Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai įžengė pro Gailestingumo duris

Autorius: Data: 2015-12-21 , 20:46 Spausdinti

Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai įžengė pro Gailestingumo  duris

Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros durys laukia iškilmių. Autorės nuotr.

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vadovė, www.voruta.lt

Senasis Testamentas aukština Dievo gailestingumą. Bažnyčia išpažįsta Dievo gailestingumą ir jį skelbia.

Gruodžio 8 – ąją dieną, švenčiant Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, Vatikane, vadovaujant popiežiui Pranciškui, buvo iškilmingai atvertos Šv. Petro bazilikos jubiliejinių metų durys. Taip  popiežius Pranciškus paskelbė Šventuosius Gailestingumo metus, kuriuos Visuotinė Bažnyčia švęs iki 2016 m. lapkričio  20 d.  Kristaus  Visatos Valdovo iškilmes.  Šia proga Popiežius Pranciškus kalbėjo: ,, Žengti pro šventąsias duris reiškia atrasti didį Tėvo gailestingumą. Tai bus metai, kuriais kiekvienas turime subrandinti tikėjimą gailestingumui…“.

Popiežius Pranciškus kviečia taip pat kreipti dėmesį į Motiną Mariją, kuri priėmė dieviškąjį Gailestingumą į savo įsčias ir gyvenimą, ir mums jį padovanojusios džiaugsmui.

Popiežius Pranciškus laiške, skelbiančiame apie Jubiliejinius metus, rašo: “Ypatingas ženklas Šventaisiais metais yra piligriminė kelionė, nes ji simbolizuoja kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią.“

Popiežiaus Pranciškaus nurodymu, pradedant Šventuosius Gailestingumo metus, visų vyskupijų katedrose ir kitose šventovėse trečiąjį advento sekmadienį  buvo iškilmingai atvertos Gailestingumo durys, kad kiekvienas, pro šias duris įeinantis, gautų atlaidus ir per tai patirtų Dievo meilę ir gailestingumą.

 

Kelionė į Panevėžį

 

Gruodžio 13 – ąją, ankstų sekmadienį, grupelė Pasvalio dekanato maldininkų išvyko į Panevėžį, Kristaus Karaliaus Katedrą, dalyvauti Gailestingumo durų iškilmių atidaryme.  Tai buvo nepaprasta dvasiniu pojūčiu kelionė.  Panevėžys mus pasitiko su lietumi.  Tačiau lietus liovėsi ir mes sėkmingai pasiekėme Švč. Trejybės bažnyčią. Pasimeldėme ir nuėjome į Panevėžio Katedrą. Panevėžio tikintieji po vieną ir su šeimomis: tėvai ir vaikai, skubėjo į votyvos Šv. Mišias.  Pirmiausia  mus sužavėjo nupintas iš eglišakių ir padabintas baltomis rožėmis ant durų pakabintas vainikas. Perskaitėme virš Katedros durų pakabintą užrašą, kad visuotiniai atlaidai yra gaunami išpildžius šias sąlygas, įeinant pro šias duris: atlikti išpažintį, priėmus šv. Komuniją, pasimelsti popiežius intencija.  Dar buvo laiko iki iškilmių pradžios, todėl skubėjome įvykdyti sąlygas ir paruošti savo širdis bei sielas Dievo Gailestingumui. Išėję iš Katedros pasimeldėme jos šventoriuje prie savo kraštiečio  kankinio kunigo Alfonso Lipniūno kapo, pasidomėjome renginių reklama, mus sujaudino gailestingumo  akcijos ,,Apelsinas“ istorija. Ir vėl išskubėjome į Trejybės bažnyčią, nes čia prasidėjo iškilminga procesija link Kristaus Karaliaus Katedros. Prie Švč.Trejybės bažnyčios aikštėje rikiavosi bažnytinėmis vėliavomis pasipuošę  iškilmingos procesijos dalyviai. Čia susitikome su vienuole sese Albertina iš Marijos tarnaičių vienuolyno, Panevėžio katalikių moterų draugijos grupele bei kitais maldininkais. Iškilmingai procesijai, skirtai Gailestingumo jubiliejaus metų šventųjų durų atidarymui, vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, jam talkininkavo Panevėžio Katedros bei Panevėžio  Trejybės bažnyčios kunigai. Eidami procesijoje giedojome ,,Visų šventųjų litaniją“ bei dar labiau atsigręžėme į esmines vertybes, pažvelgėme į savo pasaulį, o gal atsigręžėme į šalia esantį.

Gailestingumo  duris atvėrė vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

 

Gailestingumo duris plačiai atvėrė vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Visi skubėjo žengti pro jas žengti. Mes neskubėjome ir laukėme procesijos pabaigos. Suspėjome  pakalbėti su varguoliais prie Katedros šventoriaus vartų. Paaukojome jiems pinigėlių. Papasakotos varguolių istorijos mus labai sujaudino. Ypač vieno jauno žmogaus Arūno su šunimi, kuris serga cukralige.  Jį apkabinome ir palinkėjome daug Dievo meilės ir gailestingumo. Kodėl šie žmonės pasmerkti vargti šioje žemėje?  Gal jiems niekas iki šiol neparodė gailestingumo? Gal šie žmonės niekam nereikalingi? O gal jų širdys užkietėjusios Dievo artumui? Bandėme spėlioti ir ieškoti atsakymo prie jau atvertų Gailestingumo durų.

Iškilmingas Šv. Mišias Gailestingumo jubiliejaus metų Šventųjų durų atidarymui aukojo Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Panevėžio Katedros administratorius  kun. Eugenijus Troickis bei kiti Panevėžio bažnyčių kunigai.

Vyskupas emeritas Šv. Mišių pradžioje pasveikino visus Panevėžio vyskupijos tikinčiuosius atvykusius kartu švęsti Gailestingumo metų durų atidarymo iškilmes.

Vyskupas emeritas savo homilijoje daug dėmesio skyrė Dievo gailestingumui. Jis kalbėjo, kad mes ne tik turėtume džiaugtis šia iškilme, bet ir patys daryti gailestingus darbus. Stengtis pastebėti šalia esantį žmogų, kuriam reikia pagalbos, užuojautos, gero žodžio. Vyskupas emeritas pateikė daug pavyzdžių, kuriuose atskleidė Dievo meilę ir gailestingumą bei gyvojo rožinio maldos galią.  Pabaigoje vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kvietė išlikti tiesiame ir garbingame  kelyje, kad galėtume atlikti daug gailestingų darbų, kurie spindėtų Viešpaties šviesa. Po Šv. Mišių  Katedros salėje įvyko agapė, kurios metu ne tik vaišinomės Panevėžio Katedros bendruomenės parengtomis vaišėmis bet ir nuoširdžiai bendravome, dalinomės patirtais įspūdžiais šių iškilmių metų bei savo aplinkoje. Čia sutikome buvusį LKMS dvasios vadą kun. Juozapą Antanavičių ir maloniai pasikalbėjome. Atsisveikindamos padėkojome ir palinkėjome visiems Palaimingų Viešpaties Gailestingumo metų.

Grįžome į namus kupini dvasinių įspūdžių . Šia Gerąja naujiena pasidalinome šeimose, savo pažįstamų ir maldos grupelėse.

Krekenava. Mažoji bazilika

 

Gruodžio 15 d. Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai, geradario Petro Karoblio rūpesčiu išvyko į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmes Krekenavoje. Aktyvūs šioje kelionėje buvo piligrimai iš Pasvalio, o ypač iš Pušaloto parapijų. Visų didžiausias noras buvo  aplankyti Krekenavos mažąją  baziliką ir  įeiti pro jau  atvertas Gailestingumo duris bei dalyvauti  Šv. Mišiose.

Krekenavos mažoji bazilika mus pasitiko iškilmingai pasipuošusi. Maloniai nuteikė pakabintas vainikas ant durų. Nukryžiuotąjį Kristų, net ir indelį su švęstu vandeniu puošė taip pat su meile nupinti vainikėliai.

Visi  dvasiškai nusiteikėme votyvos Šv. Mišioms. Šias Šv. Mišias aukojo bazilikos klebonas kun. Gediminas Jankūnas. Šv. Mišių pradžioje klebonas kun. Gediminas visus atvykusius maldininkus pasveikino su Gailestingumo metais bei Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilme.

Homilijos pradžioje klebonas paklausė visų tikinčiųjų ar sunku pasakyti  -,,Nenoriu“  arba ,,Taip“ ir ,,Ne“.

Klebonas kun. Gediminas  priminė trumpai tos dienos Evangeliją ( pagal Mt.21 ,31).  Pasakojime tėvui pirmojo sūnaus mestas atžarus ,,nenoriu“  pavertė jį ,,blogiuku“. Šeima  tikriausiai tikėjosi, kad sūnus dirbs vynuogyne. Tačiau pasakojimas nesibaigia „ne“. Nors sūnus nė nepamąstęs atmetė tėvo prašymą, po kiek laiko, kai apsigalvojo jis galėjo Tėvo lūkesčiui ištarti „taip“ ir  imtis vykdyti jo prašymą. Tarsi niekada nebūtų nė sakęs ,,ne“. Išėjo netgi geriau, nes jo ryšys su tėvu buvo atnaujintas.

Klebonas kalbėjo, kad tas pats galioja ir mums. ,,Ne“ neturi būti galutinis tavo atsakymas. Nors gal būt ištarei Dievui ,,ne“, Jis tau neatsuko nugaros. Galima apsigalvoti, atsiprašyti, atgailoti ir tarti ,, taip“. Visada turi galimybę pradėti iš naujo. Homilijos pabaigoje klebonas kun. Gediminas padrąsino ir paragino tikinčiuosius nebijoti ištarti ,,taip“  ir ,,ne“  tvirtai ir Dievo akyse.

Po votyvos visi jungėmės bendrai rožinio maldai. Rožinio maldą vedė Krekenavos parapijos maldininkai.

Pagrindines Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Šv. Mišių metu meldėmės už Krekenavos parapijos Švč. Mergelės Marijos legiono narius.

Homilijos metu vyskupas emeritas pasidžiaugė Gailestingumo metų durų atvėrimo iškilme Lietuvoje bei Panevėžio vyskupijoje. Daug dėmesio skyrė Švč. Merglei Marijai ir per ją gautas malones įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Pateikė pavyzdžių iš stebėto filmo „Marijos žemė“, katalikiškos literatūros bei šiuolaikinio gyvenimo.

Baigdamas homiliją vyskupas emeritas ragino tikinčiuosius džiūgauti bei daryti gerus darbus žmonių kūnui ir sielai.  Kad šalia esantys silpni, kenčiantys ir klystantys susilauktų daug Viešpaties malonių  bei Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Pasibaigus Šv. Mišioms klebonas Gediminas nuoširdžiai padėkojo vyskupui emeritui Jonui, visiems tikintiesiems už dalyvavimą šiose iškilmėse  bei pakvietė  į bendruomenės tvartelį sušilti ir  pabendrauti prie adventinės sriubos dubenėlio.

Padėkoję  Dievui ir Šv. Mergelei Marijai su rožinio malda grįžome pro Mikoliškį ir Pušalotą į Pasvalį. Atsisveikinant  kiekvienam maldininkui  įteikėme po šv. paveikslėlį „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, kuris primintų  Dievo gailestingumą bei mūsų konkrečius darbus.

 Gyvasis rožinis pradėjo Gailestingumo metus dekanate

 

Gruodžio 15 d. Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai rinkosi  pradėti Gailestingumo metus į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią. Jubiliejiniai metai prasidėjo  Gyvojo rožinio malda Šv. Mišiomis ir katehezę „Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo“ ( Mt. 5,7). Šv. Mišias aukojo ir dvasingai katechezę vedė Pasvalio dekanato gyvojo rožinio dvasios vadas šios bažnyčios parapijos kun. MiroslavAnuškevič. Kun. Miroslav išsamiai perteikė žinias apie gailestingumą, pateikdamas Šv. Rašto ištraukas bei susiedamas su pavyzdžiais iš gyvenimo. Katechezės metu gailestingumas buvo susietas su raupsuotųjų gyvenimų bei jų istorijomis. Atskleistas tikinčiųjų požiūris į raupsuotąjį nuo senovės laikų net iki Kr. Ir po Kr.iki mūsų dienų. Daug dėmesio skirta nuodėmėms, kurios neišvengiamai sukelia ligas. Tik ištikimybė, meilė  Dievui gali suteikti daug malonių ir gailestingumo bei išgelbėti nuo nuodėmės ir nuo šių sunkių ligų.  Kun. Miroslav skatino gyvojo rožinio maldininkus būti viskam gailestingais ir rodyti visur ir visada gailestingumą.

Po katechezės vyko agapė. Jos metu dalinomės įspūdžiais apie Gailestingumo metų pradžią bei piligrimines keliones. Mūsų renginyje dalyvavo gydytoja Carito vadovė Valerija Mačėnaitė, kuri taip pat pasidalino mintimis apie Dievo gailestingumą, maldos grupės vadovė Laimutė Zigmuntienė, kuri pamokė giedoti XIX pab. – XX až per. Giesmes, o viešnia –  literatė iš Paįstrio Onutė Striškienė ( Panevėžio r. ) pateikė žiupsnelį savo kūrybos katalikiška tema ir padovanojo  gyvajam rožiniui pačios sudarytą knygą ,,Kely…“, kuri pasakoja pačios Onutės patirtas gyvenimo istorijas.

Nuoširdžiai dėkojame šios parapijos klebonui Albertui Kasperavičiui už parodytą dėmesį ir suteiktą galimybę  pabūti gyvojo rožinio maldininkams bendrystėje.

Telydi mus visus geranoriškas supratimas, Dievo gailestingumas bei Švč. Mergelės Marijos palaima.

Agapė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojos parapijos špitolės salėje

Atveriamos Kristaus Karaliaus Katedros Gailestingumo duris. Iškilmingų Šv.Mišų pradžia Panevėžio katedroje

Iškilmingos procesijos pradžia

Iškilmingos procesijos pradžia

Religija , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra
www.cutestockfootage.com