Naujieji mokslo metai – nuo mecenato pagerbimo

Autorius: Data: 2013-07-18 , 09:48 Spausdinti

Aliucija Orentaitė, Vilnius

Ne vienas iš mūsų susiduriame su gerais darbais, sulaukiame taip šiandien reikalingos paramos. Tačiau ar visada gebame tai įvertinti, laiku padėkoti, parodyti pagarbą savo geradariui.

Gražiai šiemet naujuosius mokslo metus pradėjo Kretingos Pranciškonų gimnazija – nuo padėkos savo rėmėjui. Rugsėjo 18 d. miesto visuomenė buvo sukviesta į konferenciją, skirtą Didžiajam Mecenatui prel. dr. Juozui Prunskiui, švenčiančiam garbingą 90-ties gyvenimo ir 65-erių metų tarnystės Dievui jubiliejų, pagerbti.

Vos įžengęs į Pranciškonų gimnaziją ir pamatęs nepaprastai kuklų jos interjerą, netrunki pajusti ir suprasti, jog atsidavusiems vadovams čia svarbiausia ne sienų ar grindų blizgesys, o mokslo žinios ir dvasinės vertybės. Sumaniai ir kryptingai naudojama prel. dr. J. Prunskio materialinė paramą. Jos dėka gimnazija šiais metais įsigijo net šešis naujus kompiuterius. Prieš tai nusipirko kopijavimo aparatą, audio ir video aparatūros, kompaktinių diskų. Prelato dėka galėjo atnaujinti stomatologinį kabinetą. Gimnazijos biblioteką papildė daugybe grožinės, religinės literatūros kūrinių, žodynais, mokymo metodine medžiaga, vadovėliais, kita medžiaga. Nuolat jausdama šia paramą, gimnazija gali finansuoti mokinių keliones į įvairius renginius, turi galimybę bendrauti su kitomis mokyklomis. Į jaukiai sutvarkyta gimnazijos valgyklą nesidrovi pakviesti ir garbingus svečius. Gali išlaikyti ir prižiūrėti Tėvų Pranciškonų dovanotus mokomuosius automobilius ir daugelį kitų dalykų, apie kuriuos dėkingai kalbėjo gimnazijos direktorė Asta Radikienė.

Konferenciją malda ir sveikinimo žodžiu pradėjo gimnazijos kapelionas Brolis Gediminas Numgaudis, OFM.

Po kapeliono žodžių sveikino moksleiviai. Dvasingais dainų posmais, eilėmis jie išsakė pagarbą ir dėkingumą. Nors nuo mokslo metų pradžios prabėgo vos keliolika dienų, moksleiviai buvo puikiai paruošti mokytojos A. Lubienės.

Pranešimą „Dr. prel. Juozo Prunskio gyvenimo ir veiklos apžvalga“ parengė Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Aldona Vasiliauskienė. Glaustai apžvelgusi prelato gyvenimo kelią Lietuvoje, pranešėja pagrindinį dėmesį sutelkė ties aktyvia visuomenine veikla išeivijoje, JAV, o ypač – mecenatorystė.

Mecenatoriška ir visuomeninė veikla

Prel. dr. J. Prunskis – Lietuvių žurnalistų sąjungos valdybos narys. Nuo 1970 m. jis Amerikos Lietuvių Tarybos Informacijos biuro direktorius. Šias pareigas atliko net keliolika metų. Dirbo ne tik atsakingai, bet ir veikliai: periodiškai leido informacinius biuletenius, organizuodavo radijo programas, rašė brošiūras. Vien tik 1981-1982 m. buvo išleista 20 biuletenių lietuvių ir 13 anglų kalbomis. Žydams pradėjus kelti teismus Amerikos lietuviams už žydų persekiojimus, 1979 m. anglų kalba parašė knygelę „Lithuania’s Jews and the Holocaust“, gindamas lietuvių tautą nuo kaltinimų. Prelatas, dar Lietuvoje pradėjęs pedagoginę veiklą, jos nenutraukė ir išeivijoje. Per daugelį metų sukaupęs žurnalistinio darbo įgūdžių, J. Prunskis troško juos perteikti būsimiems žurnalistams. 1959 m. Pedagoginiame lituanistikos institute (Čikagoje) jis pradėjo dėstyti žurnalistiką.

Be gausių straipsnių, kurių J. Prunskis yra prašęs per 11 tūkstančių, yra itin svarbios jo parašytos, sudarytos, redaguotos knygos. Vienas arba su kolegomis jis yra parašęs 42 knygas.

Tačiau bene svarbiausia – mecenatoriška veikla. Nėra nė vienos katalikiškos bei lietuviškos veiklos srities, kurioje nebūtų reiškęsis Prelatas: tai mokyklos, laikraščiai bei žurnalai, leidyklos, draugijos, organizacijos, visuomeninės bei mokslinės institucijos. Jaučiama įvairiapusė, o ypač finansinė pagalba Lietuvių katalikų mokslo akademijai. Be atskirų premijų Akademijai, įkūrė du fondus: vieną 150 000 dol. Religinei literatūrai leisti iš palūkanų (1991 m.), ir kitą – 20 000 dol. – premijoms už geriausią religinio turinio kūrinį. Abiejų fondų (nuolat papildomų) premijos yra kasmetinės. Ne vieną savo vardo premijų fondą prelatas įkūrė Lietuvių fonde. Jo premijos skatino kurti, intensyvinti mokslinę veiklą, sunkiais Lietuvai laikais pradėjo garsinti Lietuvos vardą.

Prel. J. Prunskis – įvairių kultūrinių renginių dalyvis. Rūpinosi lietuviškos spaudos platinimu vakaruose. Vėliau tapo žymiu spaudos mecenatu. Jis nuo 1973 m. yra paskyręs premijoms 30 000 dol.

J. Prunskio įvairiapusę veiklą liudija įvairūs diplomai, pažymėjimai, specialūs ženklai, kurių gausa gali nustebinti kiekvieną. Jie perduoti saugoti Pasaulio lietuvių archyvui (Čikagoje) ir kataloguojami specialiame J. Prunskio fonde. 

     Garbingo Didžiojo Mecenato jubiliejaus proga Lituanistikos tyrimų ir studijų centro (kurio vienas didžiausių padalinių – Pasaulio lietuvių archyvas) vadovas prof. dr. Jonas Račkauskas organizavo dr. prel. J. Prunskio asmens archyvo tvarkymą. Svarbiam darbui iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus buvo pakviesta šių eilučių autorė. Šiai konferencijai pateikė pranešimą „Dr. prel. Juozo Prunskio fondas Pasaulio lietuvių archyve.“

Fondų steigėjas

Prel. dr. J. Prunskio fondas – vienas didžiausių Pasaulio lietuvių archyve. Pagrindinę dalį archyvinių dokumentų saugojimui pats fondo sudarytojas perdavė 1993 metais. Nuo to laiko fondas yra nuolat papildomas. Dokumentai apima 1940 – 1997 metus. Be kitų dokumentų, saugoma iki 10 tūkstančių fondo sudarytojo autorių straipsnių iškarpų iš spaudos. Yra sudaryti 542 saugojimo vienetai. Tai autografai, mašinraščiai, rankraščiai, spaudiniai, muzealijos, fototekos medžiaga. Pagrindinė dalis dokumentų yra lietuvių kalba, mažesnė – anglų, kiti – vokiečių, ispanų, lotynų, italų, ukrainiečių, latvių, lenkų, čekų kalbomis, Brazilijos portugalų tarme. Asmens dokumentų fonde labai mažai, daugiausia saugoma laiškų, rodančių mecenatorišką veiklą. Pasaulio lietuvių archyve saugomas susirašinėjimas materialinės paramos programų vykdymo, Fondų steigimo klausimais, padėkos ir paramos prašymai, ataskaitos apie paramos panaudojimą. Sisteminant yra išskirti paramą per Lietuvių katalikų religinę šalpą, per Lietuvių katalikų mokslo akademiją liudijantys dokumentai. Prelatas siekė išgarsinti Lietuvą mokslo laimėjimais – premijomis skatino mokslinę veiklą. Išlikęs jo susirašinėjimas su prof. A. Liuima – tuometiniu LKMA pirmininku, medžiaga apie premijų paskyrimą, LKMA dr. kun. J. Prunskio Fondo dokumentai, padėkos laiškai už premijas, tarp kurių tokių garsių asmenybių, kaip profesoriai: J. Eretas, A. Maceina, dr. S. A. Bačkis ir kt.

Prel. J. Prunskis rėmė ir teberemia ateitininkiją, Lietuvos Vyčius, Skautų sąjungą, Vydūno fondą, Lietuvių fondą, kitas visuomenines organizacijas, kurios savo ruožtu galėjo tęsti numatytų paramos programų vykdymą.

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas ir mokyklų vadovų, taip pat tėvų jėzuitų (Čikagoje) laiškai apie paramos perdavimą liudija Lietuvos katalikiškų mokyklų ir švietimo įstaigų rėmimą. Vien per pastaruosius metus mokykloms teko tokios sumos: 1994 m. – 25 000 dol., 1995 m – 27 000dol., 1996m. – 25 000 dol.

Konferencijoje pasisakė Šv. Antano religijos studijų instituto direktorius mons. Hab. dr. Petras Puzaras. Pagrindinį dėmesį skyrė Dievo apvaizdos veikimui pasirenkant žmones tokiam kilniam darbui, kaip mecenatorystė.

Rietavo katalikiškosios vid. Mokyklos direktorius Vytas Rutkauskas kalbėjo, jog nors ir nepažįsta prel. J. Prunskio asmeniškai, tačiau puikiausiai – iš materialinės paramos jo vadovaujamai  mokyklai. Tai buvo galimybė katalikiškai mokyklai atsistoti ant kojų. Paramos dėka vasario 16 d. rengiamos jaunųjų istorikų konferencijos, įgaunančios vis didesnį ir gilesnį mastą. Moksleiviams Prelatas – pavyzdys, įrašytas Dievo valia.

Dvasinių vertybių įsikūnijimo pavyzdys

Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorė Asta Radikienė ypač džiaugėsi konferencijos darbu. Tik nuo šių metų rugsėjo 1 d. gimnazija gavo Pranciškonų vardą ir kūrėsi labai sunkiai. Parėmė Broliai pranciškonai, taip pat prel. J. Prunskis. (Apie konkrečią pagalbą rašyta anksčiau). Prelato veikla nepaprastai naudinga, skatinanti būti tauresniais ir geresniais. Direktorė kvietė gimnazijos moksleivius būti drąsiais ir kūrybingais, koks yra prelatas – tikras dvasinių vertybių įsikūnijimo pavyzdys.

Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Rimkutė pristatė konferencijos dalyviams dr. A. Vasiliauskienės knygą „Gyvenimas Dievui ir Lietuvai“. Mokytojos parengtos gimnazistės R. Kuizinaitė ir V. Maksvytytė pacitavo keletą svarbesnių ar įdomesnių knygos fragmentų.

Konferencijos uždarymo žodį tarė gimnazijos kapelionas Brolis Gediminas Numgaudas, OFM.

Sklandžiam konferencijos darbui vadovavo gimnazijos direktorės pav. Laima Šaulienė ir gimnazistas Kristijonas Virbalis.

Toks renginys, kuriame pagerbiamas Aukštaitijos sūnus, Didysis Mecenatas prel. dr. J. Prunskis, Žemaitijoje – ne pirmasis. Dar kovo 22 d. LKMA Telšių skyrius surengė konferenciją. Jos darbui pirmininkavo Stasys Petras Vitkus, mokytoja Angelė Raudienė.

Konferenciją sveikino Žemaitės dramos teatro režisierės Laimos Pocevičienės parengta kompozicija.

Mons. K. Gaščiunas kalbėjo apie J. Prunskį, kaip apie dvasininką, apžvelgdamas jo kunigystės kelią. Svarbią reikšmę skyrė jo darbui skautų ir ateitininkų organizacijose nuo jaunumės iki šiol.

Dr. A. Vasiliauskienė parengė pranešimą apie J. Prunskiui skirtų renginių organizavimo būtinumą ir svarbą Lietuvoje.

Mokytoja – istorikė J. Bucevičiūtė akcentavo prel. J. Prunskio požiūrį, jog bažnyčia nėra pastatas, tai yra bendruomenė – žmonės. Jo plati veikla, ypač mecenatoriška, skirta bendruomenės nariams, nepriklausomai, ar jis žemaitis ar aukštaitis.

Visose konferencijose prel. dr. J. Prunskis iškeliamas dvasinių vertybių įsikūnijimo pavyzdžiu. Linkima jam puikios sveikatos ir ilgiausių metų.

„Voruta“ Nr. 39 (369) 1998 m. spalio 24 d., 3 p.

   

 

Sena VorutaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra