sum pastor bonus. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 32. Tas pats. Tekstinės dalies apačioje savininko nuosavybės įrašas: Anelė Sidaravičienė. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 33. Tas pats. Averse altorius, virš jo Šventoji Dvasia balandžio pavidale. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 34. Atminti pirmoms šv. Mišioms, atlaikytoms kunigo Antano Žilinsko Miroslavo bažnyčioje 1928 05 20. Tekstas paveikslėlio apačioje: „Kuo atsilyginsiu Viešpačiui už visa tai, ką yra man davęs“. Averse Lurdo motinos ir šventovės vaizdai. Užrašas: ,,Notre Dame de Lourdes“. 674. Spalvotas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 35. Tas pats. Averse angelas sargas saugo vaiką, gaudantį drugelį prie prarajos. Užrašas: ,,Angelus dei ora pro nobis“. 699. Spalvotas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].

Rankraštiniai paveikslėliai

 1.  Atmintis primicijos kunigo Augustino Newaraucko atlajkita Meteliu Bažničioja 1910 09 11. Averse  kunigas prie altoriaus, jį pasitinka Kristus. Užrašas: ,,Sacerdotes Domini sankti erunt Deo suo“. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 2. Atmintis Ragintojos G. R. A. Strimaitytei Miroslavas 1920 01 01. Averse Šventoji Dvasia balandžio pavidale, apačioje popiežiaus regalijos. Spalvotas. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 3. Alytus. 1930. Kleb. Baltrušaitis. Averse Sancta: Maria: Virgo [Švenčiausioji  Mergelė Marija]. Tai užrašas ant aureolės. Švč. Mergelė Marija pavaizduota profiliu iki juosmens mėlynu drabužiu plačiomis rankovėmis, ilgais šviesiais garbanotais plaukais, galva perrišta šviesiu bordo kaspinu, rankos sudėtos maldai. Spalvotas. [aprašyta pagal Alytaus kraštotyros muziejaus gaunamų eksponatų knygą GEK 17786].
 4. Prisiminti pirmąją Šv. Komuniją! Kun. A. Aleksandravičius. Rumbonys 1943 08 29. Greta šio įrašo dar kitas, vėlesnis, rašytas tušinuku: ,,Dievulis geras, švelnus, gražus“. Averse Kristus su apaštalais. Neapoli. AR 5656. [Algimanto Antanevičiaus kolekcija].
 5. Į Dievą deganti meile širdis tebus tavo gyvenimo balsis. Tėvelis. Miroslavas. 1934 09 12. Averse Kristus deda vainiką ant klūpančios vienuolės. Aplink dar 3 vienuolės ir angelas. AR 1224. Depose. Spalvotas. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].

Religija , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra