Pagerbtas Tautos Fondas

Autorius: Data: 2015-08-05 , 13:41 Spausdinti

Pagerbtas Tautos Fondas

Tautos Fondui įteiktas garbingas apdovanojimas

 

2015 m. liepos 13 d. Niujorke, Susivienijimo lietuvių Amerikoje patalpose, kur dabar veikia Tautos Fondo raštinė, Lietuvos ambasadorius JAV  Žygimantas Pavilionis įteikė LR Užsienių reikalų ministerijos “Diplomatijos žvaigždės” apdovanojimą Tautos Fondo tarybos pirmininkui Mariui Griškoniui ir valdybos pirmininkei Laimai Šileikytei-Hood sakydamas: „Tai vienintelis lietuvių Fondas Amerikoje, kuris daugiausia dėmesio skiria ne tik pačiai lietuvybei, bet ir Lietuvai. Esame dėkingi Tautos Fondui, kad tęsdamas garbingas VLIK’o tradicijas, palaikė tas vertybes, kurios šiandien Lietuvoje yra puolamos iš Rytų ir Vakarų. ”-   Jis dėkojo Tautos Fondui už jų nuolatinę paramą Lietuvos mokykloms ir jaunimui ir ragino nepailsti vykdant savo užsibrėžtus tikslus. Jis pabrėžė, kad ta parama Lietuvai labai reikalinga dabar ir dar bus labai reikalinga ateityje.

Tautos Fondas nuoširdžiai dėkoja LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui už įvertinimą Tautos Fondo darbų.  Linkime jam ir į Lietuvą grįžtančiam amb. Ž. Pavilioniui našaus ir sėkmingo darbo Lietuvos labui.

Šis apdovanojimas priklauso visiems, gyviems ir mirusiems, kurie kūrė, vadovavo, dirbo ir aukojo Tautos Fondui.

Šiek tiek apie Tautos Fondą

Vokiečių okupacijos organams 1941 m. rugpjūčio 15 d. suspendavus laikinąją  Lietuvos vyriausybę  įvairių politinių grupių atstovų buvo įsteigtas Vyriausias lietuvių komitetas, kuris savo darbui remti sudarė finansų komitetą.  1943 m. lapkričio 25 d., pradėjus veikti Vyriausiam lietuvių išlaisvinimo  komitetui (VLIKui), šis komitetas perėjo VLIKo žinion ir buvo pavadintas Tautos Fondu.   Karui pasibaigus Tautos Fondas atsidūrė Vokietijoje, kur VLIKas tęsė savo veiklą, o Tautos Fondas ieškojo lėšų.

1955 m. VLIKas ir Tautos Fondas persikėlė į JAV ir įsikūrė Niujorke.  Tautos Fondą parėmė Lietuvių Bendruomenė,  Amerikos Lietuvių Taryba ir individai lietuviai patriotai.  Tačiau, tų lėšų greitai neužteko ir reikėjo sudaryti rimtą aukų rinkimo planą.  Tautos Fondo valdybos sumaniu pirmininku buvo prel. Jonas Balkūnas.

Fondo remiamų darbų veiksmingumą patvirtino patys Maskvos statytiniai Vilniuje.  Knygoje „Ideologinės srovės išeivijoje“ (Vilnius, „Mintis“  1979) skaitome:  “ VLIKo iniciatyva pradėta leisti vadinamos ‘Laisvosios ELTOS’ biuleteniai vokiečių, italų, anglų, ispanų kalbomis;  jų tikslas platinti pasaulio šalyse šmeižikišką informaciją apie Tarybų Sąjungą (p. 61).  Vatikano, Romos, Madrido. Amerikos Balso’, ‘Laisvės’ ir kitų radijo stočių programose netrūksta klerikalinio antikomunizmo mitų”… klerikalai klaidina pasaulio viešąją nuomonę, dezinformuoja kapitalistinių bei besivystančių šalių gyventojus.”  Tokie atsiliepimai paskatino užsienio lietuvius dar dosniau aukoti Tauos Fondui.

1973 m. Tautos Fondas (Lithuanian National Foundation, Inc.) buvo inkorporuotas JAV kaip pelno nesiekianti organizacija, kuri įgalino Tautos Fondo aukotojus savo aukas nurašyti nuo valstybinių mokesčių.  Buvo sudarytos atstovybės JAV, Kanadoje, Anglijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, kurios rūpinosi aukų rinkimu.  VLIKo informacijos biuras, ELTA-os leidimas penkiomis kalbomis, įvairių knygų leidimo finansavimas, radijo programų transliavimas kainavo tarp $20,000.00 ir $30,000.00 per mėnesį.  Kopenhagoje suruoštas Sovietų Sąjungos teismas bei sąskrydžiai Kopenhagoje, Helsinkyje bei Stokholme plačiai nuskambėjo Europoje ir sukėlė Maskvos piktą reakciją.

Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1991 m.  pasibaigė VLIKo darbas, bet užsienio lietuvių sukauptas Tautos Fondas, jau nepriklausomas nuo VLIKo, tęsė savo darbą.  Irstanti sovietinė imperija paliko 50 metų nelaisvės antspaudą – giliai įsisunkusią medžiaginę ir dvasinę taršą.  1993 m. gegužės 5 d. įvykusiame Tautos Fondo metiniame susirinkime buvo užsibrėžti uždaviniai: remti pastangas Lietuvoje įtvirtinti demokratinę santvarką, ypač tokius projektus, kurie padėtų Lietuvos jaunimui pasiruošti dirbti Lietuvai bei skatintų jaunimo tautinį sąmoningumą.  Tautos Fondo tarybos pirmininku buvo išrinktas ilgametis TF valdybos pirmininkas Juozas Giedraitis, o Valdybos pirmininku Aleksandras Vakselis.

Greitu laiku Tautos Fondas paskyrė, tarp kitų paskyrimų, po $100,000 įsteigti Tarptautinių sanktykių institutui Vilniaus universitete, Lietuvos ambasadai Vašingtone ir Lietuvos Misijai prie Jungtinių Tautų.  Tautos Fondas skyrė stipendijas, rėmė aukštesniųjų mokyklų jaunuosius dėstytojus,  A.P.P.L.E. mokytojų kursus Lietuvoje, vykdė „Gyvosios istorijos“ projektą (nufilmuota virš 300 tebegyvų tremtinių, politinių kalinių ir partizanų liudijimai).  Ruošė ir rėmė moksleivių ir studentų rašinių konkursus patriotinėmis temomis, kurie sulaukė įdomių ir įžvalgių referatų, aukštai įvertintų specialių  komisijų. Jau daug metų buvo leidžiamas „Tėviškės šviesos“ priedas prie „Valstiečių laikraščio“, o dabar „Tėviškės aušra “prie „Vorutos“ laikraščio, skirtas ir siuntinėjamas Lietuvos mokykloms.  Šis priedas sudaro forumą mokytojams ir mokiniams pasisakyti rūpimomis švietimo temomis ir skatina tautišką auklėjimą ir sąmoningumą.

Ypatingą dėmesį Tautos Fondas skyrė ir skiria Rytų Lietuvos lietuviškoms mokykloms,  kurios veikia itin sunkiomis sąlygomis.  Specialus vajus Lavoriškių mokyklos statybai paremti sulaukė plačios lietuvių visuomenės paramos.  Ši mokykla augo ir didėjo ir 2014 m.  buvo atidarytas naujas mokyklos priestatas.

Pasisekimo susilaukė ir Lietuvos mokyklų  įdukrinimas, sumaniai vykdytas dr. Nijolė Bražėnaitės-Paronetto, kuris sudaro Tautos Fondo aukotojams progą paremti savo pasirinktas mokyklas Lietuvoje. Jau keletas metų vykdomas „Kuprinių projektas“, kurio dėka visų Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų pirmokai aprūpinami kuprinėmis, pripildytomis mokslo reikmenimis.

Dr. Rožės Šomkaitės vedamas „Knygos Lietuvai“ projektas praturtino Lietuvos mokyklų bibliotekas,  nuskurdintas sovietinio rėžimo laikais, reikalingomis knygomis  Lietuvos istorijos, tautinio ir moralinio  auklėjimo temomis, bei grožine literatūra.

Čia tik dalinė įžvalga į Tautos Fondo atliktus darbus.  Kas įgalino tą milžinišką įnašą Lietuvos kovai už nepriklausomybę ir laisvos Lietuvos keliui į demokratinį mąstymą?

Didelis ačiū priklauso  Tautos Fondo tarybos pirmininkams: Jurgiui Valaičiui, Jurgiui Bobeliui, Juozui Giedraičiui, Jonui Vilgaliui, Algiui Vedeckui, dr. Giedrei Kumpikas, Gintautui Žemaitaičiui.  Dabar šias pareigas eis naujai išrinktas Tautos Fondo tarybos pirmininkas Marius Griškonis. Tautos Fondo darbus administravo Tautos Fondo valdybos pirmininkai: prel. Jonas Balkūnas, Juozas Giedraitis, Algis Sperauskas, Aleksandras Vakselis, Jonas Vilgalys, Algis Vedeckas, dr. Giedė Kumpikas ir dabartinė TF valdybos pirmininkė Laima Šileikytė-Hood. Nepamirštami Tautos Fondo atstovybių pirmininkai, jų valdybos ir padėjėjai nepailstamai dirbo surinkti lėšas Tautos Fondo tikslams.  Apie jų ryžtą ir darbus galima rašyti knygas.

Iš kairės pusės – Tautos fondo pirmininkas Marius Griškonis, valdybos pirmininkė Laima Šileikytė Hood ir Lietuvos ambasadorius Amerikoje Žygimantas Pavilionis

Tačiau viskas būtų neįmanoma be lietuvių visuomenės paramos. Pradedant  J. Giedraičio vadinamais “našlės skatikais”, einant prie stambių ir kuklių palikimų, sudarytų specialių fondų, mylimų asmenų įamžinimo ir bendrų aukų, Tautos Fondą statė ir stato užsienio lietuviai, besirūpindami Lietuva ir jos ateitimi.  Jiems priklauso didžiausia padėka.

                                                                                                                                                                                                                                      Vida  Penikienė

TAUTOS FONDAS  Lithuanian National Foundation, Inc.

307 West 30th St., New York, NY 10001

Tel.  516  868-5860

info@tautosfondas.org

Kultūra Lietuva Renginiai Vilnius , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra