Pasauliečių organizuota konferencija Kupiškyje Popiežiaus vizito Lietuvoje tema

Autorius: Data: 2019-01-03 , 10:03 Spausdinti

Pasauliečių organizuota konferencija Kupiškyje Popiežiaus vizito Lietuvoje tema

Doc. dr. Irena RAMANECKIENĖ, www.voruta.lt

 

Išskirtinis dėmesys renginiui

       „2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salėje vyks dvasingumui skirta IV tarptautinė mokslinė konferencija „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“, – pirmoji žinią pirmumo principu kilniadvasiškai (be atlygio už reklamą) pagarsino Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra – <aina.lt.>. Antrino portalas <http://www.bernardinai.lt>,  pabrėždamas, kad renginys prasidės Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje; jas aukos du vyskupai – Linas Vodopjanovas OFM ir teol. dr. Algirdas Jurevičius bei šeši kunigai.

        Trečiasis informatorius (https://www.vz.lt), be kitų žinių, pristatė konferenciją rengusias institucijas: Kupiškio rajono savivaldybę, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą, Šiaulių universitetą, Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociaciją. Rašyta, kad   konferenciją globoja JE Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, o dalyvius sveikins Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos merginų ansamblis (vadovė – Sandra Guginienė).

         Dėmesį patraukė (pn.lon.lt/foto) teiginys apie du konferencijos komitetus –  organizacinį  (Dainius Bardauskas – Kupiškio r. savivaldybės meras; Jurgita Trifeldienė – Kupiškio r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja; dr. Aldona Vasiliauskienė – „Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos“ prezidentė ir kt.) bei mokslinį (prof. Donatas Jurgaitis – Šiaulių universitetas; teol. dr. vyskupas Algirdas Jurevičius – Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas; teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS – VDU KTF lektorius ir kt.).

         <Rokiskiosirena.lt>, skleisdama informaciją apie būsimą renginį (irgi nesigviešdama pinigų), pagrįstai didžiavosi: „Tarptautinėje konferencijoje – ir mūsų dekanato dvasininkų pranešimai“. Šeštasis informuotojas (https://www.temainfo.lt) skelbė: „Kupiškis vėl kvies į dvasingumui skirtą mokslinę konferenciją“.

       Kodėl „VĖL“?

      Atsakymas – pasauliečių iniciatyva organizuojamos konferencijos dvasingumo puoselėjimo temomis tampa kupiškėnų tradicija: 2015 m. spalį Kultūros centro didžiojoje salėje teko dalyvauti renginyje „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“ (išklausyti 8 pranešimai). Įspūdžiais pasidalijau straipsnyje „Pasauliečių padėkos Dievui ir pašvęstiesiems“ (<www.snaujienos.lt>), kuris patraukė ne tik laikraščio prenumeratorių, bet ir internautų dėmesį (1666 peržiūros).

        Dr. A. Vasiliauskienė „Lietuvos aide“ konstatavo: „Konferencija užbaigta diskusijomis, apibendrinimu ir rezoliucijos, skatinančios atkreipti dėmesį į dvasingumo ugdymą respublikos švietimo įstaigose, priėmimu. Dera pastebėti, kad tai pirmas toks renginys, skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams, kurį organizuoja pasauliečiai“.

        Po metų (2016) konferencijos „Gailestingumo žinios švyturiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“ (9 pranešimai) atidaryme meras D. Bardauskas kalbėjo: „Ši salė matė daug renginių visuomenei, bet tokie, koks šiandien čia vyksta, labiausiai reikalingi –  gailestingumo niekada nebus per daug. Konferencija, analizuojanti gailestingumo žinią, rodo visų mūsų – merijos, kultūros ir švietimo darbuotojų, dvasininkijos – sutelktines pastangas siekti, kad žmonės būtų jautrūs bei dėmesingi ir vieni kitiems, ir tikėjimo klausimams. Džiugina renginio dalyvių pozicija – žadinti kiekviename žmoguje glūdinčią meilę tiesai, orumui ir gailestingumui. Krikščioniškų jausmų puoselėjimas sekuliarizuotos Europos dalyje – Lietuvoje yra svarbus mūsų švietimo uždavinys“.

        Abi konferencijos neapsibrėžė Kupiškio rajono riboženkliais – pranešėjai ir dalyviai rinkosi iš įvairių respublikos vietų ir svarstė, kad tokie „susirinkimai“, nuoširdžiai globojami Kupiškio mero, netrukus turėtų tapti tradicija. Mintijimai virto tikrove – Kupiškio savivaldybė su D. Bardausku ir J. Trifeldiene priešakyje – kol kas vienintelė Lietuvoje, sistemingai besirūpinanti visuomenės dvasinės sąmonės puoselėjimu.

        2017 m. konferencijos tema – „Pašaukimo šventumui išsipildymas Lietuvių tautoje” (10 pranešimų). Joje pagerbti du arkivyskupai: 2017 m. palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas Teofilis Matulionis, užbaigiant jo garbei Lietuvos vyskupų  skirtus bažnytinius metus, ir prieš 30 metų (1987) palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas  Jurgis Matulaitis MIC. Konferencijoje paminėti ir iš Panevėžio vyskupijos kilusieji Dievo tarnai.

      Ketvirtosios konferencijos  turinio ypatumai

       Paprastai konferencijas įvardijame kaip mokslines ar mokslines – praktines. Šį sykį meras D. Bardauskas, kreipdamasis į susirinkusiuosius, skelbė mokslinės – pažintinės – edukacinės konferencijos pradžią. Tokią trinarę apibrėžtį patvirtino kiekvieno pranešimo, susieto su Pontifiko Lietuvoje išsakytomis mintimis, turinys.

        * Per daugiau nei 600 metų Lietuva Šventojo Tėvo sulaukė tik antrą kartą. Pirmasis – Šventojo Jono Pauliaus II apsilankymas prieš 25 metus. Įdomūs prelegentų, tiesiogiai bendravusių su Popiežiumi – Kauno vyskupo augziliaro, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojo teol. dr. Algirdo Jurevičiaus ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo teol. dr. kun. Gedimino Jankūno OFS pranešimai  („Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnytinės bendrystės kontekste“ ir „Marija – gailestingumo įsčiose – katechezė prie Aušros Vartų belaukiant popiežiaus Pranciškaus“).

       * Susitikime su kunigais, klierikais ir vienuoliais Popiežius mokė juos būti arčiau žmonių: „Kartais skundžiamasi, kad žmonės neateina. Eik jų atrasti! Mūsų vaikai neateina? Sugalvok kažką! Ir padėk!“ Šį raginimą gražiai atliepė Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios klebono teol. lic. kun. Andriaus Šukio ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos patirties pristatymas – „Edukacinių programų „Teologas bibliotekoje‘‘ ir „5 IN 1“ aktualumas ir nauda“ (bibliotekininkė Jurgita Gudelienė ir kun. Andrius Šukys). Kadangi visos veiklos pranešime negalima aprėpti, konferencijos dalyviams buvo padovanotas „Rokiškio Sirenos“ 2018 gruodžio 14 d. numeris (labai išsamus str. „Kertiniai akmenys: apie griaunamus stereotipus, trinamas ribas ir gyvą bendruomenę“) ir <www.temainfo.lt> parengtas spalvotas 4 lapų priedas – „Kamajų parapijos programa „5 in1“ atitinka nuostatą: „Tikiu, kad pažinčiau, pažįstu, kad tikėčiau“.

      * Romos katalikų vadovas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje  maždaug 2000 tikinčiųjų būriui kalbėjo: „Ši Motina <…> yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse…“ Galima teigti, kad šios Pontifiko idėjos išplėtotos Linos Matiukaitės (Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėjos) bei Vyčio Zavacko (Kupiškio rajono savivaldybės vyriausiojo specialisto) tiriamajame darbe „Švč. Mergelės Marijos paveikslai Kupiškio dekanato bažnyčiose“. Tai pirmas tokio pobūdžio darbas Kupiškio dekanate. Apie malones, patirtas meldžiantis prie Dievo Motinos paveikslo kalbėjo dr. Aldona Vasiliauskienė (pranešimas „Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios Dievo Motinos paveikslas“).

       * „Šio vizito atvykau ypatingu Jūsų valstybei metu – švenčiate Nepriklausomybės  šimtmetį, kurį ženklino išbandymai ir kančios: kalinimai, tremtys, net kankinystės“, – sakė Popiežius. Šia tema išklausyti teol. lic. kun. Alberto Kasperavičiaus („Istorinė atmintis, kaip tikinčiųjų ateitį kuriantis veiksnys, popiežių kalbose Lietuvoje“), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro darbuotojo dr. Dariaus Juodžio („Represuoti Kupiškio krašto kunigai“) ir teol. lic. kun. Vitalijaus Kodžio („Kun. kankinio Alfonso Lipniūno asmenybės svarba ir aktualumas“) pranešimai.

      * „Negražus gyvenimas, stovint priešais veidrodį. Bet gražus gyvenimas su kitais“. Ši frazė originaliai siejasi su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovės Monikos Žydeliūnaitės anketavimo pagrindu parengto pranešimo „Nuoširdžios jaunimo mintys apie Bažnyčią“ teiginiais.

       * „Per muziką jūs atsiveriate klausymuisi bei vidiniam pasauliui ir taip leidžiate, kad būtų paliestas jūsų jautrumas, o tai visada yra gera proga dvasinei įžvalgai. < … > tik melsdamiesi išmokstame klausytis Šventosios Dvasios“. Ši Popiežiaus mintis tarsi atgarsiu nuskambėjo  Viliaus Sikorsko – kunigo, Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos parapijos klebono, bažnytinės muzikos magistro,  teologijos mokslų daktaro, dokumentinio filmo „Uolų medus (Ps 80,17). Sakralinės muzikos takais“ kūrėjo – pranešime „Popiežiaus Pranciškaus vizito įtaka kultūrai ir religiniam bei politiniam gyvenimui“. Konferencijos dalyviai turėjo progos pajusti gerb. prelegento atliekamų giesmių savitumus, įsigilinti į komentarus.

    Nelaukta, tad ir netikėta

     Dviguba staigmena virto mero D. Bardausko sveikinamosios kalbos baigiamoji dalis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio ir Stasio Tumėno pasirašytų keturių Padėkos raštų įteikimas aktyviausiems dvasingumo idėjų puoselėtojams įžanginėje renginio dalyje.

      Pirmasis svaraus įvertinimo dokumentas įteiktas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonui, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojui teol. dr. Gediminui Jankūnui OFS už mokslinę – metodinę pagalbą planuojant ir organizuojant  konferencijų (2015–2018) ciklą, dalyvavimą jų darbe ir sistemingą idėjų sklaidą mokslo pasaulyje bei visuomenėje.

        Du analogiški raštai nudžiugino Skapiškio pagrindinės mokyklos pedagoges –  mokytoją metodininkę Auksę Jankevičienę ir bibliotekininkę, vyr. mokytoją Reginą Stanienę. Jos apdovanotos už Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos puoselėjimą mokykloje, visuomenėje ir mokslo pasaulyje, už Skapiškyje veikiančios nuolatinės parodos „Pažintis su Ukrainos kultūra“ populiarinimą; už pagalbą, daugelyje Lietuvos miestų pristatant 2014 m. publikuotą monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ (R. Stanienė) ir mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ (2017 m.) viešinimą (A. Jankevičienė).

        Neplėtodama šių mokytojų indėlį liudijančius faktus, pateiksiu vieną naujausią elementą. Knygos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“ (Šiauliai, Lvovas, 2017) pristatymas S. Tumėno kuruojamoje spaudos konferencijoje LR Seime (dalyvavo ir mokyt. Auksė) aprašytas „Lietuvos aide“ („Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įtaka Lietuvos kultūrai ir sėkmingiems dvišaliams Lietuvos ir Ukrainos santykiams“). Skaitytoja Dolina Ražauskienė (Žvirblonys, Pakruojo r.) rašė man: „Didžiausias gražumas ir emocija buvo skaitant Skapiškio mokytojos pasisakymą. Ta žinia apie baltą knygos viršelį mane sujaudino. Pati turiu kelias popiežiaus Pranciškaus knygas baltais viršeliais ir žinau, kokius išgyvenimus patiriu tik paėmusi jas į rankas. Užtenka kartais tik palaikyti rankoje Popiežiaus knygą ir kažkas viduje įvyksta. Gilus mokytojos pastebėjimas! Puikios citatos parinktos. Perskaičiusi straipsnį, dar sykį grįžau prie nuotraukų. Panūdau pasižiūrėti, kas per moteris, skleidžianti tokią šviesą. Simpatiška moteris! Kiek talentingų žmonių yra toje apjuokiamoje provincijoje!“

        Ketvirtoji Seimo padėkos raštu įvertintoji – dr. Aldona Vasiliauskienė, be kurios  iniciatyvos ir išradingumo, atkaklaus ryžto, reiklumo sau ir kitiems nebūtų nei  Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos, nei ekspozicijos „Pažintis su Ukrainos kultūra“, nei daugelio tarptautinių mokslinių – praktinių konferencijų. Tiesa, Aldona, kaip ir nemažas būrys konferencijos pranešėjų bei organizatorių, tądien renginio apibendrinimo metu apdovanota ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Padėkos raštu (įteikė Jurgita Trifeldienė). O visų svarbiausia – iš JE Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM rankų po Jo sveikinamosios kalbos priėmė Popiežiaus medalį, Šventojo Tėvo atsivežtą iš Vatikano Pabaltijo šalims. Vienoje  medalio pusėje Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu ant kelių, kitoje – popiežiaus Pranciškaus herbas. Tai vienintelis medalis, įteiktas Kupiškio krašte ir, būtent, dr. A. Vasiliauskienei už ilgametę pasiaukojamą veiklą organizuojant ir įgyvendinant dvasingumo klausimams skirtus renginius, skaitomas paskaitas, straipsnius bei monografijas, skirtas dvasininkijai, žinių apie renginius sklaidą spaudoje.

 

***

      Visus IV tarptautinės mokslinės konferencijos „Popiežių vizitų svarba katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“ dalyvius vienijo pontifiko Pranciškaus mintis: „Ateitį sukursi tu savo rankomis, savo širdimi, savo meile, savo užsidegimu, savo svajonėmis. Kartu su kitais“ (2018 m. spalio 26 d., Tweet įrašas).

Religija ,Post Your Comments

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra