Pasvalio katalikės moterys iškilmingai paminėjo Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio vardą

Autorius: Data: 2016-08-22 , 12:22 Spausdinti

Pasvalio katalikės moterys iškilmingai paminėjo  Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio  vardą

Kryžių Vilniaus vyskupui, teologijos daktarui, profesoriui, pedagogui, šventina garbingas svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kun. Rapalis bei Skrebotiškio parapijos bažnyčios administratorius kun. Raimundas Simonavičius. Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio  gimtinė – Telžių kaimas (Pasvalio r.). Nuotr. autorė – Onutė Striškienė

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Gimė  vyskupas 1836 m.  birželio 13 d.  Saločių parapijos (dabar Skrebotiškio parapija) Telžių kaime, Skrebotiškio valsčiuje. 1855-1859 m. studijavo Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Nuo 1860 m. dirbo vikaru Vilniuje, Šv. Jokūbo bažnyčioje, Turgeliuose, Naujatrakiuose, Radaškonyse (dab. Maladečinos r.)

Apgynė teologijos disertaciją, jam suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Buvo Sankt Peterburgo dvasinės akademijos inspektorius, rektorius (iki 1884 m.), profesorius (nuo 1869 m.). Nuo 1889 m. iki mirties (1895 m. birželio 10 d.) buvo Vilniaus vyskupu.

Kraštotyrinė dvasinė konferencija ,,ant ratų“

Pasvalio  Katalikių Moterų draugijos narės jau penkioliktus metus vasarą  organizuoja kraštotyrines dvasines konferencijas  ,,ant ratų‘‘  ,,Parymokim  prie tėviškės  slenkščio‘‘. Šiais metais  konferenciją skyrėme  Vilniaus vyskupui, teologijos daktarui, profesoriui, pedagogui Antanui Pranciškui Audzijoniui.

Kaip ir kasmet, konferencijos dalyviai ir svečiai rinkosi Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios šventoriuje. Juos maloniai pasitiko šios bažnyčios klebonas Albertas Kasperavičius bei Pasvalio katalikės moterys.  Maldomis ir giesmėmis  buvo pagerbtas šventoriuje palaidotų kunigų  atminimas. Jų kapus papuošė uždegtos žvakelės.

Paroda Antanui Pranciškui Audzijoniui Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje

Kelionė į Skrebotiškį

Po to visi išskubėjome prie  Pasvalio krašto muziejaus. Čia visų laukė autobusas ir jį vairuojantis nuoširdus  jo šeimininkas, kuris  buvo pasirengęs kelionei  į Skrebotiškį.  Kelionės metu  dar kartą pasveikinome visus renginio dalyvius. Pristatėme svečius iš Vilniaus, Biržų,  Panevėžio  (Paįstrio), Radviliškio, Šiaulių. Visiems renginio dalyviams įteikėme  Pasvalio Mariaus Katiliškio Viešosios bibliotekos darbuotojos Vitalijos Kazilionytės parengtą leidinuką ,,Vilniaus vyskupas Antanas Pranciškus Audzijonis‘‘ bei  konferencijos programą. Autobusui riedant pro Pasvalio kapines (Stoties g.) , malda pagerbėme iškeliavusios į amžinybę  Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos pirmininkės Aldutės Petkevičienės bei visų mirusiųjų  atminimą. Katalikių draugijos valdybos narės Danutė Matulienė, Kazimiera Kiznienė, Adėlė Balaišienė keliauninkams padovanojo  žiupsnelį  katalikiškos prozos bei poezijos.  Kelionę taip pat lydėjo giesmės Kristui, Švč. Mergelei Marijai.

Konferencijos dalyviai Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios šventoriuje. Jų tarpe šios parapijos bažnyčios klebonas Albertas Kasperavičius

Štai jau ir Skrebotiškis. Iš tolo jau mums mojo gražuolės akmeninės Švč. Jėzaus širdies parapijos  bažnyčios bokštai, klebonija  su išradinga apkarpyta  tujų tvora, nykstantis  istorinis mokyklos pastatas  bei  šio kaimo siūbuojančios šimtamečių medžių šakos.

Parodos parengimas. Gyvojo Rožinio malda

Autobusas sustojo netoli bažnyčios.  Pravėrę  bažnyčios duris suklupome maldai.  Bažnyčia jau buvo užpildyta pasipuošusių ir šventiškai nusiteikusių parapijiečių, žinoma ir tarp jų –  būrelis iš Telžių kaimo.

Sėdi – konferencijos pranešėja, mūsų kraštietė soc. mokslų daktarė, Aldona Kačerauskienė. Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčia

Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narės bažnyčioje parengė parodą, skirtą savo kraštiečiui Vilniaus vyskupui, teologijos daktarui, profesoriui, pedagogui  Antanui Pranciškui Auzdijoniui.  Parodai medžiagą padėjo parūpinti  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotoja  Vitalija Kazilionytė, Pasvalio Krašto muziejaus darbuotoja Bronytė Lapinskaitė, Vyskupo giminaičiai broliai:  Alfonsas ir Ramutis Audzijoniai.

Parodos akimirkos. Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčia

Prieš Šv. Mišias visi kalbėjome Rožinio maldą  – Kančios slėpinius.  Rožinio maldą vedė Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies parapijos bažnyčios Gyvojo Rožinio būrelio vadovė Albina Pribušauskaitė.  Buvo  kalbama Švč. Mergelės litanija, Dievo gailestingumo vainikėlis bei  Dievo gailestingumo litanija.

Šv.Mišias aukojo garbingas svečias iš Vilniaus

Šv. Mišias aukojo garbingas svečias iš Vilniaus LKMS dvasinis vadovas kun. Vytautas Rapalis, jam koncelebravo  Skrebotiško Švč. Jėzaus širdies  parapijos bažnyčios administratorius kun. Raimondas Simonavičius,  išpažinčių klausėsi Pasvalio dekanas, Saločių Šv. Juozapo  parapijos bažnyčios klebonas ats. kpt. Jonas Tamošiūnas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios klebonas  Albertas Kasperavičius.

Kryžius Vilniaus vyskupui Antanui Pranciškui Audzijoniui prie gimtojo namo, kuris dar paženklintas  Gedulo ir Vilties dienos skaudžia istorija bei pokario laisvės kovomis prieš sovietų valdžią ir žūtimi dėl Lietuvos Tėvynės. Vilniaus  Antano Pranciškaus Audzijonio gimtinė Telžių kaimas (Pasvalio r.)

Svečias iš Vilniaus LKMS dvasinis vadovas kun.Vytautas Rapalis kalbėjo, kad jam yra garbė atlikti šią  misiją ir padėkojo Pasvalio Katalikėms moterims, kurios daug dėmesio veikoje skiria savo krašto šviesuoliams dvasininkams. Padėkos žodžiai buvo ištarti visiems svečiams bei  Skrebotiškio parapijos maldininkams.

Buvo melstasi šiomis intencijomis: už Vilniaus Vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio garbingą atmintį bei Skrebotiškio parapijos maldininkus.

Giesmes ir dainas atlieka Pasvalio Politinių kalinių ir tremtinių choras (vad. Gintarė Bagdonavičiūtė). Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio gimtinė – Telžių kaimas (Pasvalio r.)

 Kun. Vytautas Rapalis savo homilijoje apžvelgė Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio gyvenimo ir  dvasinės veiklos kelią.  Jis kalbėjo,  kad vyskupas gimė  Šiaurinės Lietuvos molingame lygumų krašte, Saločių parapijosTelžių kaime (dabar Skrebotiškio parapija).  Tai buvo  tuo metu  labai gabus, stropus jaunuolis moksle bei  kantriai  siekė dvasinio tobulėjimo savo gyvenimo kelyje.

Šventinis tortas. Agapė – Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčios kiemas

1890 m. birželio 17 d. dvasininkas perėmė Vilniaus vyskupijos valdymą. Per ingresą pasakytame pamoksle vyskupas dvasininkams aiškino, kad bažnyčios reikalai yra svarbesni už pasaulietines pareigas, paskelbė katalikų tikėjimo prioritetą ir tuo iškart atkreipė dėmesį į save. Kun. Vytautas  nuoširdžiai pakvietė visus tikinčiuosius maldoje ir katalikiškoje veikloje visuomet saugoti ir puoselėti Vilniaus Vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio atminimą. O homilijos pabaigoje visiems  palinkėjo Dievo Meilės  ir Gailestingumo bei   Švč. Mergelės Marijos užtarimo  didžiuose darbuose ir  kasdieniniame gyvenime.

Konferencija  Vilniaus vyskupui

Pasibaigus Šv. Mišioms bažnyčioje įvyko konferencija  tema ,,Antanas Pranciškus Audzijonis: Vilniaus Vyskupas, teologijos daktaras, profesorius, pedagogas“.

Vilniaus vyskupo giminaičiai. Iš kairės: Alfonsas Audzijonis su žmona, gyv. Vilniuje, šalia stovi  Alfonso brolis Ramutis Audzijonis, gyv. Tetirvinuose (Pasvalio r.) bei tetirvinietė Genovaitė Šakalienė, kuri daug prisidėjo prie kryžiaus pastatymo. Pirma iš dešinės – Alfonso Audzijonio dukra, gyv. Vilniuje

Šia tema išsamų pranešimą pateikė mūsų viešnia iš Vilniaus  Aldona Kačerauskienė – mūsų kraštietė, soc. mokslų daktarė.

Pasisakė ir Vilniaus vyskupo giminaičiai.  Svečias iš Vilniaus Alfonsas Audzijonis šia tema pateikė dokumentinių    žinių  bei pasidalino girdėtais  prisiminimais iš savo mamos bei tetos.

Apie ,,Skrebotiškio parapijos istorijos ištakas‘‘ pasisakė kalbininkė, leidinių redaktorė Skrebotiškio parapijos Gyvojo Rožinio būrelio vadovė Albina Pribušauskaitė. Skrebotiškyje bažnyčią norėta įrengti prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Čia 1918 m. atsiųstas kunigas Adomas Kačkus. Senas mūrinis grūdų sandėlis pertvarkytas į bažnyčią. Juozapas Žagrakalys jai 1922 m. dovanojo 15 ha žemės Kildiškių kaime. Šventorius 1924–1925 m. apmūrytas. Jame 1935 m. pastatyta medinė varpinė.

Pakvietė aplankyti parodą

Pasibaigus konferencijai Pasvalio katalikės moterys visus pakvietė aplankyti parodą –Antanui Pranciškui Audzijoniui – Vilniaus Vyskupui, teologijos daktarui, profesoriui, pedagogui. Parodą taip pat padėjo pristatyti ir Vyskupo giminaičiai, kurie atvežė savo giminės medį, nuotraukų.  Parodos lankytojai   susidomėję klausėsi pasakojimų bei atidžiai skaitė dokumentus, straipsnius.

Išvyka į Vilniaus vyskupo gimtinę – Telžių kaimą

Po parodos pristatymo visi dalyviai buvo pakviesti vykti į Vilniaus Vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio gimtinę – Telžių kaimą, dalyvauti kryžiaus šventinimo iškilmėse.  Atvykusius pasitiko šventiškai pasipuošę Telžių kaimo gyventojai. Kryžius pastatytas prie vyskupo gimtojo namo. Jį papuošėme gėlių puokštėmis ir  žvakutėmis. O patį kryžių rūtų vainiku  apjuosė  Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narė, Gyvojo Rožinio maldininkė, tremtinė Aldona Juozeliūnienė. Kryžių Vilniaus vyskupui Antanui Pranciškui Audzijoniui pašventino LKMS dv. vadovas kun. Vytautas Rapalis ir Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies administratorius kun. Raimondas Simonavičius. Iškilmių metu Telžių kaime skambėjo  Pasvalio Politinių kalinių ir Tremtinių choro atliekamos giesmės Viešpačiui, Švč. Mergelei Marijai bei dainos apie Viltį ir nenusakomą meilę Tėvynei Lietuvai .

Renginį vyskupo gimtinėje  apvainikavo Tautinė giesmė. Jos aidas nuaidėjo  Telžių kaimo palaukėmis, kur gal  kadaise vaikystėje bėgiojo Vyskupas Antanas Audzijonis, ar per Šv. Antaną atidundėdavo aplankyti savo artimųjų  iš tolimojo Vilniaus su vyskupo karieta genama eiklių žirgų, kur jauni kaimo vyrai išėjo į miškus  ginti nuo sovietų savo Tėvynės   ir žuvo  už Lietuvos laisvę, kur taip pat kaimo žmonės  be jokio pasigailėjimo  sovietinės valdžios buvo vežami į tremtį, į nežinią.

Bendrystė klebonijos kieme

Dar ilgai taip pat  skambėjo giesmės Skrebotiškio parapijos klebonijos kieme… Vyko labai artima bendrystė prie kavos ar arbatos puodelio, prie Pasvalio Katalikių moterų parūpintų dešrelių bei bandelių. Stalą dar papuošė didelis tortas, skirtas Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio garbei.

Pasvalio Katalikės moterys kartu su vyskupo giminaičiais bei Skrebotiškio parapijos maldininkais ir Telžių kaimo gyventojais nutarė  kasmet susirinkti vyskupo gimtinėje prie kryžiaus  bei berželio svyruonėlio  ir   pagerbti mūsų kraštiečio  atmintį.

Rūpinosi renginiu ir kryžiaus pastatymu

Renginio organizavimu  ir kryžiaus pastatymu rūpinosi   LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis bei Pasvalio Katalikių moterų  draugija,  Pasvalio dekanas, Saločių Šv.Juozapo kleb. ats. kpt. Jonas Tamošiūnas, Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies administratoriaus kun. Raimondas Simonavičius, Skrebotiškio parapijos maldininkai, broliai Alfonsas ir Algis Audzijoniai, Ramutis Audzijonis,  tetirvinietė Genovaitė Šakalienė,  Tetirvinų žemės ūkio bendrovės vadovas Saulius Diliūnas, Tetirvinų ūkininkas Dominykas Pribušauskas,  Vaškų seniūnas Kęstutis Jasėnas  bei Telžių kaimo gyventojai.

O svarbiausiai – dėkojame Dievui už  suteiktą malonę bei  Švč. Mergelei  Marijai už nuolatinę  globą, organizuojant šį renginį.

Vlados Čirvinskienės nuotraukos.

Katalikų (arki)vyskupai , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra