Pabirę Rožinio karoliukai pakvietė į atlaidų iškilmę

Autorius: Data: 2015-10-13 , 10:26 Spausdinti

Pabirę Rožinio karoliukai pakvietė į atlaidų iškilmę

,,Įvairiais būdais mes garbiname Mariją. Bet yra vienas Jos garbinimo būdais labiausiai išsiplatinęs tarp  tų, kurie priklauso tikrai Kristaus Bažnyčiai – tai  Rožančius. Tuo būdu labiausiai Mariją garbiname spalių mėnesyje , kada kiekvienas geras katalikas turėtų kasdien kalbėti, vieną dalį rožančiaus‘‘ ( T. J. Danyla, SJ. ,, Žvaigždė‘‘. Mėn. Švenč. Jėzaus širdies Laikraštis, 1931 m. spalių m. 10 Nr. ).

Krentantys nuostabaus grožio margaspalviai klevo lapai, lyg kokie pabirę rožinio karoliukai spalio pirmąjį sekmadienį  pakvietė Pasvalio  Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiuosius į Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidų iškilmę , kuri  skirta  Pašvėstojo gyvenimo metams. Pagarbinti Rožinio Karalienės atvyko  mūsų ištikimiausi bičiuliai iš  tolimiausio Dzūkijos krašto – Alytaus  -,, Dzūkų pulkuci‘‘, katalikės moterys iš Šiaulių( LKMS Šiaulių Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė  Janina Klungevičienė) gausus Gyvojo rožinio maldininkų būrys iš Panevėžio  ( vadovė Audronė Jovaišienė   – 72 gyvojo rožinio būrelio vadovė)

Pasvaliečiai maloniai pasitiko svečius

Pasvaliečiai maloniai pasitiko svečius bažnyčios šventoriuje bei šia proga jiems įteikė Gyvojo rožinio  parengtus kuklius leidinukus.

Susipažinę su atlaidų iškilmių programa visi tikintieji  skubėjo į gražiai  vainikais ir gėlėmis pasipuošusią parapijos bažnyčią. Nuolankiai suklupome adoracijai prie Šv. Sakramento bei Rožinio maldai. Pasibaigus Rožinio maldai visų lūpose pasigirdo  giesmė ,, Su galinga Rožančiaus malda‘‘ ( Gyvojo rožinio himnas ).

Bažnyčios varpų skambėjimas paskelbė tuojau prasidėsiančių Šv. Mišių pradžią.  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius pasveikino visus tikinčiuosius susirinkusius  švęsti  Švč. Mergelės Marijos  Rožinio Karalienės atlaidų iškilmes.

 Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

 Šv. Mišias iškilmingai aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Vyskupas emeritas pradėdamas sakyti savo homilija, pasidžiaugė pasvaliečių ir svečių gyvojo rožinio malda bei eilute tikinčiųjų, kurie pasiruošė atlikti išpažintį. Šioje eilutėje galėjome pamatyti ir jaunimo.

Vyskupas emeritas homilijoje daug dėmesio skyrė Švč. Mergelei Marijai Rožinio Karalienei bei rožinio maldos galiai  ir  pateikė žiupsnelį Šv. Rožančiaus istorijos . Jis  priminė kad savo ypatingą pagalbą Marija parodė 1571  m. kai turkaikėlė grėsmę visai Vakarų Europai  ir Bažnyčiai. Po laimingos krikščionims kovos, popiežius Pijus V paskelbė  ,, Marijos Nugalėtojos ‘‘ šventę spalio 7 d., kurią po dviejų metų Šv. Tėvas Grigalijus XIII, pavadinęs ,, Šventojo Rožančiaus švente‘‘, perkėlė į pirmą spalio mėnesio sekmadienį.  Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas baigdamas savo homiliją  kvietė  atkreipti dėmesį į vyskupų sinodo svarstomą klausimą dėl šeimų   bei paragino visus tikinčiuosius  kad šeima visuomet išliktų šviesa   kalbėti kartu bažnyčioje, šeimose kas vakarą  rožančių, tą paprastą, gražią ir gausiais atlaidais apdovanotą maldą.

  Vyskupas emeritas taip pat  pasveikino  mokytojus su jų profesine švente bei palinkėjo sveikatos ir kantrybės  bei  būti krikščioniškos bendrystės šaltiniais ugdant jaunimą.

Šv. Mišių aukoje puikiai giedojo  bažnyčios  bei Pasvalio mišrus choras ,, Canticumnovum‘‘ ( vad. Rimvydas Mitkus).

Katechzė ,, Rožinio malda – vienuolių gyvenime ‘‘

Po Šv. Mišių  bažnyčioje įvyko katechezė ,, Rožinio malda – vienuolių gyvenime“. Ją vedė pranciškonas konventualas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios kunigas, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadas MiroslavAnuškevič.  Kun. Miroslavkatechezės mintis perteikė dvasingai, nuoširdžiai bei pamokančiai. Kunigas kalbėjo , kad rožinis yra nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai, kuriame telpa viskas – rūpesčiai, džiaugsmai, viltys.

Rožinis yra ne skubus bambėjimas , bet pamaldus kartu su Šv. Marija Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Rožinis yra Evangelijos santrauka. Šv. Rožinio apaštalai buvo daugelis šventųjų. Šventieji savo pavyzdžiu parodė, kad šventasis Rožinis kalbamas su pasitikėjimu ir ištverme, visada nugali blogį. Šv. Pranciškus Salezas visada su savimi turėjo Rožinį, net ir mirties valandą. Gundymuose, blogio apsuptyje Rožinio malda garantuoja pergalę. Kun. Miroslav  priminė Pop. Jono Pauliaus II žodžius apie rožinį ,, Rožinis yra mano mėgstamiausia malda, nuostabi savo paprastumu ir gilumu bei Pop. Pranciškaus: ,, Rožinis yra lobis, kuri reikia atrasti‘‘

Baigdamas katechezę kun. Miroslav pasakė, kad Rožinio malda – tai mūsų gyvenimo mokykla, geriausia katechezė  ir veiksmingas būdas gyventi Dievo šviesoje ir meilėje bei Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės  globoje.  Pasibaigus katechezei gyvojo rožinio maldininkai padalijo visiems tikintiesiems lapelius ,, Mintys apie rožinį‘‘.

Paroda ,, Pašvęstojo gyvenimo metų akimirkos“

Po katechezės  maldininkai buvo pakviesti pasižiūrėti gyvojo rožinio narių parengtos parodos ,, Pašvęstojo gyvenimo metų akimirkos‘‘.  Parodos eksponatai  pasakojo apie  Pasvalio dekanato gyvojo rožinio veiklos akimirkas – katechezes, piligrimines keliones, aplankytus vienuolynus, susitikimus, parodas katalikiška tema. Parodą aplankė daugelis tikinčiųjų.

Aplankius parodą pasvaliečiai ir svečiai susirinko į rudeninėmis gėlėmis  papuoštą Kultūros centro salę . Programos pradžioje buvo padėkota už dalyvavimą  atlaidų iškilmėse Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui , kunigams, zakristijonui bei svečiams ir įteiktos pačios gražiausios įvairiaspalvių gėlių puokštės, kurias sukūrė Pasvalio  Gyvojo rožinio maldininkės.

 Koncertuoja ,, Dzūkų pulkuci‘‘ iš Alytaus

 Po to savo katalikišką, patriotinę, dzūkiško krašto meninę programą pristatė ,, Dzūkų pulkuci‘‘ iš Alytaus ( vad. Antanina Urmanavičienė, mokytojos  Laimutė Gražulienė – Alytaus r. Miroslavo gimnazijos mokytoja, Janina Adamonytė, Rita Leitanienė – Alytaus muzikos mokyklos mokytojos).  Jaunimas iš Miroslavo gimnazijos ir Alytaus muzikos mokyklos bei  vyresnio amžiaus alytiškiai  nuoširdžiai ir dainingai atliko šio krašto giesmes, patriotines dainas, poringes.  Vadovė Antanina Urmanavičienė  padeklamavo savo kūrybos eilėraštį skirtą mūsų kraštiečiui kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui bei Mokytojų dienai.  Iš salės žiūrovai netik plojo , bet kartu giedojo bei dainavo su bičiuliais iš Alytaus.

Renginio metu buvo pristatytas bei parodytas Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkų ir Kyburių parapijos bažnytinio ansamblio sukurtas filmas ,, Kur vienuoliai , ten ir džiaugsmas‘‘ Popiežius Pranciškus‘‘.  Šis filmas atspindi pasvaliečių maldininkų viešnagę Panevėžio Dievo apvaizdos seserų kongregacijos  vienuolyne . Pagrindinis dėmesys filme yra  skiriamas įkūrėjai Marijai Rusteikaitei, kuri pasižymėjo gailestingumu, nuolankumu, paprastumu, pasitikėjimu Dievo globa bei vienuolyno vidiniam dvasingumui bei aplinkai.

Renginio pabaigoje svečias  iš Alytaus etnologas GiedriusBernatavičius parodė trumpus filmukus apie Alytaus tiltus. Vienas tiltas yra pavadintas pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus vardu  kuris žuvo už Lietuvos Nepriklausomybę – 1919 m. vasario 13 d. Antanas Juozapavičius gimė Švokštonių dvare, Vaškų valsčiuje ).

 Šventinė agapė

Po to visi renginio dalyviai buvo pakviesti agapei. Agapės metu  visi vaišinosi, maloniai bendravo.

Valgiais rūpinosi visi. Alytiškai atsivežė daug skanių pyragų, net iškeptą iš grikių, panevėžiečiai puikaus skonio sūrio, šiauliečiai – šakotį, pasvaliečiai  iškepė  didelį tortą, paruošė įvairiausių sumuštinių, atnešė iš savo sodo pintinę įvairiausių vaisių.    Stalų estetiniu grožiu bei tvarka rūpinosi gyvojo rožinio maldininkės Joana Brantienė Danutė Baltrūnienė Vijolė Saulevičienė  bei kitos gyvojo rožinio maldininkės -,, bitutės‘‘.

 Ekskursija po Pasvalį ir atsisveikinimas

Svečiams buvo organizuota pažintinė ekskursija po Pasvalio miestą.  Aplankytos  Palėvens, Biržų, P.Vileišio, P. Avižonio, Nepriklausomybės gatvės, Vytauto Didžiojo aikštė, bei jose esantys  istoriniai objektai. Galėjome dar ilgai vaikščioti Pasvalio miesto gatvėmis, nes diena buvo  labai graži , o  visų veiduose švytėjo gėrio  ir  bičiulystės žavesys. Pasvaliečiai padėkoję svečiams  už turiningąbendrystę išskubėjo į vakarines šv. Mišias, kad nuoširdžia malda dar  galėtų pagarbinti   bei pareikšti padėką už visas atlaidų iškilmėje patirtas malones Viešpačiui ir Švč. Mergelei Marijai Rožinio Karalienei.

Vlada Čirvinskienė Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vadovė

Religija , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra