Prelato E. J. Putrimo velykinis sveikinimas

Autorius: Data: 2012-03-30 , 08:06 Spausdinti

„Jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje… ir visa jam palenkė po kojų o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva Bažnyčios, kuri yra jo Kūnas, pilnatvė to, kuris visa visur pripildo“ (Pauliaus laiškas efeziečiams 1:20, 22-23).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Socialinė žiniasklaida, kaip Facebook, Twitter, ‘blog’ai, podcasts, video ir dalinimasis nuotraukomis, yra žymiai pakeitus bendravimo ir susisiekimo būdą organizacijoms, bendruomenėms bei individams. Dabartinės žinios, mintys, net ir gandai, pasklinda po pasaulį akimirksniu. Socialinė žiniasklaida sudaro sąlygas pasidalinti mintimis su kitais, sustiprina santykius ir sujungia su plačiu pasauliu. Tačiau, kyla ir sunkumai: pvz,. jei silpnas saugumas, tai būna pažeistas privatumas, plinta klaidinga informacija, kuri, savo ruožtu, gali sunaikinti žmonių reputaciją, smeižti jų tikėjimą ar net sukelti spaudimą pakeisti organizacijų tikslą. T. Nico dal Molino rašė straipsnyje „Atrasti savąjį palaiminimą“ (Bernardinai.lt/2012-02-02) „Žaibo greitumu plinta gėdos kultūra, propaguojanti požiūrį, kad jei nesi toks kaip kiti, nesi kitų pripažintas, didžioji masė tave neišvengiamai „ekskomunikuos”. Šiai kultūrai talkina spartėjantis negatyvizmas…“

Deja, šiais laikais kai kuriems katalikams tapo norma kritiškai „pasirinkti“ ką tikėti ir kaip tikėjimą praktikuoti. Popiežius Benediktas XVI vadina šią praktiką „reliatyvizmo diktatūrą“ – formą, kuri nepripažįsta nieko galutinai ir kurių standartus sudaro vien tik savo ego ir troškimai“ (Popiežius Benediktas XVI, 2005 m. konklavos pamokslo įvadas). Lietuviai, kurie pergyveno nacių ir sovietų puolimus, supranta, kokia neigiama diktatūros ideologija, kuri bandė pavergti mūsų tautinį tapatumą, panaikinti mūsų šalį ir net prieštaravo Katalikų Bažnyčiai, pašalino tikėjimo laisvę. Šv. Paulius, kuris pats persekiojo krikščionis (Apd 9:1-3, 22:2-6), patyręs Prisikėlusio Kristaus viziją atsivertė ir tapo Tautų apaštalu (Apd 9:1-22; 22:1-16). Šiandien skaitydami jo laiškus Naujame Testamente, suprantame, kad šv. Paulius niekada neatskyrė tikėjimo troškulio nuo Bažnyčios. Net ir Palaimintasis Jurgis Matulaitis rašė savo dienoraštyje, „Duok, Dieve, kad dėl Taves ir Tavo Bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Taves ir Tavo Bažnyčios“ (1913 04 05), išreikšdamas mūsų asmeninio dvasingumo ryšį, jungiantį mus su Kristaus mistiniu kūnu – su Bažnyčia.

Jėzus taip pat turėjo problemų su korupcija, grasino „nugriauti šventyklą ir pažadėjo ją atstatyti per tris dienas“ (Jn 02:19). Tačiau, Jis niekada nereikalavo išardyti žydų tikėjimo praktikos. Kitaip tariant, Jėzus atėjo ne panaikinti įstatymą, tačiau jį įvykdyti (Mt 05:17). Kristaus meilėje nuodėmingam pasauliui randame mūsų Bažnyčios pradžią, mūsų sakramentų šaltinį, žmogaus istorijos supratimą ir viltį amžinajam gyvenimui. Jo kunigystėje, Jo aukoje ant kryžiaus, Jo prisikėlime išaugo mūsų relinginės apeigos, kurias Bažnyčia mums perduoda, tęsdama Kristaus atpirkimo darbą.

Netrukus mes, tikintieji, švęsime šv. Velykų Tridienį, pradedant Didžiojo ketvirtadienio Paskutine vakariene, Didžiojo penktadienio aistra ir nukryžiavimu, o baigsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimu Velykų sekmadienį. Lai šis laikotarpis nelieka tik socialiniu susitikimu, bet suteikia mums dvasinį atnaujinimą ir gilesnį supratimą, kad visi mes esame dalis Bažnyčios – prisikėlusio Kristaus bendruomenės.

Linkiu Jums palaimintų ir linksmų šv. Velykų!

Prelatas Edmundas J. Putrimas, 2012 m.

*****************************

God put this power to work in Christ when he raised him from the dead … And he has put all things under his feet and has made him the head overall things for the Church, which is his body, the fullness of him who fills all in all“ (Ephesians 20,22-23).

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Social media, including Facebook, Twitter, blogs, podcasts, texting, video and picture sharing, has substantially changed the way organizations, communities, and individuals communicate. Current events, ideas, even rumors are posted around the world in mere seconds after an event occurs. The benefits of social media include information sharing, strengthening of relations and connecting to new audiences. However, there are challenges posed by the use of social media, such as weak security, privacy invasion and the spreading of false information, which, in turn, can destroy the reputation of people, their beliefs or even the organizations to which they belong. Fr. Nico dal Molino writes in his article, „Find your Blessedness“ (Bernardinai.lt 2012 02 02), “With the speed of a lightning strike, the culture of shame promotes the view that, if you’re not like others, if you are not recognized by others, then you will inevitably be ‘excommunicated’. This type of culture is supported and accelerated by negativism…“

Unfortunately, in this day and age, it has become the norm for Catholics to be critical of the truths of our faith and to ‘choose’ what we practice as Catholics. Pope Benedict XVI calls this a form of „Dictatorship of Relativism“ that does not recognize anything as definitive and whose standard consists solely on one’s own ego and desires” (Pope Benedict; opening of 2005 Conclave homily). Lithuanians, who were victims to the Nazi and Soviet invasions during World War II, are very much aware of how destructive such „Dictatorship“ ideologies are. These ideologies fought to subdue our national identity, our country and even went against the teachings of the Church and removed our fundamental freedom of worship. St. Paul, who persecuted Christians (Acts 9:1-3, 22:2-6), experienced the vision of the Risen Christ, which led to an intense moment of conversion (Acts 9:1-22, 22:1-16). Today as we read his letters in the New Testament, we realize that he never separated the need to believe from being a member of the Church. Even Blessed Jurgis Matulaitis wrote in his diary, „My God, allow me to work, to face hardship and to suffer for you and the Church. Allow me to burn with the flame of love for you and the Church“ (1913.04.05), expressing the relationship of personal spirituality that binds us to the Mystical Body of Jesus Christ, the Church.

Jesus also had issues with corruption in his day and threatened to „tear down the Temple and promised to rebuild it in three days“ (John 2:19). However, He never called for the dismantling of the religious practices of the Jewish faith. In other words, Jesus came not to „abolish the Law“ but to fulfill it (Matthew 5:17). In the love Christ showed for a sinful world we find the beginning of our church, the source of our sacraments, the key to understanding the human story, and our hope for eternal life. His priesthood, his sacrifice on the Cross, his Resurrection brought forth the religious practices that the Church has passed down to us to continue Christ’s work of Redemption.

Soon we will prepare to celebrate the Easter Triduum, beginning with the Last Supper on Holy Thursday, the Passion and Crucifixion of Good Friday and ending with the Resurrection of our Lord Jesus Christ on Easter Sunday. Let this be not only a time of social gatherings and cultural events but most importantly an opportunity for spiritual renewal and appreciation of who we are as a Church – the community in Christ.

Wishing you a blessed and happy Easter!

Msgr. E. J. Putrimas, 2012

Zenekos nuotr.

Išeivija , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra