Katalikų (arki)vyskupai

Palaimint. Jurgio Matulaičio mirties 90-mečiui: „Jis mirė in odore sanctitatis“

Autorius: Data: 2017-01-30 | 10:11 | 0 komentarų

Palaimint. Jurgio Matulaičio mirties 90-mečiui: „Jis mirė in odore sanctitatis“

Laidotuvėse dalyvauja prezidentai A. Smetona, Seimo pirmininkas A. Stulginskis, ministras pirmininkas A. Voldemaras, L. Bistras, gen. J. Bulota, K. Skučas, A. Merkys, S.Šilingas, J. Aleksa ir kiti aukšti pareigūnai. Nuotrauka iš S. Sajausko albumo „Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ Irena PETRAITIENĖ Sukanka 90 metų, kai 1927 m. sausio 27-osios plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties

Autorius: Data: 2017-01-27 | 08:53 | 0 komentarų

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties

Vatikano radijas Jurgis Boleslovas Matulevičius gimė Lūginės kaime, šalia Marijampolės, 1871 m. balandžio 13 d. Baigęs gimnaziją Marijampolėje, įstojo į pietinės Lenkijos Kelcų kunigų seminariją, mokslus tęsė Peterburgo akademijoje, kuri tuo metu buvo vienintelė katalikų aukštoji mokykla Rusijos imperijoje. Peterburge 1898 m. jam buvo suteikti plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

Vysk. J. Boruta: Arkivysk. T. Matulionio paskelbimas palaimintuoju – nacionalinis įvykis

Autorius: Data: 2017-01-23 | 10:25 | 0 komentarų

Vysk. J. Boruta: Arkivysk. T. Matulionio paskelbimas palaimintuoju – nacionalinis įvykis

Garbingasis Dievo tarnas arkivysk. Teofilius Matulionis - RV Vatikano radijas 2017 m. sausio mėn.18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas bendra malda - Liturginių Valandų Rytmetine. Maldai vadovavo plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai ,

Arkivysk. Teofilius Matulionis (2). Pakeitęs Bikavos parapijos veidą

Autorius: Data: 2017-01-20 | 15:51 | 0 komentarų

Arkivysk. Teofilius Matulionis (2). Pakeitęs Bikavos parapijos veidą

Irena PETRAITIENĖ, www.bernardinai.lt „Tamsta visą mūsų šeimą išmokei garbinti Jėzaus Širdį“, – susipažinęs su kun. Teofiliu Matulioniu kalbėjo Varaklianuose gimęs vyskupas Boleslovas Sloskans. Ir kiti Varaklianų senesnieji parapijiečiai minėjo kun. Teofiliaus uolumą, jo nepaprastą meilumą bei mandagumą, nors vikarauti čia jam teko truputį plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

„Per crucem ad astra“: Teofilius Matulionis – gimnazijos ir seminarijos metai

Autorius: Data: 2017-01-16 | 14:20 | 0 komentarų

„Per crucem ad astra“: Teofilius Matulionis – gimnazijos ir seminarijos metai

Teofilius Matulionis. Petrapilio kunigų seminarijos klierikas. www.prodeoetpatria.lt nuotr. Irena PETRAITIENĖ 2017-uųjų Lietuvos ganytojų paskelbtų arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų šūkis – Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).  „Jo gyvenime Bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai ,

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis (2017.01.09)

Autorius: Data: 2017-01-12 | 12:01 | 0 komentarų

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis (2017.01.09)

Lietuvos vyskupai ir apaštališkasis nuncijus - RV Vatikano radijas 2017 m. sausio 9 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

Popiežius: Melskitės, kad mano senatvė būtų rami, pamaldi, vaisinga ir džiugi

Autorius: Data: 2016-12-17 | 18:44 | 0 komentarų

Popiežius: Melskitės, kad mano senatvė būtų rami, pamaldi, vaisinga ir džiugi

Popiežius Pranciškus savo 80-ąją gimimo dieną pažymėjo Mišiomis, šeštadienio rytą aukotomis Vatikano apaštališkųjų rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčioje. Kartu su Šventuoju Tėvu meldėsi Romoje gyvenantys kardinolai. Prieš Mišias, visų vardu popiežių pasveikino kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano. „Džiugios Jūsų 80 metų plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , Katalikų Bažnyčia , Katalikų kardinolai , Katalikų kunigai , Katalikų parapijos

Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose

Autorius: Data: 2016-09-28 | 10:36 | 0 komentarų

Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose

Vatikano radijas Šiais metais sukanka 150 metų nuo vyskupo Justino Staugaičio - vieno ryškiausių Lietuvos valstybės ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikėjų. Renginiai, skirti šios asmenybės paminėjimui jau įvyko ir vis dar vyks ne tik įvairiose vietose, susijusiose su iškiliąja asmenybe, bet ir už Lietuvos ribų. Toks renginys įvyko 2016 m. rugsėjo plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

Pasvalio katalikės moterys iškilmingai paminėjo Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio vardą

Autorius: Data: 2016-08-22 | 12:22 | 0 komentarų

Pasvalio katalikės moterys iškilmingai paminėjo  Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio  vardą

Kryžių Vilniaus vyskupui, teologijos daktarui, profesoriui, pedagogui, šventina garbingas svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kun. Rapalis bei Skrebotiškio parapijos bažnyčios administratorius kun. Raimundas Simonavičius. Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio  gimtinė - Telžių kaimas (Pasvalio r.). Nuotr. autorė - Onutė Striškienė Vlada plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , ,

Arkivysk. S. Tamkevičiaus vyskupystės ir arkivysk. L. Virbalo kunigystės jubiliejai

Autorius: Data: 2016-05-27 | 11:06 | 0 komentarų

Vatikano radijas Gegužės 22-ąją, švenčiant Švč. Trejybę, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius dėkojo Dievui už vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas – už 25-erių metų kunigystės jubiliejų. Abu jubiliatai – vienas vyskupo, kitas kunigo – šventimus priėmė plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , ,

Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas

Autorius: Data: 2016-05-22 | 13:28 | 0 komentarų

Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas

Vatikano radijas Popiežius Pranciškus Telšių vyskupijos augziliarą vysk. Genadijų Liną Vodopjanovą, titulinį Quizos vyskupą, paskyrė Panevėžio vyskupu. Genadijus Linas Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje. 1991 m. baigė Nidos vidurinę mokyklą ir įstojo į pranciškonų ordiną Kretingoje. Nuo 1992 m. iki 1993 m. atliko noviciatą plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , ,

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ vyskupystės 25 – ečiui: pirmųjų tarnystės metų fragmentai

Autorius: Data: 2016-05-20 | 12:29 | 0 komentarų

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ vyskupystės 25 – ečiui: pirmųjų tarnystės metų fragmentai

Popiežius Jonas Paulius II paskirtam Kauno arkivyskupui metroplitui uždeda palijų. Roma. 1996 m. Nuotrauka iš asmeninio arkivysk. S. Tamkevičiaus archyvo  Irena PETRAITIENĖ Gegužės 19-ąją sukako 25-eri metai, kai 1991 m. Kauno arkikatedroje bazilikoje kardinolas Vincentas Sladkevičius vyskupu konsekravo tuometinį Kunigų seminarijos rektorių, „LKB plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintana viešnagė Palangoje

Autorius: Data: 2016-03-30 | 16:28 | 0 komentarų

Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintana viešnagė Palangoje

Vatikano radijas Velykų dienomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija sulaukė ypatingo svečio - apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Pedro López Quintana. Savo viešnagę Palangoje arkivyskupas Pedro López Quintana pradėjo nuo Paskutinės Vakarienės mišių. Didįjį ketvirtadienį kreipdamasis į susirinkusiuosius, apaštalinis plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai ,

„Sapiens senex“: Seinų paskutinysis ir Vilkaviškio pirmasis vyskupas Antanas Karosas

Autorius: Data: 2016-03-17 | 13:13 | 1 komentaras

„Sapiens senex“: Seinų paskutinysis ir Vilkaviškio pirmasis vyskupas Antanas Karosas

Irena PETRAITIENĖ, bernardinai.lt Žemaičių kunigų seminarijos Kaune veiklos 150-ųjų ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios provincijos 90-ųjų metinių akivaizdoje iš istorijos tolių iškyla buvusio rektoriaus (1900–1907), 40 m.(1907–1947) vyskupavusio, paskutiniojo Seinų ir pirmojo Vilkaviškio ganytojo, Romos grafo Antano Karoso paveikslas. Pagal oficialius plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai

M.Valančiaus tiltai iš praeities į ateitį

Autorius: Data: 2016-03-09 | 13:02 | 0 komentarų

M.Valančiaus tiltai iš praeities į ateitį

  Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius (1802-1875). Nuotrauka iš Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo Aleksandra A.VENSKAITIENĖ, Šv. Kazimiero ordino administracija Nejučia atėjo Vyskupo M. Valančiaus 215 m. Nuo jo gimimo jubiliejaus. Jį minime be didelių pompastikų, tačiau pagarbiai ir dvasingai. Kuo šis žmogus taip nusipelnė Lietuvai ir kuo plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai ,

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra