Pasvaliečių kelionė į Marijampolę

Autorius: Data: 2013-02-11 , 11:40 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys

Pažinti Pal. Jurgį Matulaitį šiandieną ypač reikalinga

„Pažinti palaimintąjį J. Matulaitį šiandieną ypač aktualu ir reikalinga. Pirmiausia todėl, kad šventųjų – žmonių pagal Dievo širdį – pavyzdys visada bus svarbus liudijimas, jog tik Dievui teikiamas pirmumas leidžia veiksmingai atsispirti blogiui. Palaimintojo kelias su Viešpačiu neapstulbina mūsų neįtikėtinais žygdarbiais. Priešingai, jis liudija ištikimybę kasdienos atsakomybėje, tylų šventumą, kuris kaip tik ir yra pavyzdys kiekvieno iš mūsų šventumo kelyje (Stasys Yla, „Jurgis Matulaitis“, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasdėjimo Vargdienių seserų vienuolija, 2007 m.)

Organizavo piligriminę kelionę

Pasvalio Katalikių Moterų Draugija (pirmininkė Aldona Petkevičienė) Gyvojo Rožinio bei Marijos legiono maldininkai 2013 m. sausio 27 d. suorganizavo piligriminę kelionę į Marijampolę, Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – Gimimo Dangui – dieną, liturginį minėjimą. Pasvalio parapijos kunigų palaiminti, nepabūgę žiemos šalčių, ankstų rytą, išvykome į kelionę. Džiaugiamės, kad Dievulis mums padovanojo tokią saulėtą ir nešaltą žiemūžės dienelę. Kelionės pradžioje visiems buvo palinkėta Pal. J. Matulaičio mintimis „Eikim drąsiai ir narsiai prie tikslo keliu, kurį Dievas mums rodo, kur dvasia mus veda…“. Kiekvienam keliauninkui buvo įteiktas kuklus Dievo kurinys – mažas pušies kankorėžis, kuris skatino dar daugiau pamąstyti apie kelionės akimirkas bei patirtas malones jos metu bei ieškoti atsakymo į patį svarbiausią klausimą „Ką duoda tikėjimas“. Maldininkus kelionėje lydėjo Rožinio malda, Švč. Mergelės Marijos litanija, Pal. Jurgio Matulaičio litanija, malda prašant sveikatos, malda už dvasininkus, vienuolius ir vienuoles bei geradarius.

Atvykome į iškilmingą paminėjimą

Atvykome su pakilia dvasne nuotaika į Pal. Jurgio Matulaičio 86-ųjų mirties arba gimimo dangui metinių iškilmingą paminėjimą. Šį tradicinį, jau šeštąjį kartą, renginį organizavo tėvai marijonai, Vargdienės seserys ir Pal. Jurgio Matulaičio draugija. Renginys buvo skirtas Tikėjimo metams. Pasvaliečiai nusilenkę Pal. Jurgio Matulaičio bazilikai išskubėjo į Marijampolės dramos teatro rūmus, kuriuose vyko dalyvių registracija. Dramos teatro salę užpildė piligrimai – Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyrių nariai bei svečiai iš įvairių Lietuvos kampelių: Marijampolės, Vilkaviškio, Alytaus, Kauno, Vilniaus net iš Pasvalio dekanatų ir parapijų. Iš salės scenoje esančio paveikslo į visus susirinkusius pagarbiai žvelgė spindintis giedria, žavia ramybe, paprastas, bet kartu didingas Pal. Jurgis Matulaitis. Jis tyliai tarsi ragino “Rūpinkis, Brolau, savo širdyje turėti ramybę… Matyt, ramybė yra brangiausias dalykas, kad ją Kristus labiausiai teikė apaštalams“ (Užr. P. 124–125 )

Įnešus draugijos vėliavą, visi buvo pakviesti sugiedoti draugijos giesmę „Kur tiesias lygios lankos“. Dalyvių lūpose pasigirdo pirmieji giesmės žodžiai:

Kur tiesias lygios lankos

Šešupė juosia jas

Plačioj Suvalkų žemėj

Užaugo vadas mūs…

Konferenciją vedė draugijos pirmininkas Vitas Buškevičius ir sesuo Onutė Petraškaitė.

Vedantieji pakvietė malda pradėti konferenciją bei įžanginį žodį tarti vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC. Vyskupas emeritas savo įžanginame žodyje pasakė, kad Pal. Jurgio Matulaičio – tikro naujųjų laikų apaštalo ir šventojo – gyvenimas apima paskutinį XIX a. ir pirmąjį XX a. ketvirtį.

Jis skleidėsi Rusijos imperijos ir dviejų stipriai tarpusavyje susietų tautų – lietuvių ir lenkų teritorijoje, purtomoje pasipriešinimo priespaudai bei konfliktuojančių laisvėjimo įvykių. Pal. J. Matulaitis išgyveno 55 metus, galima sakyti „tradicinį“ daugelio šventųjų amžių (Monika, Bonaventūras, karalius Liudvikas ir t. t.). „Tapęs tobulas per trumpą laiką, jis pasiekė ilgo gyvenimo pilnatvę“ (Išm 4, 13).

Mūsų sparčiai besikeičiantys laikai nuolat kelia naujus iššūkius ir pasaulietinėms visuomenėms, ir Dievo Bažnyčiai, tačiau esminiai pasirinkimai pasilieka tie patys. Baigdamas įžanginį žodį vyskupas išskyrė vieną iš svarbiausių Pal. Jurgio siekių – ėjimą į žmonės. Ypač eiti ten, kur labiausiai reikia, kur kiti neina, kur sunkiausia.

Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Pasidžiaugęs, kad Pal. Jurgis gimė šiame krašte, pakvietė melstis. kad metai būtų geresni, kad stiprėtų tikėjimas ir gerėtų mūsų valstybė.

Katechezė Tikėjimo metams. Apaštališkasis Nuncijus J. E. arkiv. Luigi Bonazzi

Pagrindinį pranešimą – katechezę Tikėjimo metams – skaitė Apaštališkasis Nuncijus J. E. arkiv. Luigi Bonazzi. Pranešėjas kalbėjo, kad Pal. Jurgis Matulaitis ir jo gyvenimas yra pavyzdys kiekvieno kataliko Tikėjimo kelyje. Būdamas Vilniuje Nuncijus visada maldoje, žvelgdamas į paveikslą koplyčioje, bendrauja su Pal. Jurgiu. Apaštališkasis Nuncijus pasidalino mintimis pagal Pal. J. Matulaičio veiklos kryptį – nugalėk blogį gerumu.

Pranešėjas visus susirinkusius ragino pasitikrinti, ar tikrai aš suvokiu, kad Dievas yra su manimim, įvertinti šio buvimo reikšmę. Kvietė nuoširdesnei tikėjimo maldai bei ieškoti Dievo visur. Kaip pavyzdį pateikė Pal. J. Matulaičio mintis: „Visa kame Dievo ieškoti, viską didesnei Dievo garbei daryti, į visa Dievo dvasią įnešti ir viską ją perimti…“. Šios pacituotos eilutės tarsi priminė renginio dalyviams, kad niekuomet mes nesame vieniši. Visur ir visada , kiekvienu momentu su mumis yra Dievas. Mes dažnai galime jį pamiršti, atitolinti, bet Jis – niekada.

Kiekvienas Mes turime kiekvieną valandą, kiekvieną minutę kalbėtis su Dievu. Papasakoti savo džiaugsmus ir bėdas, pateikti Jam klausimus ir kartu surasti sprendimus.

Jeigu tikime, kad Dievas yra meilė, tai ir visa, ką Jis mums siunčia, yra iš meilės mums. Turime dėkoti Dievui už gerus dalykus, tačiau dvigubai dėkoti turime už pažeminimą, apkalbas, skaudinančius dalykus. Tik taip mes pelnysime didesnę Dievo meilę ir įgysime daugiau malonių bei stiprybės.

Todėl kiekvieną dieną su tikėjimu turime prašyti, kad mumyse augtų tikėjimo dovana, prašyti per Palaimintojo užtarimą, kad Jis mums padėtų turėti gyvą, tvirtą tikėjimą. Pranešėjas priminė ir popiežiaus Benedikto XVI patarimą, kaip išgyventi tikėjimą kasdienybėje. Yra trys pagrindiniai dalykai: kalbėtis su Jėzumi maldoje; klausytis Dievo per Evangeliją ir susitikti Jį tame, kuris stokoja ir vargsta. Apaštališkasis Nuncijus baigdamas ir apibendrindamas pasakytas mintis katechezės metu pasakė, kad tas, kuris gyvena su Dievu, niekada nėra vienišas; jo namai apgyvendinti, jis savo darbus nudirba draugijoje. Dievas jį pakvietė dirbti dviese, bet kartu ir suteikė laisvę pasirinkti.

Homiliją sake vyskupas Jonas Kauneckas

Po konferencijos visi skubėjome į Arkangelo Mykolo baziliką, kurioje prieš šv. Mišias Vargdienių seserys padėjo susitelkti maldoje prie Palaimintojo relikvijų.

Dvyliktą valandą prasidėjo šv. Mišios. Joms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge koncelebravo Nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi, vietos vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kauno arkivyskupijos augzilitaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio emeritas Juozas Žemaitis MIC bei daug kunigų.

Homiliją sakė vyskupas J. Kauneckas, kuris primindamas tos dienos skaitinius kalbėjo apie tai, kad ši diena yra ypatinga šventė, nes švenčiame pal. Jurgio Matulaičio gyvenimą; meldžiame ir dėkojame už Jį. Vyskupas akcentavo Palaimintojo pastangas vaduoti žmogų iš blogio, vaduoti ne prievarta, ne jėga, o tik gerumu; tokiam pasiryžimui reikėjo šventojo kantrybės, Jėzaus kantrybės Palaimintajam reikėjo nuolat.

Vyskupas linkėjo, kad Palaimintojo pavyzdys, jo gyvas, nenugalimas tikėjimas, meilė ir teisingumas būtų gyvu liudijimu mums. Baigdamas homiliją pakvietė Palaimintajam užtariant melsti tikėjimo visai mūsų tautai

Agapė Dramos teate

Po Mišių, pasimeldę prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų, Draugijos atstovai ir svečiai rinkosi apapėn dramos teatre. Čia visų laukė rūpestingai Dievo gėrybėmis padengti stalai. Visi vaišinomės šiltais valgiais, gėrėme garuojančią arbatą bei kava. Nuoširdžiai bendravome, dalinomės Geraja naujiena.

Širdyse vežėme meilę Kristui

Pasibaigus agapei draugijos skyriai rinkosi į teatro salę apžvelgti nuveiktų darbų bei išklausyti liudijimus: apie išgijimus, dvasinius ir fizinius, apie palaimą, išgyvenimą bendruomenės susirinkimuose, apie dvasinį ryšį, susibūrus į draugiją.

Pasvaliečiai piligrimai atsisveikinę su renginio šeimininkais išskubėjome į namus. Grįždami nuoširdžia malda už kelionę padėkojome Girsūdų ūkininkui Petrui Karobliu bei už kantrybę autobuso vairuotojams Artūrui ir Antanui.

O visi keliauninkai savo širdyse į Pasvalį bei savo gimtuosius namus vežėsi mintimis užrašytus linkėjimus, kad Tikėjimo metų kelias tepaskatina visus augti tikėjimu ir meile Kristui.

Šaltiniai:

Stasys Yla „Jurgis Matulaitis“ Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2007.

Straipsnis „Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2013 01 28) internetinė svetainė

Autorės nuotr.

Nuotraukoje: Pal. Jurgio Matulaičio draugijos vėliava. Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilika (2013 m. sausio 27 d.)

Religija , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra