Pasvaliečiams rugpjūtis – kupinas dvasinių dovanų ir susitikimų

Autorius: Data: 2016-09-16 , 12:06 Spausdinti

Pasvaliečiams rugpjūtis – kupinas dvasinių dovanų ir susitikimų

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio kongreso dalyviai Salake

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovė, www.voruta.lt

Dvasines dovanas Dievas davė dviem tikslais: pirmiausia ir svarbiausia tam, kad per tas dovanas būtų ugdomi tikintieji; o antra, kad dvasinės dovanos būtų kaip ženklas.
Apaštalas Paulius rašo tikinčiųjų bažnyčioms:
„Bet tas, kuris pranašauja, kalba žmonėms statydinimui, paraginimui ir paguodai… Aš norėčiau, kad visi kalbėtumėte kalbomis, bet verčiau – kad pranašautumėte, nes kuris pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent jis aiškintų, kad bažnyčia gautų statydinimą… Taip pat ir jūs, būdami uolūs dėl dvasinių dovanų, siekite pranokti bažnyčios statydinimui… Kai jūs susirenkate, kiekvienas iš jūsų turi psalmę, turi mokslą, turi kalbą, turi apreiškimą, turi aiškinimą.

Viskas tebūna daroma statydinimui“ (1Kor 14:3, 5, 12, 26).

Gyvojo Rožinio Kongresas  Salake

Kiekviena diena katalikui yra Dievo dovana  kupina dvasinių malonių, džiaugsmų bei rūpesčių.

Rugpjūčio  6 d. rytą  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai: iš Daujėnų, Kyburių, Krinčino, Joniškėlio, Pasvalio, Paįstrio (Panevėžio r.), Saločių, Skrebotiškio parapijų  šventiškai pasipuošę  su savo atributika – Gyvojo Rožinio vėliava rinkosi prie Pasvalio Krašto muziejaus.   Nors buvo dargana,bet visi su šypsena veiduose ir dvasiniu pakilimu laukė atvykstančio autobuso iš Panevėžio.  Netrukus pasirodė ir autobusas.  Vykstančius Gyvojo rožinio maldininkus į dvyliktąjį Panevėžio Vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresą ‘‘Sveika, Gailestingumo Motina!’’( Zarasų dekanatas Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje), palaimino Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv.vad. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun.  vik. mgr. Miroslav Anuškevič. Kunigas palinkėjo daug dvasinės stiprybės ir gilios Rožinio maldos.

Kelionė buvo ilga. Jos metu ne tik meldėmės, bet  visiems dar buvo  perskaityta  ir appibūdinta  Kongreso programa bei trumpai pristatyta  Salako miestelio istorinė praeitis  ir dabartis.  Pasvalietės maldininkės Danutė ir Vijolė, kurios yra kilusios iš Zarasų krašto, savo vaikystės ir jaunystės  prisiminimais  vaizdžiai papildė pristatymą apie Salaką.

Pro akis bėgo mūsų Rytinės Lietuvos panorama –  miestai miesteliai,  kaimai ir vienkiemiai , kalnai pakalnės, miškai,  upės, upeliai, ežerai ežerėliai, auksniai javų laukai, gandralizdžiai, sodai, turtingi obuoliais, kriaušėmis, slyvomis, žydintys sodybų darželiai. Štai ir Salakas su kylančia į dangų akmenine bažnyčia. Miestelyje ir prie bažnyčios bei jos šventoriuje būriavosi atvykę Gyvojo Rožinio maldininkai iš visų Panevėžio vyskupijos dekanatų bei svečiai iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos. Prie bažnyčios šventoriaus mes sustojome foto sesijai, kurioje kaip ir kasmet liko įamžintos šio Kongreso akimirkos.

Užregistravę savo dalyvius, skubėjome į bažnyčią maldai ir adoracijai prie Šv.Sakramento ir išpažinties atlikimui. O savo vėliavą patalpinome  kairėje bažnyčios šoninėje navoje prie altoriaus.  Iki renginio pradžios buvo galima įsigyti katalikiškos literatūros, devocianalijų, kurios buvo pašventintos po Šv. Mišių.

Varpams skambinant ‘’ Viešpaties Angelo’’ maldą, pasvaliečiai kartu su Kongreso dalyviais rinkosi bažnyčioje katechezei, kurią vedė brolis Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Brolis Vincentas su degančia meile širdyje kalbėjo apie Gyvojo Rožinio maldos reikšmę ir galią kiekvieno kataliko kasdieniniame gyvenime.  Jis pateikė daug pavyzdžių  apie  Viešpaties, Švč. Mergelės ir stebuklingos Rožinio maldos pagalbą  įvairuose gyvenimo įvykiuose : lemtinguose mūšiuose, karuose, kovose už laisvę, tremtyje ir įvairių gyvenimiškų paklydimų keliuose.  Brolis Vincentas  ragino nenumesti rožančiaus į šalį, kuris pranoksta bet kokias naujas informacines technologijas  ir padeda mums net naktyje atverti širdį  Visagaliui Dievui ir Švč. Mergelei Marijai.  Tad nieko nelaukdami ir nesitikėdami, imkime rožančių į rankas ir pabandykime ne tik kalbėti, bet daugiau – melstis, apmąstydami Jėzaus ir Šv. Mergelės gyvenimą ir patirdami ypatingąjį Dievo gailestingumą.

Pasibaigus katechezei  pasvaliečiai  kartu su kitų dekanatų bei svečių vėliavnešiais, su Gyvojo Rožinio draugijos vėliavomis, rikiavosi rožinio procesijai bažnyčioje ant centrinio tako. Kiekvieną vėliavą lydėjo dvi asistentės – Gyvojo Rožinio maldininkės, apsirėdžiusios tautiniais  bažnytiniais  rūbais.  Pasvalio dekanato vėliavą nešė Sigitas Rasevičius iš Kyburių Švč. Mergelės Angeliškos parapijos.  Ją lydėjo Elena Gumbelienė ir Kunigunda Bikinienė iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos. Vyskupijos Gyvojo Rožinio vėliavą nešė Salako parapijos Gyvojo Rožinio atstovai.

Rožinio maldos procesija buvo pradėta bažnyčioje – visiems drauge giedant Gyvojo Rožinio draugijos himną – giesmę ‘’Su galinga rožinio malda’’. Po to, broliui Vincentui OFM Cap vadovaujant, buvo meldžiamasi Rožinio įžangos malda. Visiems drauge giedant giesmę ‘’ Sveika , Marija, Dangaus Lelija’’ procesijos dalyviai pajudėjo į šventorių pirmosios rožinio slėpinio stoties link.

Rožinio maldai –  Kančios slėpiniams vadovavo ir mąstymus skaitė brolis Vincentas OFM Cap. Kelią iki kiekvieno slėpinio lydėjo Zarasų parapijos choras, vadovaujamas Gražvydo Gasparavičiaus. Šiam chorui pritarė ir Gyvojo Rožinio maldininkai.  Buvo giedamos giesmės ‘’Sveika Marija, Dangaus lelija’’, ‘’Motin, guoski mus’’, ‘’O Marija Motinėle’’, ‘’Garbė, garbė Marija’’, ‘’Dangaus Karaliene’’.

Procesijos dalyviams sugrįžus į bažnyčią, buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, skaitoma Rožinio pabaigos Gailestingumo Motinai maldos.

 Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelensija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, brolis kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap, Panevėžio vyskupo generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Zarasų dekanas ir Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadas kun. Remigijus Kavaliauskas, Pabiržės klebonas kun. Vytautas Dagelis, Rimšės klebonas kun. Algis Vaickūnas, Alantos klebonas kun. Sigitas Sudentas, Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. N. Pipiras, kun. Egidijus Charue iš Baltriškių, patarnavo Salako, Švedriškės ir Zarasų parapijų ministrantai, giedojo Salako parapijos moterų ansamblis, vadovaujamas vargonininkės Galinos Palaginos.

Šv. Mišių skaitinį skaitė iškilmėje dalyvavęs aktyvus Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos narys, Seimo narys Povilas Urbšys.

Homilijoje pradžioje Panevėžio  Vyskupas Linas Genadijus Vodopjanovas OFM  pasveikino  visus Gyvojo Rožinio maldininkus, atvykusius į Kongresą, kuris yra skirtas Ypatingiems Gailestinguo metams. Jis paminėjo, kad šioje parapijoje lankosi pirmą kartą ir pasidžiaugė, kad buvo maloniai nustebintas šventinės aplinkos. Vyskupas Linas  kalbėjo, kaip  Gyvojo Rožinio maldininkai padeda  pasauliui įveikti daugelį problemų, savo maldomis neleidžia pasauliui bei mūsų Lietuvai pražūti.  Vyskupas homilijos pabaigoje paragino visus tikinčiuosius  Rožinio  malda melsti  Dievo Gailestingumą ir paguodą  kiekvieno  žmogaus gyvenime, o ypač ligonio, vargstančio bei  pažemintojo širdyje ir sieloje.

Pasibaigus Šv. Mišių aukai Kongreso dalyvius  pasveikino Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadas kun. R. Kavaliauskas. Biržų dekanato atstovams buvo įteiktas keliaujantis Rožinio paveikslas, kuris tarsi įpareigojo biržiečius jau ruoštis XIII  Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresui. Kongresas vyks Vabalninko parapijoje (Biržų dekanatas).

Kongreso dalyvius pasveikino i Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė.  Ji padėkojo vyskupams už apsilankymą  bei Šv. Mišių auką,  organizatoriams – už puikiai organizuotą renginį, dalyviams – už gilią ir nuolatinę rožinio maldą.

Panevėžio vyskupą Liną  sveikino ir iškilmėje dalyvavęs Seimo narys Algimantas Dumbrava. Salako parapijos klebonas kun. E. Vijeikis  nuoširdžiai dėkojo  parapijos pagalbininkams, kurie padėjo organizuoti šį iškilų renginį.

Vėliau visi renginio dalyviai susirinko bažnyčios šventoriuje, kur kongreso atminimui  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir vyskupas emeritas  Jonas  Kauneckas  bei  vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė  pasodino atminimo medelį.

Vadovaujant vyskupui  Linui  Vodopjanovui OFM,  visiems susikibus už rankų  gyvąja grandine simboliškai buvo apjuosta Salako bažnyčia ir sukalbėta ‘‘Tėve mūsų“ malda.

 Po to visi rinkosi agapei bažnyčios šventoriuje. Vyskupui palaiminus stalą, visi vaišinosi ir vaišino vieni kitus. Bendravo tarpusavyje, dalinosi Gerąja Naujiena.  Agapės metu visus  aplankė vyskupas Linas bei vyskupas emeritas Jonas bei Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė.  Visus dalyvius bažnyčios šventoriuje linksmino Salako muzikantai.

Kupini dvasinio pakilimo, maldomis ir giesmėmis dėkodami  Viešpačiui ir Švč. Mergelei Marijai  bei renginio organizatoriams, grįžome į Pasvalį.

Panevėžio vyskupo Lino  Vodopjanovo  OFM sutiktuvės  Krekenavoje

Vėsoką rugpjūčio 14 d. rytą didelis būrys piligrimų: gyvojo rožinio maldininkų; iš Pasvalio, Daujėnų, Mikoliškio, Pušaloto, Krinčino, Skrebotiškio, Saločių vykome į Krekenavą Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidų iškilmes, kurios vyko tris dienas.  Šių atlaidų pirmoji  diena buvo nepaprasta, nes ne tik buvo švenčiama atlaidų iškilmė, bet ir pirmą kartą Šv. Mišias Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bazilikoje aukojo Panevėžio vyskupas Linas Genadijus Vodopjanovas OFM.  Į Krekenavą atvykome anksti. Mus pasitiko  iškilmingaivainikais pasipuošusi bazilika ir  gausus Krekenavos parapijiečių bei svečių iš visos Panevėžio, net Telšių vyskupijos maldininkų būrys. Pasimeldę bazilikoje ir atlikę Atgailos Sakramentą visi išskubėjome  kartu su klebonu Gediminu Jankūnu ir Krekenavos parapijiečiais  į bažnyčios šventorių pasitikti vyskupo Lino.

Vyskupo Lino sutiktuvės prie Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos

Vyskupą Liną Vodopjanovą atlydėjo iškilminga palyda kartu su Panevėžio ir Krekenavos valdžia bei maldininkais. Prie bazilikos šventoriaus vartų vyskupą pasitiko bazilikos šeimininkas kleb. Gediminas Jankūnas su bažnytinio jaunimo grupe.

Rugpjūčio 14 d. šeštadienį Krekenavos bazilikoje buvo meldžiamasi už ligonius. Iškilmingas pagrindines Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Genadijus Vodopjanovas, koncelebravo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas Jonas Boruta bei Panevėžio vyskupijos kunigai, jų tarpe Pušaloto parapijos  kun. Albinas Pipiras.

Pasvaliečiai pasitinka Krekenavoje vyskupą Liną

Vyskupas, pradėdamas Šv. Mišias, nuoširdžiai padėkojo Dievui ir Švč. Mergelei Marijai už malonų sutikimą Krekenavoje bei suteiktą galimybę  švenčiant Gailestingumo metus  dalyvauti šioje iškilmėje.

Homilijos metu vyskupas daug dėmesio skyrė Šventajai šeimai. Vyskupas kalbėjo, kad esame sukviesti kaip viena šeima. Dievas nori duoti vilties Gerąja žinia. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė (Žolinė) yra brangi ir jungianti.

Evangelistas Matas mums atpasakoja Jėzaus kūdikystės įvykį – pabėgimą į Egiptą. Juozapo ir Marijos situacija – skaudžiai aktuali: jie tampa pabėgėliais. Taip, kaip milijonams mūsų laikų šeimų, jiems tenka viską palikti ir persikelti į kitą kraštą dėl pavojaus, kylančio iš žmogaus egoizmo ir žiaurumo. Tačiau Mato pasakojimas neakcentuoja įvykio tragiškumo. Tekste vyrauja du motyvai. Pirmasis – kūdikis yra visko centras. Antrasis – šeimos gyvenimas yra atsiliepimas į Dievo kvietimus.

Tiek Juozapo, tiek Marijos atsidavimas vaikui kyla iš jų atsidavimo Dievo planui, iš jų visiško pasitikėjimo Juo. Mato tekstas tai išreiškia pasikartojančiu sakiniu: „Viešpaties angelas jam pasirodo sapne ir sako…“ Visos Juozapo iniciatyvos yra pagrįstos jo klusnumu Dievui. Dievas šioje šeimoje užima pirmąją vietą. Dėl to Juozapas ir Marija visada gerbs ypatingą savo vaiko pašaukimą, Jo slėpinį, suprasdami, kad šis vaikas – ne jų. Jie gerbs Jį ir tuomet, kai visiškai nesupras savo vaiko elgesio (pvz., kai būdamas dvylikos, Jis pasiliks Jeruzalėje).  Žinoma, Jėzus yra ypatingas vaikas… Ši pagarbi nuostata, kurios laikosi Jo tėvai, yra pamoka visiems tėvams. Verta savęs paklausti, ar mūsų tėviška meilė vaikams yra pagarbi. Gal mūsų auklėjime kartais reiškiasi perdėtas autoritetas – valdžios troškimas, negerbiantis vaiko savarankiškumo ir laisvės?

Vyskupas homilijos metu tarsi kreipėsi į visus tikinčiuosius  ir kvietė visus pamąstyti ir užduoti klausimą sau pačiam:

–         Ar mūsų šeima yra Tėvo reikaluose?

–          Ar aš esu Tėvo namuose?

–         Ar aš noriu būti Tėvo reikaluose?

Baigdamas homiliją vyskupas palinkėjo visiems,  žvelgiant į Šventąją Šeimą,  ieškoti  būdų kaip visuomet būti Tėvo reikaluose.

Po šv. Mišių  bažnyčioje koncertavo  Liudas Mikalauskas ir pianistė Audronė Juozauskaitė. Jie atliko programą daugiausiai katalikiška tema, kuri atspindėjo Šventojo, popiežiaus Jono Pauliaus  gyvenimą ir dvasinį kelią. Sakralinės muzikos koncertas buvo skirtas šio iškilaus dvasininko atminimui ir apsilankymui Lietuvoje.

Krekenavos bazilikos šventoriuje buvo dalijami piligrimų pasai, išleisti Gailestingumo metų jubiliejaus proga. Juos galėjo įsigyti kiekvienas tikintysis. Piligrimų pasuose yra nurodytos šventovės, tarp jų ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika ir Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra.

Po Šv. Mišių vyko agapė, kurios metu net tik bendravome, bet ir  vaišinomės krekenaviškių iškeptais pasakiško skonio blynais.

Išvykdami dar pasimeldėme prie kun. Petro Budriūno kapo ir kitų čia palaidotų kunigų kapų.

Aplankėme gana turtingą  ir margaspalvę  mugę. Juk  negali grįžti į namus  be  atlaidų kermošiaus lauktuvių.

Kelionę į namus lydėjo rožinio malda ir Gailestingumo vainikėlis.

O  šios dienos  vakare  Girsūdų ūkininkas Petras Karoblis  su grupele maldininkų išvyko švęsti Žolinės atlaidų   į Agluoną (Latvija).

Piligriminė kelionė į Pivašiūnus

Rugpjūčio 19 d.  Gyvojo Rožinio maldininkai: iš Pasvalio, Kyburių,  Joniškėlio, Saločių, Skrebotiškio, Daujėnų, Pušaloto, Mikoliškio, Paįstrio ( Panevėžio r.)  bei Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narės išvyko į Pivašiūnus. Kartu su mumis keliavo kun. Albinas Pipiras, kuris malda palaimino vykstančius piligrimus.  Keliavome  mūsų geradario Girsūdų ūkininko Petro Karoblio vairuojamu autobusu. Kelionę lydėjo maldos už vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles,  geradarį Petrą ir jo šeimą, ligonius, jaunimą,  taiką pasaulyje, Lietuvą, gailestingumą kiekvienam žmogui bei iškeliavusius į amžinybę. Mus kelionėje  lydėjo Dievo palaima ir Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos  globa bei kantrybė ir tarpusavio supratimas. Keliais ir keleliais riedėjome link tikslo.  Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas ‘‘Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Šv. Mišių eiga Pivšiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovėje

 Mus pasitiko ant kalniuko didingai kylanti į dangų Pivašiūnų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų šventovė,  kurios aplinka tikrai  nepaprasta  bei  kiekvieno tikinčiojo širdimi ir siela   savaip suvokiama begalinė Švč. Mergelės Marijos trauka .

Rugpjūčio 19 d. buvo  skirta tikybos mokytojams, katechetams ir pedagogams  bei Molėtų dekanato dienai. Čia buvo galima pamatyti katalikiškų organizacijų narius, net iš Lenkijos.

Pagrindines Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jam koncelebravo Molėtų dekanato kunigai, taip pat ir mūsų  dekanato kunigas Albinas Pipiras.

Tikintieji  atidžiai  klausėsi mišioms vadovavusio Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko  homilijos,  kurioje jis ragino sekti  Marija, kurios valia yra tobuliausiai susijungusi su Dievo valia. Jos didžiausias motiniškas troškimas – kad Jos vaikai tobulai sektų Ja ir visuomet vykdytų Dievo valią pagal Jo amžinąjį planą, o Ji pasiruošusi  pati asmeniškai kiekvienam padėti.

Po Šv. Mišių  dar suklupome  maldai prie Dievo ir mūsų Motinos Nuliūdusiųjų paguodos paveikslo.  Dėkojome Jai už šias palaimingas gyvenimo akimirkas  ir meldėme užtarimo.

Nuoširdi bičiulystė

Dvasiškai sustiprėję pasukome į Alytų. Čia mūsų laukė ištikimi bičiuliai‘‘Dzūkų pulkucai“ ir jų vadovė Antanina  Urmanavičienė. Ši mūsų nuoširdi ir tvirta  draugystė  jau tęsiasi nuo 2002- jų metų. Jos pradžia buvo  istorijos mokytojų, konkurso dalyvių  bei  nugalėtojų  ‘‘Pamoka Lietuva ir NATO‘‘ susitikimas pas Prezidentą Valdą  Adamkų.  Alytaus miesto pradžioje mus pasitiko Vytautas Urmanavičius ir muziejininkas Giedrius Bernatavičius.

Laisvės gynėjų – Antano Juozapavičiaus ir Artūro Sakalausko atminimo pagerbimas kapinėse

Susitikimo metu  pasvaliečiams buvo surengta pažintinė ekskursija  po Alytaus miesto centrą. Jos metu ekskursijos vadovas vaizdžiai  pristatė Alytaus miesto istorinę praeitį ir dabartį.  Aplankėme miesto parką, kuris įsikūręs miesto centre. Jo istorija susieta su tarpukario Lietuva. Čia grožėjomės  rožynu ir fontanu, kurių istorija taip pat mena smetoninės Lietuvos laikus. Aplankėme Laisvės aikštę, kuri primena laisvės kovas, Lietuvos sąjūdžio, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo  bei dabartinių įvykių istorijas.  Aikštę puošia paminklai, atminimo medžiai, gražiai prižiūrimi gėlynai,  tvarkingai nutiesti takai.  Dar aplankėme Alytaus Krašto muziejų, Alytaus Šv. Angelų Sargų  bažnyčią ir kapines, kuriose ilsisi mūsų kraštietis,  1918 – 1920 m. Lietuvos neprikausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės  karininkas  Antanas Juozapavičius,  žuvęs 1919 m. vasario 13 d. ant Alytaus tilto,  šalia kitas kapas – savanorio Artūro Sakalausko, kuris taip pat žuvo 1991m. rugpjūčio 21 d., gindamas Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Rūmus, Lietuvos valstybės nepriklausomybę.   Kapus jau puošė gėlės ir degančios žvakės, nes tą dieną buvo paminėtos 25 –osios alytiškio  savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės.  Pasvaliečiai laisvės gynėjus pagerbė malda ir  Tautiška giesme.

Po to vykome į Alytaus Vidzgirio bendruomenės namus.  Čia vyko susitikimas ir renginys, skirtas savanoriui  Artūrui Sakalauskui  bei  Baltijos kelio istorinei datai atminti.   Papuoštoje  salėje klausėmės alytiškių pranešimų ir prisiminimų.  Pasvaliečiai taip pat padovanojo žiupsnelį  savo kūrybos apie gimtąją kalbą, tėvynę, laisvę. Savo eiles skaitė  literatės iš Paįstrio Onutė Striškienė ir pasvalietė Jadvyga Skabliauskienė.  Kunigas Albinas Pipiras palinkėjo  saugoti Dievo dovanotą laisvę ir palaimino visus renginio dalyvius.  Po renginio bendruomenės sode buvo pasodinti medeliai  – savanorio Artūro Sakalausko  ir Baltijos kelio atminimui.  Pasigrožėjome sparčiai augančiu ąžuoliuku, kurį pasodinome  kartu   su alytiškiais, minėdami Baltijos kelio – 25 – tį.  Pasodinus medelius, visi  renginio dalyviai draugiškai susikabino rankomis ir nutiesė istorinei  atminčiai  Baltijos kelią. Po to mes visi ėjome į  bendruomenės namus. Bendravome, vaišinomės.  Pasvaliečiai  alytiškiams atvežė  dovanų – didelį tortą, pavadintą ‘‘ Meilė‘‘.   Jį iškepė  maldininkė Vijolė Saulevičienė.  Alytiškiai mus vaišino skaniu pyragu, kurio įdėjo ir kelionei.

Baltijos kelio gyvoji draugystės gija Alytuje 2016 m. rugpjūtis

 Renginyje dalyvavo  Alytaus miesto ir Sąjūdžio, Tėvynės Sąjungos ir Krikščionių  demokratų  partijos atstovai bei šios bendruomenės nariai. Išvykdami iš Alytaus padėkojome ištikimai draugystės sergėtojai  Antaninai Urmanavičienei ir jos vyrui Vytautui, ‘‘ Dzūkų pulkuciams‘‘, muziejininkui Giedriui Bernatavičiui, šios bendruomenės  vadovybei, visiems šio renginio dalyviams.

Ši diena  dar kartą mums priminė, kokia yra  kiekvienam  čia gyvenančiam svarbi ir brangi tikėjimo, laisvės, draugystės ir Tėvynės Lietuvos samprata.

Grįždami dar aplankėme Truskavos bažnyčią  .

Renginiai Pasvalyje

Rugpjūčio 23 d.  Juodojo kaspino dieną  ir Baltijos kelio istorinę datą paminėjome Pasvalyje, kryžiaus slėnyje ir šia proga dalyvavome ir meldėmės už Lietuvos laisvę vakaro šv. Mišių metu Pasvalio ŠV. Jono bažnyčioje.

Rugsėjo 24 d. ryte Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai rinkosi į Šv. Mišias, kurių metu  meldėmės, kad jaunuoliai atsilieptų į Kristaus kvietimą : ‘‘Sek paskui mane‘‘.

Šv. Mišias aukojo  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios kun.mgr. Miroslav Anuškevič.

Po šv. Mišių įvyko aštuntoji katechezė  tema ‘‘Šv.Sakramentas‘‘, kuri skirta Gailestingumo metams. Šią katechezę taip pat nuoširdžiai ir dvasiškai vedė kun. Miroslav. Jos metu vyko  diskusija. Pasibaigus katechezei būrelis maldininų rinkosi agapei į pavėsinę bažnyčios šventoriuje. Dalinomės Gerąja naujiena, aptarėme apie piligriminę kelionę  į Šiluvą – rugsėjo 7 d, bei pasirengimą kryžiaus išaukštinimo iškilmei – rugsėjo 14 d.

Dievas pasvaliečius rugpjūtį  pradžiugino ne tik gausiu derliumi, bet ir dvasinėmis dovanomis  bei susitikimais.

Mintys iš Švetojo Rašto

Gavę dvasines dovanas, tikintieji pranašaudavo ir skelbdavo Dievo žodį, kuris buvo būtinas, kad tikintieji klausytųsi jo ir tobulėtų. Taip pat derėtų paminėti, kad ne visos dovanos buvo vienodai svarbios ir reikalingos. Laiške korintiečiams galime tai pamatyti:
„Ir kai kuriuos Dievas pastatė bažnyčioje: pirma apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais, po to – stebuklai, paskui – gydymų dovanos, pagalbos, valdymai, kalbų įvairovės“ (1Kor 12:28).

Nuotraukų autoriai: Vlada Čirvinskienė (Pasvalys),  Ona Sriškienė (Paįstrys), Giedrius Bernatavičius (Alytus).

Religija ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra