Mūsų credo – „Kilti ir kelti“

Autorius: Data: 2013-01-31 , 11:06 Spausdinti

Mūsų credo – „Kilti ir kelti“

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalio dekanato „Gyvojo Rožinio“ vadovė, Pasvalys

„Gyvojo Rožinio“ draugija yra tarptautinė įkurta 1822 metais. Jos nariai meldžiasi visame pasaulyje. Pagrindinis tikslas – vienijantis su Švč. Mergele Marija apmąstyti didžiuosius išganymo slėpinius ir išreikšti tikinčiųjų vienybę bei bendrystę maldoje.

Nepriklausomos Lietuvos metais (19I8–1940 ) Gyvasis Rožinis buvo labai paplitusi maldos forma tautos širdyje. Atkūrus Lietuvos valstybingumą (1990 m. kovo 11 d.) buvo atgaivinta ir patvirtinta maldininkų draugija „Gyvasis Rožinis“.

Panevėžio vyskupijos „Gyvasis Rožinis“ (vadovė Nijolė Gylienė, įkurtas 2004 m.) yra gyvybingiausia bendruomenė, kuri skatina burtis maldoje visus tikinčiuosius dekanatuose, parapijose, įstaigose, šeimose ii skleisti tarpusavio meilę, santarvę bei gėrį.

Pasvalio dekanato „Gyvojo Rožinio“ pirmieji būreliai kūrėsi (2004 m.) Kriklinių, Pumpėnų, Pasvalio parapijose. Nariai vadovaudamiesi savo credo „Kilti ir kelti“, su vyskupo Jono Kaunecko, kunigų bei vyskupijos vadovės palaiminimu, nuoširdžiai ir dvasingai organizuoja savo veiklą.

Taigi šiuo metu „Gyvasis Rožinis“ dekanate vienija 680 maldininkų, kurie yra pasiskirstę į 34 būrelius.

Džiugu, kad šiuoes būreliuose galima sutikti ir jaunimo.

Būrelių veikla

Gyvojo Rožinio“ būrelių veikla aptariama Viešpaties metų pradžioje. Reikia pasidžiaugti, kad nuoširdžiai veikia Pasvalio šv. Jono Krikštytojo, Saločių šv. Juozapo parapijos, Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos, Krinčino šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Pušaloto šv. Petro ir Povilo parapijos, Daujėnų Švč. Jėzaus parapijos, Gulbinėnų Švč. Teresėlės parapijos, Kyburių Švč. Merglės Marijos Angeliškosios parapijos, Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies parapijos, Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos, Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos, Biržų dekanato Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos būreliai.

Gyvojo Rožiio“ nariai kalba rožinį, meldžiasi kiekvieną mėnesį aukojamų šv. Mišių metu Popiežiaus ir Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ intencijomis, parapijose padeda pasirengti atlaidams bei įvairiems katalikiškiems renginiams. Dalyvauja ir meldžiasi parapijų atlaidų iškilmėse. Rūpestingai ir šventiškai palydi savo narius į paskutinę kelionę. Lanko ligonius ir dvasiškai su jais bendrauja, meldžiasi kartu, išklauso ir paguodžia sunkioje valandoje. Rūpinasi savo parapijų jaunimu, nuskriaustaisiais, asocialiais žmonėmis. Tvarko ir prižiūri iškeliavusiųjų į Amžinybę dvasininkų bei „Gyvojo Rožinio“ narių kapus: juos papuošia gėlėmis ir uždegę žvakutes sukalba Viešpaties Angelo maldą už mirusiųjų sielas.

Piligriminės kelionės po parapijas

O kad „Gyvasis Rožinis“ būtų gyvas ne tik maldomis, bet ir savo veikla bei visus jungtu dvasinė bendrystė buvo nutarta apkeliauti visas dekanato parapijas. Liepą-spalį organizuotos keturios kelionės. Skleisdami Gerąją naujieną piligriminių kelionių mes tapome stipresni savo dvasia, savo tikėjimu.

Gyvojo Rožinio“ nariai taip pat dalyvavo LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijos organizuotoje kasmetinėje kraštotyrinėje-dvasinėje konferencijoje „ant ratų“ „Parymokim prie tėviškės slenksčio“, kuri buvo skirta mūsų krašto šviesuoliui kunigui Pranciškui Masilioniui atminti. Aplankėme jo tėviškę Joniškėlio parapijoje, Kupiškio Palėvens dominikonų vienuolyną ir bažnyčią, domėjomės kunigo veikla. Bendravome su Kupiškio dekanato „Gyvojo Rožinio“ maldininkais bei katalikiškos bendruomenės nariais.

