Nauja evangelizacijos forma Visų Šventųjų parapijoje Vilniuje

Autorius: Data: 2013-01-02 , 11:29 Spausdinti

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Sekmadienį, 2012 m. gruodžio 23 d., Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje po šv. Mišių klebonas kun. Vytautas Rapalis kalbėjo apie ką tik pasirodžiusią knygą „Su šventa Kalėdų dvasia…“ (su kompaktine plokštele), kurią sumąstė ir parengė bažnyčios vargonininkė, mišraus choro vadovė Aida Baliukevičienė.

Tai knyga, leisianti kiekvienam individualiai ar kartu šeimoje giliau pažinti – įsigilinti į Evangeliją, pajusti Dievo meilę ir pabandyti atsakyti į iškeltus klausimus. Tai bandymas pasiekti žmogaus širdį ir protą nauja išraiškos forma. Galima teigti, kad knyga „Su šventa Kalėdų dvasia…“ nauja evangelizacijos forma.

Aidos Jasiukonytės-Baliukevičienės studijos

Aida Jasiukonytė (gimė 1979 m. gegužės 8 d.), baigusi Panevėžio 13-osios vidurinės mokyklos 9 klases, įstojo į Panevėžio konservatorijos fortepijono klasę. Čia, per trejus metus (1994–1997) baigusi vidurinę mokyklą, Aida 1997 m. įstojo į tuometinio Vilniaus Pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos Edukologijos universitetas) studijuoti muzikos (2001 m. su pagyrimu apgynė muzikos bakalaurą, įgydama pedagogo kvalifikaciją). 1998 m. įstojo į Gamtos mokslų fakulteto vakarinį skyrių (2002 m. jai buvo suteiktas VPU geografijos bakalauras, pedagogo kvalifikacija). Energingoji Aida studijavo ne tik dvejose specialybėse, bet ir dainavo VPU dainų ir šokių ansamblyje „Šviesa“ džiaziniame vokaliniame ansamblyje pas Artūrą Noviką.

Be to, beveik 5 mėnesius stažavosi užsienyje: 2000 m. rugsėjo – 2001 m. sausio mėn. Suomijoje, Helsinkio universitete gilinosi į mokytojų rengimą.

Apgynusi muzikos bakalauro laipsnį su pagyrimu tęsė studijas ir per 2001–2003 metus parengė ir su pagyrimu apgynė magistro laipsnį VPU muzikos edukologijos specialybėje.

Aida mokydamasi dvejuose fakultetuose gebėjo ir dirbti: įgijusi muzikos, o po metų geografijos mokslų bakalaurus kurį laiką dirbo Juozo Masiulio (1864 03 07–1940 03 26) knygyne vyr. kasininke. Vėliau VPU – laborante. Paskui įsidarbino Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje, kurioje, nuo 2002 m. rugsėjo mėn. pedagoge darbuojasi jau dešimti metai, dėstydama geografiją. 2007 m. birželio 21 d. Aida Baliukevičienė įgijo geografijos vyr. mokytojos kategoriją.

Vargonininkės darbas bažnyčioje

Sužinojusi, kad Visų Šventųjų parapija ieško vargonininko ir choro vadovo, p. Aida išdrįso kreiptis į Visų Šventųjų bažnyčios kleboną kun. Vytautą Rapalį ir, jam sutikus, nuo 2002 m. ėmė vadovauti mišriam bažnyčios chorui (choras gieda 12 val. sekmadienio šv. Mišiose ir per įvairias šventes – iškilmingose šv. Mišiose) bei vakarais vargonuoti Mišiose, aukojamose lenkų bei lietuvių kalbomis. Šiuo metu p. Aida pavaduoja ir choro „Skliautai“ vadovę. Choras „Skliautai“ bažnyčioje gieda rytais du sekmadienius, be to, važiuoja giedoti kitas parapijas (choro prezidentas susitaria dėl išvykų į aplinkines parapijas).

Mokymo (si) rinkinys „Gamtinė geografija“

Dėstydama geografiją Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyr. mokytoja Aida Baliukevičienė per ilgus metus įgijo nemažą praktiką, sukaupė daug medžiagos. Jos rezultatas – 2012 m. spalio mėnesį pasirodęs mokymo (si) rinkinys „Gamtinė geografija“ (išleido „Versmė“, vadovas Petras Jonušas, 140 psl.), skirtas 11–12 klasės mokiniams.

Leidinys apima visą mokyklinės gamtinės geografijos kursą. Jame pateiktas aiškinamasis tekstas, praktinės ir savikontrolės užduotys, temos diskusijoms, nuorodos į internetinius tinklapius. Naudojamas temos pasiekimų įsivertinimas pagal „šviesoforo“ metodą. Prieduose pateikiami reikalavimai ir vertinimo kriterijai, kaip teisingai parengti pristatomąjį darbą bei referatą. Vienas iš leidinio tikslų, kaip sako jos autorė: „Leidinys – palengvinimas mokiniams – jiems nebereikės konspektuoti ir kopijuoti praktinių užduočių“.

Įžangos vietoje autorės Aidos Baliukevičienės įrašyta:

Jūsų rankose – gamtinės geografijos mokymo (-si) rinkinys (toliau MR), skirtas 11–12 kl. mokiniams. Šis leidinys parengtas remiantis geografijos vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, naujausia metodine literatūra ir autorės pedagogine patirtimi.

Šia knyga siekiama įtvirtinti ir papildyti mokinių geografines žinias, suformuoti atitinkamus gebėjimus, įgūdžius, taip pat norima pagerinti mokinių savarankišką darbą, naudojant įvairius geografinės informacijos šaltinius: spaudą, knygas, žemėlapius, informacines technologijas, televiziją.

MR naudojami simboliai Jus nukreips į temos aiškinamąjį tekstą, kur bus svarbu gebėti analizuoti tekstą, rasti jame svarbiausius dalykus, sieti jo turinį su žemėlapiais, schemomis, diagramomis, iliustracijomis. Naujos sąvokos, terminai, geografiniai pavadinimai, kuriuos Jums reikia žinoti, MR paryškinti kitu šriftu.

MR esantys klausimai, praktinės, tiriamosios užduotys padės geriau perprasti kurso medžiagą.

Atlikdami savikontrolės užduotis įsitikinsite, ar gerai išmokote skyrių ar temą.

Taip pat Jūs čia rasite nurodytas temas savarankiškiems individualiems ir grupiniams darbams, siūlomas temas diskusijoms, problemų sprendimui, komunikavimui, parengtas papildomas užduotis smalsiesiems. Prie kai kurių temų yra nuorodos į internetinius puslapius.

Temos pabaigoje savo daromą pažangą, remdamiesi savistaba, įvertinsite patys pasiekimų „šviesofore“, t. y. atsižvelgdami į tai, kaip supratote temą ir atlikote užduotis, pažymėkite savo darbą žalia („supratau, gebu puikiai“), geltona („nesu tikras, kad viską supratau ir gebu“) arba raudona („nesupratau“) spalva.

Priede pateikiami reikalavimai ir vertinimo kriterijai, kaip teisingai parengti pristatomąjį darbą, referatą.

Sėkmės moksle!

Šis sėkmingas leidinys skatino naujiems kūrybiniams sumanymams.

Su šventa Kalėdų dvasia…“

Kaip pati p. Aida pasakoja, netikėtai, vieną naktį kilo mintis: ne tik idėja, pavadinimas, bet ir vizuali išraiška naujo leidinio „Su šventa Kalėdų dvasia“, skirto kalėdiniam laikotarpiui. Tai balta knyga – sterili – Šventa Kalėdų Dvasia au aukso įrašu ir juostele, įdomiai sumąstytu turiniu.

Ponia Aida kreipėsi į kleboną V. Rapalį. Jis dėmesingai išklausęs moters viziją, entuziastingai pritarė. Vizijos tapsmui realybe dar buvo tikslintasi ir pas specialistą – prof. Alfonsą Motuzą, kuris pritarė idėjai ir pasidžiaugė, kad ši bus įgyvendinta.

Klebonas kun. V. Rapalis kalbėjosi su s. Marija Katiliūte – žinoma poetės Lacrimos vardu. Gavo jos leidimą publikuoti (perspausdinti) kai kuriuos jos eilėraščius.

Aida Baliukevičienė pagalbos kreipėsi į kunigą Kęstutį Dvarecką– šis sutiko įsijungti į darbą bei parengė klausimus ir intencijos.

Visų palaiminta ir paskatinta, o svarbiausia, moraliai palaikoma, p. Aida ėmėsi darbo.

Pirmajame knygos lape įrašas: „Kai metų virsmas pasiekia gruodį, o tamsa užleidžia savo vietą plintančiai šviesai – ateina slaptinga Šventų Kalėdų dvasia…

Tegul ji sušildo užgautas širdis, paguodžia sužvarbusias sielas ir stiprina tikėjimą – Gyvenimu (plg. Jn 14, 6), savo artimu, savimi…

Skiriama Tikėjimo metams“.

Ponia Aida norėjo, kad knygos įžanga nebūtų tokia, kaip įprasta – ieškojo originalumo. Tad leidinyje nėra anotacijos, nes pasak sumanytojos, siekta, kad kiekvienas skaitantysis pajustų svarbiausias kiekvienos dienos dalis: evangeliją, apmąstymą, klausimą ir maldą. Skaitantysis turi pats įžvelgti, kas siekta knygoje paliudyti. Ten, kur nėra specialaus pamąstymo – įdėti unikalūs Lacrimos posmai.

Autorė kalba, kad labai norėjo įtraukti bažnytinį chorą – jo atliktos ir į kompaktinį diską įrašytos giesmės subrandino patį chorą, tarpusavio santykiai tapo daug šiltesni. Bažnytinio choro išraiškai parengtas diskas buvo įrašinėjamas gruodžio pirmo savaitgalio vakarais ir naktims.

Knyga apima laikotarpį nuo Kūčių iki Trijų Karalių. Kiekvienai dienai yra parinktas Evangelijos tekstas (jų ieškojo pati p. Aida), Evangelijos pamąstymai (jie parinkti iš www. bernardinai.lt arba įdėti Lacrimos posmai), klausimai ir intencijos (juos, kaip minėta, parengė kun. K.s Dvareckas). Kiekviena diena užbaigiama giesme: knygoje ne tik giesmės žodžiai, bet ir natos. Galima giedoti iš natų, arba galima klausyti šių giesmių įrašų, esančių knygos pabaigoje įdėtame kompaktiniame diske.

40 psl. knygą „Su šventa Kalėdų dvasia…“ išspausdino UAB BSPB.

Ši knyga, kaip kalba kleb. V. Rapalis parengta pagal 2012 – „C“ metus, tad galima bus rengti „A“ ir „B“ metams. Klebonas džiaugiasi, kad ponia Aida turi idėją parengti panašias knygas, skirtas kryžiaus keliui ir Velykų laikui. Tad autorei tenka palinkėti Dievo įkvėpto kūrybinio užmojo ir kantrybės, tęsiant naujos evangelizacijos formos įgyvendinimą.

Gaila, kad šiuo leidiniu nebegalės pasidžiaugti vienas iš p. Aidos brolių Laurynas (Viešpats jį pašaukė į Amžinybę 2010 m.), tačiau juo gėrėsis kitas brolis Limantas, 1936 m. gimęs tėvelis Stasys, mama Viktorija (gim. 1940 m.), vyras Pavelas Baliukevičius (Pavel Baliukevič), 2004 m. gimusi dukra Dominyka ir 2009 m. gimusi dukrelė Agata.

Reikia tikėti, kad nauja evangelizacijos forma – knyga „Su šventa Kalėdų dvasia…“, paskleista Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, sulauks atgarsio ir kitose Lietuvos šventovėse, paskatins kūrybinei veiklai, įdomiems sumanymams kaip skleisti Dievo Žodį…

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Visų Šventųjų bažnyčioje su knygos autore (viduryje). Iš kairės: vikarai: kun. Kęstutis Dvareckas ir kun. Albert Bortiak, knygos autorė A. Baliukevičienė, parapijos klebonas kun. Vytautas Rapalis, studentė Dovilė Janionytė ir Renata Janionienė

2. Knygos „Su šventa Kalėdų dvasia…“ autorė (viduryje) su Visų Šventųjų bažnyčios patarnautojais. Iš kairės: Marytė Venskienė su ką tik išleista knyga, knygos autorė A. Baliukevičienė ir zakristijonas Juozas Leiša.

3. Knygos autorė Aida Baliukevičienė su savo knyga „Su šventa Kalėdų dvasia“

Voruta. – 2013, saus. 19, nr. 2 (766), p. 14.

Uncategorized , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra