Pedagoginiai skaitymai, skirti karo pedagogikos pradininkų plk. ltn. V. Biržiškos ir plk. K. Žuko 120-osioms gimimo metinėms

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

2004 m. gruodžio 16 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (Šilo 5 A, Vilnius) vyks pedagoginiai skaitymai, skirti karinės pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko 120-ajai gimimo sukakčiai paminėti.

Pedagoginių skaitymų metu bus nagrinėjama Lietuvos karinės pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko gyvenimas ir karinė pedagoginė veikla, karinio švietimo ir pedagogikos idėjų sklaida Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, karinės pedagogikos samprata ir sąsajos su bendrąją pedagogika: teorija ir praktika, karininko, kaip vado ir pedagogo, ugdymas tarpukario metais ir šiandien Lietuvos kariuomenei integruojantis į NATO ir ES karinę bendriją. 

Pedagoginiuose skaitymuose dalyvaus krašto apsaugos sistemos kariai ir tarnautojai, šalies aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, pedagogai praktikai, įvairių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai, kariūnai ir studentai.

Daugiau informacijos: tel. 85 2103567, 2103568 arba elektroniniu paštu humanitarai@lka.lt; karys@lka.lt

Programa:

9.00-10.00  Dalyvių registracija (prie 201A aud.)

I. Plenarinis posėdis (10.00-12.30, 201A aud.). Vedėjai: doc. dr. N. Janulaitienė, kar. G. Augūnas

10.00-10.25 Muzikinė-literatūrinė kompozicija pagal K. Žuko knygą „Žvilgsnis į praeitį“

10.25-10.40 Skaitymų pradžia. Prof. habil. dr. D. Kaunas, VU Komunikacijos fakulteto dekanas
 
10.40–10.55 Lietuvos kariuomenės švietimo ir ugdymo svarba  tarpukario metais  plk. ltn.  dr. G. Surgailis, KA Mokslo centro viršininkas

10.55-11.20 Plk. ltn. Vaclovas Biržiška, plk. Konstantinas Žukas – Lietuvos karo pedagogikos pradininkai plk. A. Dudavičius, l. e. p. KA viršininkas

11.20-11.35 Kavos pertrauka (bibliotekos skaitykla, III a.)

11.35-11.55 Karininko lyderio ugdymas Lietuvos karo akademijoje. Plk. ltn. A. Kucharevas, KA viršininko  pavaduotojas-štabo viršininkas

11.55-12.15 Karo pedagogikos mokslo raida Latvijoje. Ltn. A. Araminas, RASCC vadovaujančiojo karininko pavaduotojas operacijoms (Latvija)

12.15-12.35 Lietuvos kariuomenės rengimo uždaviniai ir perspektyvos ES ir NATO šalių bendrijoje. Plk. J.  V. Žukas, Mokymo ir doktrinų valdybos vadas

12.35 Pedagoginių skaitymų dalyvių pasiskirstymas į sekcijas

12.40-13.40 Pietų pertrauka (bibliotekos skaitykla, III a.)

13.40-16.00 Darbas sekcijose

1 sekcija. Plk. ltn. Vaclovas Biržiška, plk. Konstantinas Žukas: gyvenimas ir karo pedagogikos idėjos (Kapitonų kursų auditorija). Sekcijos vadovė kpt. R. Kazlauskaitė-Markelienė. Vedėjai – prof. habil. dr.  A. Ažubalis, kar. M. Jakutavičius

1.1. Brolių Biržiškų fenomenas Lietuvos kultūros istorijoje. B. Butkevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos  direktorė

1.2. V. Biržiška: kultūros paveldo studijos. Doc. dr. A. Glosienė, VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė

1.3. Kario garbės samprata tarpukario Lietuvoje ir šiandien. Ltn. R. Karalavičius, Karinių oro pajėgų vado padėjėjas, ltn. G. Jaugelavičius, Regioninio oro erdvės stebėjimo koordinavimo centro vadovaujančiojo karininko pavaduotojas mokymo reikalams

1.4. Karininko garbės kodekso klausimu. E. Simanaitis, žurnalistas

1.5. Plk. K. Žukas: atsiminimai ir tikrovė. A. Pociūnas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus skyriaus vedėjas

1.6. Karių atsakomybės ir pareigos jausmo ugdymas Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione. Kpt. Ž. Gaubys, Didžiosios kunigaikštienės Birutės MPB bataliono štabo viršininkas

1.7. Sielovada tarpukario Lietuvos kariuomenėje ir šiandien. Kpt. V. Langas, KA kapelionas

1.8. Mokslinio projekto„Karo pedagogikos raida tarpukario Lietuvoje (1918–1940 m)“ apžvalga. Kpt. R. Kazlauskaitė-Markelienė, KA Humanitarinių mokslų katedros vedėja, prof. habil. dr. A. Ažubalis, KA Humanitarinių mokslų katedra

1.9. Kario iniciatyvos reikšmė ir jos ugdymo būdai. IV k. kar. V. Ališauskas, Kariūnų bataliono VI kuopos vado pavaduotojas

Sekcijos darbo apibendrinimas ir rekomendacijos

2 sekcija. Karinio švietimo ir pedagogikos psichologinės minties sklaida Lietuvos kariuomenėje (Taktikos katedra, 214 aud.). Sekcijos vadovas  doc. dr. Br. Puzinavičius, vedėjai – kpt. A. Alonderis, kar. R. Songaila

2.1. Karių švietimas Lietuvos kariuomenėje (1918–1940 m.). II k. kariūnai I. Vėžys ir R.  Zavackas

2.2. Lietuvos valstybės karinio švietimo sistemos bruožai (1930–1940 m.). III k. kar. V. Saudargas

2.3 . Kario valios ugdymo psichologiniai aspektai (pagal K. Žuką). Ltn.  M. Varna, ltn. A. Pliatkus, Oro gynybos bataliono kuopa

2.4. Vado autoriteto samprata plk. K. Žuko ir plk. ltn. V. Biržiškos pedagogikos darbuose. Kpt. S. Kriaučiūnas, Gynybos štabo Civilių ir kariškių bendradarbiavimo skyriaus  vyr. specialistas
Dim. plk.ltn. A. Balaišis, LAKS

2.5. Lyderystės vystymosi problemos ir perspektyvos. Dr. A.V. Kanauka, KA S-5 skyriaus patarėjas

2.6. Efektyvaus vadovavimo (lyderiavimo) modelis. Kpt. A. Alonderis, vyr.ltn. S. Zaturskis, Kariūnų batalionas, VI kuopa

2.7. Pirmoji knyga apie karo psichologiją. I k. kar. Ž. Zakarauskas

2.8. Mjr. Vyt. Bulvičiaus knygos „Karinis valstybės rengimas“ psichopedagoginiai aspektai . I k. kar. L. Kievišaitė

2.9. Karių drausmės ugdymo problemos kariuomenėje. Kpt.  A. Sadlauskas,  Karo policijos Vilniaus įgulos viršininkas, vyr. ltn. R. Gelažienė, Karo policijos Vilniaus įgulos vyr. tyrėja

2.10. Asmenybės pažinimas – kariūnų ugdymo pamatas. III k. kar. V. Bimbiris

2.11. Vadu gimstama ar tampama…. II k kar. J. Mažylis.

2.12. Kariūno asmenybės tipai ir jų profesinis kryptingumas. Doc. dr. B. Puzinavičius, KA Humanitarinių mokslų katedra. III k. kar. V. Buiva

2.13. Koks turėtų būti vado charakteris?. III k. kariūnai M. Dabašauskas ir A. Sirvydis

Sekcijos darbo apibendrinimas ir rekomendacijos

3 sekcija. Karo pedagogikos samprata ir sąsajos su bendrąja pedagogika: teorija ir praktika (mokomasis korpusas, 113 aud.) . Sekcijos vadovas  mjr. G. Smaliukas, vedėjai – doc. dr. E. Meilus, kar. A. Survilas

3.1. Karinio auklėjimo metodai XVIII a. II pusės LDK karo mokyklose. Doc. dr. V. Rakutis, KA Karo istorijos centro direktorius

3.2. Ugdymo idėja  vadovėlyje kariams „Karinio auklėjimo paskaitos“. Doc. dr. V. Žilionis – VPU pedagogikos  fakulteto dekanas, dr. S. Montvilaitė, VPU Ikimokyklinio  ugdymo katedros lektorė

3.3. Baimė kare ir kova su ja (pagal „Karinio auklėjimo paskaitas“). Habil. dr. mjr P.Kavaliauskas, Panevėžio įgulos kapelionas

3.4. Moralės reikšmė formuojant ir stiprinant kario kovos dvasią. Vyr. ltn. M. Steponavičius, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo MPB bataliono būrio vadas

3.5. Pilietinės savimonės ugdymas Lietuvos kariuomenėje. Kpt. S. Guščius, KASP 10 rinktinės mokymo centro dėstytojas

3.6. Nepriklausomos Lietuvos karių auklėjimo bruožai (1920–1940 m.). III k. kar. V. Ermalis

3.7. Petro Tarasenkos „Kovotojo mokymas“ – tarpukario Lietuvos karių rengimo metodika
Dim. plk. E. Kisinas

3.8. Plk. K. Žuko karių mokymo metodikos pagrindai. Kpt. J. Bukas, KA Kovinio aprūpinimo katedros Logistikos sekcijos  instruktorius

3.9. Auklėjimo metodikos dėsnių taikymas Karo akademijos naujokų kuopoje. IV k. kar. B. Kliauga, Kariūnų bataliono VI kuopos vadas, IV k. kar.A. Baciuška, Kariūnų bataliono V kuopos II  būrio vadas

3.10. Ugdymo mokslo problematika karinės vadybos sistemoje. Doc. dr. N. Janulaitienė, KA Humanitarinių mokslų katedra, II k. kar. N. Plečkaitytė

3.11. Pedagoginiai reikalavimai skatinimams ir bausmėms K. Žuko „Karinio ugdymo bruožuose“. Kpt. T. Stankevičius, KA Taktikos katedros instruktorius

3.12. Skatinimų ir drausminių nuobaudų efektyvumo paieškos Kariūnų batalione. Kpt. V. Vainauskas, Kariūnų bataliono II kuopos taktikos karininkas, IV k kar. A. Survilas 

Sekcijos darbo apibendrinimas ir rekomendacijos

4 sekcija.  Karininko, kaip vado ir pedagogo, ugdymas (Kapitonų kursų auditorija). Sekcijos vadovas plk. ltn. V. Krasavinas, vedėjai – doc. dr. kpt. A. Petrauskaitė, kar. D. Bunevičiūtė

4.1. Karininkų rengimo sistema  tarpukario Lietuvoje. Doc. dr. F. Žigaras, doc. dr. kpt. A. Petrauskaitė, KA Humanitarinių mokslų katedra

4.2. Karo mokyklos viršininkų vaidmuo formuojant būsimąjį Lietuvos karininką (1919–1940). IV k. kar. D. Bunevičiūtė, kar. R. Kalinauskas

4. 3. Karinio ugdymo samprata ir karininko idealas tarpukario Lietuvoje. A. Mockus, Klaipėdos universiteto doktorantas

4.4. Karininko – vado, auklėtojo ir mokytojo charakteristika tarpukario Lietuvoje. Dim. mjr. J. Vainauskas , ats. mjr. kunigas A. Bulotas

4.5. Lietuvos karininko paveikslas V. Bulvičiaus knygoje „Karinis valstybės rengimas“ . Dim . plk.ltn.  E. Jakimavičius

4.6. Kariūnų psichofizinio rengimo aspektai. Vyr. ltn. R. Endrijaitis, KA Fizinio rengimo katedros viršininko pavaduotojas A. Krasauskas, KA Fizinio rengimo katedros instruktorius

4.7. Jaunesniųjų karininkų studijų metodinės inovacijos. Mjr. G. Smaliukas, KA Kapitonų kursų viršininkas

4.8. Atsakomybės jausmas – svarbus jaunųjų šaulių ugdymo sistemos dėmuo. III k. kariūnai R. Pagoželskis ir D. Martišauskas

4.9. Demokratinio mąstymo ir iniciatyvos plėtra vadovaujantis kariniais statutais. IV k. kar. G. Augūnas, Kariūnų tarybos pirmininkas

4.10.  Nauji švietimo politikos aspektai integruotoje Europoje. doc. dr. L. Astra, Filosofijos ir sociologijos instituto vyr. mokslinė bendradarbė

Sekcijos darbo apibendrinimas ir rekomendacijos

II. Plenarinis posėdis (16 00–16 40, 201 A aud.). Vedėjai:  doc. dr. N.  Janulaitienė, kar. G. Augūnas

16.00–16.20 Sekcijų darbo apibendrinimas ir rekomendacijos. Sekcijų vadovų kalbos: kpt. R. Kazlauskaitė-Markelienė, doc. dr. B. Puzinavičius, mjr. G. Smaliukas, plk. ltn. V. Krasavinas

16.20–16.35 Baigiamasis žodis: „Būkime stiprūs ne tik ginklu, bet ir dvasia“. plk. J. Gražulis, Lietuvos kariuomenės vyr.  kapelionas

16.35 – 17.00 Kavos pertrauka ( bibliotekos skaitykla, III a.).

17.10 – išvykimas į Lietuvos kariuomenės bažnyčią (Šv. Ignoto g.6)

18.00–19.00  Šventinis J. Leitaitės koncertas „Skraidančios Kalėdos“ (Lietuvos kariuomenės bažnyčia, Šv. Ignoto g.6) 

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra