Paskelbti išankstiniai pagrindiniai Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatai

Autorius: Data: 2011-02-28 , 14:43 Spausdinti

2011 m. vasario 28 d., Vilnius

Nr. 4/041

Lietuvoje ūkių skaičius mažėja, tačiau ūkiai stambėja

Statistikos departamentas 2010 m. gegužės 3–rugsėjo 30 d. atliko visuotinį žemės ūkio surašymą. Per surašymą apklausti visi ūkininkų ir šeimos ūkiai bei visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės, auginančios žemės ūkio augalus ar laikančios ūkinius gyvūnus. Ūkiai pateikė statistinius duomenis apie naudojamus žemės plotus, laikomus ūkinius gyvūnus, naudojamą žemės ūkio techniką ir ūkinius pastatus, ūkyje dirbančius šeimos narius ir samdomuosius darbuotojus, žemės ūkio gamybos metodus, kitą, ne žemės ūkio, veiklą.

Statistikos departamento darbuotojai apdoroja ir analizuoja per surašymą gautus statistinius duomenis. Surašymo duomenys lyginami su kitų statistinių tyrimų, administracinių šaltinių duomenimis. Nors duomenų tikrinimas, jų analizė ir statistiniai skaičiavimai bus atliekami ir toliau, Statistikos departamentas parengė išankstinius pagrindinius surašymo rezultatus.

Išankstiniais surašymo duomenimis, 200 tūkst. ūkių, žemės valdoje turinčių vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų, valdė 2 997,7 tūkst. hektarų žemės, iš jos 2 757,8 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų. Vidutiniškai vienam ūkiui teko 15 hektarų žemės ir 13,8 hektaro žemės ūkio naudmenų (2003 m. –atitinkamai 10,4 ir 9,3 ha). Remiantis šiais duomenimis, galima teigti, jog ūkiai stambėja.

Ūkininkų ir šeimos ūkiai valdė 86,6 proc. visų žemės ūkio naudmenų, o žemės ūkio bendrovės ir įmonės – 13,4 proc. Didžiausią dalį žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio naudmenų valdė žemės ūkio bendrovės (65,2 proc.) ir akcinės, uždarosios akcinės, investicinės bendrovės (25,4 proc.). Duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal kategorijas ir jų valdomą žemės plotą pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Ūkių kategorijos ir jų naudojama žemė

  Ūkių skaičius Žemės plotas, tūkst. ha iš jo žemės ūkio naudmenos
naudojamos nenaudojamos
2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010
Ūkiai, iš viso 272111 200080 2835,8 2997,7 2491,0 2736,4 46,3 21,4
Ūkininkų ir šeimos ūkiai 271501 199434 2514,4 2616,6 2188,3 2368,5 41,1 19,1
Žemės ūkio bendrovės ir įmonės, iš viso 610 646 321,4 381,1 302,7 367,9 5,2 2,3
   žemės ūkio bendrovės 285 257 211,6 244,8 206,2 240,8 0,3 0,5
   individualiosios įmonės 25 19 5,1 5,4 4,9 5,4 0,0
   ūkinės bendrijos 2 6 0,2 2,4 0,3 2,4 0,0
   akcinės, uždarosios akcinės, investicinės bendrovės 152 242 66,2 99,9 56,2 92,6 4,5 1,4
    valstybės ir savivaldybės įmonės 7 4 1,2 0,6 1,1 0,6
   kooperatinės bendrovės 59 47 26,4 18,6 25,7 18,3 0,1 0,1
   kitos įmonės 80 71 10,7 9,4 8,3 7,8 0,3 0,3

Išankstiniai surašymo duomenys parodė, kad 2010 m., palyginti su 2003 m., žemės ūkio naudmenų plotas padidėjo 10 proc. Pasikeitė naudojamų žemės ūkio naudmenų struktūra: 41 proc. padidėjo ariamos žemės plotas, tačiau 38 proc. sumažėjo pievų ir ganyklų plotas. Duomenys apie naudojamas žemės ūkio naudmenas pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė. Naudojamų žemės ūkio naudmenų naudojimas ūkiuose

  Visi ūkiai Ūkininkų ir šeimos ūkiai  Žemės ūkio bendrovės ir įmonės
2003 2010 2003 2010 2003 2010
Naudojamos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha 2491,0 2736,4 2188,3 2368,5 302,7 367,9
Ariama, iš viso 1495,7 2109,0 1219,3 1768,7 276,4 340,3
    pasėliai 1341,9 1990,7 1088,9 1665,6 253,0 325,1
    pūdymai 153,8 118,3 130,4 103,1 23,4 15,2
Pievos ir ganyklos 972,9 605,9 949,7 580,7 23,2 25,2
Sodai ir uogynai 1 21,0 20,0 18,2 17,9 2,8 2,1
Medelynai ir kiti daugiamečiai augalai 1,0 1,2 0,8 1,0 0,2 0,2
Šiltnamiai 2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

1  įskaitant riešutmedžius 2010 m.

2  tik prekiniai šiltnamiai 2003 m.

Išankstiniais surašymo duomenimis, 2010 m. pasėlius augino 182 tūkst. ūkių, turinčių vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų. Labiausiai, 58 proc., sumažėjo ūkių, turinčių 1–2 hektarus pasėlių. Taip pat mažėjo ūkių, turinčių iki 1 hektaro pasėlių (46 proc.) ir turinčių nuo 2 iki 5 hektarų pasėlių (17 proc.). Ūkių, turinčių daugiau kaip 5 hektarus pasėlių, skaičius, palyginti su 2003 m., padidėjo 34 proc.

2010 m. pasėliai užėmė 1990,7 tūkst. hektarų. Palyginti su 2003 m., pasėlių plotas padidėjo beveik 50 proc. Išaugo ankštinių augalų, rapsų, daugiamečių žolių lyginamoji dalis, sumažėjo javų, lauko daržovių, bulvių lyginamoji dalis. 3 lentelėje pateikti duomenys apie žemės ūkio pasėlių struktūrą.

3 lentelė. Žemės ūkio augalų pasėliai ir jų struktūra

  2003 2010
ūkių skaičius plotas, tūkst. ha palyginti su pasėlių plotu, proc. vidutiniškai tenka vienam ūkiui, ha ūkių skaičius plotas, tūkst. ha palyginti su pasėlių plotu, proc. vidutiniškai tenka vienam ūkiui, ha
Visi pasėliai 269445 1341,9 100 5,0 182031 1990,7 100 10,9
Javai 196503 864,6 64,4 4,4 107042 1038,6 52,2 9,7
Ankštiniai augalai 8679 21,6 1,6 2,5 8644 54,5 2,7 6,3
Linai 607 9,4 0,7 15,5 55 0,5 0,0 9,1
Rapsai 2138 66,6 5,0 31,2 7005 255,9 12,8 36,5
Lauko daržovės 238992 19,4 1,4 0,1 118991 9,3 0,5 0,1
Bulvės 261766 84,4 6,3 0,3 130551 33,2 1,7 0,3
Cukriniai runkeliai 2920 25,6 1,9 8,8 893 15,4 0,8 17,2
Pašariniai šakniavaisiai 230080 25,8 1,9 0,1 18812 2,0 0,1 0,1
Visos vienmetės žolės 9722 27,6 2,1 2,8 4686 30,9 1,6 6,6
Daugiametės žolės 49882 185,0 13,8 3,7 94045 534,0 26,8 5,7
Kiti augalai 14955 11,9 0,9 0,8 11428 16,4 0,8 1,4

 

2010 m. javus augino 107 tūkst. ūkių, arba beveik 2 kartus mažiau nei 2003 m., tačiau javų plotas 2010 m. buvo 20 proc. didesnis nei 2003 m. Labai padidėjo rapsų augintojų skaičius ir rapsų plotas. Jei 2003 m. 2,1 tūkst. ūkių augino 66,6 tūkst. hektarų rapsų, tai 2010 m. rapsų augintojų skaičius išaugo iki 7 tūkst. ir šių augalų plotas sudarė 255,9 tūkst. hektarų. Tačiau žymiai sumažėjo linų, lauko daržovių ir bulvių plotai.

Per surašymą taip pat buvo renkami duomenys apie ūkiuose laikomus ūkinius gyvūnus. 2010 m., palyginti su 2003 m., ūkiuose, turinčiuose vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų, surašyta 17 proc. mažiau galvijų, 21 proc. mažiau kiaulių, 62 proc. mažiau ožkų, 63 proc. mažiau triušių. Tačiau 2010 m. užfiksuotas 2 kartus didesnis avių skaičius, 31 proc. didesnis paukščių skaičius ir 9 proc. didesnis bičių šeimų skaičius. Ūkinius gyvūnus laiko mažiau ūkių, tačiau vidutinis viename ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičius yra didesnis. 2003 m. vidutiniškai viename ūkyje buvo laikoma 4,3 galvijo, o 2010 m. – 8 galvijai. Ta pati tendencija stebima nagrinėjant visų rūšių ūkinių gyvūnų ir juos laikančių ūkių skaičių.

Grupuojant ūkius pagal laikomų galvijų skaičių pastebėta, jog mažėja smulkių, laikančių 1–19 galvijų ūkių skaičius, o laikančiųjų 20 ir daugiau galvijų ūkių skaičius didėja. Ta pati tendencija išlieka ir grupuojant avių bei ožkų augintojų skaičių.

Kiek kitokia situacija stebima nagrinėjant kiaulių augintojų pokyčius – mažėja kiaulių augintojų ir kiaulių skaičius visose ūkių grupėse. Daugiausia kiaulių, net 67 proc. viso per surašymą užfiksuoto kiekio, yra sutelkta dideliuose kiaulininkystės ūkiuose, laikančiuose 5000 ir daugiau kiaulių. 2010 m. tokių ūkių buvo 24 (2003 m. – 25) ir jie laikė 573 tūkst. kiaulių (55 proc. daugiau nei 2003 m.).

Daugiausia paukščių taip pat sutelkta dideliuose paukštynuose, turinčiuose daugiau kaip 50 tūkst. paukščių. Tokių paukštynų 2010 m. buvo 22, jie augino 9661,8 tūkst. paukščių ir tai sudarė 85 proc. visų Lietuvoje laikomų paukščių. Duomenys apie ūkinių gyvūnų skaičių pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Ūkinių gyvūnų skaičius visuose ūkiuose

  Ūkių skaičius Gyvulių ir paukščių skaičius, tūkst. Vidutiniškai tenka vienam ūkiui
2003 2010 2003 2010 2003 2010
Galvijai 210054 93116 895,4 740,8 4,3 8,0
       melžiamos karvės 193391 85082 451,1 352,7 2,3 4,1
Kiaulės 169172 62755 1089,3 860,4 6,4 13,7
Avys 4680 4318 31,0 64,2 6,6 14,9
Ožkos 20521 6115 43,5 16,7 2,1 2,7
Arkliai 54629 19123 65,4 28,8 1,2 1,5
Paukščiai 198657 85270 8703,9 11402,3 43,8 133,7
Triušiai 39072 11937 404,5 150,4 10,4 12,6
Bičių šeimos 10923 8498 84,7 92,6 7,8 10,9

Detalesni išankstiniai pagrindiniai surašymo rezultatai šalies ir savivaldybių lygiu skelbiami Statistikos departamento interneto svetainės www.stat.gov.lt skyrelyje Surašymai → Žemės ūkio surašymai → 2010 m. žemės ūkio surašymas.

2011 m. ir toliau bus skelbiami išankstiniai surašymo rezultatai. 2011 m. rugpjūčio mėn. bus parengtas pranešimas spaudai apie žemės ūkyje dirbančių asmenų skaičių, 2011 m. lapkričio mėn. bus parengta informacija apie pirmuosius surašymo rezultatus bei pranešimas spaudai apie žemės ūkio gamybos metodus. 2012 m. surašymo duomenys pagal ES teisės aktų reikalavimus bus perduoti Europos Sąjungos statistikos tarnybai ir bus išleistas surašymo rezultatų leidinys šalies, apskričių, savivaldybių ir seniūnijų lygiu.

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja, pavaduojanti generalinį direktorių Vilija Lapėnienė

Pasiteirauti: Aušra Jablonskienė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus Žemės ūkio struktūros ir surašymo poskyrio vedėja, tel. (8 5) 236 4982, el. p. ausra.jablonskiene@stat.gov.lt, www.stat.gov.lt

Daugiau informacijos: 2010 m. žemės ūkio surašymas

www.kasdien.lt archyvo nuotr.

Lietuva ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra