Savaitės aktualijų Briuselyje apžvalga, įvykiai kovo 15–19 d.

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

2010 m. Nr. 12
 
Daphne III projektas moterų pataisos namams
 
Kvietimas bendrovėms teikti paraiškas Marco Polo programos paramai gauti
 
Lodzės miesto (Lenkija) FERSO fondas ieško partnerių projektui
 
Viešojo transporto projektų savivaldybėms ir regionams finansavimo modelių apžvalga
 
Lietuvos atstovai tariasi Briuselyje su suinteresuotais partneriais dėl bendradarbiavimo siekiant apsaugoti vaiko teises
 
Europos vietos valdžios atstovų tinklo susitikimas
 
Kaip regionuose ir savivaldybėse bus įgyvendinamas Europos Komisijos patvirtintas „Judumo miestuose veiksmų planas“
 
Europos savivaldybių ir regionų tarybos Transporto darbo grupės posėdis
 
Informacijos komunikacijų technologijų pagalba „žaliajai“ ekonomikai.
 
Gera žinia darbo netekusiems Alytaus ir Molėtų rajonų savivaldybių gyventojams
 
ES informacijos paslaugos visomis oficialiomis ES kalbomis
 
Europos Komisija ketina viešai priminti šalims vengiančioms įgyvendinti Europa 2020 strategijos tikslus
 
Iniciatyvos ir pasiūlymai dalyvauti
 
Daphne III projektas moterų pataisos namams
 
Vokietijos medicinos asociacijos institutas rengia projektą, kurį ketina teikti Europos Komisijos Daphne III programos paramai gauti. Projektas yra skirtas ES šalių moterų pataisos kolonijoms bei įstaigoms, tiesiogiai susijusioms su darbuotojų ruošimu moterų pataisos kolonijoms. Projekto tikslas yra apmokyti laisvės atėmimo bausmės atlikimo įstaigos personalą dirbti su bausmę atliekančiomis ir smurtą patyrusiomis moterimis siekiant sėkmingo jų sugražinimo į buvusią socialinę aplinką. Projekte sutiko dalyvauti vienas Didžiosios Britanijos universitetas ir Škotijos moterų pataisos namai. Platesnis projekto aprašymas anglų kalba pridedamas priede (DAPHNEIII.doc). Primename, kad 80 % Daphne III programos projektų išlaidų kompensuoja Europos Komisija.
 
Ketinimą dalyvauti projekte prašoma išreikšti iki šių metų kovo 31 dienos adresu sophie.laine@westmidlandsineurope.eu laiško temoje nurodant projekto numerį (056).
 
Daugiau informacijos anglų kalba apie Daphne III programą rasite adresu http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3
_en.htm
.
 
Kvietimas bendrovėms teikti paraiškas Marco Polo programos paramai gauti
 
2010 m. kovo 15 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas antrosios Marco Polo programos paramai gauti. Programos tikslas yra kovoti su eismo spūstimis ir krovininį transportą daryti draugiškesniu aplinkai siūlant keliais vežtus krovinius gabenti aplinkai draugiškesnėmis transporto rūšimis, pavyzdžiui: geležinkeliais, vidaus vandens keliais ar trumpais nuotoliais jūra.
Paraiškos priimamos penkių tipų veiksmams:
 
transporto rūšių keitimo veiksmams, dėl kurių keliais vežti kroviniai bus plukdomi trumpais nuotoliais jūra, vidaus vandens keliais, vežami geležinkeliais arba derinant įvairias transporto rūšis;
 
itin novatoriškiems, skatinamiesiems veiksmams, kuriais siekiama pašalinti struktūrines Europos Sąjungos krovinių vežimo rinkos kliūtis, pavyzdžiui: nedidelį krovininių traukinių greitį arba transporto rūšių techninės sąveikos problemas;
 
jūros magistralių propagavimo veiksmams, kuriais būtų skatinama keliais vežti skirtus krovinius plukdyti nedideliais atstumais jūra arba derinant trumpojo nuotolio jūrų laivybos ir kitas transporto rūšis, tokiu būdu teikiant nuolatinės ypač didelių krovinių jūrų transporto paslaugas;
 
kelių eismo mažinimo veiksmams, kuriais krovinių vežimas integruojamas į gamybos logistiką, siekiant sumažinti krovinių vežimo keliais paklausą;
 
bendrojo mokymosi veiksmams, dėl kurių pagerės bendradarbiavimas ir bus optimizuoti krovininio transporto grandinės subjektų darbo metodai ir procedūros.
 
Pilną kvietimo teikti paraiškas tekstą ir platesnę informaciją anglų kalba apie Marco Polo programos finansavimą rasite adresu http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2010_en.htm.
 
Parengta pagal Europos spaudos tarnybos pranešimą.
 
Lodzės miesto (Lenkija) FERSO fondas ieško partnerių projektui
 
Lodzės miesto (Lenkija) FERSO fondas rengia senjorų savanorystės projektą, kurį ketina teikti Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramės paramai gauti.
Projekto tikslas yra paremti dvišalį bendradarbiavimą ir keitimąsi savanoriais senjorais dvejose šalyse. Platesnis projekto ir FERSO fondo aprašymas anglų kalba pridedamas priede (GRUNDTVIG.doc).
 
Partneriai, norintys daugiau informacijos ir ketinantys dalyvauti FERSO fondo rengiamame projekte, gali rašyti p. Gosia Wochowska adresu gosia.ferso@gmail.com.
 
Daugiau informacijos lietuvių kalba apie Grundtvig paprogramės senjorų savanorystės projektus rasite adresu http://www.smpf.lt/index.php?id=2260.
 
Daugiau informacijos anglų kalba apie Mokymosi visą gyvenimą programą rasite internete adresu http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.
 
Viešojo transporto projektų savivaldybėms ir regionams finansavimo modelių apžvalga
 
Kovo 17 d. vykusiame Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl. CEMR) darbo grupės posėdyje buvo pristatyti savivaldybių ir regionų viešojo transporto projektų finansavimo modeliai. Posėdyje dalyvavę Europos Komisijos atstovai pažymėjo, jog naudojimasis Europos Sąjungos fondų, o taip pat Europos investicijų banko (EIB) siūlomomis paslaugomis, gali savivaldybėms padėti efektyviau išnaudoti ne tik jų turimus finansinius išteklius, bet ir sėkmingai užsitikrinti privataus kapitalo dalyvavimą.
 
2010 m. vasario 9 d. Europos Komisija, pateikusi EK veiksmų planą, kartu pristatė dotacijų ir kontraktų transporto bei energetikos srityje galimybes, apie kurias daugiau informacijos rasite Europos Komisijos tinklalapyje:
http://ec.europa.eu/transport/grants/doc/work_prog_dg_tren_
2010_decision_en.pdf
 
EK atstovai taip pat paskelbė, kad jie atidžiai tyrinės finansavimo poreikius ateityje ir remsis Judumo mieste veiksmų planu, apie kurį daugiau informacijos rasite: http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/doc/com_2009_490_5
_action_plan_on_urban_mobility.pdf
 
Darbo grupės nariams buvo pateikti tokie finansavimo galimybių modeliai:
 
Struktūriniai ir sanglaudos fondai, kurių svarbiausias yra Europos regioninės plėtros fondas. Viena svarbiausių paminėtų programų, kviečianti tarpregioniniam bendradarbiavimui, yra Interreg IVC programa. Plačiau apie ją http://www.interreg4c.eu
 
Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa, informacijos apie kurios galimybes galima rasti http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
 
„Pažangios energetikos Europa“ programa (STEER), kurios kvietimai dalyvauti programoje bus skelbiami kovo mėnesio pabaigoje. Apie ją plačiau rasite adresu http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/doc/infod10/slides/steer_
call2010_priorities.pdf
bei http://ec.europa.eu/energy/intelligent
 
Apie patirtį ir tolimesnes CIVITAS programos galimybes galima rasti http://www.civitas-initiative.org/main.phtml?lan=en
 
Individualios paskolos ir tiesioginės paskolos, didesnės negu 25 milijonai eurų įmanomos bendraujant su Europos investicijų banku (EIB), kuris pasirengęs finansuoti 50 procentų viso projekto kaštų, Viena iš EIB naujovių – ELENA instrumento galimybės. Šis instrumentas skirtas rengiamų didelių projektų techninės pagalbos teikimui energijos taupymo, atsinaujinančios energijos, tame tarpe ir transporto sričiai finansuoti. Plačiau http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm
 
Marco Polo programa, kuri orientuota komercinėms struktūroms, užsiimančioms krovinių transportavimu ir kurios kvietimas teikti projektų paraiškas turėtų būti skelbiamas kovo mėnesį. Plačiau http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2009_en.htm
 
Life + 2010 programa yra skirta aplinkosaugos projektų finansavimui. Jie gali suteikti transporto projektams pridėtinę vertę ir galimybę koordinuoti abi veiklos sritis. Kvietimas dalyvauti projektuose bus skelbiamas 2010 m gegužės mėn. Plačiau http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
 
Naujienos iš regionų komiteto
 
Lietuvos atstovai tariasi Briuselyje su suinteresuotais partneriais dėl bendradarbiavimo siekiant apsaugoti vaiko teises
 
2010 m. kovo 12 d. Lietuvos delegacijos Regionų komitete vadovas, RK Ekonominių ir socialinių reikalų komisijos (angl. ECOS) pirmininkas Zarasų r. sav. meras Arnoldas Abramavičius Regionų komitete dalyvavo atviroje diskusijoje dėl Regionų komiteto Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės komisijos rengiamos nuomonės savo iniciatyva ,,Vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimo, siekiant apsaugoti vaiko teises, vaidmuo“.
 
Diskusijoje taip pat dalyvavo apie dvidešimt įvairių Europos Sąjungoje veikiančių šakinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, regionų ir savivaldybių atstovų, kurie teikė savo nuomonę dėl rengiamo dokumento bei siūlė reikšmingų papildymų. Buvo pasiūlyta sudaryti sąlygas, kad ne tik suaugusieji, bet ir patys vaikai galėtų aktyviau dalyvauti padėdami vieni kitiems, ypač tose šalyse ir regionuose, kur yra ženklūs skurdo reiškiniai, tokiu būdu būtų suaktyvinamas vaikų pilietiškumas Europos kovos su skurdu metais. Kitas siūlymas – įtakoti vaiko teisių laikymosi mechanizmą, kad būtų dar atkakliau užkirstas kelias vaikams, paliekantiems savo šeimas bei anksti paliekantiems mokymo įstaigas. Vyko diskusija, kaip subalansuoti vaiko teisių ir vaiko pareigų klausimus. Užsiminta apie sudėtingą vaiko teisių klausimą, susijusį su vaiko religijos (tikėjimo) pasirinkimu ir vaiko seksualinės orientacijos įtakojimu.
 
Pasitarimo dalyviai turėjo progos ne tik pateikti savo nuomones šiais aktualiais klausimais, bet ir teikti nuomones šio dokumento rengėjams iki kovo 20–22d. Regionų Komitetas šią nuomonę ketina svarstyti ir priimti birželio mėnesį vyksiančioje plenarinėje sesijoje.
 
Kitos naujienos
 
Europos vietos valdžios atstovų tinklo susitikimas
 
2010 m. kovo 16 d. vyko Europos vietos valdžios atstovų tinklo (ELAN) susitikimas, kuriame Europos Komisijos Generalinio sekretoriato atstovas Tonnie de Koster pristatė strategiją „Europa 2020“.
 
Pasak pranešėjo, ekonominė krizė atskleidė Europos struktūrines silpnybes ir pasiglemžė keleto ar net keliasdešimties metų Europos pažangą. Kaip pavyzdį T. De Koster nurodė, kad Europos bendrojo vidaus produkto augimas (-5 procentai) yra mažiausias nuo 1930 m., pramonės produkcijos mastai sumažėjo 20 procentų ir gražino Europą į 1990 m. lygį, o nedarbas viršija 10,3 procentų ir dar auga. Tačiau, pasak atstovo, matyti ekonomikos atsigavimo ženklai, nors ir nelabai ryškūs.
 
T. de Koster pasakojo, kad kuriant strategiją „Europa 2020“ buvo remiamasi Lisabonos strategijos įgyvendinimo metu įgauta gerąja patirtimi (bendradarbiavimu tarp ES ir šalių narių, struktūrinių fondų „Lisabonizacija“) taip pat buvo atsižvelgiama į iškilusius sunkumus (nevienodą progresą šalyse narėse, nepasiektus pagrindinius tikslus, silpną politinį komunikavimą, nepakankamai įtrauktus į procesą regionus).
 
EK atstovas pranešė, kad Europa 2020 strategijoje siekiama penkių pagrindinių tikslų:
 
75 procentų užimtumo lygio 20–64 metų amžiaus grupėje;
 
3 procentų ES bendrojo vidaus produkto dydžio siekiančių investicijų į tyrimus ir plėtrą;
 
10 procentų mažiau nebaigusiųjų mokyklų ir 40 procentų daugiau trečios pakopos išsilavinimą turinčių žmonių;
 
20-čia milijonų sumažinti žmonių, esančių ant skurdo ribos, skaičių;
 
20/20/20 tikslų įgyvendinimo iki 2020 m. (20 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; padidinti energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių dalį iki 20 procentų galutinio suvartojamos energijos kiekio; 20 procentų sumažinti energijos paklausą).
 
T. de Koster įvardino tris Europos atsigavimo po ekonominės krizės scenarijus. Pasak jo, Europa 2020 strategija turi užtikrinti nuoseklaus atsigavimo scenarijaus realizavimą. Lėtas atsigavimo scenarijus ir prarasto dešimtmečio scenarijus yra tikėtini, jei nieko nebus daroma. Anot T. de Koster, Europa 2020 strategija orientuota į sumanų, pastovų ir socialiai įtrauklų augimą ir tai yra Europos atsigavimo garantas.
 
Pasak EK atstovo, sumanaus augimo bus siekiama kuriant žiniomis ir inovacijomis grįstą ekonomiką, o pastovų augimą turėtų užtikrinti žalesnės, efektyvesnės ir konkurencingesnės ekonomikos skatinimas. Anot T. De Koster Socialiai įtrauklų augimą pasiekti padės daugiau darbo vietų kurianti ekonomika bei socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimas.
 
Susitikime dalyvavo LSA atstovybės Briuselyje stažuotojas Robertas Zimblys.
 
Kaip regionuose ir savivaldybėse bus įgyvendinamas Europos Komisijos patvirtintas ,,Judumo miestuose veiksmų planas“
 
Kovo 17 d. vykusiame Europos savivaldybių ir regionų darbo grupės posėdyje buvo pristatytas Europos Komisijos požiūris į tai, kaip gali būti vykdomas šešių pagrindinių temų (dvidešimties veiksmų) Europos Komisijos patvirtintas ,,Judumo miestuose veiksmų planas“, kuris praktiškai orientuotas į savivaldybes, kuriose gyvena daugiau negu šimtas tūkstančių gyventojų.
 
Integruotos politikos temoje siūloma kuo greičiau pradėti įgyvendinti Judumo miestuose veiksmus, peržiūrint juos 2012 m.; darnaus judumo principą derinti su regiono ar savivaldybės plėtros planais; naudoti tik tokias naujas transporto priemones, kurios prisideda prie gyventojų sveikatos gerinimo, nors EK nepateikė šio veiksmo vykdymui jokių rekomendacijų. 
 
Visas dėmesys gyventojams temoje siūloma sukurti keleivių platformą keleivio teisių viešajame transporte klausimams spręsti, nors tam ir priešinasi vežėjai; sudaryti tinkamesnes paslaugas gyventojams, kurių judumo galimybės dėl įvairių priežasčių yra ribotos; gerinti informacijos prieinamumą keliaujantiesiems; konsultuotis su savivaldybėmis dėl transporto apribojimo gerosios patirties miestuose; darnaus judumo elgsenos kompanijų organizavimas ir jų finansavimas; ekologinio ar efektyvaus vairavimo mokymosi galimybių užtikrinimas.
 
Miesto transporto ‚,žalinimo“ temoje siūlomi tokie veiksmai: visai arba beveik aplinkos neteršiančių transporto priemonių kūrimas ir demonstravimas; švarių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių internetinio Vadovo parengimas; išorinių kaštų internalizavimo (miesto transporte) studijos parengimas; keitimasis informacija apie miesto transporto kainodaros sistemas.
 
Finansavimo stiprinimo temoje siūloma optimizuoti esančių fondų panaudojimą ir išanalizuoti būsimų finansavimų poreikius.
 
Dalinimosi patirtimi ir žiniomis temoje numatyta nuolatinis informacijos atnaujinimas ir statistikos šaltinių panaudojimas keitimasis, miesto mobilumo stebėsenos instrumentų kūrimas, konkrečiai siūlant ELTIS teikiamas paslaugas (plačiau apie tai www.eltis.org) tęsiant tarptautinį transportininkų dialogą ir informacijos keitimąsi per būsimą programą CIVITAS FUTURA.
 
Miesto judumo optimizavimo temoje numatytas geresnis ir privalomas krovininio transporto priemonių operatorių tarimasis su savivaldybėmis ir regionais, bei protingų transporto sistemų ir priemonių efektyvesnis panaudojimas.  
 
Platesnį plano pristatymą rasite priede (SOLDNER.ppt)
 
Europos savivaldybių ir regionų tarybos Transporto darbo grupės posėdis
 
Kovo 16-17 d. Briuselyje vykusiame Europos savivaldybių ir regionų tarybos Transporto darbo grupės posėdyje svarstyta daug savivaldybėms ir regionams aktualių miesto transporto ir judumo miestuose problemų. Trumpai pristatyta padėtis Italijos, Nyderlandų, Estijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos savivaldybėse ir regionuose.
 
Europos Komisijos (EK) Generalinio direktorato MOVE atstovas Vincent Leiner pristatė Europos miesto judumo veiksmų planą (plačiau apie tai adresu http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm ) ir jo vykdymo eigą.
 
Plano svarbiausia idėja – ieškoti ir rasti alternatyvias, efektyvesnes ir ,,žalesnes“ gyventojų judumo priemones, vystyti viešojo transporto galimybes, puoselėti informacijos ir ekologinio transporto priemones, suteikti daugiau informacijos gyventojams apie jų galimybes keisti požiūrį į judumą mieste ir į savo elgseną.
 
Vardinant keliolika sėkmingų projektų ir keliasdešimt sėkmingai dalyvavusių ES savivaldybių, buvo paminėtas CIVITAS projektas bei Kauno m. savivaldybė, kaip sėkmingai pasinaudojusi šio projekto galimybėmis. EK atstovas pažymėjo, kad CIVITAS projekto tąsa bus vykdoma per CIVITAS FUTURA projektą. Pasitarimo dalyviai buvo informuoti, kad visoje ES bus daugiau kampanijų darnaus judumo ir žmogaus elgsenos keitimosi mieste temomis, bus sukurtas Vadovas apie mažai aplinką teršiančias transporto priemones. Ketinama dar daugiau savivaldybių įtraukiama į Europos Judumo savaitės renginius, gal net skiriant tam didesnį finansavimą. Tikimasi, pasak EK atstovo, kad panaudojus informacinių komunikacijų technologijas, bus galima optimizuoti esamas transporto infrastruktūras.
 
Po 2010 m. pirmąjį pusmetį paskelbtos Baltosios miesto transporto knygos, EK yra pasirengusi inicijuoti kitą svarbų ateities judumo miestuose strategijos dokumentą – ,,Transporto dekarbonizacija 2050”.
 
Olandijos atstovai, kurių gausiausiai dalyvavo Transporto darbo grupės posėdyje, pripažino, kad Olandija tapo vienos sudėtingos multimodalinio transporto įvairovės šalimi, kur vyrauja automobilių, geležinkelio, dviračio, sunkvežimių, laivų transportas. Jie nebenori kurti naujų planų, bet siekia, kad visoje ES erdvėje būtų didesnė kelio ženklių, taisyklių, reikalavimų standartizacija bei užtikrinta vieninga gyventojų informavimo sistema, kad ES atitinkamos institucijos užtikrintų dar saugesnį transportą.
 
Belgijos Briuselio-sostinės regiono transporto ministras pasidalino patirtimi, kaip iki 2015 m. planuojama sumažinti automobilių mieste skaičių 20% tobulinant ir branginant viešojo transporto paslaugas. Jau 2010 m. planuojama įtraukti į diskusiją ir konsultacijas kuo daugiau Briuselio gyventojų. Regiono transporto ministras apgailestavo, kad politiniame lygmenyje sostinėje yra daug veiksmų iš kurių daug ES politikų galėtų pasimokyti – ko ir kaip nedaryti. Per 18 mėnesių miesto valdžia negali priimti jokio sprendimo, net ir gavusi parengtus profesionalius transporto problemų sprendimo variantus. Po atliktų esamos padėties 2010 m. tyrimų ir analizės paaiškėjo, kad niekas negali Briuselyje (kur yra 19 savivaldybių) tiksliai apskaičiuoti namų ūkių skaičiaus ir automobilių srautų (kasdien į Briuselį įvažiuoja per 200 000 automobilių). Kita skaudi Briuselio problema yra įvairių institucijų darbuotojams teikiama paslauga – beveik nemokamas naudojimasis tarnybiniais automobiliais, nuolaidos kurui, nemokamas parkavimas. Tai užkerta kelią viešojo transporto konkurencijai su miestą teršiančiais automobiliais.
 
Darbo grupės susirinkime buvo pristatyti ir aptarti kiti klausimai – Europos Komisijos patvirtintas ,,Judumo miestuose įgyvendinimo veiksmų planas“, viešojo transporto projektų savivaldybėms ir regionams finansavimo modelių apžvalga, finansavimo galimybės pagal „Pažangios energetikos Europa“ programą, kiti klausimai. Darbo grupės darbe dalyvavo LSA atstovas Briuselyje Povilas Kuprys.
 
Informacijos komunikacijų technologijų pagalba „žaliajai“ ekonomikai
 
Europos politikos centras (EPC) kovo 11 d. surengė diskusiją, kurios metu pristatė Europos politikos centro parengtą darbo dokumentą ,,Ekonomikos gaivinimas pasitelkus „žaliąją“ ekonomiką: inovatyvūs informacinių komunikacijos technologijų (IKT) sprendimai“.
 
Diskusijoje dalyvavę Europos Komisijos, verslo, vyriausybių, šakinių organizacijų, EPC atstovai pastebėjo, kad ekonomikos gaivinimo uždavinys nėra lengvas, nes didinant gamybos efektyvumą reikia mažinti energijos sunaudojimą ir aplinkos užterštumą. Buvo prieita vieningos išvados, kad šis kelias gali būti efektyvus, jei sugebėsime panaudoti informacines komunikacijų technologijas kuriant protingą ,,žaliąją“ ekonomiką ir atliksime keletą svarbių žingsnių.
 
Pirmasis: turime sukurti technologiškai protingą aplinką, kad kiekvienas energijos vartotojas nesunkiai galėtų sužinoti sunaudotos energijos ir išskiriamo į orą anglies dvideginio kiekį. Antrasis: būtina pastatyti protingus energijos perdavimo tinklus. Trečiasis: reikia užtikrinti aukštos kokybės ir skvarbios IKT infrastruktūros funkcionavimą.
 
Pokalbio metu buvo pristatyti įvairūs šio tikslo siekimo būdai. Europos Komisijos atstovų nuomone, pirmiausiai derėtų pašalinti kliūtis trukdančias minėtam tikslui pasiekti: naujų metodologijų ir naujų standartų kūrimo kliūtis, taip pat kliūtis, neleidžiančias paslaugų direktyvai funkcionuoti, teisines kliūtis šalyse narėse, bei ekonomines ir tradicines verslo srityse atsirandančias kliūtis (pavyzdžiui, šildymo ir vėdinimo prietaisų gamyboje, statybos standartų laikymesi). Tam būtini ženklūs organizaciniai ir administraciniai verslo pertvarkymai aukščiausiose ES institucijose, vyriausybėse, regionuose ir savivaldybėse.
 
Kiti kalbėtojai pripažino jog stokojama gyventojų (vartotojų), paslaugos tiekėjų ir gamintojų efektyvaus reguliavimo, nes niekas neskaičiuoja ko, kaip ir kiek jie sunaudoja. Pripažinta, kad trūksta standartų, metodų, taisyklių, informacijos, matavimo prietaisų, sankcijų. Nepakankamai plačiai ir efektyviai propaguojamas energijos taupymas, o mažai energijos naudojančių pastatų statyba yra pernelyg lėta. Todėl reikia nuoseklesnės sistemos, kuri skatintų protingą transporto ir logistikos sistemų diegimą, protingų ir ,,žalių“ pastatų, pirmiausia visuomeninės paskirties, statybą ir atnaujinimą, ,,žaliųjų“ miestų koncepcijos įgyvendinimą, IKT sektoriaus efektyvinimą.
 
Pristatytame dokumente buvo pasiūlyti šios politikos prioritetai ir konkrečios veiksmų plano datos iki 2020 metų, taip pat pateiktas svarbiausių ir naujų šios srities terminų žodynas.
 
Gera žinia darbo netekusiems Alytaus ir Molėtų rajonų savivaldybių gyventojams Europos
 
Parlamento naujienlaikraštis praneša, kad 1286 Lietuvos statybos bei kitos pramonės įmonėse darbo netekę žmonės gaus ES Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramą, skirtą padėti naujai įsidarbinti. Tokiam sprendimui antradienį, kovo 9 dieną, Strasbūre vykusioje plenarinėje sesijoje, pritarė 557 EP nariai, nepritarė 43, susilaikė 14.
 
Nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. liepos 1 612 darbuotojų, dirbusių 128 Lietuvos statybos įmonėse, neteko darbo. 806 iš jų tie, kurie dar nėra suradę kito darbo ar išėję pensijon. Jie gaus 1 721 374 eurų paramą, 65 proc. paramos skirs ES iš Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, kitą dalį – Lietuvos užimtumo fondas. Šiam sprendimui pritarė 557 EP nariai, nepritarė 43, susilaikė 14.
 
ES fondo parama taip pat skirta netekusiems darbo „Snaigės“ šaldytuvų gamyklos bei dviejų jos tiekėjų – UAB „Jugos kabeliai“ ir UAB „Hoda“ – darbuotojams. Tokių yra 651, o ES paramą gaus 480. Visa parama sudarys 397 175 eurus, 65 proc. šios paramos skirs Europos Sąjunga. Tokiam sprendimui pritarė 546 EP nariai, nepritarė 45, susilaikė 14.
 
Sprendime dėl paramos skyrimo pažymima, jog Alytus, kur veikia „Snaigės“ įmonė, jau anksčiau kentėjo nuo išaugusios bedarbystės – ypač bankrutavus „Alytaus tekstilei“, kurios darbuotojai anksčiau taip pat gavo Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramą.
 
Abiem atvejais Lietuvos valdžios institucijos įtikino Europos Komisiją, jog žmonės neteko darbo dėl ekonominės krizės. Parama padengs darbo paieškos, mokymų ir persikvalifikavimo, taip pat verslumo skatinimo kaštus. 
 
ES informacijos paslaugos visomis oficialiomis ES kalbomis
 
Europos Komisija, siekdama užtikrinti kiekvieno Europos Sąjungos piliečio teisę į informaciją apie jų teises ir galimybes ES šalyse, sukūrė informacijos paslaugų tinklą. Jį sudaro 21 organizacija, teikianti paslaugas įvairiose srityse: nuo bendro pobūdžio informacijos apie ES iki informacijos konkrečiomis temomis, pavyzdžiui, kaip rasti darbą, verslo partnerį ar finansavimą projektui Europoje.
 
Po ES keliaujantys piliečiai ar įmonės gaus atsakymus į pačius įvairiausius klausimus: kokios mano teisės persikėlus gyventi į kitą ES valstybę? Kur galiu kreiptis pagalbos, kad įveikčiau administracines kliūtis, su kuriomis susiduriu kitoje ES valstybėje? Kaip kitoje ES valstybėje galiu siūlyti savo paslaugas? Ką turiu daryti, jei kitoje ES valstybėje įgyta nekokybiška prekė nepriimama atgal? Ir t. t.
 
Klausimus galima teikti elektroniniu būdu, paštu, faksu ir net nemokama telefono linija. Atsakymus, priklausomai nuo klausimo turinio ir pateikimo formos, galima gauti nedelsiant arba per 3–5 darbo dienas. Informacija teikiama visomis oficialiomis ES kalbomis.
 
Europos Tiesioginio ryšio centro (Europe Direct contact centre)telefono numeris, kuriuo teikiama su ES politika, piliečių teisėmis ir galimybėmis susijusi informacija, yra 00 800 6 7 8 9 10 11. Juo galima skambinti nemokamai iš visų ES valstybių stacionaraus ryšio telefonų (mobilaus ryšio kompanijos ir viešbučių telefonai gali turėti specialius tarifus) darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 centrinės Europos laiku.
 
Plačiau apie Europos Komisijos informacijos paslaugų tinklą, jį sudarančias organizacijas ir susisiekimo būdus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, rasite adresu http://ec.europa.eu/contact-points/index.jsp.
 
Europos Komisija ketina viešai priminti šalims, vengiančioms įgyvendinti Europa 2020 strategijos tikslus
 
Naujienlaikraštis Euractive praneša, kad Europos Komisija (Komisija) ketina griežčiau ir bešališkiau nei praeityje kontroliuoti Europa 2020 strategijos tikslų įgyvendinimą, ypač kaip šalys narės vykdo įsipareigojimą didinti finansavimą tyrimams ir vystymui (angl. R&D).
 
2020 m. Europos Sąjungos strategijoje numatyta finansavimą tyrimams ir vystymui padidinti iki 3 procentų BVP dalies (kol kas investuojama 2 procentai) ir taip pralenkti JAV, investuojančią 2,6 procentus bei pasivyti Japoniją (3 procentai), o ateityje net ir Korėją (4 procentai). Tai į tolimą ateitį orientuotas tikslas, kurį pasiekti didžioji ES šalių dalis dar nėra pasirengę.
 
Komisija neturi numačiusi sankcijų už įsipareigojimų nesilaikymą, todėl kontroliuos viešindama šalių veiksmus ir teikdama viešus politinius perspėjimus šalims, nesiimančioms veiksmų arba veikiančioms pasyviai.
 
Pagal EurActive

Sena VorutaKomentarai


Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra
www.cutestockfootage.com