Šiose kelionėse dalyvavo „Gyvojo rožinio“ nariai iš Pasvalio, Joniškėlio, Krinčino, Gulbinėnų, Skrebotiškio, Daujėnų, Saločių, Kyburių ir Smilgių (Biržų dekanatas) parapijų.

Piligriminės kelionės į Šventas vietas ir Didžiuosius atlaidus

Maldininkai ne tik lanko savo parapijose Atlaidų iškilmes, bet ir keliauja po Lietuvą bei užsienio šalis.

Liepos mėnesio pradžioje „Gyvojo Rožinio“ nariai iš visų parapijų vyksta į Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos (Žemaičių Kalvarija), Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus vienintelio troškimo vedami: atnaujinti tikėjimą. Jam padedant ieškoti būdų, kaip krikščioniškai gyventi šių dienų Lietuvoje.

Rugpjūčio mėn. Pasvalio Katalikės moterys, „Gyvojo Rožinio“ maldininkų grupelės apsilanko Žolinės atlaiduose Krekenavoje bei Pivašiūnuose. Kalba rožinį ir meldžiasi kartu su visos Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ draugijos nariais bei svečiais iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių, Žemaitijos.

Po šv. Mišių visi susirenka bažnyčios šventoriuje diskusijoms, maloniam pabendravimui su dvasininkais bei „Gyvojo Rožinio“ nariais, svečiais.

Rugsėjo mėnesio „Gyvojo Rožinio“ nariai apsilanko Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinės) Šiluvoje. Pilnas autobusas iš Pasvalio dekanato į Šilinės atlaidus atrieda Marijos bendruomenių dieną. Piligrimai užpildę jos sakraliają aikštę, bendruomeniškai švenčia atlaidų dienos kulminacijas – įškilmingos Eucharistijos liturgijas.

Į namus grįžtame nuolat skambant mūsų sielose: „Marija, leisk, kad mūsų širdys užsidegtų tikra apaštališka dvasia“.

Lapkričio mėn. „Gyvojo Rožinio“ maldininkai apsilanko Didžiuosiuose Dievo Gailestingumo Motinos atlaiduose – Vilniuje.

Kiekvieno mėnesio 13 dieną piligrimų grupelė vyksta į Šiluvą bei beveik kiekvieno mėnesio 15 d. vyksta į Krekenavą.

2012 m. lapkričio mėnesį kartu su Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ maldininkais aplankė kaimyninės šalies Lenkijos šventoves.

Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė – rugsėjo 14-oji

Ant kryžiaus buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus, tokiu būdu atpirkęs visos žmonijos nuodėmes. Tad kryžius – tarsi kančios ir skausmo medis. Kryžius kartu ir gėrio bei tiesos pergalės, Kristaus stiprybės ženklas“, – tokiais žodžiais mūsų dekanato „Gyvaisis Rožinis“ pakvietė visus katalikus švęsti Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę. Kryžiai buvo padabinti rūtų, ąžuolo, mirtų, tujų vainikais.

Parapijų bažnyčiose buvo einamas Kryžiaus kelias, aukojamos šv. Mišios kryžiaus išaukštinimo garbei. Po Mišių buvo lankomi kryžiai, giedamos giesmės, kalbamas rožinis, net prisimenama to kryžiaus istorija. Rugsėjo 17 d. Krinčino šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje įvyko iškilmingi Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Iškilmingai ir dvasingai ši šventė buvo švenčiama Saločių, Kiburių, Smilgių, Joniškėlio, Pušaloto, Gulbinėnų bei Krinčino parapijose.

Konferencijos

Dvasinę stiprybę kiekvieno kataliko gyvenime teikia išgirstos mintys konferencijų ar katechezių metu. Kiekvienas galime įvertinti savo supratimą apie tikėjimą bei išmatuoti kelio atstumą link Viešpaties bei Mergelės Marijos. Buvo organizuotos įsimintinos konferencijos šiomis temomis.

2010 m. spalio 24 d. Rožinio Švč. Mergele Marija – išklausyk mus!”. Ją organizavo Saločių klebonas Eimantas Novikas, Saločių, Kyburių, Smilgių parapijų „Gyvojo Rožinio“ maldininkai bei Pasvalio dekanato „Gyvojo Rožinis“.

Konferenciją vedė Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas (dabar Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas rektorius) ir Saločių p. klebonas Eimantas Novikas.

2010 m. gruodžio 21 d. „Viešpatie, suteik man Šventąją Dvasią, kad pajėgčiau būti atviras (-a)“. Konferencija vyko špitolės salėje. Vedė sesuo Loreta. Kiekvienas dalyvis liudijo savo gyvenimo pavyzdžiais apie Šventosios Dvasios netikėtą apsilankymą.

2011 m. rugsėjo 18 d. Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje įvyko konferenciją „Žodis apie kryžių“. Ją vedė šios parapijos klebonas Eimantas Novikas. Kiekvienas dalyvis pasakojo savo kryžiaus nuotraukų istorijas.

2012 m. rugsėjo 12 d. „Kryžiaus prasmė – mano gyvenimo kelyje“. Konferencija vyko špitolės salėje. Vedė Pasvalio dekanato „Gyvojo rožinio“ vadovės pavaduotoja Aldona Banelienė. Konferencijos dalyviai dalijosi savo mintimis apie kryžiaus prasmę jų gyvenimo kelyje.

2012 m. spalio 7 d. ,,Švč. Mergelė Marija mūsų tikėjimo pavyzdys“. Konferencija vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Vedė Nerijus Pipiras, Kauno kunigų tarpdiacezinės seminarijos klerikas, Lina Ražukaitė, Marijos radijo administratorė ir Genutė Ulevičienė, Marijos Radijo savanorė. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Kaišiadorių.

2012 m. lapkričio 21 d. „Šv. Mišių simbolika“. Vyko špitolės salėje. Konferencija buvo skirta Tikėjimo metams. Ją vedė Pasvalio Šv. Jono krikštytojo kun. vikaras Miroslav Anuškevič.

2012 m. gruodžio 19 d. „Ką reiškia tikėti“. Konferencija vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Buvo skirta Tikėjimo metams. Ją vedė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo kun. Vikaras Miroslav Anuškevič.

2013m. sausio 24 d. „Tikėjimo išpažinimas“. Konferencija vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Buvo skirta Tikėjimo metams“. Ją vedė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kun. Vikaras Miroslav Anuškevič.

Meldžiasi kartu su „Marijos Radijo“ maldininkais

Gyvojo Rožinio“ nariai nuoširdžiai meldžiasi kartu su „Marijos Radijo“ maldininkais, skaito savo vyskupijos draugijos leidinį „Marija – Dievo laiškas“, katalikiškus laikraščius bei žurnalus.

Pasvalio parapijos „Gyvojo Rožinio“ kalbėtojai šiuo metu dalyvauja programos „Atgaivink“ III-osios pakopos veikloje.

Bendradarbiaujame

Gyvojo Rožinio“ nariai bendradarbiauja su Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ maldininkais bei su kitomis katalikiškomis organizacijomis. Tai – LKMS Pasvalio KMD, Marijos Legionas. Meldžiasi kartu, organizuoja dvasinius renginius, piligrimines keliones.

VIII–asis „Gyvojo Rožinio“ kongresas

Gyvojo rožinio“ maldininkai kasmet vyksta į Panevėžio vyskupijos organizuojamus „Gyvojo Rožinio“ kongresus.

Panevėžio „Gyvojo Rožinio“ VIII–asis kongresas „Blogį nugalėkime gerumu“ buvo skirtas Pal. Jurgiui Matulaičiui. Jis vyko 2012 m. liepos 28 d. Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Melskime Viešpatį ir Mergelę Mariją

Ypatinga Rožinio malda bei prasminga veikla melskime Viešpatį ir Mergelę Mariją, kad Tikėjimo metai suvienytų mūsų šeimas, katalikiškas bendruomenes bei Tėvynę Lietuvą dvasiniam pakilimui.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai Smilgių p. Biržų dekanate. Parodą pristato Smilgių p. klebonas Eimantas Novikas. 2011 m. rugsėjis

2. Svečiuose Kupiškio dekanato Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Gyvojo rožinio“ maldininkai Pasvalio bažnyčios špitolės salėje. Pasvaliečių dovaną – simbolinį duonos kepalą – rankose laiko Subačiaus p. klebonas Albertas Kasperavičius. Dovana atspindi dvi lietuvių tautos iškilias asmenybes: Pal. Jurgį Matulaitį ir kunigą, tautos dainių Joną Mačiulį-Maironį. 2012 m. gegužė

3. Agapė Pasvalio bažnyčios špitolės salėje su gerb. svečiais iš Subačiaus. 2012 m. gegužė

4. Pasvalio dekanato „Gyvojo Rožinio“ draugijo vėliavos šventinimo iškilmės. 2012 m. birželis

5. Panevėžio vyskupijos VIII „Gyvojo rožinio“ kongreso „Blogį nugalėkime gerumu“ Pasvalyje akimirka. 2012 m. liepos 28 d.

6. Dievo apvaizdos vienuolyne. Straipsnio autorė su seserimi Loreta

7. Pasvalio piligrimai kartu su Panevėžio piligrimais bei Šv. Lipkos kunigais Šv. Lipkoje (Lenkija). 2012 m. lapkričio 11 d.

8. Konferenciją „Tikėjimo metams“ veda Pasvalio šv. Jono Krikštytojo kun. vikaras Miroslov Anuškevič. 2012 m. lapkričio 21 d. 

Religija , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra