„Šalis ta Lietuva vadinas“ – paminklas saugojusiems Prano Vaičaičio vardą

Autorius: Data: 2014-06-02 , 23:12 Spausdinti

Virginija MAKSVYTYTĖ, Kaunas

Yra šalis, kur upės teka

Linksmai tarp girių ūžiančių

Ir meiliai tarpu savęs šneka

Prie giesmininkų vieversių.

Dažnam apsilankiusiam Suvalkijos lygumose pavasarį, kai virš galvos laukuose pradeda pleventi vieversių giesmės, o krūtinė prisipildo meilės savo žemei, suskamba šios žymiausios Prano Vaičaičio eilutės. Tragiško likimo poetas, gimęs 1876 metais vasario 10 dieną netoli Sintautų miestelio, Šakių rajone, mirė nuo klastingos ligos būdamas vos 25-erių. Per tokį, regis, trumpą gyvenimo laiką, jis tapo lietuvybės skleidėju tada, kai pradėjo bręsti mūsų nepriklausomos Lietuvos idėjos. Mokydamas XIX a. pabaigoje Sankt Peterburge, jis dalyvavo lietuviškų draugijų veikloje, platino ir domėjosi draudžiama spauda, vertė ir rašė pats. Jo eilėraščių palikimas leidžia spėti, kad jaunasis mūsų šalies dainius išgyveno pačius tyriausius jausmus Tėvynei. Išlikusiuose eilėraščiuose poetizuota krašto gamta susipina su jaunystės svajonėmis, didingos Lietuvos praeities ilgesiu. Jo eilės atliepdamos kiekvieno lietuvio širdyje pasklido po visą kraštą liaudies dainomis.

Pranas Vaičaitis mirė 1901 metais rugsėjo 21 dieną ir buvo palaidotas savo gimtajame krašte. Deja, Lietuvai patekus į Sovietų Sąjungą, ilgus metus nebuvo leista atviromis lūpomis kalbėti apie šį poetą, įamžinti jo atminimą. Sintautuose gyvenantys šviesuoliai ilgai brandino svajonę tai padaryti. Švenčiant 112 mirties metines, 2013 metais rugsėjo 21 dieną, šiame miestelyje buvo atidengtas paminklas Pranui Vaičaičiui. Įgyvendinti šią mintį padėjo XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrėjas Vidmantas Staniulis, kuris subūrė paminklo Pranui Vaičaičiui fondą. Dėka daugybės geros valios žmonių, neabejingų savo krašto kultūrai, buvo surinktos lėšos ir pastatytas paminklas skirtas įamžinti poetą.

Ta proga 2014 metais Vidmanto Staniulio knygynas fondo lėšomis išleido 100 numeruotų egzempliorių knygą pavadinimu turbūt geriausiai apibūdinančiu Prano Vaičaičio meilę savo kraštui – „Šalis ta Lietuva vadinas“. Knygos sudarytojai, Vidmantas Staniulis ir Juozas Jacevičius, nepretenduoja dar kartą išsamiai nagrinėti Prano Vaičaičio kūrybą ar biografiją. „Šalis ta Lietuva vadinas“ sudaryta iš įvairių autorių publikuotų ar nepublikuotų esė ir straipsnių. Tai bandymas kalbėti apie poeto Prano Vaičaičio atminimo puoselėjimą įvairiais laikotarpiais, žmones, kurie sudėtingomis aplinkybėmis bandė išsaugoti poeto vardą, kūrė muziejus, apie jį kalbėjo ateinančioms kartoms. Esė ir straipsnių autoriai tai pat pateikia dar negirdėtų, įdomių faktų apie Prano Vaičaičio gyvenimą, kūrybą, jį supusius žmones. „Šalis ta Lietuva vadinas“ – tai paminklas visiems, kurie kartu statė ir puoselėjo poeto vardą vakar ir šiandien. Tai siekis, kad Prano Vaičaičio vardas nuskambėtų toli ir apie jį išgirstų dar negirdėjusieji.

Vos praskleidus 227 puslapius sudarančią knygą, pasitinka Prano Vaičaičio portretas ir jo žymiausias eilėraštis „Šalis ta Lietuva vadinas“. Skaitytojas taip tarsi dar kartą priartinamas prie Prano Vaičaičio pasaulėvaizdžio išgyvena pasididžiavimą savo šalimi ir vienu iškiliausių XIX a. poetu. To paties pavadinimo knyga tik sustiprina šiuos jausmus. Knygą „Šalis ta Lietuva vadinas“ sudaro trys dalys: pirmoji „Nusilenkimas poetui“, antroji – „Pasakyta – parašyta“ ir trečioji „Jie pastatė paminklą poetui“. Kiekviena iš šių dalių, kalbėdama apie skirtingus dalykus, susijungia į vienį ir tampa bendru atminties paminklu tiek Pranui Vaičaičiui, tiek žmonėms saugojusiems jo atminimą.

Didžiausia savo apimtimi, sudaranti daugiau nei šimtą puslapių, tai pirmoji knygos dalis „Nusilenkimas poetui“. Joje pateikiama 12 straipsnių bei esė apie Prano Vaičaičio atminimo puoselėjimą, jo kūrybą ir gyvenimą. Pirmoji knygos dalis pradedama poeto ir prozininko Jono Mačiukevičiaus esė, kurioje ne tik prisimenami Prano VaičaIčio nuopelnai, jo Sintautuose pasodintas ąžuolas, neseniai pastatytas paminklas, tačiau su nerimu žvelgiama į dabartinės Lietuvos jaunuomenę, kuri lygiai tai pat, kaip kadaise Pranas Vaičaitis, studijuoja užsienyje. Ši paralelė verčia nerimauti autorių: „Aš mąstau: dabar po pasaulį pabirus šimtams tūkstančių jaunų lietuvaičių, kokius universitetus jie lanko, kaip ugdo savo dvasinę brandą, su kokiu bagažu, nesvarbu ar ligos, ar ilgesio vejami sugrįš (jei sugrįš) į Lietuvą…“

Bene didžiausią puslapių skaičių pirmojoje knygos dalyje „Nusilenkimas poetui“ sudaro Vidmanto Staniulio straipsnių rinkinys skirtas išsamiai apžvelgti Prano Vaičaičio atminimo įamžinimą. Čia autorius aprašo poeto biografiją, nors ir nepateikia jokių naujų įžvalgų, skiria dėmesio laidotuvių aplinkybėms, poeto kūrybiniam palikimui. Vidmantas Staniulis daug kalba apie poeto atminties puoselėjimą prieškaryje. Prisimenamas pirmasis bandymas pastatyti paminklą, šiam darbui susitelkę žmonės, įvairios istorinės aplinkybės. Kalbama apie Vaičaičio brolį kunigą Juozą Vaičaitį. Prisimenamas pirmasis įkurtas poeto memorialinis muziejus, skaitymai, kiti vietos gyventojų nuopelnai, kurie padėjo išsaugoti Prano Vaičaičio atminimą. Vidmantas Staniulis knygoje „Šalis ta Lietuva vadinas“ išreiškia pagarbą Sintautų pagrindinės mokyklos mokytojai Marijai Puodžiukaitienei, kuri šioje mokykloje įkūrė literatūrinį muziejų ir Sovietinės okupacijos metais drąsiai apie poetą kalbėjo savo mokiniams. Šioje dalyje išspausdinami Sintautų vidurinės mokyklos mokinių poezija skirta Prano Vaičaičio vardui atminti. Tai bene prasmingiausia knygos dalis, kurioje apžvelgiama Prano Vaičaičio atminimo puoselėjimo kelias, nepamirštant paminėti istorines aplinkybes ir asmenybes, kurios stengėsi kuo įvairiausiais būdais išsaugoti poeto vardą.

NŽKA narė, Perpetua Dumšienė, savo straipsnyje „Knygos šviesos pakylėti“ kalba apie paminklo prasmę, prisimena Sintautuose gyvenusių šviesuolių, prelato Antano Mockeliūno ir vyskupo emerito Juozo Žemaičio asmenybes, išspausdinama vyskupo kalba pasakyta paminklo atidengimo dieną.

Tapytojas, fotomenininkas Saulius Kruopis savo esė „Prieštaravimų kryžkelėje: nesitaikstantis Prano Vaičaičio fenomenas“ bando savaip pažvelgti į poeto kūrybą. Pranas Vaičaitis jam nesusitaikantis su to meto neteisybe kūrėjas. Poetas – tai kūrėjas tapantis žodžiais. Saulius Kruopis papildo knygą „Šalis ta Lietuva vadinas“ Prano Vaičaičio biografijos faktais. Danutė Staniulienė bando apžvelgti Lietuvos tarpukario spaudą, kurioje minimas Prano Vaičaičio vardas. Čia tai pat išspausdinamas dėmesio vertas Zigmo Kuzmickio straipsnis „Dvejoms Prano Vaičaičio sukaktuvėms“ publikuotas dar 1927 metais literatūros almanache „Gubos“. Knygoje „Šalis ta Lietuva vadinas“ atrodo vertingas Audronės Matijošienės straipsnis „Auzsros archyve rasti pirmieji Prano Vaičaičio rankraščiai“. Autorė pateikia du 2011 metais pirmojo lietuviško laikraščio archyvuose surastus eilėraščius „Pavasaris“ ir „Tėviškė“, straipsnyje bandoma kalbėti apie šių eilėraščių vertę, jų kalbos bruožus. Tai nauja ir dar mažai lituanistams tyrinėta, vertinga medžiaga, kuri tik dar padidina šios knygos kultūrinę vertę. Įdomus ir intriguojantis dr. Anelės Butkuvienės straipsnis „Lietuvos spaudos darbininkė Julija Pranaitytė“ prabilsta apie istorijos ir Lietuvos kultūros paraštėse esančią Prano Vaičaičio mylimąją. Autorė bando skaitytojus supažindinti su jos asmenybe, biografijos faktais, XIX a. moters inteligentės gyvenimu, užsimezgusia meile poetui Pranui Vaičaičiui. Knygoje „Šalis ta Lietuva vadinas“ skiriama dėmesio Sintautų miesteliui, apie jį savo prisiminimus pasakoja Justinas Romualdas Žemaitis esė „Sintautų miestelio širdis“. Knygoje daug dėmesio skiriama neseniai pastatytam paminklui. Kalbama apie jo prasmę ir vertę, kelią ir kūrybą. Juozo Jacevičiaus paskutinis pirmosios dalies straipsnis „Prano Vaičaičio paminklas Sintautuose“, kurį sudaro net kelios dalys, kiekvienam paminklo statybos etapui, kalba apie tai kaip užsimezgusi svajonė įamžinti Zanavykų krašto poetą vieną dieną virto realybe.

Antrojoje knygos dalyje „Pasakyta – parašyta“ surinkti įvairiausi žiniasklaidos straipsniai, visuomenės veikėjų kalbos, kuriuose minimas šis kilnus ir prasmingas darbas – pastatyti paminklą poetui Pranui Vaičaičiui. Apskritai visoje knygoje akcentuojamas šis įvykis, jame gausu padėkų ir kalbų įamžinančių paminklo atidengimą Sintautų miestelyje.

Trečioji knygos dalis „Jie pastatė paminklą poetui“, gausiausiai iliustruota fotografijomis, tai padėka, visiems, prisidėjusiems, išpildyti svajonę – įamžinti poeto Prano Vaičaičio vardą Sintautuose. Spalvotomis fotografijomis ir aprašymais, žmonių, kurie buvo neabejingi idėjai, Vidmanto Staniulio įkurtas paminklo Pranui Vaičaičiui fondas padėkojo visiems galėjusiems prisidėti prie šios gražios iniciatyvos.

Knyga „Šalis ta Lietuva vadinas“ – tai išreikšta pagarba, kurie ne tik šiandien, tačiau ir įvairiais istoriniais laikotarpiais nepamiršo poeto Prano Vaičaičio vardo. Prisodrinta Zanavykų krašto dvelksmo, Vidmanto Staniulio knygyno išleistas leidinys, galėtų būti įdomus žmonėms, kurie norėtų iš arčiau pažvelgti į Prano Vaičaičio atminimo įamžinimą, susipažinti su tais, kurie neliko abejingi iniciatyvai pastatyti paminklą. Be šio fakto, knyga yra vertinga kaip kultūrinis palikimas. Joje naujų įžvalgų ir informacijos pateikia įvairių straipsnių autoriai, čia galima rasti žmones, kurie buvo nustumti į literatūros mokyklinių vadovėlių paraštes, tačiau vienaip ar kitaip buvo artimi poetui Pranui Vaičaičiui. Knyga gausiai iliustruota kiekvieną laikotarpį atspindinčiomis spalvotomis fotografijomis, kurios tik padidina leidinio vertę. Deja, skaitant knygą „Šalis ta Lietuva vadinas“ susiduriama su keletu korektūros ar gramatikos klaidų. Galima tik spėti, kad ne visiems darbams nudirbti užteko lėšų surinktų į paminklo Pranui Vaičaičiui fondą. Kaip bebūtų, knyga „Šalis ta Lietuva vadinas“ – tai puikus paminklas tiems, kas saugojo ir saugos poeto atminimą, ši knyga dar tvirčiau įamžina Sintautų gyventojų siekį pastatyti paminklą savo krašto poetui bei praturtina žiniomis apie lietuvių tautos dainių Praną Vaičaitį.

Kultūra , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra