Pasvalio dekanato gyvojo rožinio malda Alantoje

Autorius: Data: 2015-08-13 , 12:04 Spausdinti

Mintys apie rožinį

,,Rožinis yra lobis, kurį reikia atrasti ‘‘ – Popiežius Pranciškus.

,,Rožinio malda padėjo mūsų šeimai iškęsti visus sunkumus Sibire ir laimingai sugrįžti į Lietuvą‘‘- Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapijos gyvojo rožinio maldininkė Genovaitė.

,, Tik rožinio malda man padėjo pakelti visas sunkumus bei nugalėti ligas savo šeimoje‘‘ –  Saločių  Šv. Juozapo parapijos gyvojo rožinio maldininkė Danutė

,, Rožinis išties paprastas, labai paprastas. Bet jo paprastumas, gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę‘‘ – Marijos radijo laida, šeštadienis, 2015  – 07 – 25

Išvykstame į gyvojo rožinio XI kongresą

Gyvojo rožinio maldos vedami  Pasvalio dekanato maldininkai ankstų bei saulėtą liepos  25 dienos rytą, pasipuošę, rinkosi prie krašto muziejaus.  Visi gyveno kelionės laukimu  į Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos XI kongresą, kurio šūkis ‘‘ Tikėjimas be darbų yra miręs‘‘ Jok 2.26. Autobusą užpildė gyvojo rožinio maldininkai iš Daujėnų, Kiburių, Krinčino Joniškėlio  Pasvalio,  Saločių, Skrebotiškio bei kitų parapijų . Vykstančius į Alantą  nuoširdžia malda ir palaiminimu išlydėjo Pasvalio  Šv.Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios klebonas kun. Albertas Kasperavičius.

Pakelėje dar autobusas sustojo Joniškėlyje, Pušalote bei Mikoliškyje, nes čia laukė taip pat  gausus maldininkų būrelis. Kelionės metu  kongreso dalyviai  buvo susikaupę rožinio maldai. Kalbėjo ,, Džiaugsmo slėpinius‘‘. Meldėsi už sėkmingą gyvojo rožinio kongresą bei jo organizatorius, pašvęstojo gyvenimo metus, vienuolius bei vienuoles, kunigus, ligonius, savo artimuosius, už tėvynę Lietuvą, taiką pasaulyje. Nepamiršo pasimelsti ir  už mirusiuosius, kurie ilsisi amžinybėje. Prisiminė savo buvusį monsinjorą kun. Joną Balčiūną, kuriam teko klebonauti netik Pasvalyje,  bei ir Alantoje.  Pasibaigus rožinio maldai,  bei maldos intencijoms   maldininkai  dar buvo supažindinti su  kongreso programa bei eiga.

Anykščių panoramos akcentas

Laikas bėgo labai greitai. Niekam neleido užmigti posūkiai, kalneliai bei nuokalnės ir žinoma nuostabi gamta, kaimeliai, miestai bei miesteliai.   Kai pasiekėme Anykščių rajoną, maldininkė Elenutė pradėjo  dalintis savo  prisiminimais  apie  vaikystės ir jaunystės  dienas. Juk jos vaikščiota ir išvaikščiota šiais gimtaisiais takeliais.  Pro autobuso langus pasirodė ryškiausias Anykščių panoramos akcentas – aukščiausia Lietuvoje neogotikinė  Šv. apaštalo evangelisto  Mato bažnyčia.   Gal  kiekvienas jau tyliai deklamavo  poeto Antano Baranausko  dar nepamirštus  poemos ,, Anykščių šilelio‘‘ eilutes , poeto , mintimis aplankė  klėtelę- muziejų,  tarsi prisimindami   rašytojo Jono Biliūno pasaką  laiptelis po laiptelio kopė į Laimės žiburį , o gal  susitiko su Lietuvos farmacininku, rašytoju Antanu Vienuoliu , sustojo prie  gamtos paminklo Puntuko akmens, kuriame įamžintas Lietuvos didvyrių legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis. Miesto centre galėjo kiekvienas pajusti  jau iš pat ryto šurmuliuojančią  šventės nuotaiką,  pasigrožėti  kūrybingai  iš gėlių išaustais kilimais.

Štai ir Alanta

Štai ir Alanta. Žinoma pirmiausia išniro ant kalno stovinti baltutėlė bažnyčia. Miestelis tarsi buvo kaip koks šviečiantis ir gyvas žibintas. Pasvaliečius s pasitiko kongreso savanoriai, kurie supažindino su visa  transporto parkavimo tvarka. Prie šventoriaus sustojo bendrai nuotraukai Šventoriuje kongreso dalyvius iš Pasvalio  sutiko Panevėžio vyskupijos gyvojo rožinio vadovė Nijolė Gylienė bei Rokiškio dekanato gyvojo rožinio maldininkai.  Vadovė Onutė paprašė juos  nufotografuoti. Pagelbėję  pasvaliečiai rokiškėnams, užregistravo savo  dalyvius ,  ir bažnyčioje tyliai suklupo prie Šv. Sakramento  Adoracijai,   kiti stojo į eilę ,

 atlikti išpažinčių.

Katechezę vedė br. Kun. Astijus OFM

  Po pusvalandžio  bažnyčioje  prasidėjo katechezė. Ją vedė br. kun. Astijus Kungys OFM. Brolis Astijus OFM savo katechezėje kalbėjo apie rožinio maldą, jos istoriją  bei apie šios maldos daromus stebuklus. Brolis Astijus OFM ragino visus gyvojo rožinio maldininkus per rožinio maldą gilinti  ir tobulinti savo, savo vaikų bei šeimų tikėjimą, siekti krikščioniškos šeimos tvirtumo.  Pranešėjas neigiamai vertino  šeimų  skyrybas. Nekrikščioniška  kada Lietuvos vyrai, net ir politikai mėgaujasi  žmonomis, kurios daugiau tinka į dukras, arba merginos, kurios geisdamos prabangos teka už jaunikio, kuris tinka, į tėvus.   Kaip pavyzdį visiemsmaldininkams  pateikė prezidento Valdo Adamkaus  ir  jo žmonos AlmosAdamkienės santuokinį gyvenimą.  Tai elegantiška, kultūringa, pavyzdingą bei krikščioniška šeima, kuri yra visos Lietuvos pasididžiavimas  Baigdamas br. Astijus OFM kalbėjo, kad švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus , visuomet prisiminkime kad tikinčiojo gyvenimo pagrindas yra Viešpats ir Švč. Mergelė Marija.  Jie  kiekvieno tikrosios prasmės ir laimės šaltinis.

IV dalis Garbės slėpiniai

Pasibaigus katechezei,   vyko rožinio malda bažnyčios šventoriuje. Kalbėjome IV dalį ,, Garbės slėpinius‘‘. Ją vedė su savo apmąstymais br. kun.Astijus OFM.  Visi maldininkai nuoširdžiai meldėsi prie alantiškių   įrengtų slėpinių stotelių, kurios spinduliavo nuoširdumu ir meile. Procesijai einant prie stotelių buvo giedamos giesmės: ,, Sveika, Marija, dangaus lelija‘‘…, ,, Motin , guoski mus..‘‘ ,,, O Marija, Motinėle…‘‘. ,, Garbė, garbė Marijai…‘‘, ‚ Dangaus Karaliene, Marija Meili‘‘. Visa procesijos eiga šventoriuje rūpinosi  Nijolė Gylienė, šios parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas bei Anykščių gyvojo rožinio maldininkai.

Šv. Mišių auka

Pasibaigus rožinio maldai šventoriuje, prasidėjo Šv. Mišios. Jas aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei Panevėžio vyskupijos kunigai.

Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius  savo homilijoje daug dėmesio skyrė tikėjimui ir jo prasmei krikščionio gyvenime. Arkivyskupas emeritas kalbėjo, kad tikėjimo ir Dievo meilė mumyse lieka gyva, kai mes dalijamės su kitais.  Liudyti apie savo tikėjimą, kalbėti apie tai , kuo mes esame dvasiškai turtingi yra įpareigoti ne tik vyskupai, kunigai ar vienuoliai, bet ir pasauliečiai. Visi turime dalyvauti Jėzaus ir Jo Bažnyčios gyvenime.  Kaip pavyzdį arkivyskupas emeritas pateikė ištrauką iš Šv. rašto Šv. apaštalas Jokūbas   (Mt. 20, 20 -28) Jokūbassake ,, Ašgaliugertitaurę, kuriąTugersi!’’. DievuitikraipatikoJokūbo troškimas būti tokiam kaip Jėzus!. Jis džiaugiasi kiekvienu trokštančiu eiti Jo keliu. Baigdamas savo homilija arkivyskupas emeritas Sigitas pakvietė visus kongreso dalyvius savo krikščioniška tarnyste būti Šv. Jokūbo ir Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu.

Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus mokslų akademijos choras ir solistė Irena Milkevičiūtė.

Atminimo medelio sodinimas ir išvyka Į Alantos dvarą

Po Šv. Mišių šventoriuje iškilmingai buvo pasodintas atminimo medelis  ir visi išvyko autobusu į Alantos dvarą – agapei. Šventės dalyviai  įsikūrėšio  dvaro parke – guobų, liepų, beržų, ievų paunksnėje. Pasvaliečiai Ištiesė baltutėles staltieses ir išdėliojo visus lauknešėlius. Palaiminus  valgius , visi užkandžiavo, bendravo. Gėrėjosi gražiai sutvarkyta aplinka. Vaišino vieni kitus bei pažįstamus draugus  iš Panevėžio, Kupiškio, Subačiaus, Biržų. Pasvaliečiai sutiko  savo maldininkus iš Smilgių parapijos, nuoširdžiai pabendravo.

Maldininkai iš Pasvalio dekanato aplankę dvaro rūmus bei muziejų išskubėjoį autobusą ir pasuko namų link.

 Apsilankėme Skiemonyse

 Pakelėje aplankė kun. Albino Pipiro gimtinę Skiemonys bei parapijos bažnyčią. Pasimeldė ir sugiedojo giesmę  Marijai. Grupelė maldininkų aplankė buvusį Gulbinėnų bei Krinčino parapijų kleboną, dabar atliekantį dvasinę tarnystę Skiemonių parapijoje   kun. Sigitą Uždavinį. Pas kunigą sutiko besisvečiuojantį vyskupą emeritą Joną Kaunecką.

Malda Onutėms ir renginio organizatoriams

 Po pusvalandžio  kelionė vėl tęsėsi.  Grįždami  maldoje  prisiminė vardadienio išvakarėse   maldininkes Onutes bei dėkojo  šio renginio organizatoriams , autobuso vairuotojui  bei dalyviams, kuriuos sutikome šioje iškilmingoje dienoje.Pasvalys mus pasitiko   alsuojančia Šv. Onos atlaidų iškilmių dvasia. Bažnyčios viduje Šv. Onos altorių,  jos išorines  duris bei kryžius šventoriuje puošė maldininkų nupinti vainikai.

Pabaigai

Jei atiduodame tai, ką galime, mūsų dovanos tampa neįkainojamomis Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai .

2015 m. rugpjūčio 10 d.

Vlada Čirvinskienė Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vadovė

 Autorės  nuotr.


Religija , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra