Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimas

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Aiškinamasis raštas
 
Lietuvos Respublikos
Pensijų sistemos reformos įstatymo 3 ir 4 straipsnio pakeitimo bei 6 ir 9 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
 
1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą:
 
Teikiamo įstatymo projekto rengimą paskatino siekis panaikinti prievolę pervedinėti privatiems pensijų kaupimo fondams valstybės lėšas. Teikiamu įstatymo projektu paliekama teisė visiems norintiems asmenims dalyvauti privačiuose pensijų draudimų fonduose, tačiau įmokas darant iš savo asmeninių, o ne valstybės lėšų (nuo 2011 m. liepos 1 d. kiekvienam apdraustajam, kuris pasirinko tęsti pensijų kaupimą privačiuose fonduose atitinkamai padidinant įmokų tarifą – jei pensijų kaupimui nustatyta įmoka sudaro 2 proc. nuo draudžiamųjų pajamų, tai ir tarifas padidinamas 2 procentais, todėl pensijų fondams pervestų lėšų nebereikia kompensuoti iš valstybės biudžeto, kas 2010 m. sudarė 350 mln. litų). Kita vertus, išliktų visa pensijų kaupimo sistema, toliau liktų galioti Pensijų reformos ir Pensijų kaupimo įstatymai. Trečia, įstatymo projektu siekiama sudaryti sąlygas kiekvienam apdraustajam sugrąžinti į VSDF sąskaitą visas pensijų kaupimui pervestas įmokas, kurios Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo kompensuotos iš valstybės biudžeto ar kitų viešojo administravimo lėšų. Taip būtų sumažintas katastrofiškai didelis VSDF biudžeto deficitas (2011 m. sieksiantis daugiau kaip 2,6 mlrd. litų).
 
Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol valstybė kompensavo jau daugiau kaip 2 mlrd. įmokų į privačius pensijų kaupimo fondus. Tikėtina, kad didelė šių lėšų dalis bus grąžinta į VSDF sąskaitą (o įstatymas numato, kad šiems pensijinių fondų kaupimo dalyviams būtų atkurtas jų pensijų dydis, toks, koks jis būtų buvęs jiems nedalyvaujant pensijų kaupime ir kompensuojant fondams pervestas administravimo išlaidas. Administravimo išlaidos, atskaitomos fondams projekte nustatytos ne didesnės nei tuo atveju, jei visos pensijų kaupimo įmokos įstatymo nustatyta tvarka būtų pervedamos į kitą pensijų fondą. Jei leidžiama visas pensijų kaupimo įmokas (pensijų turtą) pervesti į kitą pensijų fondą, tai įstatymas turi numatyti ir galimybę visas jas sugrąžinti į VSDF sąskaitą, atitinkamai atkuriant sumažintą valstybinės senatvinės pensijos dydį.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad toks privačių pensijinių fondų reglamentavimas, kuris veikia pagal galiojantį Pensijų reformos įstatymą, egzistuoja tiktai Albanijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
 
Atkreiptinas dėmesys, į tai, kad, šiuo metu, asmenų mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagrindinei pensijai gauti priklauso – šiuo metu esamiems pensininkams, todėl esanti tvarka, kai įmokos skirtos pagrindinei pensijos daliai gauti, gali būti skaidomos ir dalis jų nukreipiama būsimai asmeninei pensijai gauti – paneigia esamų pensininkų teises.
 
Projekto pirminis iniciatorius ir rengėjas Seimo narys Gintaras Songaila
 
2. Projekto tikslai ir uždaviniai:
 
Projekto tikslai ir uždaviniai – užtikrinti esamų pensininkų teisę į teisėtą pagrindinės pensijos dydį, mažinti VSDF biudžeto deficitą, panaikinti kompensacijas iš valstybės biudžeto, užtikrinti pensijinių fondų kaupimo savanorišką tęstinumą, nustatant papildomą įmokos tarifą ir kartu sudarant galimybę apdraustajam ne tik nutraukti pensijų kaupimą privačiuose fonduose bet ir sugrąžinti visas valstybės kompensuotas įmokas į VSDF sąskaitą, kartu atkuriant valstybinės senatvės pensijos dydį.
 
3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti klausimai:
 
Šiuo metu iš valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifo 2 procentai pervedami į pensijų kaupiamuosius fondus, o šios lėšos Valstybinio socialinio draudimo fondui kompensuojamos iš valstybės biudžeto.
 
4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:
 
Yra siūloma panaikinti valstybės prievolę, dalį socialinio draudimo įmokos pagrindinei pensijai gauti, pervedinėti į privačius pensijų kaupimo fondus iš bendrojo . Taip pat siūloma suteikti galimybę, visiems norintiems asmenims iš asmeninių lėšų (iš papildomai padidinto įmokų tarifo) kaupti savo pensiją privačiuose pensijų kaupimo fonduose, kartu išlaikant galimybę naudotis VSDF paslaugomis ir įstatymo nustatyta priežiūra.
 
Priėmus įstatymo projektą, būtų pasiekti šie teigiami rezultatai:
 
– Bus apginta esamųjų pensininkų teisė į teisėtą pagrindinės pensijos dydį;
 
– Bus panaikinta vakarų Europos šalyse netaikoma privačių pensijų kaupimo praktika ir pereinama prie grynai savanoriškos sistemos.
 
– Bus skatinamas asmeninių pensijų kaupimas iš asmeninių lėšų.
 
Pensijų reformos įstatymo 3 straipsnyje būtų įrašoma papildoma 5 dalis:
 
„5. Dalyvis, norintis sugrąžinti į VSDF sąskaitą visas dalyvio vardu pensijų kaupimui sumokėtas įmokas, kurios Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo kompensuotos iš valstybės biudžeto ar kitų valstybės viešojo administravimo lėšų, ir atkurti valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį, koks jis būtų buvęs be atitinkamų pensijų kaupimo sutarčių su pensijų kaupimo bendrovėmis pasirašymo, turi teisę bet kuriuo metu per pirmąjį kiekvienų kalendorinių metų pusmetį sudaryti tokią sutartį su VSDF. VSDF, sudariusi tokią sutartį su dalyviu, privalo per 3 kalendorines dienas nuo jos sudarymo elektroniniu būdu ją pateikti pensijų kaupimo bendrovei, kurios valdomame pensijų fonde dalyvis kaupė pensijų įmokas, kartu su dalyvio prašymu nutraukti pensijų kaupimo sutartį. Pensijų kaupimo bendrovė, gavusi dalyvio prašymą nutraukti pensijų kaupimo sutartį ir VSDF informaciją apie tokią VSDF ir dalyvio sudarytą sutartį, ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų privalo pervesti į VSDF sąskaitą visas dalyvio vardu sumokėtas pensijos kaupimo įmokas, išskyrus 0,2 nuošimčių dalį, kuri lieka jai nuo visų šių įmokų sumos už administravimo išlaidas. Pensijų kaupimo dalyviui pageidaujant, VSDF privalo sudaryti su juo tokią sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo dalyvio prašymo pateikimo ir atkurti jo valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį tokį, koks jis būtų buvęs be pensijų kaupimo sutarčių su pensijų kaupimo bendrovėmis pasirašymo, bei padaryti atitinkamą įrašą pensijų kaupimo sutarčių registre, kai pensijos kaupimo bendrovė dalyvio vardu perveda į VSDF biudžetą visą pensijų kaupimui sumokėtų įmokų sumą (išskyrus 0,2 nuošimčių administracines išlaidas, kurios lieka bendrovei, tačiau kurias dalyvio vardu kompensuoja VSDF, atkurdama dalyviui senatvės pensijos dydį neatsižvelgiant į šį atskaitymą).“
 
4 straipsnio 2 dalies pakeitime numatoma, kad nuo 2011 m. liepos 1 d. pensijų kaupimo įmokos dydžiu pensijų kaupimo dalyviams didinamas pensijų draudimo įmokos tarifas.
 
6 įstatymo straipsnis, kuris pervedant pensijų kaupimo įmoką numato atitinkamą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijų dydžio mažinimą, netektų galios.
 
9 įstatymo straipsnis, kuris numato VSDF lėšų trūkumą, susidariusį dėl pervedimų kaupiamiesiems fondams, kompensuoti iš valstybės biudžeto ar kitų valstybės lėšų, taip pat netektų galios.
 
Įstatymas projektas numato 6 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, per kurį pilnai įsigaliotų visos įstatymo nuostatos.
 
5. Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
 
Padidėtų valstybinio socialinio draudimo įmokos pagrindinei pensijai gauti dydis.
 
6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:
 
Įstatymas kriminogeninei situacijai ar korupcijai įtakos neturės.
 
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:
 
Įstatymo įgyvendinimas skatins didesnę konkurenciją privačių pensijų kaupimo fondų rinkoje.
 
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą:
 
Nėra numatyta.
 
9. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus:
 
Projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus.
 
10. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų lydimųjų aktų, – kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys:
 
Įstatymui įgyvendinti nereikės įstatymų lydimųjų aktų.
 
11. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas (pateikiami įvertinimai artimiausiems metams ir tolesnei ateičiai):
 
Įstatymo įgyvendinimas sutaupys biudžeto lėšas.
 
12. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:
 
Negauta.
 
13. Įstatymo projekto autorius ar autorių grupė, įstatymo projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai:
 
Projektą parengė Seimo narys Gintaras Songaila.
 
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc:
 
Reikšminiai žodžiai: „draudimo įmoka“, „papildomoji pensija“, „pensininkas“, „senatvės draudimo sistema“, „teisė į kaupiamąją pensiją“.
 
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
 
Nėra.
 
Teikia: LR Seimo narys Gintaras Songaila

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra